fbpx

Πρόγραμμα LIFE 2021 – 2027

Πρόγραμμα LIFE 2021 - 2027

Πρόγραμμα LIFE

Το Πρόγραμμα LIFE είναι το μόνο πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) που καλύπτει συγκεκριμένα την ανάληψη δράσης για το περιβάλλον και το κλίμα. Έχει διάρκεια από 1η Ιανουαρίου 2021 έως 31 Δεκεμβρίου 2027 και αποσκοπεί στην επίτευξη των στόχων που παρουσιάζονται στην Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία και τη στρατηγική της ΕΕ για τη βιοποικιλότητα με ορίζοντα το 2030. Επιπλέον, αποτελεί κομμάτι της απάντησης της ΕΕ στους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης που παρατίθενται στην ατζέντα του 2030 των Ηνωμένων Εθνών.

Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Κλιματικής Υποδομής και Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (European Climate Infrastructure and Environment Executive Agency – CINEA) που υπάγεται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι η αρμόδια Υπηρεσία για το Πρόγραμμα LIFE.

Σκοπός του Προγράμματος LIFE

Το Πρόγραμμα LIFE έχει τους ακόλουθους σκοπούς:

 • να συμβάλλει στη στροφή προς μια οικονομία βιώσιμη, κυκλική, ενεργειακά αποδοτική, βασισμένη στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, κλιματικά ουδέτερη και ανθεκτική στην κλιματική αλλαγή,
 • να προστατεύσει, να αποκαταστήσει και να βελτιώσει την ποιότητα του περιβάλλοντος, συμπεριλαμβανομένων του αέρα, των υδάτων και του εδάφους,
 • να ανακόψει και να αντιστρέψει την απώλεια βιοποικιλότητας και να αντιμετωπίσει την υποβάθμιση των οικοσυστημάτων, μεταξύ άλλων με την υποστήριξη της εφαρμογής και της διαχείρισης του δικτύου Natura
 • να ενθαρρύνει και υποστηρίξει πράσινες ιδέες τόσο από μεγάλες όσο και από μικρές εταιρείες, ΜΚΟ, δημόσιες αρχές, ομάδες πολιτών και τον ακαδημαϊκό κόσμο.

Δομή του Προγράμματος LIFE

Το Πρόγραμμα LIFE περιλαμβάνει δύο πεδία:

 • το πεδίο «Περιβάλλον», που αποτελείται από:
 1. το υποπρόγραμμα Φύση και Βιοποικιλότητα,
 2. το υποπρόγραμμα Κυκλική Οικονομία και Ποιότητα Ζωής.
 • το πεδίο «Δράση για το Κλίμα», που περιλαμβάνει:
 1. το υποπρόγραμμα Μετριασμός της Κλιματικής Αλλαγής και Προσαρμογή σε αυτήν,
 2. το υποπρόγραμμα Μετάβαση σε Καθαρές Μορφές Ενέργειας (Clean Energy Transition).

Προϋπολογισμός του Προγράμματος LIFE

Προϋπολογισμός: 5.432 δισεκατομμύρια ευρώ.

Ο Προϋπολογισμός που συμφωνήθηκε αντανακλά τον στόχο που αποφασίστηκε δυνάμει του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2021 – 2027, κατά τον οποίο τουλάχιστον το 30% του προϋπολογισμού της ΕΕ κατευθύνεται σε κλιματικούς σκοπούς.

Κατανομή Προϋπολογισμού

Δικαιούχοι του Προγράμματος LIFE

Δικαίωμα υποβολής πρότασης στο πλαίσιο του Προγράμματος LIFE, έχει:

 • δημόσια ή ιδιωτική νομική οντότητα καταχωρισμένη στην ΕΕ ή σε υπερπόντια χώρα ή έδαφος που συνδέεται με αυτήν,
 • τρίτη χώρα συνδεδεμένη με το πρόγραμμα LIFE, ή
 • νομική οντότητα που έχει συσταθεί βάσει του δικαίου της Ένωσης ή οποιοσδήποτε διεθνής οργανισμός.

Τα φυσικά πρόσωπα δεν έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης.

Νομικές οντότητες εγκατεστημένες σε τρίτη χώρα μη συνδεδεμένη με το πρόγραμμα LIFE μπορούν κατ’ εξαίρεση να είναι επιλέξιμες για συμμετοχή. Αυτό συμβαίνει, όταν αυτό είναι αναγκαίο για την επίτευξη των στόχων μιας δεδομένης δράσης, ώστε να διασφαλίζεται η αποτελεσματικότητα των παρεμβάσεων που πραγματοποιούνται στην Ένωση. Ωστόσο, οι εν λόγω νομικές οντότητες αναλαμβάνουν καταρχήν το κόστος της συμμετοχής τους.

Έργα LIFE κοντά στην αγορά

Εκτός από τη στήριξη των δημόσιων αρχών, των ΜΚΟ, των πανεπιστημίων και των ιδρυμάτων, το Πρόγραμμα LIFE βοηθά τις επιχειρήσεις να διαθέσουν στην αγορά τα πράσινα προϊόντα, τις τεχνολογίες, τις υπηρεσίες και τις διαδικασίες τους.

Tα έργα κοντά στην αγορά εγκαινιάζουν καινοτόμες, επιδεικτικές λύσεις που προσφέρουν σαφή περιβαλλοντικά και / ή κλιματικά οφέλη. Τέτοια παραδείγματα αποτελούν η διαχείριση αποβλήτων, η κυκλική οικονομία, η αποδοτική χρήση των πόρων, το νερό, ο αέρας ή ο μετριασμός της κλιματικής αλλαγής.

Τα έργα αυτά έχουν, επίσης, υψηλό επίπεδο τεχνικής και επιχειρηματικής ετοιμότητας. Αυτό σημαίνει ότι οι λύσεις θα μπορούσαν να εφαρμοστούν σε συνθήκες κοντά στην αγορά (σε βιομηχανική ή εμπορική κλίμακα) κατά τη διάρκεια του έργου ή λίγο μετά την ολοκλήρωσή του.

Το Πρόγραμμα LIFE έχει διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στην υποστήριξη πράσινων καινοτομιών και λύσεων καθαρής τεχνολογίας σε ολόκληρη την Ευρώπη. Εκτός από τη συγχρηματοδότηση κάθε έργου, το χρηματοδοτικό μέσο LIFE συμβάλλει στην εμπορευματοποίηση καινοτόμων λύσεων, διευκολύνοντας την είσοδό τους στην αγορά.

Το Πρόγραμμα LIFE παρέχει μια ποικιλία υπηρεσιών, όπως είναι η εξωτερική χρηματοδότηση με δανειακά κεφάλαια και προσδιορισμός των επιλογών χρηματοδότησης με δανειακά κεφάλαια (δάνεια, εγγυήσεις), και προσδιορισμός των χρηματοδοτικών ιδρυμάτων.

Είδος Επιχορηγήσεων του Προγράμματος LIFE

 • Τυποποιημένα έργα δράσης (SAP)

Έργα, εκτός από στρατηγικά ολοκληρωμένα έργα, στρατηγικά έργα για τη φύση ή έργα τεχνικής βοήθειας, που επιδιώκουν τους ειδικούς στόχους του Προγράμματος LIFE.

 • Στρατηγικά έργα για τη φύση (SNAP)

Έργα που στηρίζουν την επίτευξη των στόχων της Ένωσης για τη φύση και τη βιοποικιλότητα με την εφαρμογή συνεκτικών προγραμμάτων δράσης στα κράτη μέλη, προκειμένου να ενσωματωθούν οι εν λόγω στόχοι και προτεραιότητες σε άλλες πολιτικές και χρηματοδοτικά μέσα, μεταξύ άλλων μέσω της συντονισμένης εφαρμογής των πλαισίων δράσης προτεραιότητας που θεσπίζονται σύμφωνα με την Οδηγία 92/43/ΕΟΚ.

 • Στρατηγικά Ολοκληρωμένα Έργα (SIP)

Έργα που υλοποιούν, σε περιφερειακή, πολυπεριφερειακή, εθνική ή διακρατική κλίμακα, περιβαλλοντικές ή κλιματικές στρατηγικές ή σχέδια δράσης που αναπτύσσονται από τις αρχές των κρατών μελών και απαιτούνται από ειδική περιβαλλοντική, κλιματική ή σχετική ενεργειακή νομοθεσία ή πολιτική της Ένωσης, διασφαλίζοντας παράλληλα τη συμμετοχή των ενδιαφερόμενων μερών και προωθώντας τον συντονισμό και την κινητοποίηση τουλάχιστον μίας άλλης Ένωσης, εθνική ή ιδιωτική πηγή χρηματοδότησης.

 • Έργα Τεχνικής Βοήθειας (ΤΑ)

Έργα που στηρίζουν την ανάπτυξη της ικανότητας συμμετοχής σε έργα τυπικής δράσης, την προετοιμασία στρατηγικών έργων για τη φύση και στρατηγικών ολοκληρωμένων έργων, την προετοιμασία για πρόσβαση σε άλλα χρηματοδοτικά μέσα της Ένωσης ή άλλα μέτρα που είναι αναγκαία για την προετοιμασία της αναβάθμισης ή της αναπαραγωγής αποτελεσμάτων από άλλα έργα που χρηματοδοτούνται από το πρόγραμμα LIFE, τα προηγούμενα προγράμματα ή άλλα προγράμματα της Ένωσης, με σκοπό την επιδίωξη των στόχων του προγράμματος LIFE που ορίζονται στο άρθρο 3· τα έργα αυτά μπορούν επίσης να περιλαμβάνουν την ανάπτυξη ικανοτήτων που σχετίζονται με τις δραστηριότητες των αρχών των κρατών μελών για την αποτελεσματική συμμετοχή στο πρόγραμμα LIFE.

 • Άλλες επιχορηγήσεις δράσης (OAG)

Δράσεις που απαιτούνται για την επίτευξη του γενικού στόχου του Προγράμματος LIFE, συμπεριλαμβανομένων δράσεων συντονισμού και στήριξης που αποσκοπούν στην ανάπτυξη ικανοτήτων, στη διάδοση πληροφοριών και γνώσεων και στην ευαισθητοποίηση για τη στήριξη της μετάβασης σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και της αυξημένης ενεργειακής απόδοσης.

 • Επιχορηγήσεις λειτουργίας (OG)

Επιχορηγήσεις που στηρίζουν τη λειτουργία μη κερδοσκοπικών οντοτήτων που συμμετέχουν στην ανάπτυξη, την εφαρμογή και την επιβολή της νομοθεσίας και της πολιτικής της Ένωσης και οι οποίες δραστηριοποιούνται κυρίως στον τομέα του περιβάλλοντος ή της δράσης για το κλίμα, συμπεριλαμβανομένης της ενεργειακής μετάβασης, σύμφωνα με τους στόχους του Προγράμματος LIFE.

Αναμενόμενες Ημερομηνίες Έναρξης και Υποβολής Προτάσεων 2023

Η Πύλη για την υποβολή προτάσεων θα ανοίξει σε διαφορετικές ημερομηνίες μέσα στο 2023 ανάλογα με το αντικείμενο της δράσης του εκάστοτε έργου και το υποπρόγραμμα. Αναμένονται σύντομα:

 • Τυπικά Έργα Δράσης (SAPs) – για τα υποπρογράμματα Φύση και Βιοποικιλότητα, και Κυκλική Οικονομία και Ποιότητα Ζωής:
  • Έναρξη: 18 Απριλίου – Λήξη: 6 Σεπτεμβρίου 2023
 • Τυπικά Έργα Δράσης (SAPs) για τo υποπρόγραμμα «Τυποποιημένα έργα δράσης» για το Μετριασμό και την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή:
  • Έναρξη: 18 Απριλίου – Λήξη: 21 Σεπτεμβρίου 2023
 • Επιχορηγήσεις δράσης LIFE (LIFE Action Grants) – για το υποπρόγραμμα Καθαρές Μορφές Ενέργειας (Clean Energy Transition)
  • Έναρξη: 11 Μαΐου – Λήξη: 16 Νοεμβρίου 2023 
 • Στρατηγικά Ολοκληρωμένα Έργα (SIPs)
  • Υποβολή Ιδέας: Έναρξη: 18 Απριλίου – Λήξη: 5 Σεπτεμβρίου 2023,
  • Υποβολή Ολοκληρωμένης Πρότασης: Λήξη: 5 Μαρτίου 2024
 • Προετοιμασία τεχνικής βοήθειας για SIP και SNAP (Technical Assistance preparation for SIP and SNAP)
  • Έναρξη: 2 Μαΐου – Λήξη: 7 Σεπτεμβρίου 2023
 • Έργα Τεχνικής Βοήθειας (TA)
  • Έναρξη: 18 Απριλίου – Λήξη: 27 Ιουλίου 2023
 • Ειδικές συμφωνίες επιχορήγησης λειτουργίας (SGA OG) – η πρόσκληση είναι μόνο για τους συμμετέχοντες του Προγράμματος του 2022 «LIFE FPA» (Framework Partnership Operating)
  • Έναρξη: 18 Απριλίου – Λήξη: 21 Σεπτεμβρίου 2023
 • Προπαρασκευαστικά έργα LIFE (LIFE Preparatory Projects): κατευθύνει Νομικές και Πολιτικές Προτεραιότητες (PLP)
  • Έναρξη: 18 Απριλίου – Λήξη: 7 Σεπτεμβρίου 2023

Αξιολόγηση Έργων

Οι προτάσεις έργων που υποβάλλονται στο πλαίσιο των προσκλήσεων LIFE αξιολογούνται και βαθμολογούνται με βάση τα κριτήρια επιλογής και ανάθεσης.

 

Πώς μπορεί να σας βοηθήσει η QBC;

Η QBC διαθέτει στο συμβουλευτικό της τμήμα Συμβούλους Επιχειρήσεων με την απαραίτητη τεχνογνωσία και εμπειρία για την επιτυχημένη ένταξή σας στο Πρόγραμμα LIFE 2021 – 2027.

Η υποστήριξή μας θα λάβει χώρα σε 4 διακριτές φάσεις.

Φάση 1 – Επισκόπηση/Ανάπτυξη και αξιολόγηση της πρότασης

Φάση 2 – Υποβολή αίτησης υπαγωγής στο Πρόγραμμα LIFE 2021 – 2027

Φάση 3 – Υποστήριξη κατά τις επικοινωνίες με τους εμπλεκόμενους φορείς κατά την υποβολή και αξιολόγηση των αιτήσεων

Φάση 4 – Υποστήριξη κατά την υλοποίηση της πρότασης

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Πρόγραμμα LIFE 2021 – 2027, μπορείτε να επικοινωνήσετε τηλεφωνικώς στο 216 900 7576 ή να υποβάλετε αίτημα επικοινωνίας.

Leave a comment

Κατεβάστε το E-book

Αποδέχομαι να λαμβάνω ενημερωτικό υλικό από το qbc.gr

Συμπληρώστε τα στοιχεία σας και κατεβάστε άμεσα το E-book

Ευχαριστούμε!Μπορείτε να κατεβάσετε το e-book κάνοντας κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο

Newletter

Αποδέχομαι να λαμβάνω ενημερωτικό υλικό από το qbc.gr

Συμπληρώστε τα στοιχεία σας για να  να λαμβάνετε πρώτοι τα νέα μας

Ευχαριστούμε για την εγγραφή!