fbpx

Πράσινες και Ψηφιακές Δαπάνες ΜμΕ – Φορολογικά Κίνητρα

Με στόχο την ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και την προώθηση της πράσινης μετάβασης και του ψηφιακού μετασχηματισμού χορηγείται με ΚΥΑ προσαυξημένη έκπτωση ύψους 100% σε δαπάνες που αφορούν την πράσινη οικονομία, την ενέργεια και την ψηφιοποίηση.

Πράσινες και Ψηφιακές Δαπάνες ΜμΕ - Φορολογικά Κίνητρα

 

Πράσινες και Ψηφιακές Δαπάνες ΜμΕ

Για το φορολογικό έτος 2023, δαπάνες οι οποίες προωθούν την πράσινη οικονομία, την ανανεώσιμη ενέργεια και την ψηφιοποίηση θα εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων προσαυξημένες κατά 100%.

Με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται ο διττός στόχος ως προς την ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων μέσω της φορολογικής ελάφρυνσης και ταυτόχρονα την προώθηση της κατεύθυνσης που έχει ορίσει η Ε.Ε. για τα κράτη μέλη της (Στόχοι Πράσινης Μετάβασης και Ψηφιακού Μετασχηματισμού).   

Συγκεκριμένα, το μέτρο αυτό θα έχει εφαρμογή για τα φορολογικά έτη 2023, 2024 και 2025.

Ποιες επιχειρήσεις μπορούν να επωφεληθούν

Σύμφωνα με την ΚΥΑ, δικαιούχοι της προσαυξημένης έκπτωσης επί των δαπανών που αφορούν την πράσινη οικονομία, την ενέργεια και την ψηφιοποίηση ορίζονται:

 • τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα και
 • τα νομικά πρόσωπα και οι νομικές οντότητες, εφόσον εμπίπτουν στην κατηγορία των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και είτε δραστηριοποιούνται σε κλάδους της οικονομίας που σχετίζονται με την πράσινη οικονομία, την ενέργεια και την ψηφιοποίηση, είτε δραστηριοποιούνται σε μη σχετικούς κλάδους όμως εκτελούν έργα ή δραστηριότητες που συμβάλλουν στην προώθηση της πράσινης οικονομίας, της ενέργειας και της ψηφιοποίησης.

Επίσης, η ΚΥΑ ορίζει ως μη δικαιούχους της προσαυξημένης έκπτωσης τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις οι οποίες δραστηριοποιούνται στους ακόλουθους τομείς:

 • Τομέας της πρωτογενούς γεωργικής παραγωγής
 • Τομέας της μεταποίησης και εμπορίας γεωργικών προϊόντων
 • Τομέας της αλιείας και υδατοκαλλιέργειας

Ειδικότερα, σε περίπτωση που η επιχείρηση ασκεί μικτή δραστηριότητα και δραστηριοποιείται και στους τομείς πρωτογενούς παραγωγής γεωργικών προϊόντων, αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, η επιχείρηση πρέπει να διασφαλίσει με κατάλληλα μέσα, όπως ο διαχωρισμός των δραστηριοτήτων ή η διάκριση των στοιχείων του κόστους, ότι οι δραστηριότητες στους τομείς αυτούς δεν τυγχάνουν ενίσχυσης ήσσονος σημασίας δυνάμει της παρούσας.

Επιλέξιμες πράσινες και ψηφιακές δαπάνες

Επιλέξιμες για την χορήγηση της προσαυξημένης έκπτωσης ορίζονται οι πράσινες και ψηφιακές δαπάνες οι οποίες εμπίπτουν σε μία από τις ακόλουθες κατηγορίες:

 • Προστασία και διαχείριση δασικού περιβάλλοντος, εξυγίανση και καθαρισμός εδάφους, υδάτων, θαλάσσιων περιοχών, αέρα και έλεγχο ρύπανσης συμπεριλαμβανομένης της έρευνας και της εκπόνησης σχετικών μελετών.
 • Δράσεις βελτίωσης ενεργειακής απόδοσης, εξοικονόμησης ενέργειας (παραγόμενη και καταναλισκόμενη), πράσινης μετάβασης και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, συμπεριλαμβανομένης της έρευνας και της εκπόνησης σχετικών μελετών.
 • Έρευνα και πειραματική ανάπτυξη στη βιοτεχνολογία και έρευνα στην τεχνολογία του ηλεκτρισμού.

Προϋποθέσεις για την χορήγηση της προσαυξημένης έκπτωσης

 1. Απαραίτητη προϋπόθεση για την αναγνώριση των δαπανών και τη χορήγηση της ενίσχυσης είναι η καταχώρησή τους σε ηλεκτρονικά παραστατικά, τα οποία διαβιβάζονται στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας myData.
 2. Στην περίπτωση που για την πραγματοποίηση των δαπανών της παρούσας τα σχετικά αγαθά ή υπηρεσίες προμηθεύονται από επιχειρήσεις της αλλοδαπής, ο ΚΑΔ της αλλοδαπής επιχείρησης σύμφωνα με την στατιστική ταξινόμηση των οικονομικών δραστηριοτήτων στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα, καταχωρείται σε ξεχωριστό πεδίο στο ψηφιακό τιμολόγιο, που φέρει ειδική πρόβλεψη για τον σκοπό αυτό.
 3. Ο δικαιούχος δηλώνει ρητά πως είναι ενήμερος ότι η προσαυξημένη έκπτωση που αιτείται να λάβει υπάγεται στον Κανονισμό De Minimis, μέσω του οποίου:
  1. Το ανώτατο ποσό ενίσχυσης που μπορεί να χορηγηθεί στο δικαιούχο (αθροιστικά με άλλες τυχόν ενισχύσεις που έχει λάβει μέχρι την ημερομηνία χορήγησης της ενίσχυσης, δηλαδή το επόμενο φορολογικό έτος από αυτό της πραγματοποίησης των δαπανών) δεν μπορεί να ξεπερνά το ποσό των 200.000 ευρώ ανά δικαιούχο σε διάστημα τριών οικονομικών ετών.
  2. Σε περίπτωση που η επιχείρηση εκτελεί οδικές εμπορευματικές μεταφορές για λογαριασμό τρίτων, το ανώτατο ποσό ενίσχυσης δεν μπορεί να ξεπερνά το ποσό των 100.000 ευρώ ανά δικαιούχο σε διάστημα τριών οικονομικών ετών και επιπλέον η ενίσχυση δεν μπορεί να χρησιμοποιείται για την απόκτηση οχημάτων οδικών εμπορευματικών μεταφορών.

Πώς μπορεί να σας βοηθήσει η QBC;

Παρακολουθώντας τις τελευταίες εξελίξεις της φορολογικής νομοθεσίας και διαθέτοντας την απαραίτητη τεχνογνωσία η QBC είναι δίπλα σας να σας βοηθήσει να επιτύχετε τη μέγιστη φορολογική συμμόρφωση και ωφέλεια για την επιχείρησή σας.

Μέσω των υπηρεσιών οργάνωσης και επίβλεψης λογιστηρίου, η QBC υποστηρίζει επιχειρήσεις στο να αξιολογήσουν και να αναδιαρθρώσουν τα υπάρχοντα λογιστικά τους συστήματα με στόχο την αποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη λειτουργία τους.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με φορολογικά και λογιστικά θέματα επιχειρήσεων, μπορείτε να επικοινωνήσετε τηλεφωνικώς στο 216 900 7576 ή να υποβάλετε αίτημα επικοινωνίας.

Leave a comment

Κατεβάστε το E-book

Αποδέχομαι να λαμβάνω ενημερωτικό υλικό από το qbc.gr

Συμπληρώστε τα στοιχεία σας και κατεβάστε άμεσα το E-book

Ευχαριστούμε!Μπορείτε να κατεβάσετε το e-book κάνοντας κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο

Newletter

Αποδέχομαι να λαμβάνω ενημερωτικό υλικό από το qbc.gr

Συμπληρώστε τα στοιχεία σας για να  να λαμβάνετε πρώτοι τα νέα μας

Ευχαριστούμε για την εγγραφή!