fbpx

Νέος Φορολογικός Νόμος 4972/2022 – Φορολογικές Μεταρρυθμίσεις

Νέος Φορολογικός Νόμος 49722022 - Φορολογικές Μεταρρυθμίσεις

Νέος Φορολογικός Νόμος 4972/2022 – Φορολογικές Μεταρρυθμίσεις

Επιβολή Χαρτοσήμου στα Επιχειρηματικά Δάνεια

Ο νόμος 4972/2022 επαναφέρει την επιβολή χαρτοσήμου (2.4%) στα δάνεια και τις λοιπές χρηματοδοτήσεις μεταξύ επιχειρήσεων, καθώς και στους απορρέοντες τόκους. Συγκεκριμένα, η ισχύς της επιβολής τελών χαρτοσήμου έχει αναδρομική ισχύ από 01/01/2021 και ορίζεται η 31/12/2022 ως η καταληκτική ημερομηνία (πέρα από την οποία θα επιβληθούν πρόστιμα) για την καταβολή των οφειλόμενων τελών χαρτοσήμου στα επιχειρηματικά δάνεια.

Επιπρόσθετα, ο νέος νόμος αναφέρει πως απαλλαγές από τέλη χαρτοσήμου που προβλέπονται από άλλες διατάξεις εξακολουθούν να ισχύουν.

Ενδοομιλικές Συναλλαγές – Προσαρμογή κερδών συνδεδεμένων επιχειρήσεων μετά από διόρθωση λόγω ελέγχου

Στην περίπτωση που στα κέρδη νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας τα οποία υπάγονται σε φόρο στην Ελλάδα περιληφθούν κέρδη τα οποία υπάγονται σε φόρο στην Ελλάδα στο όνομα συνδεδεμένου προσώπου, δύναται το συνδεδεμένο πρόσωπο ή νομική οντότητα να ζητήσει ανάλογη προσαρμογή στα φορολογητέα κέρδη του με την υποβολή τροποποιητικής φορολογικής δήλωσης που συνοδεύεται από γνωστοποίηση της οικείας έκθεσης ελέγχου του πρώτου υπαγόμενου στον φόρο.

Κυρώσεις για τη μη διαβίβαση δεδομένων παραστατικών εσόδων λιανικής

Με το άρθρο 173 του νόμου 4972/2022 ορίζονται κυρώσεις στην περίπτωση μη διαβίβασης δεδομένων παραστατικών εσόδων λιανικής. Τα εκδοθέντα παραστατικά, οι επιχειρήσεις οφείλουν να τα διαβιβάζουν στην ψηφιακή πλατφόρμα «myData» μέσω του Π.Σ. Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών (Φ.Η.Μ.) της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.).

 1. Σε περίπτωση πράξεων που επιβαρύνονται με Φ.Π.Α., επιβάλλεται πρόστιμο ύψους ίσο με το 50% επί του Φ.Π.Α. που αναγράφεται επί του κάθε μη διαβιβασθέντος στοιχείου. Το εν λόγω πρόστιμο δεν μπορεί να είναι κατώτερο, αθροιστικά ανά φορολογικό έλεγχο:
  1. των 250€ εάν η επιχείρηση είναι υπόχρεη τήρησης απλογραφικού λογιστικού συστήματος.
  2. των 500€ εάν η επιχείρηση είναι υπόχρεη τήρησης διπλογραφικού λογιστικού συστήματος.
 2. Σε περίπτωση πράξεων που δεν επιβαρύνονται με Φ.Π.Α., επιβάλλεται πρόστιμο ύψους:
  1. 500€ ανά φορολογικό έλεγχο εάν ο φορολογούμενος είναι υπόχρεος τήρησης απλογραφικού λογιστικού συστήματος.
  2. 1.000€ ανά φορολογικό έλεγχο εάν ο φορολογούμενος είναι υπόχρεος τήρησης διπλογραφικού λογιστικού συστήματος.

Επισημαίνεται, πως στην περίπτωση διαπίστωσης ίδιας παράβασης εντός 5ετίας από την έκδοση της αρχικής πράξης επιβάλλεται πρόστιμο ίσο με το διπλάσιο του ύψους των ανωτέρω προστίμων.

 1. Αναστολή λειτουργίας επαγγελματικής εγκατάστασης:
  1. για 48 ώρες, εφόσον διαπιστώνεται η μη έκδοση ή η ανακριβής ή η μη διαβίβαση στο Π.Σ. Φ.Η.Μ. της Α.Α.Δ.Ε., περισσότερων από 10 στοιχείων λιανικής πώλησης ή αγαθά και υπηρεσίες αξίας άνω των 500€,
  2. για 96 ώρες, εφόσον διαπιστώνεται σε έλεγχο εντός του ίδιου ή του επόμενου φορολογικού έτους, από τη διαπίστωση των ανωτέρω, η μη έκδοση ή η ανακριβής ή η μη διαβίβαση στο Π.Σ. Φ.Η.Μ. της Α.Α.Δ.Ε. τουλάχιστον 3 στοιχείων λιανικής πώλησης, ανεξαρτήτως της αξίας αυτών,
  3. για 10 ημέρες, εφόσον διαπιστώνεται σε κάθε επόμενο έλεγχο εντός των επόμενων 2 φορολογικών ετών από τη διαπίστωση των ανωτέρω παραβιάσεων, οποιαδήποτε αντίστοιχη παράβαση.

Αφορολόγητο Γονικών Παροχών

Ο νέος φορολογικός νόμος 4972/2022 ορίζει πως ισχύει το αφορολόγητο μέχρι το ποσό των 800.000€ για γονικές παροχές ή δωρεές και για καταθέσεις μετρητών οι οποίες πραγματοποιήθηκαν μέσω χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων μεταξύ 1ης Οκτώβρη 2021 και 9ης Σεπτεμβρίου 2022. Βασική προϋπόθεση για να έχει ισχύ το ανωτέρω αποτελεί η κατάθεση του χρηματικού ποσού στον λογαριασμό να έχει πραγματοποιηθεί εντός 3 εργάσιμων από την ημερομηνία ανάληψης του χρηματικού ποσού από τον τραπεζικό λογαριασμό του δωρητή.

Μέχρι πρότινος, η γονική παροχή ή η δωρεά χρηματικών ποσών προς συγγενείς πρώτου βαθμού, η οποία διενεργούταν μέσω χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων φορολογούταν με συντελεστή 10%.

Απαλλαγή από το Τέλος Επιτηδεύματος

Για το φορολογικό έτος 2022 και για τα επόμενα φορολογικά έτη, φυσικά και νομικά πρόσωπα τα οποία ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα και προβαίνουν στην αύξηση των πλήρους απασχόλησης θέσεων εργασίας τους κατά τουλάχιστον 3/12 σε σχέση με το προηγούμενο φορολογικό έτος απαλλάσσονται από το τέλος επιτηδεύματος.

Βασική προϋπόθεση αποτελεί τα ακαθάριστα έσοδά τους για το φορολογικό έτος για το οποίο τους χορηγείται η απαλλαγή, να μην ξεπερνά τα 2 εκατ. ευρώ.

Δαπάνες έρευνας και ανάπτυξης – Νόμος 4965/2022

Επιπρόσθετα, ο νέος φορολογικός νόμος 4965/2022 επιταχύνει και απλοποιεί τη διαδικασία πιστοποίησης των δαπανών έρευνας και ανάπτυξης (E&A).

Συγκεκριμένα, ο έλεγχος και η πιστοποίηση για δαπάνες επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας άνω του ποσού των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ, σύμφωνα με το άρθρο 12 του ν.4965/2022, θα διενεργείται μέσα σε χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών έναντι δέκα (10) μηνών που όριζε με το άρθρο 22Α ο ν.4172/2013.

Για την επίτευξη της επιτάχυνσης και απλοποίησης της διαδικασίας, η διαδικασία ελέγχου των δαπανών επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας θα ανατίθεται σε ορκωτούς ελεγκτές λογιστές ή ελεγκτικές εταιρείες.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις φορολογικές μεταρρυθμίσεις του ν.4972/2022, μπορείτε να επικοινωνήσετε τηλεφωνικώς στο 216 900 7576 ή να υποβάλλετε αίτημα επικοινωνίας.

Leave a comment

Κατεβάστε το E-book

Αποδέχομαι να λαμβάνω ενημερωτικό υλικό από το qbc.gr

Συμπληρώστε τα στοιχεία σας και κατεβάστε άμεσα το E-book

Ευχαριστούμε!Μπορείτε να κατεβάσετε το e-book κάνοντας κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο

Newletter

Αποδέχομαι να λαμβάνω ενημερωτικό υλικό από το qbc.gr

Συμπληρώστε τα στοιχεία σας για να  να λαμβάνετε πρώτοι τα νέα μας

Ευχαριστούμε για την εγγραφή!