fbpx

Προγράμματα για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας

Προγράμματα για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας

Η ενίσχυση της επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα εξελίσσεται, τόσο σε κλάδους που παραδοσιακά εμφανίζουν συγκριτικά πλεονεκτήματα, όσο και σε αναδυόμενους κλάδους της οικονομίας, όπου εμφανίζονται νέες ευκαιρίες και δυνατότητες ανάπτυξης νέων επιχειρηματικών προτύπων. Για την προώθηση αυτών των κλάδων, τα επενδυτικά προγράμματα προς το τέλος του 2023 τείνουν να περιστρέφονται γύρω από την ενίσχυση της ίδρυσης νέων επιχειρήσεων, και πιο συγκεκριμένα μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Οι πολιτικές στοχεύουν στην εκμετάλλευση της δυναμικής του εθνικού προϊόντος, θέτοντας ως βασικές προτεραιότητες τη δημιουργία νέων επιχειρήσεων που θα προσφέρουν προϊόντα ή υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και διεθνώς ανταγωνιστικά-ές.

Δράσεις για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας

Στα μέσα Οκτώβρη, ανακοινώθηκαν δύο νέες δράσεις του ΕΣΠΑ, «Ενίσχυση της ίδρυσης και λειτουργίας νέων ΜμΕ» και «Ενίσχυση της ίδρυσης και λειτουργίας νέων τουριστικών ΜμΕ» που επρόκειτο να ανοίξουν το προσεχές διάστημα. Οι δύο αυτές δράσεις θα υλοποιηθούν με πόρους του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα 2021 – 2027» και θα συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από το Ελληνικό Δημόσιο. Η πρώτη δράση θα ανέλθει σε χρηματοδότηση συνολικού ύψους 190.000.000€, ενώ η δεύτερη σε 160.000.000€. Η διάρκεια υλοποίησης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου τους θα διαρκεί αυστηρά 24 μήνες.

Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας νέων ΜμΕ

Η Δράση «Ενίσχυση της ίδρυσης και λειτουργίας νέων ΜμΕ» αφορά όλους τους κάδους της οικονομίας, πλην της εστίασης, του λιανικού εμπορίου και του τουρισμού. Στόχος του προγράμματος είναι η ενίσχυση της επιχειρηματικότητας σε όλη τη χώρα που αποτελεί έναν από τους βασικότερους μοχλούς ανάπτυξης της οικονομίας και της κοινωνίας, προωθώντας τη μεγέθυνση του εθνικού ΑΕΠ. Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικού σχεδίου κυμαίνεται από 40.000€ έως 400.000€, ενώ η ένταση ενίσχυσης θα ανέρχεται σε ποσοστό 45% επί των υποβαλλόμενων δαπανών. Ωστόσο, το ποσοστό ενίσχυσης δύναται να προσαυξάνεται κατά (α) 10% εφόσον η επένδυση πραγματοποιηθεί σε απομακρυσμένη ή πυρόπληκτη ή πλημμυροπαθή περιοχή ή μικρά νησιά και (β) επιπλέον κατά 5% με την επίτευξη του στόχου της απασχόλησης τουλάχιστον 1 ΕΜΕ, τον πρώτο χρόνο μετά την ολοκλήρωση της επένδυσης.

Ενίσχυση της ίδρυσης και λειτουργίας νέων τουριστικών ΜμΕ

Το Πρόγραμμα για την «Ενίσχυση της ίδρυσης και λειτουργίας νέων τουριστικών ΜμΕ», αφορά την ενδυνάμωση της επιχειρηματικότητας μέσω της δημιουργίας νέων επιχειρήσεων που θα δραστηριοποιούνται στον τουριστικό κλάδο. Η τουριστική βιομηχανία εξακολουθεί να αποτελεί έναν από τους πιο βασικούς μοχλούς ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, καθώς οι επιδόσεις της τα τελευταία χρόνια έχουν αναδείξει τον κεντρικό της ρόλο στο εθνικό ΑΕΠ και την απασχόληση. Σε αυτή τη δράση ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικού σχεδίου κυμαίνεται από 80.000 € έως 400.000 € και η ένταση ενίσχυσης θα ανέρχεται σε ποσοστό 45%. Το ποσοστό ενίσχυσης μπορεί να προσαυξάνεται κατά (α) 10% εφόσον η επένδυση πραγματοποιηθεί σε απομακρυσμένη ή πυρόπληκτη ή πλημμυροπαθή περιοχή ή μικρά νησιά και (β) επιπλέον κατά 5% με την επίτευξη της κάλυψης του στόχου απασχόλησης τουλάχιστον 0,2 ΕΜΕ, τον πρώτο χρόνο μετά την ολοκλήρωση της επένδυσης.

Ίδρυση Επιχειρήσεων & Ενίσχυση ΜμΕ στις Περιφέρειες Δυτικής Μακεδονίας & Μεγαλόπολης

Επίσης, έχει ανακηρυχθεί, το Πρόγραμμα «Ίδρυση Επιχειρήσεων & Ενίσχυση ΜμΕ στις περιοχές των Εδαφικών Σχεδίων Δίκαιης Μετάβασης Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας & Μεγαλόπολης». Το πρόγραμμα διαθέτει δύο δράσεις που αφορούν ξεχωριστά υπό-ίδρυση και υφιστάμενες επιχειρήσεις. Αμφότερες οι δράσεις συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης (ΤΔΜ) κι από το Ελληνικό Δημόσιο και θα υλοποιηθούν με πόρους του Προγράμματος «Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση» του ΕΣΠΑ 2021 – 2027. Ο συνολικός προϋπολογισμός της δράσης των υπό σύσταση εταιρειών ανέρχεται στα 20.000.000€, ενώ η δράση που αφορά τις υφιστάμενες εταιρείες θα είναι συνολικού ύψους 30.000.000€.

Κύριο στόχο του προγράμματος αποτελεί η αντιμετώπιση των κοινωνικών και οικονομικών επιπτώσεων στις περιοχές της Πράσινης Μετάβασης, επιτυγχάνοντας τους στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έτσι, επιδιώκεται η υλοποίηση ενεργειών, οι οποίες θα αξιοποιούν σύγχρονες τεχνολογίες, υποδομές και βέλτιστες πρακτικές με σκοπό τον παραγωγικό μετασχηματισμό και τη στροφή υφιστάμενων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στις περιοχές των Εδαφικών Σχεδίων Δίκαιης Μετάβασης. Οι δυνητικά ωφελούμενες επιχειρήσεις πρέπει να πραγματοποιήσουν επένδυση αποκλειστικά στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και τους Δήμους Μεγαλόπολης, Οιχαλίας, Γορτυνίας και Τρίπολης της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Σύμφωνα με την προδημοσίευση, ο προϋπολογισμός κάθε επενδυτικού σχεδίου και των δύο δράσεων κυμαίνεται από 20.000€ έως και 100.000€ και η μέγιστη διάρκεια ολοκλήρωσης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου των έργων δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 12 μήνες. Το ποσοστό ενίσχυσης για το σύνολο των επενδυτικών σχεδίων και για όλες τις κατηγορίες δαπανών ανέρχεται σε 70%.

Πρόγραμμα νέας επιχειρηματικότητας με έμφαση στην ψηφιακή οικονομία

Επιπλέον, στις 23 Οκτωβρίου 2023 ξεκίνησε ένα Πρόγραμμα νέας επιχειρηματικότητας για 1.900 ωφελούμενους 30-55 ετών, δίνοντας έμφαση στην ψηφιακή οικονομία. Η επιχορήγηση είναι 14.800€ και καταβάλλεται σε τρεις δόσεις. Η Δράση αφορά στην ενίσχυση νέων επιχειρήσεων που έχουν δημιουργήσει από 01/01/2022 έως και 16/10/2023, πρώην άνεργοι ηλικίας 30-55 ετών, σε όλες τις περιφέρειες της χώρας, εκτός της Αττικής και του Νότιου Αιγαίου. Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει την Παρασκευή 1 Δεκεμβρίου 2023 και ώρα 15:00. Ο συνολικός προϋπολογισμός του Προγράμματος ανέρχεται σε 28.120.000€ και συγχρηματοδοτείται από το Ελληνικό Δημόσιο και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία – ΕΠΑνΕΚ 2014 – 2020.

Πρόσθετες πληροφορίες

Τα εν λόγω Προγράμματα μπορεί να εφάπτονται σε ευρεία πεδία επιχειρηματικότητας ή άλλα να έχουν συγκεκριμένο τομέα ενδιαφέροντος, όπως τουρισμός και ψηφιακή μετάβαση, όμως έχουν ως κοινό σκοπό την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα με τη δημιουργία νέων ΜμΕ. Βασικό χαρακτηριστικό αυτών των Προγραμμάτων, εκτός του τελευταίου, είναι, πως υποβάλλονται υπό το καθεστώς De Minimis. Δηλαδή, όλα προϋποθέτουν πως ο δικαιούχος της επένδυσης θα πρέπει να ζητήσει μέχρι 200.000€ επιδότηση, ποσό που συνυπολογίζεται με τις υπόλοιπες επιδοτήσεις που έχει λάβει κατά την τελευταία τριετία, οι οποίες δεν μπορούν να υπερβαίνουν τα 200.000€. Επίσης, όλα τα Προγράμματα στις επιλέξιμες δαπάνες συμπεριλαμβάνουν την κατηγορία των Έμμεσων Δαπανών, καταλαμβάνοντας υποχρεωτικά το 7% του συνολικού προϋπολογισμού. Αυτό σημαίνει, ότι όσοι ενταχθούν στα Προγράμματα αυτά θα λάβουν ένα 7% του προϋπολογισμού για τα παρελκόμενα έξοδα και χωρίς να χρειαστεί να καταθέσουν δικαιολογητικά για τη φύση της δαπάνης. Συνεπώς, τα Προγράμματα ενίσχυσης της νέας επιχειρηματικότητας στοχεύουν στην ενθάρρυνση νέων επιχειρηματικών σχεδίων, παρέχοντας ευνοϊκούς όρους προς τους επιχειρηματίες, και την τόνωση νέων κλάδων της οικονομίας, προωθώντας επενδύσεις που μελλοντικά θα δημιουργούν μεγάλη προστιθέμενη αξία.

Πώς μπορεί να σας βοηθήσει η QBC;

Η QBC διαθέτει στο συμβουλευτικό της τμήμα Συμβούλους Επιχειρήσεων με την απαραίτητη τεχνογνωσία και εμπειρία για την επιτυχημένη ένταξή σας στα Προγράμματα για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας.

 

Η υποστήριξή μας θα λάβει χώρα σε 4 διακριτές φάσεις.

Φάση 1 – Επισκόπηση/Ανάπτυξη και αξιολόγηση της πρότασης

Φάση 2 – Υποβολή αίτησης υπαγωγής σε Πρόγραμμα

Φάση 3 – Υποστήριξη κατά τις επικοινωνίες με τους εμπλεκόμενους φορείς κατά την υποβολή και αξιολόγηση των αιτήσεων

Φάση 4 – Υποστήριξη κατά την υλοποίηση της πρότασης

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα Προγράμματα για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, μπορείτε να επικοινωνήσετε τηλεφωνικώς στο 216 900 7576 ή να υποβάλετε αίτημα επικοινωνίας.

Leave a comment

Κατεβάστε το E-book

Αποδέχομαι να λαμβάνω ενημερωτικό υλικό από το qbc.gr

Συμπληρώστε τα στοιχεία σας και κατεβάστε άμεσα το E-book

Ευχαριστούμε!Μπορείτε να κατεβάσετε το e-book κάνοντας κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο

Newletter

Αποδέχομαι να λαμβάνω ενημερωτικό υλικό από το qbc.gr

Συμπληρώστε τα στοιχεία σας για να  να λαμβάνετε πρώτοι τα νέα μας

Ευχαριστούμε για την εγγραφή!