fbpx

Οδηγία DEBRA – Φορολογικά Κίνητρα Χρηματοδότησης με Ίδια Κεφάλαια

Οδηγία DEBRA – Φορολογικά Κίνητρα Χρηματοδότησης με Ίδια Κεφάλαια

 

Ασύμμετρη φορολογική μεταχείριση

Στην πλειοψηφία των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η χρηματοδότηση μέσω δανεισμού περιβάλλεται από ένα ευνοϊκότερο φορολογικό πλαίσιο σε σχέση με τη χρηματοδότηση με ίδια κεφάλαια. Η ευνοϊκή φορολογική μεταχείριση έγκειται στο γεγονός ότι η πληρωμή των τόκων δανείων εκπίπτει κατά τον υπολογισμό του φόρου εισοδήματος των εταιριών, ενώ αντίθετα, τα κόστη που σχετίζονται με τη χρηματοδότηση με ίδια κεφάλαια, όπως τα μερίσματα, συνήθως δεν εκπίπτουν.

Ως αποτέλεσμα, η ασύμμετρη αυτή φορολογική μεταχείριση των δύο μορφών χρηματοδότησης αυξάνει τις πιθανότητες μια εταιρία να είναι θετικά διακείμενη ως προς τη μία μορφή χρηματοδότησης, μέσω δανεισμού και όχι μετοχικού κεφαλαίου, βάσει της άνισης φορολογικής μεταχείρισης ακόμη και αν το επιχειρηματικό της μοντέλο συνιστούσε κάτι διαφορετικό.

Η υπερχρέωση θα μπορούσε να απειλήσει τη σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος και να αυξήσει τον κίνδυνο πτωχεύσεων, γεγονός που με τη σειρά του θα αύξανε την ανεργία.

Η Οδηγία DEBRA

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω της νέας Οδηγίας DEBRA στοχεύει στην αντιμετώπιση της ασύμμετρης φορολογικής μεταχείρισης μεταξύ χρηματοδότησης χρέους και μετοχικού κεφαλαίου μέσω της αφαίρεσης της φορολογίας ως παράγοντα κατά την επιλογή μορφής χρηματοδότησης.

Μέσω της Οδηγίας DEBRA, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει τα κόστη που προκύπτουν κατά τη χρηματοδότηση με ίδια κεφάλαια να εκπίπτουν από το φόρο εισοδήματος της εταιρίας όπως ακριβώς και στην περίπτωση της χρηματοδότησης μέσω δανεισμού.

Βάσει της πρωτοβουλίας, θα καθιερωθεί πριμοδότηση για τις νέες επενδύσεις που χρηματοδοτούνται με εισφορές μετοχικού κεφαλαίου, προκειμένου να μετριαστεί η ευνοϊκή μεταχείριση του χρέους. Το καθεστώς στο σύνολό του θα περιλαμβάνει μια σειρά αυστηρών κανόνων κατά της φοροαποφυγής για τη διασφάλιση φορολογικής δικαιοσύνης.

Επιπρόσθετα, προτείνει μια πιο ευνοϊκή έκπτωση φόρου για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜμΕ), δεδομένης της δυσκολίας που αντιμετωπίζουν στην εύρεση μετοχικού κεφαλαίου συγκριτικά με τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις.  

Οδηγία DEBRA EU - Φορολογικά Κίνητρα PDF

Γιατί είναι σημαντική η αντιμετώπιση της ασύμμετρης φορολογικής μεταχείρισης;

Η αντιμετώπιση της ασύμμετρης φορολογικής μεταχείρισης θα μπορούσε να συμβάλει στην επανεκτίμηση των εταιρειών, καθιστώντας τες ισχυρότερες και πιο ανθεκτικές σε κραδασμούς.

Τα ίδια κεφάλαια είναι επίσης ιδιαίτερα σημαντικά για τις ταχέως αναπτυσσόμενες καινοτόμες εταιρείες (startups & scale-ups) στα αρχικά τους στάδια και για τις εταιρείες που επιθυμούν να επεκταθούν παγκοσμίως.

Η πράσινη και η ψηφιακή μετάβαση απαιτούν νέες επενδύσεις σε καινοτόμες τεχνολογίες. Πάνω από το 50% των πράσινων επενδύσεων τα επόμενα χρόνια εκτιμάται ότι θα προέλθει από νέες τεχνολογίες, που απαιτούν μεγαλύτερη χρηματοδότηση κινδύνου. Ως εκ τούτου, η ισότητα θα διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην προώθηση της βιώσιμης μετάβασης προς μια πιο πράσινη οικονομία και στη συνολική ανάπτυξη και οικονομική σταθερότητα της Ευρώπης.

Πώς η Οδηγία DEBRA θα αντιμετωπίσει την ασύμμετρη φορολογική μεταχείριση;

Η φορολογική ωφέλεια (allowance base) θα υπολογιστεί με βάση τη διαφορά μεταξύ των καθαρών ιδίων κεφαλαίων στο τέλος του τρέχοντος φορολογικού έτους και των καθαρών ιδίων κεφαλαίων στο τέλος του προηγούμενου φορολογικού έτους, πολλαπλασιαζόμενη με ένα πλασματικό επιτόκιο. Αυτό σημαίνει ότι το όφελος θα χορηγείται μόνο για το άθροισμα των αυξήσεων των ιδίων κεφαλαίων σε ένα συγκεκριμένο έτος.

Το πλασματικό επιτόκιο είναι το 10ετές επιτόκιο χωρίς κίνδυνο για το σχετικό νόμισμα, και προσαυξημένο κατά ασφάλιστρο κινδύνου 1% ή, στην περίπτωση των ΜΜΕ, ασφάλιστρο κινδύνου 1,5%.

Το επίδομα ιδίων κεφαλαίων εκπίπτει για 10 συνεχόμενα φορολογικά έτη, εφόσον δεν υπερβαίνει το 30% του φορολογητέου εισοδήματος του φορολογούμενου.

Επιπλέον, εάν η φορολογική ωφέλεια επί των ιδίων κεφαλαίων είναι υψηλότερη από το καθαρό φορολογητέο εισόδημα του φορολογούμενου, ο φορολογούμενος μπορεί να μεταφέρει το πλεόνασμα της πρόβλεψης επί των ιδίων κεφαλαίων χωρίς χρονικό περιορισμό.

Οι φορολογούμενοι θα μπορούν επίσης να μεταφέρουν το αχρησιμοποίητο φορολογικό όφελος επί των ιδίων κεφαλαίων που υπερβαίνει το 30% του φορολογητέου εισοδήματος, για μέγιστο 5 φορολογικά έτη.

Τέλος, η πρόταση εισάγει μείωση της έκπτωσης των τόκων χρέους κατά 15%, έτσι ώστε να μετριαστεί καλύτερα η μεροληψία χρέους-μετοχικού κεφαλαίου, όχι μόνο από την πλευρά των ιδίων κεφαλαίων αλλά και από την πλευρά του χρέους.

Οδηγία DEBRA και Πρόταση BEFIT

Η Οδηγία DEBRA (Debt-Equity Bias Reduction Allowance) στο πλαίσιο της Πρότασης «Business in Europe: Framework for Income Taxation (BEFIT)» στοχεύει στη δημιουργία ενός ενιαίου εγχειριδίου εταιρικής φορολογίας για την Ε.Ε. και αποτελεί μέρος του μακροχρόνιου οράματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη δημιουργία ενός πιο δίκαιου και βιώσιμου επιχειρηματικού περιβάλλοντος, καθώς και περιλαμβάνει στοχευμένα μέτρα για την προώθηση των παραγωγικών επενδύσεων και της επιχειρηματικότητας προκειμένου να εξασφαλίσει αποτελεσματική φορολογία.

Οι στόχοι της Πρότασης «BEFIT» αφορούν τη δημιουργία ενός εναρμονισμένου φορολογικού πλαισίου για τις εταιρίες της Ε.Ε., την ενίσχυση της δημόσιας διαφάνειας των μεγάλων επιχειρήσεων, την υποστήριξη των εταιριών που επλήγησαν από την πανδημία Covid-19 και ειδικά των ΜμΕ, την αντιμετώπιση της καταχρηστικής χρήσης των εικονικών εταιριών, την αντιμετώπιση της ασύμμετρης φορολογικής μεταχείρισης μεταξύ χρηματοδότησης μέσω δανεισμού και χρηματοδότησης μετοχικού κεφαλαίου (Debt-Equity Bias).

Οδηγία DEBRA - BEFIT Proposal Goals (1)

Χρονοδιάγραμμα Οδηγίας «DEBRA»

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει την 1.1.2024 ως ημερομηνία για την ενσωμάτωση της Οδηγίας από τα κράτη-μέλη της Ε.Ε. Η επιτυχημένη ενσωμάτωση της Οδηγίας εξαρτάται από την ομόφωνη απόφαση των κρατών-μελών.

Πώς μπορεί να σας βοηθήσει η QBC;

Παρακολουθώντας τις τελευταίες εξελίξεις της φορολογικής νομοθεσίας η QBC είναι δίπλα σας να σας βοηθήσει να επιτύχετε τη μέγιστη φορολογική συμμόρφωση και ωφέλεια για την επιχείρησή σας.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη φορολογία εταιριών και συγκεκριμένα με την «Οδηγία DEBRA», μπορείτε να επικοινωνήσετε τηλεφωνικώς στο 216 900 7576 ή να υποβάλλετε αίτημα επικοινωνίας.

Leave a comment

Κατεβάστε το E-book

Αποδέχομαι να λαμβάνω ενημερωτικό υλικό από το qbc.gr

Συμπληρώστε τα στοιχεία σας και κατεβάστε άμεσα το E-book

Ευχαριστούμε!Μπορείτε να κατεβάσετε το e-book κάνοντας κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο

Newletter

Αποδέχομαι να λαμβάνω ενημερωτικό υλικό από το qbc.gr

Συμπληρώστε τα στοιχεία σας για να  να λαμβάνετε πρώτοι τα νέα μας

Ευχαριστούμε για την εγγραφή!