fbpx

Ψηφιακά εργαλεία ΜΜΕ – Επιχορήγηση επιχειρήσεων με voucher

Ψηφιακά Εργαλεία ΜΜΕ

Ψηφιακά Εργαλεία ΜμΕΒασικές Πληροφορίες

Σκοπός του Προγράμματος I: «Ψηφιακά Εργαλεία MME» είναι η ενίσχυση της ψηφιακής ωριμότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) της χώρας, που δραστηριοποιούνται σε ένα ευρύ φάσμα κλάδων της οικονομίας.

Μέσω του Προγράμματος I, οι συμμετέχουσες επιχειρήσεις μπορούν να ενισχυθούν προκειμένου να:

 • εκσυγχρονίσουν την παραγωγική, εμπορική και διοικητική τους λειτουργία,
 • αναβαθμίσουν τον τρόπο επικοινωνίας και συνεργασίας και να εισάγουν νέες μορφές υβριδικής εργασίας (hybrid workplace), x ψηφιοποιήσουν τις ηλεκτρονικές συναλλαγές με πελάτες και συνεργάτες, περιλαμβανομένου και του ηλεκτρονικού εμπορίου,
 • αυξήσουν το επίπεδο ασφάλειας και εμπιστοσύνης στις ηλεκτρονικές συναλλαγές, μέσω της αξιοποίησης νέων ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών.

Για τον σκοπό αυτό, το Πρόγραμμα I: «Ψηφιακά Εργαλεία MME» θα παρέχει επιταγές (vouchers) που θα διατεθούν για την απόκτηση, μέσω αγοράς ή μίσθωσης, νέων ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών.

Οδηγός


[Οδηγός] Ψηφιακά Εργαλεία ΜΜΕ


Δικαιούχοι

Οι επιχειρήσεις μπορούν να συμμετέχουν στην πρόσκληση υπό την προϋπόθεση ότι:

 • Δραστηριοποιούνται στην Ελληνική Επικράτεια με ελληνικό ΑΦΜ.
 • Είναι ενεργές κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης συμμετοχής στο Πρόγραμμα I.
 • Έχουν ιδρυθεί/ συσταθεί πριν την 01.01.2022.
 • Δραστηριοποιούνται σε επιλέξιμη δραστηριότητα (συγκεκριμένοι ΚΑΔ)
 • Κατά την περίοδο 01.01.2021-31.12.2021 παρείχαν απασχόληση με όρους εξαρτημένης εργασίας η οποία εκφραζόμενη σε όρους Ετήσιων Μονάδων Εργασίας (ΕΜΕ) αθροίζει από 0,01 έως 250,00 ΕΜΕ
 • Λειτουργούν νόμιμα και συμμορφώνονται με τη σχετική ενωσιακή και εθνική περιβαλλοντική νομοθεσία,
 • Συνιστούν νομική οντότητα (Ανώνυμη Εταιρία, Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμη Εταιρία ή Ετερόρρυθμη Εταιρία, Ι.Κ.Ε, Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση, Συνεταιρισμός) ή Ατομική Επιχείρηση και τηρούν απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία.

Δεν βρίσκονται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση.

Κριτήρια Επιλεξιμότητας

Για τους ενδιαφερόμενους που θα περάσουν επιτυχώς τον έλεγχος επιλεξιμότητας (βάσει των προϋποθέσεων όπως αυτές ορίζονται στην ενότητα Δικαιούχοι) πραγματοποιείται συγκριτική αξιολόγηση και κατάταξη βάσει των παρακάτω κριτηρίων και πολλαπλασιαστών:

Κριτήριο 1: Αριθμός Προσωπικού σε ΕΜΕ

Ελάχιστη Τιμή: 4

Μέγιστη Τιμή: 4.000

Υπολογισμός Τιμής: Αριθμός ΕΜΕ * X, όπου Χ=400 (για την κατηγορία επιχειρήσεων 1), Χ=160 (για την κατηγορία επιχειρήσεων 2), Χ=100 (για την κατηγορία επιχειρήσεων 3), Χ=16 (για την κατηγορία επιχειρήσεν 4)

Κριτήριο 2: Κύκλος Εργασιών (ΚΕ) προς ΕΜΕ

Ελάχιστη Τιμή: 0

Μέγιστη Τιμή: 2.000

Υπολογισμός Τιμής: ΚΕ/ΕΜΕ/100 με άνω όριο την τιμή 2.000. Στην περίπτωση επιχειρήσεων που συστάθηκαν μετά την 01.01.2021 και δεν έχουν υποβάλει φορολογική δήλωση για τη συγκεκριμένη χρήση, λαμβάνεται ως βαθμολογία η τιμή 1.000.

Κριτήριο 3: Μήνες Λειτουργίας

Ελάχιστη Τιμή: 0

Μέγιστη Τιμή: 2.000

Υπολογισμός Τιμής: (250 – Αριθμός μηνών λειτουργίας) * 8

Οι επιχειρήσεις που έχουν συσταθεί εντός του 12ου/2021, λαμβάνουν ως αριθμό της λειτουργίας την τιμή 0, εκείνες που έχουν ιδρυθεί εντός του 11ου/2021 την τιμή 1, κ.ο.κ.

Για επιχειρήσεις με περισσότερους από 250 μήνες λειτουργίας, Κ3 = 0

Πολλαπλασιαστής 1: Η κύρια δραστηριότητα της επιχείρησης εμπίπτει σε ΚΑΔ μεταποίησης ή σε λοιπούς κλάδους ΚΑΔ RIS3.

Ελάχιστη Τιμή: Αν όχι, τότε 0

Μέγιστη Τιμή: Αν ναι, τότε 800

Υπολογισμός: Άθροισμα (Κ1+Κ2+Κ3)*10%

Πολλαπλασιαστής 2: Η έδρα της επιχείρησης βρίσκεται σε ορεινή, μειονεκτική ή νησιωτική.

Ελάχιστη Τιμή: Αν όχι, τότε 0

Μέγιστη Τιμή: Αν ναι, τότε 1.200

Υπολογισμός: Άθροισμα (Κ1+Κ2+Κ3)*15%

Βαθμολογική κλίμακα: από 4 έως 10.000

 

Προϋπολογισμός & Ένταση Ενίσχυσης

Ο προϋπολογισμός του Προγράμματος (συνολική Δημόσια Δαπάνη) ανέρχεται σε 180.000.000,00 ευρώ. Το Πρόγραμμα χρηματοδοτείται από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας για τη Δράση «Ψηφιακός Μετασχηματισμός Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων»

Στο πλαίσιο του Προγράμματος δίνεται στους δυνητικούς Δικαιούχους η δυνατότητα αξιοποίησης επιταγών (vouchers), βάσει του μεγέθους της επιχείρησης σε όρους απασχόλησης και ανά κατηγορία ως ακολούθως:

ένταση ενίσχυσης ψηφιακά εργαλεία μμε

ένταση ενίσχυσης ψηφιακά εργαλεία μμε

Όπου ΕΜΕ είναι ο αριθμός των ατόμων που εργάστηκαν στην επιχείρηση μέσα στο έτος. Οποιοσδήποτε εργάστηκε με πλήρες ωράριο μέσα στην επιχείρηση ή για λογαριασμό της, κατά τη διάρκεια όλου του έτους αναφοράς, υπολογίζεται ως μία μονάδα. Τα άτομα που δεν εργάστηκαν ολόκληρο το έτος ή εργάστηκαν στα πλαίσια μερικής απασχόλησης αντιστοιχούν σε κλάσματα.

Επιλέξιμες Ενέργειες & Δαπάνες

 1. Επιλέξιμη προς ενίσχυση από το Πρόγραμμα I είναι η προμήθεια ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών, καθώς και συναφών με αυτές συμπληρωματικών υπηρεσιών, μέσω συστήματος επιταγών (vouchers). Κάθε δικαιούχος δύναται να χρηματοδοτηθεί για την αγορά μίας συγκεκριμένης λύσης (σύνθεσης προϊόντων/ υπηρεσιών και συναφών με αυτές συμπληρωματικών υπηρεσιών), η οποία τιμολογείται και εξοφλείται συνολικά, με μέρος της εξόφλησης να προέρχεται από την εξαργύρωση επιταγής του Προγράμματος (δημόσια χρηματοδότηση).
 2. Οι επιλέξιμες κατηγορίες ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών εξειδικεύονται από τον Φορέα Υλοποίησης, με γνώμονα την ανταπόκριση στις ακόλουθες προτεραιότητες ψηφιακού μετασχηματισμού:
 • Βελτίωση της λειτουργίας των επιχειρήσεων,
 • Συνεργασία, παραγωγικότητα και απομακρυσμένη εργασία,
 • Ενίσχυση του ηλεκτρονικού εμπορίου,
 • Ασφάλεια και Εμπιστοσύνη.

Χρονοδιάγραμμα

Αιτήσεις Χρηματοδότησης μπορούν να υποβάλλονται από τις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις από την Τετάρτη 22 Ιουνίου 2022, έως και την Παρασκευή 31 Οκτώβρη 2022.

 


 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με συμβουλευτικές και χρηματοδοτικές υπηρεσίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε τηλεφωνικώς στο 216 900 7576 ή να υποβάλλετε αίτημα επικοινωνίας και ένας Σύμβουλός μας θα σας εξυπηρετήσει άμεσα.

 


Leave a comment

Κατεβάστε το E-book

Αποδέχομαι να λαμβάνω ενημερωτικό υλικό από το qbc.gr

Συμπληρώστε τα στοιχεία σας και κατεβάστε άμεσα το E-book

Ευχαριστούμε!Μπορείτε να κατεβάσετε το e-book κάνοντας κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο

Newletter

Αποδέχομαι να λαμβάνω ενημερωτικό υλικό από το qbc.gr

Συμπληρώστε τα στοιχεία σας για να  να λαμβάνετε πρώτοι τα νέα μας

Ευχαριστούμε για την εγγραφή!