fbpx

Υποδράσεις 19.2.3.1, 19.2.3.3 – Πρόγραμμα Επιδοτήσεων LEADER [2023]

 

Πρόγραμμα LEADER 2023

Το Πρόγραμμα LEADER Χαλκιδικής (Μέτρο 19.2.3) αφορά ιδιωτικές επενδύσεις για την οριζόντια ενίσχυση στην ανάπτυξη – βελτίωση της επιχειρηματικότητας και ανταγωνιστικότητας στην περιοχή του Τοπικού Προγράμματος του Νομού Χαλκιδικής.

 

Το Πρόγραμμα περιλαμβάνει δύο Υποδράσεις:

 • 19.2.3.1: Οριζόντια εφαρμογή μεταποίησης, εμπορίας και / ή ανάπτυξης γεωργικών προϊόντων με αποτέλεσμα γεωργικό προϊόν με σκοπό την εξυπηρέτηση των στόχων της τοπικής στρατηγικής.

Βάσει της οποίας ενισχύεται η ίδρυση, ο εκσυγχρονισμός και η επέκταση μονάδων παραγωγής, αποθήκευσης και εμπορίας γεωργικών προϊόντων με αποτέλεσμα γεωργικό προϊόν, με έμφαση στην τήρηση των προδιαγραφών υγιεινής, εργασιακής ασφάλειας, αλλά και στην αξιοποίηση της πρωτογενούς παραγωγής των βιολογικών προϊόντων και των προϊόντων ποιότητας.

 • 19.2.3.3: Οριζόντια εφαρμογή ενίσχυσης επενδύσεων στον τομέα του τουρισμού με σκοπό την εξυπηρέτηση των στόχων της τοπικής στρατηγικής.

Βάσει της οποίας ενισχύεται η ίδρυση, ο εκσυγχρονισμός και η επέκταση επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς της διανυκτέρευσης, της εστίασης και των εναλλακτικών μορφών τουρισμού.

Προθεσμίες

Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων: 25/01/2023, ώρα 13:00

Ημερομηνία λήξης ηλεκτρονικής υποβολής πρότασης: 31/03/2023, ώρα: 15.00

Πλήρης Οδηγός και Επιλέξιμοι ΚΑΔ του Προγράμματος LEADER

Πρόγραμμα Leader - Υποδράσεις
Πρόγραμμα Leader - Υποδράσεις

Δικαιούχοι

Οι Δικαιούχοι για όλες τις Υποδράσεις μπορεί να είναι πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις κατά την έννοια της σύστασης 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής.

Δηλαδή, μπορεί να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα, και συγκεκριμένα:

 1. υφιστάμενες, είτε υπό ίδρυση επιχειρήσεις.
 2. νομικό πρόσωπο (εταιρικό σχήμα) που έχει συστήσει την Ομάδα Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ) ή μέλος που την απαρτίζει συμπεριλαμβανομένων και των μελών της Επιτροπή Διαχείρισης Προγράμματος (ΕΔΠ), καθώς και μέλη του ΔΣ του νομικού προσώπου, σε επίπεδο φορέων. Τα φυσικά πρόσωπα που εκπροσωπούν τους παραπάνω φορείς δεν μπορούν να είναι δικαιούχοι.
 3. εργαζόμενος σε Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (ΝΠΙΔ), εφόσον δεν κωλύεται από διατάξεις του καταστατικού της ΝΠΙΔ ή εργαζόμενος σε Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ) και στο Δημόσιο τομέα, που διαθέτει σχετική άδεια από Υπηρεσιακό Συμβούλιο ή άλλο αρμόδιο όργανο, για επιχειρηματική δραστηριότητα.

Επιλέξιμες δαπάνες

Οι επιλέξιμες δαπάνες που συμπεριλαμβάνονται στο πλαίσιο των επενδυτικών προτάσεων για όλες τις κατηγορίες Υποδράσεων, δύναται να είναι:

 1. η αγορά, η κατασκευή ή βελτίωση ακινήτου.
 2. η αγορά εξοπλισμού, και ο εξοπλισμός εργαστηρίων (πχ. εξοπλισμός παραγωγής ενέργειας ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, εξοικονόμησης ύδατος και επεξεργασίας αποβλήτων).
 3. η αγορά καινούργιων οχημάτων (πχ. οχημάτων μεταφοράς προϊόντων ειδικού τύπου, μέσων εσωτερικής μεταφοράς)
 4. η απόκτηση πιστοποιητικών διασφάλισης ποιότητας, τα οποία είναι αναγνωρισμένα από διεθνή ή εθνικά πρότυπα.
 5. οι δαπάνες εξοπλισμού επιχείρησης (πχ. αγορά fax, τηλεφωνικών εγκαταστάσεων, δικτύων ενδοεπικοινωνίας, ηλεκτρονικών υπολογιστών, λογισμικών, περιφερειακών μηχανημάτων και φωτοτυπικών).
 6. οι δαπάνες συστημάτων ασφαλείας εγκαταστάσεων και συστημάτων πυροσβεστικής προστασίας εγκαταστάσεων.
 7. οι γενικές δαπάνες συνδεόμενες με τις εγκαταστάσεις και τον εξοπλισμό της μονάδας, (πχ. αμοιβές αρχιτεκτόνων, μηχανικών και συμβούλων, αμοιβές για συμβουλές σχετικά με την περιβαλλοντική και οικονομική βιωσιμότητα).
 8. οι δαπάνες για απόκτηση ή ανάπτυξη λογισμικού και αποκτήσεις διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, αδειών, δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, εμπορικών σημάτων, δημιουργίας αναγνωρίσιμου σήματος (ετικέτας) του προϊόντος και έρευνας αγοράς για τη διαμόρφωση της εικόνας του προϊόντος (συσκευασία, σήμανση).
 9. οι δαπάνες προβολής (πχ. ιστοσελίδα, έντυπα, διαφήμιση και συμμετοχή σε εκθέσεις).
 10. οι δαπάνες σύνδεσης με Οργανισμούς Κοινής Ωφέλειας (ΟΚΩ) (πχ. ΔΕΗ, ύδρευση, αποχέτευση, τηλεφωνοδότηση).
 11. το ασφαλιστήριο συμβόλαιο κατά παντός κινδύνου, κατά τη διάρκεια των εργασιών της επένδυσης (υποχρεωτική ασφάλιση).
 12. οι αμοιβές προσωπικού, συμπεριλαμβανομένων των επιβαρύνσεων της κοινωνικής ασφάλισης, πληρωτέες από τον δικαιούχο στο προσωπικό του, εφόσον αυτό προσελήφθη, για να εργασθεί αποκλειστικά για την υλοποίηση της επένδυσης και να απολυθεί με την ολοκλήρωσή του, σε περίπτωση αυτεπιστασίας.

Ειδικά για την Υποδράση 19.2.3.1:

Οι επιλέξιμες δαπάνες, πέραν των ανωτέρω, είναι:

 1. οι δαπάνες σχετικά με τη διαμόρφωση χώρων προβολής και δοκιμής των προϊόντων, καθώς και του αντίστοιχου εξοπλισμού (πχ. εξοπλισμός αναπαραγωγής ήχου και εικόνας) που απαιτείται σε περίπτωση που η επιχείρηση διατηρεί ή δημιουργεί χώρο επισκέψιμο για το κοινό και επιχειρηματίες.
 2. οι εργασίες πράσινου, δενδροφυτεύσεις, γκαζόν, καθώς και έργα διακόσμησης (εντός του λειτουργικού χώρου της επιχείρησης) σε περίπτωση που η επιχείρηση διατηρεί ή δημιουργεί χώρο επισκέψιμο για το κοινό και επιχειρηματίες.
 3. η αγορά συγκροτήματος ψυχρής έκθλιψης ελαιολάδου, μέχρι του ποσού των 30.000€, αποκλειστικά για ενεργούς ή επαγγελματίες αγρότες, μόνο για την ιδία παραγωγή τους και με το τελικό προϊόν να είναι τυποποιημένο σε συσκευασίες μέχρι πέντε (5) λίτρων.

Ειδικά για την Υποδράση 19.2.3.3:

Οι επιλέξιμες δαπάνες, πέραν των ανωτέρω, είναι:

 1. οι δαπάνες ειδικού εξοπλισμού (πχ. αγορά – κατασκευή παραδοσιακών ξύλινων σκαφών, λοιπών σκαφών για εξυπηρέτηση τουριστικών δραστηριοτήτων, αγορά αλόγων για δραστηριότητες περιήγησης, αγορά οχημάτων μεταφοράς πελατών για τις επιχειρήσεις εναλλακτικού/θεματικού τουρισμού).
 2. η κατασκευή οικίσκου – αποθήκης για τις ανάγκες φύλαξης – εξυπηρέτησης της επένδυσης, μέχρι 40 τ.μ, μόνο για επενδύσεις τουριστικών καταλυμάτων.
 3. τα έργα πρασίνου, καθώς και έργα διακόσμησης (εφόσον αποτελούν λειτουργικό τμήμα της επιχείρησης).
 4. ο εξοπλισμός αναψυχής πελατών (πχ. εξοπλισμός αναπαραγωγής ήχου και εικόνας).

Προϋπολογισμός και Ένταση Ενίσχυσης

Το σύνολο του Προϋπολογισμού είναι 3.092.592,59.

Πιο συγκεκριμένα:

Υποδράση 19.2.3.1 – Παραγωγή / Μεταποίηση, Εμπορία και Ανάπτυξη Γεωργικών Προϊόντων

Προϋπολογισμός: 500.000,00

Δημόσια Δαπάνη: 250.000,00

Ποσοστό Ενίσχυσης: 50%

Υποδράση 19.2.3.3Διανυκτέρευση, Εστίαση και Εναλλακτικές μορφές τουρισμού

Προϋπολογισμός: 2.592.592,5 (ενδεικτικός συνολικός προϋπολογισμός, με υπολογισμό του μέσου όρου των διαθέσιμων ποσοστών επιχορήγησης)

Δημόσια Δαπάνη: 1.750.000,00

Ποσοστό Ενίσχυσης:

 1. για τις μη εισηγμένες ΜμΕ, που λειτουργούν έως 5 έτη χωρίς διανομή κερδών: έως 65%.
 2. για όλες τις υπόλοιπες: έως 70%.

Όσον αφορά την Ένταση Ενίσχυσης:

 • Η ενίσχυση χορηγείται στο δικαιούχο με τη μορφή επιχορήγησης και το ύψος της υπολογίζεται βάσει των επιλέξιμων δαπανών.
 • Ο συνολικός προϋπολογισμός κάθε αίτησης στήριξης δυνητικού δικαιούχου ενίσχυσης δεν μπορεί να υπερβεί τις 500.000€ για πράξεις που αφορούν σε υποδομές ή / και εξοπλισμό, και τις 100.000€ για πράξεις που αφορούν σε άυλες ενέργειες.
 • Ο ΦΠΑ, είναι επιλέξιμος, κατά το μέρος που δεν είναι ανακτήσιμος δυνάμει της εθνικής νομοθεσίας.
 • Ο προϋπολογισμός που διαμορφώνεται μετά την εξέταση – αξιολόγηση του κάθε αιτήματος στήριξης αποτελεί τον συνολικό εγκεκριμένο προϋπολογισμό του έργου.
 • Σε κάθε περίπτωση, η ένταση της ενίσχυσης, σε όρους παρούσας αξίας κατά το χρόνο χορήγησης της ενίσχυσης, δεν υπερβαίνει τα ανώτατα ποσοστά σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Καν. 651/2014.

Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης

Ο δικαιούχος οφείλει να ολοκληρώσει το οικονομικό και φυσικό αντικείμενο της πράξης έως 30-06-2025. Η μη τήρηση της εν λόγω προθεσμίας, επιφέρει την ανάκληση ένταξης της πράξης αυτομάτως, ενώ σε περίπτωση που έχει καταβληθεί δημόσια δαπάνη αυτή επιστρέφεται εντόκως από τον δικαιούχο της πράξης, με τη διαδικασία των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών.

Σε περιπτώσεις μη υπαιτιότητας του δικαιούχου (π.χ. ιατρικούς λόγους, καθυστερήσεις παραλαβής εξοπλισμού κ.λπ.), το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα ενός ή περισσότερων έργων, μπορεί να παραταθεί πέραν της 30-06-2025 μετά από εισήγηση της αρμόδιας ΟΤΔ και σύμφωνη γνώμη της ΕΥΕ ΠΑΑ, με κοινοποίηση στην ΕΥΔ (ΕΠ) της οικείας Περιφέρειας, σε περίπτωση που απαιτείται, και όχι αργότερα από τις 30-09-2025.

Η ολοκλήρωση της πράξης δηλώνεται από τον δικαιούχο με τη κατάθεση των σχετικών δικαιολογητικών/εγγράφων για την έκδοση της Απόφασης Ολοκλήρωσης, στην αρμόδια ΟΤΔ.

Μακροχρόνιες υποχρεώσεις δικαιούχων

 1. Ο δικαιούχος οφείλει να αποδέχεται και να διευκολύνει τους ελέγχους στην έδρα της πράξης από την ΟΤΔ και τους αρμόδιους φορείς ελέγχου. Σε περίπτωση άρνησης ελέγχου τότε επιστρέφεται το σύνολο της δημόσιας δαπάνης που καταβλήθηκε.
 2. Ο δικαιούχος οφείλει για περίοδο τριών (3) ετών ή πέντε (5) ετών για μεγάλες επιχειρήσεις, από την τελευταία πληρωμή της πράξης να μην προβεί σε:
 • παύση ή μετεγκατάσταση μιας παραγωγικής δραστηριότητας εκτός της περιοχής προγράμματος,
 • αλλαγή του ιδιοκτησιακού καθεστώτος ενός στοιχείου υποδομής που παρέχει σε μια εταιρεία ή δημόσιο οργανισμό αδικαιολόγητο πλεονέκτημα,
 • ουσιαστική μεταβολή που επηρεάζει τη φύση, τους στόχους ή την εφαρμογή των όρων που θα μπορούσαν να υπονομεύσουν τους αρχικούς στόχους.

Πώς μπορεί να σας βοηθήσει η QBC;

Οι Σύμβουλοι Επιχειρήσεων της QBC συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων σας με εξατομικευμένα πλάνα δράσης. Η απαραίτητη τεχνογνωσία και εμπειρία τους συντελεί στην επιτυχημένη ένταξή σας στο Πρόγραμμα.

Η υποστήριξή μας θα λάβει χώρα σε 4 διακριτές φάσεις.

Φάση 1 – Επισκόπηση / Ανάπτυξη και αξιολόγηση της πρότασης.

Φάση 2 – Υποβολή αίτησης υπαγωγής είτε στην Υποδράση 19.2.3.1 – Παραγωγή / Μεταποίηση, Εμπορία και Ανάπτυξη Γεωργικών Προϊόντων είτε στην Υποδράση 19.2.3.3 – Διανυκτέρευση, Εστίαση και Εναλλακτικές μορφές τουρισμού.

Φάση 3 – Υποστήριξη κατά τις επικοινωνίες με τους εμπλεκόμενους φορείς κατά την υποβολή και αξιολόγηση των αιτήσεων.

Φάση 4 – Υποστήριξη κατά την υλοποίηση της πρότασης.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις δύο Υποδράσεις του Προγράμματος Επιδοτήσεων LEADER 2023, μπορείτε να επικοινωνήσετε τηλεφωνικώς στο 216 900 7576 ή να υποβάλετε αίτημα επικοινωνίας.

Leave a comment

Κατεβάστε το E-book

Αποδέχομαι να λαμβάνω ενημερωτικό υλικό από το qbc.gr

Συμπληρώστε τα στοιχεία σας και κατεβάστε άμεσα το E-book

Ευχαριστούμε!Μπορείτε να κατεβάσετε το e-book κάνοντας κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο

Newletter

Αποδέχομαι να λαμβάνω ενημερωτικό υλικό από το qbc.gr

Συμπληρώστε τα στοιχεία σας για να  να λαμβάνετε πρώτοι τα νέα μας

Ευχαριστούμε για την εγγραφή!