fbpx

Κριτήρια και Προϋποθέσεις για την επιδότηση πάγιων δαπανών

Μη επιστρεπτέα θα είναι η επιδότηση παγίων δαπανών επιχειρήσεων, σύμφωνα με όσα είπε χθες ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας στη Βουλή, κατά τη διαδικασία ψήφισης του νομοσχεδίου που περιλαμβάνει τη σχετική διάταξη.

Δικαιούχοι

Δικαιούχοι της ενίσχυσης θα είναι, κυρίως, επιχειρήσεις που:

 • ανήκουν στους άμεσα πληττόμενους κλάδους της ελληνικής οικονομίας,
 • παρουσιάζουν μείωση τζίρου κατά τουλάχιστον 30% το 2020 σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά, όπως μέχρι σήμερα καταγράφεται στα ευρωπαϊκά κείμενα,
 • καταγράφουν σημαντική ζημιά κατά το προηγούμενο έτος – σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Προσωρινό Πλαίσιο – λαμβάνοντας υπόψη και τη στήριξη που έχουν λάβει μέχρι τώρα [ σ.σ: Σημαίνει ότι μπορεί να έχουν την απαιτούμενη πτώση του τζίρου, αλλά δεν έχουν το απαιτούμενο ύψος ζημιών ], και
 • απασχολούν εργαζόμενους.

Χρόνος χορήγησης της ενίσχυσης και «επιλέξιμη περίοδος»

Η ενίσχυση χορηγείται το αργότερο στις 30 Ιουνίου 2021 και καλύπτει τα ακάλυπτα πάγια έξοδα που πραγματοποιήθηκαν κατά την περίοδο μεταξύ 1ης Μαρτίου 2020 και 30 Ιουνίου 2021.

Περιεχόμενο και τρόπος υπολογισμού της ενίσχυσης

Πρόκειται για τη δυνατότητα συνεισφοράς των κρατών στις μη καλυπτόμενες πάγιες δαπάνες επιχειρήσεων των οποίων η επιχειρηματική δραστηριότητα ανεστάλη ή μειώθηκε ως αποτέλεσμα της πανδημίας.

Τα κράτη μέλη μπορούν να προβλέψουν τη συνεισφορά στο ακάλυπτο πάγιο κόστος των επιχειρήσεων για τις οποίες η επιδημία COVID-19 είχε ως αποτέλεσμα την αναστολή ή τη μείωση της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας.

Οι ακάλυπτες πάγιες δαπάνες είναι οι πάγιες δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν από επιχειρήσεις κατά τη διάρκεια της επιλέξιμης περιόδου που δεν καλύπτονται από την εισφορά κέρδους (δηλαδή έσοδα μείον μεταβλητές δαπάνες) κατά την ίδια περίοδο και οι οποίες δεν καλύπτονται από άλλες πηγές, όπως ασφάλιση, μέτρα προσωρινής ενίσχυσης ή υποστήριξη από άλλες πηγές.

Δηλαδή , οι ζημίες επιχειρήσεων από τις καταστάσεις κερδών και ζημιών κατά τη διάρκεια της επιλέξιμης περιόδου  θεωρούνται ότι αποτελούν ακάλυπτα πάγια έξοδα.

Η ενίσχυση βάσει αυτού του μέτρου μπορεί να χορηγηθεί βάσει προβλεπόμενων ζημιών, ενώ το τελικό ποσό της ενίσχυσης καθορίζεται μετά την πραγματοποίηση των ζημιών βάσει ελεγμένων λογαριασμών ή, με κατάλληλη αιτιολόγηση που παρέχεται από το κράτος μέλος στην Επιτροπή (για παράδειγμα σύνδεση με τα χαρακτηριστικά ή το μέγεθος ορισμένων τύπων επιχειρήσεων) βάσει φορολογικών λογαριασμών. Κάθε πληρωμή που υπερβαίνει το τελικό ποσό της ενίσχυσης ανακτάται.

Ύψος της ενίσχυσης

 • Σε ποσοστό επί των «ακάλυπτων σταθερών δαπανών»

Η ένταση της ενίσχυσης δεν πρέπει να υπερβαίνει το 70% των ακάλυπτων σταθερών δαπανών, εκτός από πολύ μικρές και μικρές εταιρείες, όπου η ένταση της ενίσχυσης δεν υπερβαίνει το 90% των ακάλυπτων σταθερών δαπανών.

 • Σε απόλυτο ποσό

– Αύξηση του ορίου των ενισχύσεων, στη βάση του οποίου προβλέπεται ότι το κράτος μπορεί να συνεισφέρει στην κάλυψη μέρους των πάγιων δαπανών των επιχειρήσεων που δεν καλύπτονται από τα έσοδά τους, από τα 3 εκατ. ευρώ, που είχε καθοριστεί με πρόσφατη τροποποίηση στα 10 εκατ. ευρώ.

Σημαντική Παρατήρηση: Η ενίσχυση βάσει αυτού του μέτρου δεν αθροίζεται με άλλες ενισχύσεις για τις ίδιες επιλέξιμες δαπάνες.

« Σταθερό Κόστος », « Μεταβλητό Κόστος » και « Ζημίες απομείωσης»

Για τους σκοπούς αυτού του σημείου, το κόστος αναφέρεται σε σταθερό και μεταβλητό κόστος: το πρώτο πραγματοποιείται ανεξάρτητα από το επίπεδο παραγωγής, ενώ το δεύτερο πραγματοποιείται ανάλογα με το επίπεδο παραγωγής.

Οι εφάπαξ ζημίες απομείωσης δεν περιλαμβάνονται στον υπολογισμό των ζημιών βάσει αυτής της πρόβλεψης.

Μια «πρώτη θεώρηση»:

Στο σταθερό κόστος, πρέπει να περιλαμβάνονται :

 • Αμοιβές και Έξοδα Προσωπικού (*)
 • Αμοιβές και έξοδα λογιστών
 • Αμοιβές μηχανογραφικής επεξεργασίας
 • Ηλεκτρικό ρεύμα ( Όχι Παραγωγής )
 • Δημοτικοί φόροι – τέλη
 • Ενοίκια (*)
 • Ασφάλιστρα
 • Φόροι – Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων
 • ΕΝ.Φ.Ι.Α
 • Συνδρομές – Εισφορές

Δεσμεύσεις των Επιχειρήσεων

Επειδή Δικαιούχοι της ενίσχυσης θα είναι μόνο  επιχειρήσεις που- απασχολούν εργαζόμενους, προφανώς θα υπάρχει ρήτρα μη απόλυσης ( για κάποιο συγκεκριμένο διάστημα ). Άλλωστε στην Κ.Υ.Α θα συμμετέχει και το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

Φύση της «Ενίσχυσης»

Η ενίσχυση με τη μορφή της «επιδότησης παγίων δαπανών» είναι ακατάσχετη, αφορολόγητη και δεν συμψηφίζεται με οποιαδήποτε οφειλή.» ( παρ. 4, άρθρο 29 του ν. 4772/2021 )

Θα πρέπει να υπογραμμιστεί ότι η συγκεκριμένη ενίσχυση θα είναι στοχευμένη ως προς την αξιοποίηση, και θα επιδιωχθεί να μην είναι επιστρεπτέα.

Χρονοδιάγραμμα για την χορήγηση της «Ενίσχυσης»

 1. Έλεγχος «Συμβατότητας» και Έγκριση του Ελληνικού Σχεδίου, για το είδος αυτής της «Ενίσχυσης», από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
 2. Έκδοση της σχετικής Κοινή Υπουργική Απόφαση (Κ.Υ.Α)
 3. Καταχώρηση από τις Επιχειρήσεις των στοιχείων που θα ορίζει η Κ.Υ.Α, στην ηλεκτρονική πλατφόρμα mybusinesssupport
 4. Επεξεργασία των στοιχείων και υπολογισμός για κάθε Επιχείρηση του ποσού της δικαιούμενης Ενίσχυσης

Η υλοποίηση του μέτρου θα πραγματοποιηθεί μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας mybusinesssupport της ΑΑΔΕ.

Προγραμματίζεται εντός Φεβρουαρίου να έχει ολοκληρωθεί το σχετικό θεσμικό πλαίσιο σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ώστε στη συνέχεια οι επιχειρήσεις να κληθούν να καταχωρήσουν τα σχετικά δεδομένα και τις απαραίτητες πληροφορίες για τον υπολογισμό του ποσού των παγίων δαπανών, όπως αυτές θα προσδιοριστούν από το Υπουργείο Οικονομικών.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το νέο πρόγραμμα επιδότησης, τη διαδικασία υποβολής και έγκρισης της αίτησης χρηματοδότησης, καθώς και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας.

 

T: + 30 216 900 7576
E: info@qbc.gr

Leave a comment

Newletter

Αποδέχομαι να λαμβάνω ενημερωτικό υλικό από το qbc.gr

Συμπληρώστε τα στοιχεία σας για να  να λαμβάνετε πρώτοι τα νέα μας

Ευχαριστούμε για την εγγραφή!

Κατεβάστε το E-book

Αποδέχομαι να λαμβάνω ενημερωτικό υλικό από το qbc.gr

Συμπληρώστε τα στοιχεία σας και κατεβάστε άμεσα το E-book

Ευχαριστούμε!Μπορείτε να κατεβάσετε το e-book κάνοντας κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο