fbpx

Τι αλλαγές φέρνει το νέο νομοσχέδιο στα εργασιακά

Σαρωτικές μεταρρυθμίσεις στα εργασιακά έρχονται με το νέο νόμο που προωθεί το υπουργείο Εργασίας. Στον πυρήνα του νομοσχεδίου είναι οι νέες ευελιξίες στη διευθέτηση του χρόνου εργασίας και των υπερωριών, ενώ ριζικές αλλαγές έρχονται στον συνδικαλιστικό νόμο και στις γονικές άδειες.

Σημαντικές παρεμβάσεις προωθούνται στις συλλογικές διαπραγματεύσεις, ενώ θεσμοθετείται το «Εργάνη ΙΙ» και η ψηφιακή κάρτα εργασίας για την online παρακολούθηση του πραγματικού ωραρίου των εργαζομένων.

Το σχέδιο νόμου προωθεί διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις που συμβάλλουν στην αλλαγή νοοτροπίας, την προσέλκυση επενδύσεων και τη δημιουργία θέσεων εργασίας. Διατηρεί και ενισχύει το ευρωπαϊκό κεκτημένο, υιοθετώντας τις συστάσεις του International Labour Organization (ILO).

Οι βασικοί άξονές του είναι οι εξής:

ΜΕΡΟΣ Ι: Ψηφιακή Επανάσταση με το« ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ» – Προσυμπλήρωση Α.Π.Δ., νέα ηλεκτρονικά έντυπα

 1. Νέο έντυπο « Δήλωση Στοιχείων Εργασιακής Σχέσης».
  Κάθε μεταβολή της εργασιακής σχέσης του εργαζόμενου, εκτός αυτών που σχετίζονται με το χρόνο εργασίας του, θα δηλώνεται στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ, με την υποβολή του εντύπου «Δήλωση Στοιχείων Εργασιακής Σχέσης». Τα στοιχεία που θα δηλώνονται στο νέο έντυπο θα είναι αυτά που σχετίζονται με τη μεταβολή των αποδοχών, τη μετατροπή σύμβασης ορισμένου σε αορίστου χρόνου, τη μετατροπή μερικής/εκ περιτροπής απασχόλησης σε πλήρη απασχόληση, την αλλαγή ειδικότητας, καθώς και τη μεταβολή προσώπου του εργοδότη.
 2. Νέο έντυπο «Έντυπο λύσης της σχέσης εργασίας»
  Στο έντυπο αυτό θα δηλώνεται η λύση της σχέσεως εργασίας είτε αυτή επέρχεται με καταγγελία σύμβασης, ή με οικειοθελή αποχώρηση του εργαζόμενου, ή με κοινή συμφωνία των μερών, είτε λόγω συμπλήρωσης του χρόνου που έχει συμφωνηθεί σε σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου.
 3. Εκπρόθεσμες ηλεκτρονικές υποβολές στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ
  Κάθε εργοδότης που δεν έχει υποβάλει εμπροθέσμως το έντυπο που προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις, θα μπορεί να το πράξει με εκπρόθεσμη υποβολή (ηλεκτρονικά), ενώ θα δύναται να υποβάλει και τροποποιητικές δηλώσεις μέσω των οποίων θα διορθώνονται διάφορα στοιχεία εντύπων που έχουν ήδη υποβληθεί. Παράλληλα, θα καταργηθεί η χειρόγραφη υποβολή εντύπων που ισχύει σήμερα για περιπτώσεις εκπρόθεσμων υποβολών.
 4. Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας
  Οι επιχειρήσεις-εργοδότες του ιδιωτικού τομέα θα υποχρεούνται να διαθέτουν ηλεκτρονικό σύστημα μέτρησης του χρόνου εργασίας των εργαζομένων τους, άμεσα συνδεδεμένο και διαλειτουργικό, σε πραγματικό χρόνο με το ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ. Με την ψηφιακή κάρτα εργασίας  θα δηλώνεται ψηφιακώς κάθε μεταβολή που αφορά στο χρόνο εργασίας των εργαζομένων (σ.σ. ιδίως η ώρα έναρξης και λήξης της εργασίας), το διάλειμμα, η υπέρβαση του νόμιμου ωραρίου εργασίας, καθώς και οι άδειες.
 5. Προσυμπλήρωση ΑΠΔ
  Η Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (Α.Π.Δ) θα αυτοματοποιηθεί και θα προσυμπληρώνεται από τα στοιχεία που θα συγκεντρώνονται στο νέο πληροφοριακό σύστημα, με τη δημιουργία του ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ.
 6. Ενιαία μητρώα και κωδικοί μεταξύ ΣΕΠΕ-e-ΕΦΚΑ-ΟΑΕΔ
  Ενοποίηση και συγχρονισμός αφενός μεν, των κωδικών και μητρώων μεταξύ ΣΕΠΕ, e-ΕΦΚΑ και Ο.Α.Ε.Δ., αφετέρου δε, των κωδικών ειδικοτήτων και επαγγελμάτων μεταξύ ΕΡΓΑΝΗ, ΑΑΔΕ, e-ΕΦΚΑ και ΟΑΕΔ.

ΜΕΡΟΣ ΙΙ Ενσωμάτωση της Οδηγίας περί ισορροπίας προσωπικής-επαγγελματικής ζωής

 1. Άδεια τοκετού στον πατέρα 14 εργάσιμων ημερών.
 2. Πρόσθετη 6μηνη γονική άδεια έως ότου το παιδί γίνει 8 ετών για όλους τους πατέρες και όσες μητέρες δεν λαμβάνουν ήδη την 6μηνη παροχή προστασίας μητρότητας. Από τους 6 μήνες, οι 2 πρώτοι πληρώνονται από τον ΟΑΕΔ με τον κατώτατο νομοθετημένο μισθό.
 3. Άδεια 5 εργάσιμων ημερών ετησίως για φροντίδα ανήμπορου γονέα, παιδιού, αδελφού, συζύγου ή συντρόφου
 4. Άδεια 2 εργάσιμων ημερών ετησίως για λόγο ανωτέρας βίας
 5. Διευκολύνσεις στους γονείς και φροντιστές με ανάγκη που τις ζητούν (τηλεργασία, ευέλικτο ωράριο κλπ).
 6. Ειδικές ρυθμίσεις για γονείς διδύμων, τριδύμων κλπ και για μονογονεϊκές οικογένειες.
 7. Προστασία των νέων πατέρων κατά της απόλυσης, επί 2 μήνες από τον τοκετό στο 1ο παιδί, 4 μήνες για το 2ο παιδί, 6 μήνες για κάθε επόμενο παιδί.

ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ Παρεμβάσεις στον συνδικαλιστικό νόμο

Ανάμεσα στ’ άλλα,

 1. καθίσταται προϋπόθεση για την άσκηση συνδικαλιστικού δικαιώματος, η απογραφή στο ήδη νομοθετημένο Γενικό Μητρώο,
 2. η Γ.Σ. των συνδικαλιστικών οργανώσεων πρέπει να παρέχει πραγματική πρακτική δυνατότητα συμμετοχής και ψήφου εξ αποστάσεως, ηλεκτρονικώς, ιδίως για τη λήψη απόφασης απεργίας, στην προειδοποίηση για απεργία θα πρέπει να αναφέρονται και τα αιτήματα και οι λόγοι που τα θεμελιώνουν,
 3. το προσωπικό στοιχειώδους λειτουργίας, που πρέπει να εξακολουθεί να εργάζεται σε περίπτωση απεργίας στις επιχειρήσεις που η λειτουργία τους είναι κρίσιμη για το κοινωνικό σύνολο, στο δημόσιο, τους ΟΤΑ και τα ΝΠΔΔ, ορίζεται σε τουλάχιστον 40%,
 4. αν εκπρόσωπος εργοδότη παραλείψει να κάνει όλα όσα πρέπει για να καθοριστεί το προσωπικό στοιχειώδους λειτουργίας, τελεί ποινικώς κολάσιμη πράξη,
 5. απαγορεύονται οι καταλήψεις χώρων και εισόδων και η άσκηση ψυχολογικής ή σωματικής βίας. Αν λάβουν χώρα, η απεργία καθίσταται παράνομη. Όσοι μετέχουν σε κατάληψη ή βιαιοπραγούν, τελούν ποινικώς κολάσιμη πράξη.

ΜΕΡΟΣ ΙV Μεσολαβητές – Διαιτητές του ΟΜΕΔ

Ανάμεσα στα άλλα προβλέπει ότι:

 1. οι Μεσολαβητές – Διαιτητές του ΟΜΕΔ γίνονται αποκλειστικής απασχόλησης και πιστοποιούνται,
 2. η συμφιλίωση συλλογικών διαφορών αφαιρείται από τις Επιθεωρήσεις Εργασίας και ανατίθεται στον ΟΜΕΔ,
 3. δικαίωμα συλλογικής διαπραγμάτευσης αναγνωρίζεται μόνο στις οργανώσεις που έχουν εγγραφεί στα νομοθετημένα ψηφιακά Μητρώα,
 4. η αμφισβήτηση της συλλογικής αντιπροσωπευτικής ικανότητας κλπ των οργανώσεων επιλύεται πριν από την προσφυγή στον ΟΜΕΔ,
 5. θεσμοθετείται ειδική επιτροπή εκ των προτέρων ελέγχου της πληρότητας των αιτήσεων μεσολάβησης και διαιτησίας,
 6. ορίζεται αναγκαίο περιεχόμενο όλων των αιτήσεων προς τον ΟΜΕΔ, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η στοιχειοθέτηση και η τεκμηρίωσή τους,
 7. καταργείται ο β΄ βαθμός διαιτησίας,
 8. αναγνωρίζονται οι ΣΣΕ υποκλάδου,
 9. προβλέπεται ταχεία διαδικασία δικαστικού ελέγχου των προσβαλλόμενων διαιτητικών αποφάσεων.

ΜΕΡΟΣ V Το νέο “καθεστώς” των Υπερωριών – Κατάργηση Υπερεργασίας

 1. κάτω από συγκεκριμένες προϋποθέσεις, επιχειρήσεις θα μπορούν να απασχολούν εργαζομένους ως 10 ώρες ημερησίως κατά μέγιστο, χωρίς πρόσθετη αμοιβή, εφόσον εντός του ίδιου 6μήνου εξοφλούν τις ώρες με αντίστοιχη μείωση ωρών ή ρεπό ή ημέρες άδειας,
 2. αύξηση των ωρών των νόμιμων υπερωριών,
 3. προσθήκη επιχειρήσεων και εργασιών στη λίστα που ήδη επιτρέπει την εργασία την Κυριακή,
 4. προσθήκη της 1ης Ιανουαρίου και της 28ης Οκτωβρίου στις υποχρεωτικές αργίες,
 5. κατάργηση της αναχρονιστικής διάκρισης αποζημιώσεων απόλυσης μεταξύ υπαλλήλων και εργατοτεχνιτών,
 6. θεσμοθέτηση δικαιώματος, μετά την προειδοποίηση για απόλυση και μέχρι αυτήν, ο εργοδότης να δικαιούται να αξιώσει να μην προσέρχεται ο εργαζόμενος στην εργασία, αλλά βεβαίως να μισθοδοτείται.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε τηλεφωνικώς στο 216 900 7576 ή να υποβάλλετε αίτημα επικοινωνίας και ένας Σύμβουλός μας θα σας εξυπηρετήσει άμεσα.

Με εκτίμηση και σεβασμό,

T: + 30 216 900 7576
E: info@qbc.gr

Comments (2)

Έχω ανακαλύψει καλά άρθρα εδώ.
Αγαπώ post στο blog σας. Έτσι εξαιρετική!

Σας ευχαριστούμε πολύ. Είναι σημαντική για εμάς η γνώμη σας!

Leave a comment

Κατεβάστε το E-book

Αποδέχομαι να λαμβάνω ενημερωτικό υλικό από το qbc.gr

Συμπληρώστε τα στοιχεία σας και κατεβάστε άμεσα το E-book

Ευχαριστούμε!Μπορείτε να κατεβάσετε το e-book κάνοντας κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο

Newletter

Αποδέχομαι να λαμβάνω ενημερωτικό υλικό από το qbc.gr

Συμπληρώστε τα στοιχεία σας για να  να λαμβάνετε πρώτοι τα νέα μας

Ευχαριστούμε για την εγγραφή!