fbpx

Ταμείο Εγγυοδοσίας Καινοτομίας: Ευνοϊκή Δανειοδότηση

Ταμείο Εγγυοδοσίας Καινοτομίας: Ευνοϊκή Δανειοδότηση ΜμΕ

Ταμείο Εγγυοδοσίας Καινοτομίας Ευνοϊκή Δανειοδότηση

Στόχος Ταμείου Εγγυοδοσίας Καινοτομίας

Σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα (HDB) και μέσω του προγράμματος «Ταμείο Εγγυοδοσίας Καινοτομίας (Innovation Loan)» οι ελληνικές τράπεζες θα παρέχουν το δικαίωμα της δανειοδότησης με ευνοϊκούς όρους και παροχής επιχορήγησης ύψους έως και 20% με στόχο την ενίσχυση της ρευστότητας των καινοτόμων μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Η ενίσχυση της ρευστότητας μέσω της δανειοδότησης θα αποσκοπεί στην υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων σχετικών με τη δημιουργία τεσσάρων (4) τύπων καινοτομίας:

 1. Καινοτομίες Προϊόντων
 2. Καινοτομίες Διαδικασίας
 3. Καινοτομίες Marketing
 4. Οργανωτικές Καινοτομίες

 

Ταμείο Εγγυοδοσίας Καινοτομίας δάνειο

[Οδηγός] Ταμείο Εγγυοδοσίας Καινοτομίας - Innovation Loan

 Ποιους Αφορά

Αίτηση δανειοδότησης από το Ταμείο Εγγυοδοσίας Καινοτομίας μπορούν να υποβάλλουν υφιστάμενες και νεοσύστατες, πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, ανεξάρτητα νομικής μορφής οι οποίες:

 • Παρουσιάζουν καινοτόμο χαρακτήρα. Πληρούν τουλάχιστον ένα (1) από τα κριτήρια επιλεξιμότητας καινοτομίας,
 • Είναι τραπεζικά ενήμερες. Δεν έχουν οφειλές που να ξεπερνούν τις 90 ημέρες κατά την ημερομηνία της αίτησης,
 • Έχουν έδρα και τόπο επένδυσης εντός της ελληνικής επικράτειας,
 • Τηρούν διπλογραφικά από πριν την υποβολή της αίτησης.

Κριτήρια Επιλεξιμότητας Καινοτομίας

Για να κριθεί επιλέξιμη μία επιχείρηση για τη λήψη της δανειοδότησης από το Ταμείο Εγγυοδοσίας Καινοτομίας οφείλει να πληροί 1 από τα 12 κριτήρια επιλεξιμότητας καινοτομίας.

 1. Είναι εγγεγραμμένη στο μητρώο νεοφυών επιχειρήσεων «Elevate Greece».
 2. Έχει στο παρελθόν συμμετάσχει σε πρόγραμμα στήριξης έρευνας και καινοτομίας και τεχνολογικής ανάπτυξης.
 3. Μέσω του επιχειρηματικού σχεδίου (business plan) επιβεβαιώνει πως στο άμεσο μέλλον θα αναπτύξει προϊόντα ή υπηρεσίες νέες ή ουσιωδώς βελτιωμένες από τις υπάρχουσες.
 4. Λειτουργεί λιγότερο από 12 έτη και την τελευταία τριετία, κάθε έτος, παρουσιάζει μία μέση ετήσια ανάπτυξη στον κύκλο εργασιών ή σε εργαζομένους ύψους 20%.
 5. Οι δαπάνες έρευνας και καινοτομίας αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το 5% των συνολικών λειτουργικών δαπανών, σε 1 από τα 3 τελευταία έτη.
 6. Μέσω του επιχειρηματικού σχεδίου (business plan) υπόσχεται πως θα δαπανήσει τουλάχιστον το 80% του ποσού του δανείου σε δραστηριότητες έρευνας και καινοτομίας.
 7. Έχει στο παρελθόν συμμετάσχει σε ευρωπαϊκά προγράμματα, όπως: το Horizon 2020, ΕΣΠΑ, ΕΠΑΝΕΚ, κ.α.
 8. Έχει λάβει βραβείο έρευνας και καινοτομίας εντός των τελευταίων 2 ετών από θεσμό της Ε.Ε.
 9. Έχει καταχωρήσει τεχνολογικό δικαίωμα (αίτημα ευρεσιτεχνίας) εντός των τελευταίων 2 ετών.
 10. Έχει λάβει χρηματοδότηση από Venture Capital ή Business Angels εντός των τελευταίων 2 ετών.
 11. Έχουν επενδύσει στην καινοτομία εντός των τελευταίων 3 ετών.
 12. Έχει χαρακτηριστεί ως «Καινοτόμος Επιχείρηση» εντός των τελευταίων 3 ετών.

Ύψος, Χαρακτηριστικά και Οφέλη Δανείου

Ύψος Δανείου

Το ύψους του δανείου για το οποίο θα μπορούν να υποβάλλουν αίτηση οι επιλέξιμες επιχειρήσεις θα κυμαίνεται από 25.000€ μέχρι και 400.000€.

Χαρακτηριστικά Δανείου

 • Η διάρκεια του δανείου ορίζεται στα 10 έτη (συμπεριλαμβανομένης και της περιόδου χάριτος).
 • Η περίοδος χάριτος ορίζεται από 1 έως 3 έτη.
 • Η συνολική εκταμίευση του δανείου θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι τις 31.12.2025.
 • Δύναται η δυνατότητα πρόωρης μερικής ή ολικής αποπληρωμής του δανείου, με την προϋπόθεση πως το ποσό της αποπληρωμής να είναι πάντα μικρότερο από το ποσό της δυνητικής επιχορήγησης.

Οφέλη

 • Επιχορήγηση σε ποσοστό 20% του δανείου, με τη μορφή απομείωσης του δανειακού κεφαλαίου.
 • Μειωμένες εξασφαλίσεις.
  • Για ποσά μέχρι 50.000€ λαμβάνονται μόνο ενοχικές εξασφαλίσεις.
  • Για ποσά άνω των 50.000€ λαμβάνονται ενοχικές και εμπράγματες εξασφαλίσεις, οι οποίες δεν μπορούν να ξεπερνούν το 20% του δανείου.
 • Εξόφληση προηγούμενων τιμολογίων που έχουν είναι επί πιστώσει και έχουν εκδοθεί έως και 6 μήνες νωρίτερα από την αίτηση συμμετοχής στο πρόγραμμα.

Το ποσό της επιχορήγησης θα συνιστά κρατική ενίσχυση και θα υπάγεται στους περιορισμούς του Κανονισμού 1407/2013 De Minimis. Ο εν λόγω κανονισμός ορίζει πως ως ανώτατο ποσό χρηματοδότησης που μπορεί να λάβει μια επιχείρηση, εντός των τριών (3) τελευταίων οικονομικών ετών δεν δύναται να ξεπερνά τις 200.000€.

Προϋποθέσεις για τη Λήψη της Επιχορήγησης

Οι επιλέξιμες επιχειρήσεις αφού ολοκληρώσουν επιτυχώς το επενδυτικό τους σχέδιο εντός 36 μηνών από την ημερομηνία της 1ης εκταμίευσης, μπορούν να αιτηθούν επιχορήγηση από 15% έως 20% επί του ποσού του δανείου. Για να λάβουν την επιχορήγηση ύψους 20% οφείλουν, κατόπιν ελέγχου, να επιδείξουν την επίτευξη συγκεκριμένων κριτηρίων καινοτομίας (15%) και ESG κριτηρίων (επιπρόσθετο 5%).

Επιλέξιμες Δαπάνες

Με τη χορήγηση των δανείων, σκοπός του Ταμείου Εγγυοδοσίας Καινοτομίας αποτελεί η υλοποίηση του επενδυτικού πλάνου των ΜμΕ επιχειρήσεων το οποίο περιλαμβάνει επενδύσεις σε ενσώματα ή άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία και κεφάλαιο κίνησης που είναι απαραίτητο για την ολοκλήρωση του επενδυτικού σχεδίου.

Για να θεωρηθούν επιλέξιμες οι δαπάνες που θα αναφέρονται στο επιχειρηματικό πλάνο (business plan) θα πρέπει να σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με την υλοποίηση της καινοτομίας.

Επίσης, θεωρούνται επιλέξιμες οι δαπάνες οι οποίες εμπίπτουν στην παραπάνω περιγραφή και αφορούν:

 • Κεφάλαιο κίνησης
 • Επενδυτικές δαπάνες
 • Δαπάνες προμηθευτών
 • Αναλώσιμα
 • Δαπάνες Marketing
 • ΦΠΑ
 • Εκπαίδευση & αμοιβές προσωπικού
 • Εργοδοτικές εισφορές
 • Αμοιβές τρίτων
 • Ενοίκια

Μη επιλέξιμες δαπάνες είναι η αναχρηματοδότηση/αποπληρωμή υφιστάμενου δανείου και η καταβολή μερισμάτων ή η αγορά μετοχών.

Επιπρόσθετα Οφέλη Ταμείου Εγγυοδοσίας Καινοτομίας

Με τη λήψη ευνοϊκού δανείου από το Ταμείο Εγγυοδοσίας, η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα (HDB) παρέχει δωρεάν σε όλες τις ΜμΕ πρόσβαση στη διεθνή ψηφιακή πλατφόρμα «InnoAgora».

Η InnoAgora είναι μία διεθνή διαδικτυακή πλατφόρμα διασύνδεσης, η οποία παρέχει τη δυνατότητα σε τρεις διαφορετικές κατηγορίες συμμετεχόντων – εταιρείες, επενδυτές και υποστηρικτικοί μηχανισμοί – να έρθουν σε επαφή και να προχωρήσουν σε επενδυτικές συμφωνίες και εμπορικές συνεργασίες με έντονο χαρακτήρα εξωστρέφειας.

 

Πώς μπορεί να σας βοηθήσει η QBC;

Η QBC διαθέτοντας την απαραίτητη τεχνογνωσία και συνεργαζόμενη με ένα μεγάλο αριθμό νεοφυών επιχειρήσεων σας υποστηρίζει στη λήψη ευνοϊκής δανειοδότησης από το  Ταμείο Εγγυοδοσίας Καινοτομία (Innovation Loan) της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας (HDB).

Η υποστήριξή μας θα λάβει χώρα σε 4 διακριτές φάσεις.

Φάση 1 – Επισκόπηση/Ανάπτυξη και αξιολόγηση επενδυτικού σχεδίου

Φάση 2 – Υποβολή αίτησης υπαγωγής στο Ταμείο Εγγυοδοσίας Καινοτομίας (Innovation Loan)

Φάση 3 – Υποστήριξη κατά τις επικοινωνίες με τους εμπλεκόμενους φορείς κατά την υποβολή και αξιολόγηση των αιτήσεων

Φάση 4 – Yποστήριξη κατά την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου

 

 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με συμβουλευτικές και χρηματοδοτικές υπηρεσίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε τηλεφωνικώς στο 216 900 7576 ή να υποβάλλετε αίτημα επικοινωνίας και ένας Σύμβουλός μας θα σας εξυπηρετήσει άμεσα.

Leave a comment

Κατεβάστε το E-book

Αποδέχομαι να λαμβάνω ενημερωτικό υλικό από το qbc.gr

Συμπληρώστε τα στοιχεία σας και κατεβάστε άμεσα το E-book

Ευχαριστούμε!Μπορείτε να κατεβάσετε το e-book κάνοντας κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο

Newletter

Αποδέχομαι να λαμβάνω ενημερωτικό υλικό από το qbc.gr

Συμπληρώστε τα στοιχεία σας για να  να λαμβάνετε πρώτοι τα νέα μας

Ευχαριστούμε για την εγγραφή!