fbpx

Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ) - Δράσεις

Το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας – Ελλάδα 2.0, ακολουθώντας τις κατευθυντήριες του NextGenerationEU και επωφελούμενο τη στήριξη του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, φιλοδοξεί να επιταχύνει την ανάκαμψη της εθνικής οικονομίας και να οδηγήσει τη χώρα σε μια πιο εξωστρεφή, ανταγωνιστική, πράσινη και ψηφιακή εποχή.

Το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ) κατανέμει συνολικά 31,4€ δισ. στις επιχειρήσεις με τη μορφή επιδοτήσεων (18,4€ δισ.) και δανείων (12,7€ δισ.) λαμβάνοντας κατεύθυνση τους αντίστοιχους πυλώνες και κατευθύνσεις.

Μέσω της παρούσας σελίδας θα σας ενημερώνουμε για τα ενεργά και αναμενόμενα προγράμματα του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Πυλώνες Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας
Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0

Το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας – Ελλάδα 2.0, ακολουθώντας τις κατευθυντήριες του NextGenerationEU και επωφελούμενο τη στήριξη του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, φιλοδοξεί να επιταχύνει την ανάκαμψη της εθνικής οικονομίας και να οδηγήσει τη χώρα σε μια πιο εξωστρεφή, ανταγωνιστική, πράσινη και ψηφιακή εποχή.

Όλες οι επιχειρήσεις ανεξαρτήτου μεγέθους, με την προϋπόθεση πως συμβάλλουν στους αντίστοιχους πυλώνες και τις κατευθύνσεις των επιχορηγήσεων και των δανείων.

Τα κεφάλαια του Ταμείου Ανάκαμψης & Ανθεκτικότητας θα κατανεμηθούν στις επιχειρήσεις λαμβάνοντας κατεύθυνση από τους αντίστοιχους πυλώνες και κατευθύνσεις.

Στρατηγικοί Πυλώνες Επιχορηγήσεων

 1. Πράσινη Μετάβαση (6,2 δισ. ευρώ)
 2. Ψηφιακή Μετάβαση (2,2 δισ. ευρώ)
 3. Απασχόληση, Δεξιότητες & Κοινωνική Συνοχή (5,2 δισ. ευρώ)
 4. Ιδιωτικές Επενδύσεις, Μετασχηματισμός της Οικονομίας (4,8 δισ. ευρώ)

Στρατηγικές Κατευθύνσεις Δανείων

 1. Πράσινη Μετάβαση (4,9 δισ. ευρώ)
 2. Ψηφιακή Μετάβαση (2,6 δισ. ευρώ)
 3. Καινοτομία – R&D (1,3 δισ. ευρώ)
 4. Εξωστρέφεια (1,3 δισ. ευρώ)
 5. Αύξηση Μεγέθους / Μ&Α (0,7 δισ. ευρώ)

Ενεργά Επιδοτούμενα Προγράμματα του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας


Εκσυγχρονισμός του Πρωτογενούς Τομέα - TAA

Κατάσταση: Ενεργό (2ος Κύκλος)

Έναρξη: 14 Ιουνίου 2023 – Λήξη: 14 Αυγούστου 2023

Το υπο-πρόγραμμα του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Εκσυγχρονισμός του πρωτογενούς τομέα» θα είναι ανοιχτό για υποβολή αιτήσεων από τις 14 Ιουνίου μέχρι και τις 14 Αυγούστου 2023.

Η δημόσια ενίσχυση ανέρχεται σε 35.000.000 € για την περίοδο 2022-2025, χρηματοδοτούμενη από το Ταμείο, ενώ ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται σε 98,1 εκατ. €.

Για τα νομικά πρόσωπα υφιστάμενα ή υπό σύσταση θα διατεθεί το 85.384.622 ενώ για τα συλλογικά σχήματα υφιστάμενα και υπό αναγνώριση τα 88.034.476€.

Η υλοποίηση των επενδυτικών σχεδίων επρόκειτο να διαρκέσουν 18 μήνες με δυνατότητα παράτασης έξι μήνες. Η αξιολόγηση των αιτήσεων ξεκινά στις 16 Αυγούστου 2023 και ολοκληρώνεται την 29η Σεπτεμβρίου 2023.

Οι δικαιούχοι της επένδυσης καθορίζονται από τη νομική μορφή της εκάστοτε επιχείρησης και  τα νομικά πρόσωπα μπορούν να υποβάλλουν αίτηση, εάν βρίσκονται  στην ολοκλήρωση των διαδικασιών σύστασης και η σύσταση εκδοθεί πριν την έκδοση της ατομικής εγκριτικής απόφασης ενίσχυσης. Αίτηση δηλαδή μπορούν να κάνουν Ομάδες Παραγωγών (Ομ.Π.), Οργανώσεις Παραγωγών (Ο.Π.), Ενώσεις Οργανώσεων Παραγωγών και Αγροτικοί Συνεταιρισμοί (ΑΣ), Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις (ΑΕΣ) και Ανώνυμες Εταιρίες των οποίων η πλειοψηφία των μετοχών ανήκει σε Αγροτικούς Συνεταιρισμούς. Επίσης, της επιδότησης δικαιούνται Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις και εταιρίες του εμπορικού δικαίου, με περιορισμό κάποιων  εταιρειών που εφαρμόζουν συμβολαιακή γεωργία.

Επίσης, μπορούν να προβούν σε αίτηση Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις και εταιρίες του εμπορικού δικαίου, εκτός αυτών οι οποίες εμφανίζουν κατ’ έτος βαθμό καθετοποίησης, αξιοποιώντας ιδιοπαραγόμενα αγροτικά προϊόντα, σε ποσοστό τουλάχιστον 40% της αξίας του γεωργικού προϊόντος που χρησιμοποιούν ως Α΄ ύλη. Βάσει της πρόσκλησης, δικαιούχοι της επένδυσης δύνανται να κριθούν νομικά πρόσωπα που είτε ανήκουν στις ΜΜΕ είτε σε μεγάλες επιχειρήσεις και κατά περίπτωση κατατάσσονται στους δύο κανονισμούς του προγράμματος, ο ΓΑΚ και ο Καν. 2472/2022.

Επισημαίνεται ρητά, πως δεν είναι επιλέξιμα φυσικά πρόσωπα, ατομικές επιχειρήσεις και νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, ενώ σαν δικαιούχοι στις αιτήσεις δεν δύνανται να κριθούν δικαιούχοι πρόσωπα που λειτουργούν ως εταιρείες αστικού δικαίου, με εξαίρεση τις Κοινωνικές Συνεταιριστικές επιχειρήσεις και τις κοινοπραξίες.  

Το έργο εφαρμόζεται στα πλαίσια της αγροτικής πολιτικής της ΕΕ και αποτελεί ένα μέσο για την ανάπτυξη παραγωγής προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας και στην τυποποίηση και εμπορία αυτών, ιδανικά σε συνθήκες που τονίζουν τα συγκριτικά πλεονεκτήματα του ελληνικού αγροδιατροφικού τομέα. Μέσα στους στόχους συγκαταλέγεται η αύξηση της συνεργασίας στον πρωτογενή τομέα με την ενθάρρυνση της συμβολαιακής γεωργίας και η βελτίωση της οικονομικής αποδοτικότητας των γεωργικών εκμεταλλεύσεων, δίνοντας έμφαση στην αναδιάρθρωση και εκσυγχρονισμός τους μέσω της εφαρμογής μεθόδων συμβατών με την ψηφιακή και πράσινη μετάβαση. Βάσει αυτού επιδιώκεται η βελτίωση της θέσης των αγροτών στην αλυσίδα αξίας και η καθετοποίηση της παραγωγικής διαδικασίας.

Αυτό σημαίνει πως μέσα από την υλοποίηση του έργου ενισχύεται ο πλήρης έλεγχος όλης της διαδικασίας της παραγωγής μέχρι την τελική διάθεση του παραγόμενου προϊόντος, για να  μπορεί ο παραγωγός να ελέγχει ο ίδιος τις εισροές και τις εκροές της εκμετάλλευσής του και να διαθέτει το προϊόν του στην καλύτερη δυνατή ποσότητα και ποιότητα.

Επιπλέον, ως απώτερος σκοπός του έργου είναι η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των προϊόντων στις αγορές μέσα από την αξιοποίηση της έρευνας, της σύγχρονης τεχνολογίας και των ψηφιακών εργαλείων, ενσωματώνοντας την καινοτομία, τις νέες τεχνολογίες και διαδικασίες φιλικές προς το περιβάλλον και επιτυγχάνοντας τη βιώσιμη ανάπτυξη μέσω της αποδοτικότερης διαχείρισης των φυσικών πόρων.  

Όλες οι περιφέρειες της ελληνικής επικράτειας.

Ποσοστό ενίσχυσης: Τα ποσοστά ενίσχυσης καθορίζονται βάσει του κανονισμού στον οποίο θα επιλέξουν να ενταχθούν οι δικαιούχοι, την περιφέρεια υλοποίησης, καθώς και το μέγεθος της επιχείρησης, με ελάχιστο ποσοστό ενίσχυσης το 15% των επιλέξιμων δαπανών και μέγιστο το 75%. 

Αιτούμενος επιλέξιμος προϋπολογισμός για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις: 

Κατώτατο όριο: 500.000,00 ευρώ

Ανώτατο όριο: 1.000.000,00 ευρώ

Αιτούμενος επιλέξιμος προϋπολογισμός για τις μεγάλες επιχειρήσεις: 

Κατώτατο όριο: 500.000,00 ευρώ

Ανώτατο όριο: 1.000.000,00 ευρώ

Παραγωγικές Επενδύσεις Πράσινης Οικονομίας και R&D (Produc-e Green)

Κατάσταση: Ενεργό 

Έναρξη: 30 Μαϊου 2023 – Λήξη: 30 Νοεμβρίου 2023

Αντικείμενο της παρούσας δράσης είναι η ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων για την παραγωγή προϊόντων στον τομέα της πράσινης βιομηχανίας, με έμφαση στον παραγωγικό κλάδο της ηλεκτροκίνησης, των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, καθώς και των προϊόντων και αγαθών που προορίζονται για την εξοικονόμηση ενέργειας.

Η δημόσια δαπάνη της πρόσκλησης ανέρχεται σε 199.700.000 € και χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας για την περίοδο 2023 – 2025.

Γεωγραφική Περιοχή: Όλη η Ελλάδα

Ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων: 30/05/2023
Ημερομηνία λήξης του κύκλου υποβολών: 30/11/2023

Η διάρκεια υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων ορίζεται σε 18 μήνες με δυνατότητα παράτασης έξι (6) μηνών, που θα χορηγείται, είτε για λόγους ανωτέρας βίας, είτε κατόπιν ειδικής αιτιολόγησης. Σε κάθε περίπτωση η καταληκτική ημερομηνία υποβολής της αίτησης καταβολής της ενίσχυσης δεν δύναται να υπερβαίνει την 30η Ιουνίου 2025.

Δικαιούχοι των ενισχύσεων δύνανται να κριθούν νομικά πρόσωπα που είτε ανήκουν στις ΜΜΕ είτε στις μεγάλες επιχειρήσεις, με την επιφύλαξη των ειδικότερα οριζόμενων στο κατά περίπτωση εφαρμοστέο ειδικό άρθρο του ΓΑΚ, που τηρούν απλογραφικά ή/και διπλογραφικά βιβλία και την ημερομηνία υποβολής της αίτησης ενίσχυσης και διαθέτουν ή θα διαθέτουν κατά την έναρξη του επενδυτικού σχεδίου τουλάχιστον έναν εκ των επιλέξιμων ΚΑΔ του παραρτήματος Ι ως κύρια δραστηριότητα.

Από τις ενισχύσεις και την υπαγωγή στον παρόν καθεστώς εξαιρούνται:

 1. επιχειρήσεις, σε βάρος των οποίων εκκρεμεί, κατά την υποβολή της αίτησης επενδυτικού σχεδίου, διαδικασία ανάκτησης ενισχύσεων (αρχή Deggendorf),
 2. οι προβληματικές επιχειρήσεις, εφόσον συντρέχει τουλάχιστον μία από τις προϋποθέσεις που τίθενται στο Γ.Α.Κ.,
 3. επιχειρήσεις, οι οποίες υλοποιούν επενδυτικά σχέδια που πραγματοποιούνται με πρωτοβουλία και για λογαριασμό του Δημοσίου, βάσει σχετικής σύμβασης εκτέλεσης έργου, παραχώρησης ή παροχής υπηρεσιών,
 4. επιχειρήσεις οι οποίες, κατά τα δύο (2) έτη πριν από την υποβολή της αίτησης ενίσχυσης:
 • έχουν μετεγκαταστήσει την επιχειρηματική εγκατάσταση, στην οποία πρόκειται να πραγματοποιηθεί η αρχική επένδυση για την οποία ζητείται η ενίσχυση ή
 • αρνούνται να δεσμευθούν ότι δεν θα μετεγκαταστήσουν την ως άνω επιχειρηματική εγκατάσταση, για περίοδο δύο (2) ετών, μετά από την ολοκλήρωση της αρχικής επένδυσης.

Τα επενδυτικά σχέδια που υποβάλλονται θα πρέπει:

 1. Να εμπίπτουν στον τομέα της μεταποίησης.
 2. Να περιλαμβάνονται στους ΚΑΔ της Εθνικής Ονοματολογίας Οικονομικών δραστηριοτήτων, όπως αποτυπώνονται στο Παράρτημα της προκήρυξης της δράσης.
 3. Να έχουν ολοκληρωμένο χαρακτήρα αρχικής επένδυσης.
 4. Να αφορούν μία από τις ακόλουθες περιπτώσεις:
 • επένδυση σε ενσώματα ή άυλα στοιχεία ενεργητικού (δημιουργία νέας μονάδας, επέκταση της δυναμικότητας υφιστάμενης μονάδας, διαφοροποίηση της παραγωγής μιας μονάδας σε προϊόντα που δεν έχουν παραχθεί ποτέ ή υπηρεσίες που δεν έχουν παρασχεθεί από αυτήν, θεμελιώδης αλλαγή του συνόλου της παραγωγικής διαδικασίας υφιστάμενης μονάδας).
 • απόκτηση στοιχείων ενεργητικού που ανήκουν σε μια επιχειρηματική εγκατάσταση που έχει κλείσει ή θα είχε κλείσει αν δεν είχε εξαγοραστεί.

Όλη η Ελλάδα.

Τα ποσοστά ενίσχυσης κυμαίνονται από 10% έως 75% και εξαρτώνται από τον τόπο (Περιφέρεια /Περιφερειακή Ενότητα) εγκατάστασης της επένδυσης, καθώς και από το μέγεθος της εταιρείας (μεγάλη/μεσαία/μικρή/πολύ μικρή) που αποτελεί δικαιούχο της δράσης.

Κατώτατος αιτούμενος επιλέξιμος προϋπολογισμός:

 • Για πολύ μικρές – μικρές επιχειρήσεις: 300.000 ευρώ
 • Για μεσαίες επιχειρήσεις: 500.000 ευρώ
 • Για μεγάλες επιχειρήσεις: 1.000.000 ευρώ

Μέγιστα όρια προϋπολογισμού ανά κατηγορία ενισχύσεων:

 • Ο ανώτατος αιτούμενος επιλέξιμος προϋπολογισμός για τις δαπάνες σε συμβουλευτικές υπηρεσίες σε MME δεν υπερβαίνει τις 300.000 ευρώ.
 • Ο ανώτατος αιτούμενος επιλέξιμος προϋπολογισμός για τις δαπάνες έρευνας και ανάπτυξης και τις δαπάνες καινοτομίας για ΜΜΕ δεν υπερβαίνει τις 750.000 ευρώ.
 • Ο ανώτατος αιτούμενος επιλέξιμος προϋπολογισμός για τις δαπάνες με σκοπό την απόκτηση καθαρών οχημάτων ή οχημάτων μηδενικών εκπομπών ή μετασκευή οχημάτων δεν υπερβαίνει τα 2.000.000 ευρώ.
 • Οι δαπάνες σε ΑΠΕ, δεν υπερβαίνουν το 30% του συνολικού επιλέξιμου προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου. Ο δε ανώτατος αιτούμενος επιλέξιμος προϋπολογισμός για τις δαπάνες για την προώθηση της παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές δεν υπερβαίνει το 1.000.000 ευρώ.
 • Οι δαπάνες απόκτησης ακινήτων, δεν υπερβαίνουν το 30% των επιλέξιμων δαπανών της επένδυσης.
 • Οι δαπάνες αγοράς οχημάτων, δεν υπερβαίνουν το 30% του συνολικού επιλέξιμου προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου.
 • Οι επενδυτικές ενισχύσεις προς ΜΜΕ δεν υπερβαίνουν τα 8,25 εκ. ευρώ.
 • Τα ανωτέρω όρια δεν επιτρέπεται να καταστρατηγούνται με τον τεχνητό διαχωρισμό των καθεστώτων ενισχύσεων ή των έργων ενίσχυσης.
 • Οι ως άνω δράσεις δύνανται να ενταχθούν αθροιστικά σε ένα επιχειρηματικό σχέδιο, όπως αυτό συντάσσεται και υποβάλλεται από μία νομική οντότητα.

Επιδοτούμενα Προγράμματα του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας που Έληξαν


Έξυπνη Μεταποίηση

Κατάσταση: Έληξε

Έναρξη: 23 Νοεμβρίου 2022 – 31 Μαρτίου 2023

Η δράση «Έξυπνη Μεταποίηση» προβλέπει τη χρηματοδότηση πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων του Μεταποιητικού και Βιομηχανικού κλάδου. Το πρόγραμμα «Έξυπνη Μεταποίηση» στοχεύει στον εκσυγχρονισμό των επιχειρήσεων  σύμφωνα με τις επιταγές της 4ης Βιομηχανικής Επανάστασης (Industry 4.0).

Επιλέξιμοι ΚΑΔ

10.1 Επεξεργασία και συντήρηση κρέατος και παραγωγή
προϊόντων κρέατος
10.3 Επεξεργασία και συντήρηση φρούτων και λαχανικών
10.4 Παραγωγή φυτικών και ζωικών ελαίων και λιπών
10.5 Παραγωγή γαλακτοκομικών προϊόντων
10.6 Παραγωγή προϊόντων αλευρόμυλων – παραγωγή αμύλων
και προϊόντων αμύλου
10.7 Παραγωγή ειδών αρτοποιίας και αλευρωδών προϊόντων
10.8 Παραγωγή άλλων ειδών διατροφής

10.9 Παραγωγή παρασκευασμένων ζωοτροφών
11 Ποτοποιία
13 Παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών υλών
14 Κατασκευή ειδών ένδυσης
15 Βιομηχανία δέρματος και δερμάτινων ειδών
16 Βιομηχανία ξύλου και κατασκευή προϊόντων από ξύλο και
φελλό, εκτός από έπιπλα – κατασκευή ειδών καλαθοποιίας
και σπαρτοπλεκτικής
17 Χαρτοποιία και κατασκευή χάρτινων προϊόντων

18 Εκτυπώσεις και αναπαραγωγή προεγγεγραμμένων μέσων
20 Παραγωγή χημικών ουσιών και προϊόντων
21 Παραγωγή βασικών φαρμακευτικών προϊόντων και
φαρμακευτικών σκευασμάτων
22 Κατασκευή προϊόντων από ελαστικό (καουτσούκ) και
πλαστικές ύλες
23 Παραγωγή άλλων μη μεταλλικών ορυκτών προϊόντων
24 Παραγωγή βασικών μετάλλων
25 Κατασκευή μεταλλικών προϊόντων, με εξαίρεση τα
μηχανήματα και τα είδη εξοπλισμού

26 Κατασκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών, ηλεκτρονικών και
οπτικών προϊόντων
27 Κατασκευή ηλεκτρολογικού εξοπλισμού
28 Κατασκευή μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού
29 Κατασκευή μηχανοκίνητων οχημάτων, ρυμουλκούμενων
και ημιρυμουλκούμενων οχημάτων
30 Κατασκευή λοιπού εξοπλισμού μεταφορών
31 Κατασκευή επίπλων
32 Άλλες μεταποιητικές δραστηριότητες

33 Επισκευή και εγκατάσταση μηχανημάτων και εξοπλισμού
35.30.2 Υπηρεσίες παροχής πάγου· υπηρεσίες παροχής ψυχρού
αέρα και νερού
38.11.1 Υπηρεσίες συλλογής μη επικίνδυνων ανακυκλώσιμων
απορριμμάτων
38.11.4 Υπηρεσίες συλλογής αχρηστευμένων ειδών, για
αποσυναρμολόγηση
38.11.5 Υπηρεσίες διάθεσης άλλων ανακυκλώσιμων μη
επικίνδυνων απορριμμάτων
38.11.6 Υπηρεσίες εγκαταστάσεων μεταφοράς για μη επικίνδυνα
απόβλητα
38.12 Συλλογή επικίνδυνων απορριμμάτων

38.3 Ανάκτηση υλικών
52.10.1 Υπηρεσίες αποθήκευσης
52.29.19.03 Υπηρεσίες μεταφοράς με διαχείριση της αλυσίδας
εφοδιασμού (logistics)
58.11.1 Έκδοση έντυπων βιβλίων
58.11.2 Έκδοση βιβλίων σε δίσκο, ταινία ή άλλα φυσικά μέσα
58.11.5 Εκδόσεις βιβλίων με αμοιβή ή βάσει σύμβασης
58.13.1 Έκδοση έντυπων εφημερίδων
58.14.1 Έκδοση έντυπων περιοδικών κάθε είδους
71.2 Τεχνικές δοκιμές και αναλύσεις
82.92 Δραστηριότητες συσκευασίας

Τα επενδυτικά σχέδια θα πρέπει να στοχεύουν:

 • Στη βελτίωση της ανθεκτικότητας της επιχείρησης μέσω της αναβάθμισης των συστημάτων ψηφιακής διαχείρισης και ελέγχου της παραγωγής
 • Στην προμήθεια προηγμένου και ψηφιακά ελεγχόμενου βιομηχανικού εξοπλισμού
 • Στην ψηφιοποίηση των συστημάτων διασύνδεσης σε όλη την αλυσίδα εφοδιασμού
 • Στην παραγωγή συστημάτων και τεχνολογίας που υποστηρίζουν τον ψηφιακό μετασχηματισμό

Ο συνολικός προϋπολογισμός της δράσης είναι 73 εκατομμύρια ευρώ. Ο προϋπολογισμός της δράσης «Έξυπνη Μεταποίηση» κατανέμεται κατά 70% στις πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις και κατά 30% στις μεσαίες. Το ελάχιστο ποσό επένδυσης ορίζεται στις 250 χιλιάδες ευρώ. Ενώ το μέγιστο ποσό επένδυσης δεν μπορεί να ξεπερνά τα 6 εκατομμύρια ευρώ.

Αναδιάρθρωση Καλλιεργειών

Κατάσταση: Έληξε

Έναρξη: 31 Οκτωβρίου 2022 – Λήξη: 30 Δεκεμβρίου 2022

Καθεστώς ενισχύσεων για την αναδιάρθρωση καλλιεργειών γεωργικών εκμεταλλεύσεων ΜμΕ σε καλλιέργειες που είναι ανθεκτικές στην κλιματική αλλαγή και παράγουν προϊόντα με έντονο εξαγωγικό χαρακτήρα.

Στόχος του Υποέργου, είναι:
α) Η βελτίωση της παραγωγικότητας των δενδρωδών καλλιεργειών στον πρωτογενή τομέα.
β) Η βελτίωση της θέσης των αγροτών στην αλυσίδα αξίας.
γ) Η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των γεωργικών προϊόντων στις αγορές με τη χρήση νέων ποικιλιών.
δ) Η αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής.
ε) Η βιώσιμη ανάπτυξη και η αποδοτικότερη διαχείριση των φυσικών πόρων.

Το κάθε επενδυτικό σχέδιο θα αποδεικνύει ότι εκπληρώνει τουλάχιστον έναν από τους στόχους αυτούς.

Υφιστάμενες μικρομεσαίες επιχειρήσεις που πληρούν μία από τις παρακάτω προϋποθέσεις:
α. Είναι Ομάδες Παραγωγών, Οργανώσεις Παραγωγών, Αγροτικοί Συνεταιρισμοί, Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις, Ανώνυμες Εταιρείες των οποίων η πλειοψηφία των μετοχών ανήκει σε Συνεταιρισμούς.

Υπό σύσταση μικρομεσαίες επιχειρήσεις που πληρούν μία από τις παρακάτω προϋποθέσεις:

β. Ολοκληρώνουν τις διαδικασίες σύστασης το αργότερο μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης και είναι Ομάδες Παραγωγών, Οργανώσεις Παραγωγών, Αγροτικοί Συνεταιρισμοί, Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις, Ανώνυμες Εταιρείες των οποίων η πλειοψηφία των μετοχών ανήκει σε Συνεταιρισμούς.

«Ενισχύσεις για επενδύσεις σε ενσώματα ή σε άυλα στοιχεία ενεργητικού σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις που συνδέονται με πρωτογενή γεωργική παραγωγή»

Επιδοτούνται δαπάνες που έχουν ως στόχο:

 1. Τη βελτίωση της γεωργικής εκμετάλλευσης μέσω της μείωσης του κόστους παραγωγής ή της βελτίωσης και αναδιάταξης της παραγωγής.
 2. Τη βελτίωση της παραγωγικότητας των δενδρωδών καλλιεργειών στον πρωτογενή τομέα.

Όλες οι περιφέρειες της ελληνικής επικράτειας.

Ποσοστό ενίσχυσης: έως 80% του επενδυτικού σχεδίου

Ελάχιστος επιλέξιμος προϋπολογισμός = 500.000€ 

Μέγιστος επιλέξιμος προϋπολογισμός = 1.000.000€

Ψηφιακές Συναλλαγές

Κατάσταση: Έληξε

 Έναρξη: 22 Ιουνίου 2022 – 31 Οκτωβρίου 2022

Σκοπός του Προγράμματος ΙΙΙ: «Ψηφιακές Συναλλαγές» είναι η υιοθέτηση σύγχρονων ψηφιακών εργαλείων που υποστηρίζουν τις διαδικασίες τιμολόγησης, έκδοσης διακίνησης φορολογικών παραστατικών και διενέργειας ηλεκτρονικών πληρωμών. Το Πρόγραμμα III απευθύνεται σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην ελληνική επικράτεια και αναμένεται να συμβάλει στη βελτίωση της παραγωγικότητας των ΜΜΕ, την αύξηση της ασφάλειας των συναλλαγών, καθώς και στην ενίσχυση της φορολογικής τους συμμόρφωσης.

 1. Δραστηριοποιούνται στην Ελληνική Επικράτεια με ελληνικό ΑΦΜ.
 2. Είναι ενεργές κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης συμμετοχής στο Πρόγραμμα III.
 3. Έχουν ιδρυθεί/ συσταθεί πριν την 01.01.2022.
 4. Δραστηριοποιούνται σε επιλέξιμη δραστηριότητα.
 5. Κατά την περίοδο 01.01.2021-31.12.2021 παρείχαν απασχόληση με όρους εξαρτημένης εργασίας η οποία εκφραζόμενη σε όρους Ετήσιων Μονάδων Εργασίας (ΕΜΕ) αθροίζει από 0 έως 250,00 ΕΜΕ εξαρτημένης εργασίας.
 6. Συνιστούν νομική οντότητα (Ανώνυμη Εταιρία, Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμη Εταιρία ή Ετερόρρυθμη Εταιρία, Ι.Κ.Ε, Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση, Συνεταιρισμός) ή Ατομική Επιχείρηση και τηρούν απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία.
 7. Δεν βρίσκονται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση.
 8. Δεν εκκρεμεί εις βάρος της επιχείρησης διαδικασία ανάκτησης κρατικής ενίσχυσης.
 9. Πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις ανά Κατηγορία Ενεργειών (Άρθρο Γ.5, οι σχετικές προϋποθέσεις ισχύουν μόνο στην περίπτωση υποβολής αίτησης στη συγκεκριμένη κατηγορία)
  1. Για την Κατηγορία 2. Πολύ Μικρές ή Μικρές ή Μεσαίες Επιχειρήσεις που έχουν δηλωμένα επαγγελματικά οχήματα στο ΠΣ Οχημάτων της ΑΑΔΕ.
  2. Για την Κατηγορία 4. Πολύ Μικρές ή Μικρές ή Μεσαίες Επιχειρήσεις που έχουν δηλωμένους ενεργούς ΦΗΜ (του τύπου ΦΤΜ και ΑΔΗΜΕ) στο φορολογικό μητρώο.
  3. Για την Κατηγορία 5. Πολύ Μικρές ή Μικρές ή Μεσαίες Επιχειρήσεις που έχουν δηλωμένους ενεργούς ΕΑΦΔΣΣ στο φορολογικό μητρώο.
  4. Για την Κατηγορία 6. Πολύ Μικρές ή Μικρές ή Μεσαίες Επιχειρήσεις που είχαν δηλωμένο ΦΗΜ παλαιών προδιαγραφών στο φορολογικό μητρώο και διέκοψαν τη λειτουργία του με κωδικό “ΠΑΥΣΗ”.

Επιλέξιμες προς ενίσχυση από το Πρόγραμμα είναι οι ακόλουθες κατηγορίες ενεργειών και δαπανών:

Κατηγορία 1

 1. Ενέργεια: Αντικατάσταση EFT/POS
 2. Επιλέξιμες Δαπάνες: Αγορά ή χρονομίσθωση EFT/POS νέων προδιαγραφών μέχρι 3 έτη
 3. Ανώτατο Όριο: 2 ανά επιχείρηση

Κατηγορία 2

 1. Ενέργεια: Τιμολόγηση επί αυτοκινήτου και εν γένει υποστήριξη της έκδοσης και διακίνησης παραστατικών εν κινήσει.
 2. Επιλέξιμες Δαπάνες: Αγορά εξοπλισμού φορητής συσκευής (τάμπλετ), θερμικού εκτυπωτή. Αγορά ή συνδρομή για 2 έτη για σύστημα ERP συμβατό με myDATA ή παρόχου ηλεκτρονικής τιμολόγησης για έκδοση παραστατικών επί αυτοκινήτου (διαδικασία έκδοσης παραστατικών με φορητές συσκευές κατά την διανομή αγαθών x-van).
 3. Ανώτατο όριο: Έως τον αριθμό των καταχωρημένων επαγγελματικών οχημάτων της επιχείρησης.

Κατηγορία 3

 1. Ενέργεια: Πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης
 2. Επιλέξιμες Δαπάνες: Δαπάνη υπηρεσιών πιστοποιημένου παρόχου ηλεκτρονικής τιμολόγησης μέχρι 3 έτη. Ως πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης νοούνται μόνο επιχειρήσεις που έχουν αδειοδοτημένα λογισμικά από την ΑΑΔΕ (https://www.aade.gr/adeiodotimena-logismika-parohon-ilektronikis-timologisis)

Κατηγορία 4

 1. Ενέργεια: Αναβάθμιση ΦΤΜ, ΑΔΗΜΕ για διασύνδεση με POS
 2. Επιλέξιμες Δαπάνες: Δαπάνη τεχνικού με επιτόπια επίσκεψη για αναβάθμιση firmware των ταμειακών συστημάτων (πλην ΕΑΦΔΣΣ) των επιχειρήσεων ώστε να υιοθετήσει πρωτόκολλο επικοινωνίας με EFT/POS καθώς και άλλες λειτουργίες ασφάλειας και επικοινωνίας με κύρια την δυνατότητα επόμενων απομακρυσμένων αναβαθμίσεων. Στη δαπάνη περιλαμβάνεται και η ενσύρματη/ασύρματη διασύνδεση με το POS
 3. Ανώτατο Όριο: Έως τον αριθμό των ήδη δηλωμένων ΦΗΜ

Κατηγορία 5

 1. Ενέργεια: Αντικατάσταση ΕΑΦΔΣΣ
 2. Επιλέξιμες Δαπάνες: Δαπάνη αγοράς νέου ταμειακού συστήματος για αντικατάσταση των ΕΑΦΔΣΣ
 3. Ανώτατο Όριο: Έως τον αριθμό των ήδη δηλωμένων ΕΑΦΔΣΣ

Κατηγορία 6

 1. Ενέργεια: Αντικατάσταση ΦΗΜ παλαιών προδιαγραφών
 2. Επιλέξιμες Δαπάνες: Δαπάνη αγοράς ΦΗΜ (του τύπου ΦΤΜ και ΑΔΗΜΕ) λόγω κατοχής συσκευής παλαιών προδιαγραφών που δεν μπορεί να διασυνδεθεί με το ΠΣ ΦΗΜ
 3. Ανώτατο Όριο: Έως τον αριθμό των ήδη δηλωμένων ΦΗΜ

Κάθε δικαιούχος χρηματοδοτείται μέσω συστήματος επιταγών (vouchers) για την αγορών λύσεων μίας ή περισσοτέρων εκ των άνω κατηγοριών. Συγκεκριμένα, είναι δυνατός ο συνδυασμός ενισχύσεων στις κατηγορίες (1), διαζευκτικά (2) ή (3), (4), (5), (6).

Όλες οι περιφέρειες της ελληνικής επικράτειας.

Ποσοστό ενίσχυσης: έως 100% επί των επιλέξιμων δαπανών

Το μέγιστο ποσό ενίσχυσης εξαρτάται από την κατηγορία ενεργειών που θα επιλέξει η εκάστοτε επιχείρηση.

Ανάπτυξη Ψηφιακών Προϊόντων και Υπηρεσιών

Κατάσταση: Έληξε

Έναρξη: 22 Ιουνίου 2022 -31 Δεκεμβρίου 2022

Σκοπός του προγράμματος ΙΙ «Ανάπτυξη Ψηφιακών Προϊόντων και Υπηρεσιών» είναι η ενίσχυση της ψηφιακής παραγωγικής ικανότητας στη χώρα με νέα προϊόντα και υπηρεσίες, και η ενίσχυση της εξωστρέφειας των ελληνικών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή και διάθεση ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών.

Το πρόγραμμα ενισχύει επενδυτικά σχέδια για την ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών που εμπίπτουν στον κλάδο πληροφορικής και επικοινωνιών, με στόχο:

 1. την ενίσχυση της υγιούς επιχειρηματικότητας με την κατάλληλη αξιοποίηση των ΤΠΕ,
 2. την ενδυνάμωση του κλάδου πληροφορικής (σε όρους ανταγωνιστικότητας και εξωστρέφειας),
 3. τη δημιουργία νέων ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας με ισχυρή εμπορική προοπτική και βιωσιμότητα.

Υφιστάμενες μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Ανάπτυξη ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών.

Όλες οι περιφέρειες της ελληνικής επικράτειας.

Ποσοστά ενίσχυσης: Τα ποσοστά ενίσχυσης εξαρτώνται ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης και το είδος των δραστηριοτήτων και των επιλέξιμων δαπανών.

Ελάχιστος Προϋπολογισμός Έργου: 200.000€

Μέγιστος Προϋπολογισμός Έργου: 2.000.000€

Καινοτομία Και Πράσινη Μετάβαση Στη Μεταποίηση Αγροτικών Προϊόντων

Κατάσταση: Έληξε

Έναρξη: 15 Ιουνίου 2022   –   Λήξη: 30 Σεπτεμβρίου 2022

Η πρόσκληση για το υποέργο «Καινοτομία και πράσινη μετάβαση στη μεταποίηση αγροτικών προϊόντων» της Δράσης «Οικονομικός μετασχηματισμός του αγροτικού τομέα» του Άξονα 1 «Οικονομικός μετασχηματισμός του αγροτικού τομέα» του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. δημοσιεύτηκε στην διαύγεια. Το υποέργο έχει προϋπολογισμό 181.521.000 ευρώ που χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας για την περίοδο 2022-2025.

Στόχος του υποέργου είναι η δημιουργία οικονομιών κλίμακας και βιώσιμων εκμεταλλεύσεων, ενώ δικαιούχοι της ενίσχυσης είναι Συλλογικά Σχήματα, Οργανώσεις Παραγωγών και σχήματα που εφαρμόζουν Συμβολαιακή Γεωργία. Ενδεικτικά οι επιλέξιμες δαπάνες που προβλέπονται αφορούν σε ενεργειακή αναβάθμιση κτιριακών εγκαταστάσεων και υποδομών, αγορά εξοπλισμού, διαχείριση αποβλήτων και προστασία περιβάλλοντος, καθώς και δαπάνες συμβουλευτικής.

Ομάδες Παραγωγών, Οργανώσεις Παραγωγών, Ενώσεις Οργανώσεων Παραγωγών, Αγροτικοί Συνεταιρισμοί, Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις, Ανώνυμες Εταιρείες των οποίων η πλειοψηφία των μετόχων ανήκει σε Αγροτικούς Συνεταιρισμούς, Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις

 1. Βιομηχανία τροφίμων
 2. Παραγωγή παρασκευασμένων ζωοτροφών
 3. Ποτοποιία
 4. Παραγωγή προϊόντων καπνού
 5. Παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών ινών
 6. Αποθήκευση και υποστηρικτικές προς τη μεταφορά δραστηριότητες

Όλες οι περιφέρειες της ελληνικής επικράτειας.

Ποσοστά ενίσχυσης: από 15% έως 55% επί του επιλέξιμου προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου.

Τα ποσοστά ενίσχυσης εξαρτώνται από την περιφέρεια υλοποίησης και το μέγεθος της επιχείρησης.

Ελάχιστος προϋπολογισμός:

 1. Για τις πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις = 500.000 ευρώ
 2. Για τις μεγάλες επιχειρήσεις = 2.000.000 ευρώ

Μέγιστος προϋπολογισμός:

 1. Για τις πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις = 7.500.000 ευρώ
 2. Για τις μεγάλες επιχειρήσεις = 12.500.000 ευρώ
Εκσυχρονισμός του Πρωτογενούς Τομέα

Κατάσταση: Έληξε (1ος Κύκλος)

Έναρξη: 18 Ιουλίου 2022 – 30 Σεπτεμβρίου 2022

Καθεστώς ενισχύσεων που συμβάλλουν στην ανταγωνιστικότητα των γεωργικών εκμεταλλεύσεων μέσω επενδύσεων στην αλυσίδα αγροδιατροφής.

Η δημόσια ενίσχυση ανέρχεται σε 100.000.000€, χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας για την περίοδο 2022-2025.

Στόχος του Υποέργου, είναι:
α) Η αύξηση του βαθμού συνεργασίας στον πρωτογενή τομέα οικονομικής αποδοτικότητας όλων των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και στη διευκόλυνση της αναδιάρθρωσης και του εκσυγχρονισμού των γεωργικών εκμεταλλεύσεων.
β) Η βελτίωση της θέσης του αγροτών στην αλυσίδα αξίας.
γ) Η καθετοποίηση της παραγωγικής διαδικασίας.
δ) Η εφαρμογή της συμβολαιακής γεωργίας.
ε) Η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των προϊόντων στις αγορές μέσα από την αξιοποίηση της έρευνας, της σύγχρονης τεχνολογίας και των ψηφιακών εργαλείων.

στ) Η ενσωμάτωση διαδικασιών καινοτομίας και χρήσης νέων τεχνολογιών αλλά και διαδικασιών φιλικών προς το περιβάλλον, που περιορίζουν το φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής.
ζ) Η βιώσιμη ανάπτυξη και η αποδοτικότερη διαχείριση των φυσικών πόρων.
η) Η δημιουργία του κατάλληλου υπόβαθρου για την προστιθέμενης αξίας και στην τυποποίηση και εμπορία αυτών, ιδανικά σε συνθήκες που τονίζουν τα συγκριτικά πλεονεκτήματα του ελληνικού αγροδιατροφικού τομέα.

Το κάθε επενδυτικό θα αποδεικνύει ότι εκπληρώνει τουλάχιστον έναν από τους στόχους αυτούς.

Μικρομεσαίες και Μεγάλες επιχειρήσεις που πληρούν μία από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α. Είναι Ομάδες Παραγωγών, Οργανώσεις Παραγωγών, Ενώσεις Οργανώσεων Παραγωγών, Αγροτικοί Συνεταιρισμοί, Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις, Ανώνυμες Εταιρείες των οποίων οι πλειοψηφία των μετόχων ανήκει σε Αγροτικούς Συνεταιρισμούς.

Όλες οι περιφέρειες της ελληνικής επικράτειας.

Ποσοστό ενίσχυσης: έως 50% του επενδυτικού σχεδίου.

Ελάχιστος επιλέξιμος προϋπολογισμός: από 500.000,00€ για πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις και από 1.000.000,00€ για μεγάλες επιχειρήσεις.

Ανώτατος επιλέξιμος προϋπολογισμός: έως 7.500.000,00€ για πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις και έως 12.500.000,00€ για μεγάλες επιχειρήσεις.

Ψηφιακά Εργαλεία ΜΜΕ

Κατάσταση: Έληξε

Έναρξη: 22 Ιουνίου 2022 – Λήξη: 31 Οκτωβρίου 2022

Σκοπός του Προγράμματος I: «Ψηφιακά Εργαλεία MME» είναι η ενίσχυση της ψηφιακής ωριμότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) της χώρας, που δραστηριοποιούνται σε ένα ευρύ φάσμα κλάδων της οικονομίας.

Μέσω του Προγράμματος I, οι συμμετέχουσες επιχειρήσεις μπορούν να ενισχυθούν προκειμένου να:

 1. εκσυγχρονίσουν την παραγωγική, εμπορική και διοικητική τους λειτουργία,
 2. αναβαθμίσουν τον τρόπο επικοινωνίας και συνεργασίας και να εισάγουν νέες μορφές υβριδικής εργασίας (hybrid workplace), x ψηφιοποιήσουν τις ηλεκτρονικές συναλλαγές με πελάτες και συνεργάτες, περιλαμβανομένου και του ηλεκτρονικού εμπορίου,
 3. αυξήσουν το επίπεδο ασφάλειας και εμπιστοσύνης στις ηλεκτρονικές συναλλαγές, μέσω της αξιοποίησης νέων ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών.

Για τον σκοπό αυτό, το Πρόγραμμα I: «Ψηφιακά Εργαλεία MME» θα παρέχει επιταγές (vouchers) που θα διατεθούν για την απόκτηση, μέσω αγοράς ή μίσθωσης, νέων ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών.

Οι επιχειρήσεις μπορούν να συμμετέχουν στην πρόσκληση υπό την προϋπόθεση ότι:

 1. Δραστηριοποιούνται στην Ελληνική Επικράτεια με ελληνικό ΑΦΜ.
 2. Είναι ενεργές κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης συμμετοχής στο Πρόγραμμα I.
 3. Έχουν ιδρυθεί/ συσταθεί πριν την 01.01.2022.
 4. Δραστηριοποιούνται σε επιλέξιμη δραστηριότητα (συγκεκριμένοι ΚΑΔ)
 5. Κατά την περίοδο 01.01.2021-31.12.2021 παρείχαν απασχόληση με όρους εξαρτημένης εργασίας η οποία εκφραζόμενη σε όρους Ετήσιων Μονάδων Εργασίας (ΕΜΕ) αθροίζει από 0,01 έως 250,00 ΕΜΕ
 6. Λειτουργούν νόμιμα και συμμορφώνονται με τη σχετική ενωσιακή και εθνική περιβαλλοντική νομοθεσία,
 7. Συνιστούν νομική οντότητα (Ανώνυμη Εταιρία, Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμη Εταιρία ή Ετερόρρυθμη Εταιρία, Ι.Κ.Ε, Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση, Συνεταιρισμός) ή Ατομική Επιχείρηση και τηρούν απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία.
 8. Δεν βρίσκονται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση.
 1. Επιλέξιμη προς ενίσχυση από το Πρόγραμμα I είναι η προμήθεια ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών, καθώς και συναφών με αυτές συμπληρωματικών υπηρεσιών, μέσω συστήματος επιταγών (vouchers). Κάθε δικαιούχος δύναται να χρηματοδοτηθεί για την αγορά μίας συγκεκριμένης λύσης (σύνθεσης προϊόντων/ υπηρεσιών και συναφών με αυτές συμπληρωματικών υπηρεσιών), η οποία τιμολογείται και εξοφλείται συνολικά, με μέρος της εξόφλησης να προέρχεται από την εξαργύρωση επιταγής του Προγράμματος (δημόσια χρηματοδότηση).
 2. Οι επιλέξιμες κατηγορίες ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών εξειδικεύονται από τον Φορέα Υλοποίησης, με γνώμονα την ανταπόκριση στις ακόλουθες προτεραιότητες ψηφιακού μετασχηματισμού:

Βελτίωση της λειτουργίας των επιχειρήσεων,

Συνεργασία, παραγωγικότητα και απομακρυσμένη εργασία,

Ενίσχυση του ηλεκτρονικού εμπορίου,

Ασφάλεια και Εμπιστοσύνη.

Όλες οι περιφέρειες της ελληνικής επικράτειας.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της δράσης είναι 73 εκατομμύρια ευρώ. Ο προϋπολογισμός της δράσης «Έξυπνη Μεταποίηση» κατανέμεται κατά 70% στις πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις και κατά 30% στις μεσαίες. Το ελάχιστο ποσό επένδυσης ορίζεται στις 250 χιλιάδες ευρώ. Ενώ το μέγιστο ποσό επένδυσης δεν μπορεί να ξεπερνά τα 6 εκατομμύρια ευρώ.

Πράσινος Αγροτουρισμός

Κατάσταση: Έληξε

Έναρξη: 05 Ιουλίου 2022 – Λήξη: 30 Σεπτεμβρίου 2022

Η δράση «Πράσινος Αγροτουρισμός» αφορά σε επενδυτικά σχέδια στον τομέα του τουρισμού, τα οποία συνδέουν τον πρωτογενή και δευτερογενή τομέα, με τον τριτογενή, δημιουργώντας ένα νέο τουριστικό προϊόν.

Ο προϋπολογισμός της δράσης ανέρχεται σε 49.006.000,00€ και χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας για την περίοδο 2022-2025.

 1. Νομικά πρόσωπα, είτε ανήκουν στις μικρομεσαίες είτε στις μεγάλες επιχειρήσεις.
 2. Υπό σύσταση νομικά πρόσωπα.

Κωδ. 55: Καταλύματα
Κωδ. 56: Δραστηριότητες υπηρεσιών εστίασης (καφέ, εστιατόρια)
Κωδ. 79: Δραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορίων
Κωδ. 90: Δημιουργικές δραστηριότητες, τέχνες και διασκέδαση
Κωδ. 91: Δραστηριότητες βιβλιοθηκών, αρχειοφυλακείων μουσείων και λοιπές πολιτιστικές δραστηριότητες
Κωδ. 93: Αθλητικές δραστηριότητες και δραστηριότητες διασκέδασης και ψυχαγωγίας (γυμναστήρια, αθλητικές εγκαταστάσεις, μηχανοκίνητος αθλητισμός, λούνα παρκ)

Όλες οι περιφέρειες της ελληνικής επικράτειας.

Ποσοστό ενίσχυσης: έως 50% του επιλέξιμου προϋπολογισμού.

Ελάχιστος Επιλέξιμος Προϋπολογισμός

 1. Για τις πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις: 500.000€
 2. Για τις μεγάλες επιχειρήσεις: 500.000€

Μέγιστος Επιλέξιμος Προϋπολογισμός

 1. Για τις πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις: 7.500.000€
 2. Για τις μεγάλες επιχειρήσεις: 12.500.000€
Χρηματοδότηση της Βασικής Έρευνας (Οριζόντια υποστήριξη όλων των Επιστημών)

Κατάσταση: Έληξε

Έναρξη: 01 Σεπτέμβρη 2022 – Λήξη: 12 Οκτώβρη 2022

Στόχος του Άξονα 4.5. «Προώθηση της Έρευνας και Καινοτομίας», στον οποίο περιλαμβάνεται και η παρούσα Δράση, είναι η αύξηση των δημόσιων και ιδιωτικών επενδύσεων για την έρευνα και την ανάπτυξη (Ε&Α), η ενίσχυση των δεσμών μεταξύ της επιστήμης και των επιχειρήσεων και η ανάπτυξη πρωτοποριακών υποδομών για Ε&Α.

Στόχος της παρούσας Δράσης είναι η χρηματοδότηση πρωτότυπων ερευνητικών έργων υψηλής επιστημονικής ποιότητας και αριστείας στο πλαίσιο των δύο παρακάτω διακριτών Υποδράσεων:

Υποδράση 1: Χρηματοδότηση Νέων Ερευνητών/τριών

Μέσω της Υποδράσης αυτής θα δοθεί η δυνατότητα στους δικαιούχους να χρηματοδοτήσουν και να υλοποιήσουν τις ερευνητικές τους ιδέες σε όλο το εύρος των επιστημών, χωρίς θεματικούς και γεωγραφικούς περιορισμούς, εντάσσοντας στην ομάδα τους, ενδεικτικά, υποψήφιους/ες διδάκτορες ή/και μεταδιδακτορικούς/ές ερευνητές/τριες.

Υποδράση 2: Χρηματοδότηση Έργων σε Τομείς Αιχμής

Στόχος της Υποδράσης 2 είναι η χρηματοδότηση έργων βασικής έρευνας, με έμφαση στη διεπιστημονικότητα, σε τομείς αιχμής που εμπίπτουν σε πέντε (5) Θεματικές Περιοχές.

Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.), τα Ερευνητικά Κέντρα–Ινστιτούτα (Ε.Κ.-Ι.), τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα (Ε.Π.Ι.), τα Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Σ.Ε.Ι.) της χώρας και το Ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτικής (ΕΛΙΑΜΕΠ)

Υπόδραση 1: Χρηματοδότηση Νέων Ερευνητών/τριών

Κάθε Πρόταση στο πλαίσιο της Υποδράσης 1 δύναται να υποβληθεί σε ένα (1) επιστημονικό πεδίο/υποπεδίο μίας (1) από τις ακόλουθες ευρείες Επιστημονικές Περιοχές (ΕΠ):

 1. Φυσικές Επιστήμες
 2. Επιστήμες Μηχανικού και Τεχνολογίας 
 3. Επιστήμες Ζωής
 4. Γεωπονικές Επιστήμες – Τρόφιμα
 5. Μαθηματικά και Επιστήμες της Πληροφορίας
 6. Κοινωνικές Επιστήμες 
 7. Ανθρωπιστικές Επιστήμες και Τέχνες
 8. Περιβάλον και Ενέργεια
 9. Διοίκηση και Οικονομία της Καινοτομίας

Υπόδραση 2: Χρηματοδότηση Έργων σε Τομείς Αιχμής

Κάθε Πρόταση στο πλαίσιο της Υποδράσης 2 δύναται να υποβληθεί σε μία (1) από τις ακόλουθες Θεματικές Περιοχές (ΘΠ):

 1. Φυσικές Επιστήμες, Επιστήμες Μηχανικού και Τεχνολογίας, Περιβάλλον και Ενέργεια
 2. Επιστήμες Ζωής
 3. Γεωπονικές Επιστήμες – Τρόφιμα
 4. Μαθηματικά και Επιστήμες της Πληροφορίας
 5. Κοινωνικές Επιστήμες, Ανθρωπιστικές Επιστήμες και Τέχνες, Διοίκηση και Οικονομία της Καινοτομία

Όλες οι περιφέρειες της ελληνικής επικράτειας.

Για κάθε επιστημονική και θεματική περιοχή ορίζεται διαφορετικό ανώτατο ποσό χρηματοδότησης, όπως αυτά παρουσιάζονται στις παρενθέσεις. 

Υπόδραση 1: Χρηματοδότηση Νέων Ερευνητών/τριών

 1. Φυσικές Επιστήμες (200.000,00€)
 2. Επιστήμες Μηχανικού και Τεχνολογίας (190.000,00€) 
 3. Επιστήμες Ζωής (207.000,00€)
 4. Γεωπονικές Επιστήμες – Τρόφιμα (170.000,00€)
 5. Μαθηματικά και Επιστήμες της Πληροφορίας (170.000,00€)
 6. Κοινωνικές Επιστήμες (140.000,00€)
 7. Ανθρωπιστικές Επιστήμες και Τέχνες (170.000,00€)
 8. Περιβάλον και Ενέργεια (165.000,00€)
 9. Διοίκηση και Οικονομία της Καινοτομίας (160.000,00€)

Υπόδραση 2: Χρηματοδότηση Έργων σε Τομείς Αιχμής

 1. Φυσικές Επιστήμες, Επιστήμες Μηχανικού και Τεχνολογίας, Περιβάλλον και Ενέργεια (400.000,00€)
 2. Επιστήμες Ζωής (400.000,00€)
 3. Γεωπονικές Επιστήμες – Τρόφιμα (170.000,00€)
 4. Μαθηματικά και Επιστήμες της Πληροφορίας (170.000,00€)
 5. Κοινωνικές Επιστήμες (140.000,00€), Ανθρωπιστικές Επιστήμες (140.000,00€) και Τέχνες (300.000,00€), Διοίκηση (160.000,00€) και Οικονομία της Καινοτομία (300.000,00€)
Ενεργά Επιδοτούμενα Προγράμματα
Νέος Αναπτυξιακός Νόμος - Ελλάδα Ισχυρή Ανάπτυξη - ν.48872022
ΕΣΠΑ 2021-2027 Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα»
Η QBC διαθέτει Συμβούλους Επιχειρήσεων με πολυετή εμπειρία και τεχνογνωσία στην ένταξη επιχειρήσεων σε κρατικά και ευρωπαϊκά επιδοτούμενα προγράμματα.

Οι Σύμβουλοι Επιχειρήσεων της QBC από το 2021 έχουν εξασφαλίσει την επιτυχημένη ένταξη σε επιδοτούμενα προγράμματα για περισσότερες από 250 επιχειρήσεις.

επικοινωνία με συμβουλευτική εταιρία (1)
ενεργά επιδοτούμενα προγράμματα

Κατεβάστε το E-book

Αποδέχομαι να λαμβάνω ενημερωτικό υλικό από το qbc.gr

Συμπληρώστε τα στοιχεία σας και κατεβάστε άμεσα το E-book

Ευχαριστούμε!Μπορείτε να κατεβάσετε το e-book κάνοντας κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο

Newletter

Αποδέχομαι να λαμβάνω ενημερωτικό υλικό από το qbc.gr

Συμπληρώστε τα στοιχεία σας για να  να λαμβάνετε πρώτοι τα νέα μας

Ευχαριστούμε για την εγγραφή!