fbpx

Νέα Προγράμματα ΕΣΠΑ 2021 – 2027

Νέα Προγράμματα ΕΣΠΑ 2021 – 2027

Νέο ΕΣΠΑ 2021 – 2027

Οι νέες προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και οι νέες αναπτυξιακές προτεραιότητες της Ελλάδας για τα επόμενα χρόνια αποτυπώνονται στο νέο «Εταιρικό Σύμφωνο Περιφερειακής Ανάπτυξης 2021 – 2027» («ΕΣΠΑ 2021 – 2027»). Έπειτα από έγκρισή του από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρόκειται να είναι διαθέσιμοι για την χώρα μας πόροι συνολικού ύψους 26,2 δισ. ευρώ για τα επόμενα 7 έτη, από τα οποία τα 20,9 δισ. ευρώ αφορούν στην Ενωσιακή Στήριξη και το ποσό των 5,3 δισ. ευρώ αφορά στην Εθνική Συνεισφορά.

Η Ελλάδα είναι το πρώτο Κράτος – Μέλος της ΕΕ που προχώρησε σε επίσημη υποβολή και της εγκρίθηκε το «Εταιρικό Σύμφωνο Περιφερειακής Ανάπτυξης 2021 – 2027» για τη νέα Προγραμματική Περίοδο.

Το νέο «ΕΣΠΑ 2021-2027» αποτυπώνει και θέτει προτεραιότητες για την ενίσχυση του παραγωγικού δυναμικού της οικονομίας, των υποδομών, των ανθρώπινων δεξιοτήτων και την ενδυνάμωση της κοινωνικής προστασίας.

Τα έργα – δράσεις που πρόκειται να χρηματοδοτηθούν από το νέο ΕΣΠΑ λαμβάνουν υπόψη τις ιδιαίτερες συνθήκες και ανάγκες της χώρας για τα επόμενα χρόνια και απαντούν στις διαρθρωτικές υστερήσεις της ελληνικής οικονομίας. Ταυτόχρονα, συνεχίζονται και ολοκληρώνονται μεγάλα έργα που ξεκίνησαν στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014 – 2020.

Βασικά χαρακτηριστικά του νέου ΕΣΠΑ:

 1. Διασυνδέεται με το Ευρωπαϊκό εξάμηνο και τις συστάσεις της Επιτροπής για συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα
 2. Ακολουθεί το Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων και Σχέδιο Ανάπτυξης για την Ελληνική Οικονομία (Έκθεση Επιτροπής Πισσαρίδη)
 3. Υποστηρίζει τις λοιπές Εθνικές Στρατηγικές και τα Εθνικά Σχέδια Δράσης (Enabling Conditions)
 4. Υποστηρίζει το νέο Ταμείο για την Δίκαιη Μετάβαση (λιγνιτικές περιοχές και νησιά)
 5. Ακολουθεί τους περιορισμούς των Ευρωπαϊκών Κανονισμών για τις θεματικές συγκεντρώσεις και ξεπερνά τα κατώτατα ποσοστά

Οι προτεραιότητες και οι δράσεις που θα υλοποιηθούν έχουν σκοπό τους τη γόνιμη μετάβαση σε μια:

 • «πιο έξυπνη» Ελλάδα – 20% των πόρων
 • «πιο πράσινη» Ελλάδα – 27% των πόρων
 • «πιο διασυνδεδεμένη» Ελλάδα – 8% των πόρων
 • «πιο κοινωνική» Ελλάδα – 30% των πόρων
 • «Ελλάδα πιο κοντά στους πολίτες της» – 6% των πόρων
 • «Δίκαιη Μετάβαση» των περιοχών μετά την απολιγνιτοποίηση – 7% των πόρων

Το νέο «ΕΣΠΑ 2021 – 2027» έχει ισχυρό αναπτυξιακό αποτύπωμα μέσα από δράσεις και έργα υψηλής προστιθέμενης αξίας και με πολλαπλασιαστικά οφέλη τόσο για την κοινωνία, όσο και για την οικονομία – μετά την πανδημική κρίση – συμβάλλοντας τα μέγιστα στην εκκίνηση ενός νέου κύκλου ευημερίας για όλους.

Στόχοι πολιτικής νέου ΕΣΠΑ 2021 - 2027

Τα Προγράμματα του ΕΣΠΑ 2021-2027

 

Προγράμματα του ΕΣΠΑ 2021 – 2027

 1. Τομεακά Προγράμματα 2021 – 2027
 2. Περιφερειακά Προγράμματα 2021 – 2027
 3. Προγράμματα Εδαφικής Συνεργασίας 2021 – 2027

Τομεακά Προγράμματα ΕΣΠΑ 2021 – 2027:

 1. Ανταγωνιστικότητα
 2. Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή
 3. Ψηφιακός Μετασχηματισμός
 4. Μεταφορές​​
 5. Πολιτική Προστασία
 6. Περιβάλλον και ​​Κλιματική Αλλαγή
 7. Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση
 8. Αλιεία, Υδατοκαλλιέργεια και Θάλασσα​
 9. Τεχνική Βοήθεια και Υποστήριξη Δικαιούχων

Περιφερειακά Προγράμματα ΕΣΠΑ 2021 – 2027:

 1. Ανατολική Μακεδονία και Θράκη
 2. Κεντρική Μακεδονία
 3. Δυτική Μακεδονία
 4. Ήπειρος
 5. Θεσσαλία
 6. Ιόνια Νησιά​
 7. Στερεά Ελλάδα​
 8. Αττική
 9. Δυτική Ελλάδα
 10. Πελοπόννησος
 11. Βόρειο Αιγαίο​
 12. Νότιο Αιγαίο
 13. Κρήτη​

Προγράμματα ΕΣΠΑ Εδαφικής Συνεργασίας 2021 – 2027:

 1. Ελλάδα – Ιταλία​
 2. Ελλάδα – Αλβανία
 3. Ελλάδα – Κύπρος
 4. Ελλάδα – Βόρεια Μακεδονία
 5. Ελλάδα – Βουλγαρία​​​​
 6. Β​αλκάνια – Μεσόγειος​​

Τομεακά Προγράμματα ΕΣΠΑ

Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα 2021 – 2027»

Το συγκεκριμένο Πρόγραμμα σχεδιάζεται ως μια ολοκληρωμένη παρέμβαση του ΕΣΠΑ 2021 – 2027 που θα υποστηρίξει τους παραγωγικούς, ανταγωνιστικούς και εξωστρεφείς τομείς της οικονομίας στη μετάβασή τους σε ένα αναπτυξιακό πρότυπο που καθοδηγείται από την Οικονομία της Γνώσης.

Προϋπολογισμός: 3.885 εκατ. €, εκ των οποίων τα 2.657,78 εκατ. € θα δοθούν από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), τα 431,34 εκατ. € από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ+) και τα 795,96 εκατ. € από Εθνική Συμμετοχή.

Κύριος στόχος / στρατηγική του Προγράμματος: Σκοπός του Προγράμματος είναι η σύνδεση της έρευνας και της καινοτομίας με την επιχειρηματικότητα και την ενίσχυση των εθνικών και περιφερειακών πλεονεκτημάτων, και η εναρμόνιση με τις πολιτικές της ΕΕ για τον ψηφιακό και τον πράσινο μετασχηματισμό.

4 Βασικοί Άξονες Επενδύσεων:

 1. Ενίσχυση έρευνας και καινοτομίας
 2. Ενίσχυση επιχειρηματικότητας και ανταγωνιστικότητας
 3. Βελτίωση πρόσβασης επιχειρήσεων σε χρηματοδότηση
 4. Ανάπτυξη ανθρωπίνου κεφαλαίου στο πλαίσιο του αναπτυξιακού μετασχηματισμού
Τομεακά Προγράμματα ΕΣΠΑ

Προτεραιότητα 1 – Ενίσχυση έρευνας και καινοτομίας

Προϋπολογισμός: 772,9 εκατ.€.

Ειδικός Στόχος1: Ενίσχυση των ικανοτήτων έρευνας και καινοτομίας και αξιοποίηση των προηγμένων τεχνολογιών

Κατηγορίες Δράσεων:

 1. Ανάπτυξη Βιομηχανικής Έρευνας και Τεχνολογίας
 2. Διασύνδεση επιχειρήσεων με ερευνητικά κέντρα/συνεργατικοί μηχανισμοί
 3. Ερευνητικές υποδομές
 4. Στήριξη/προώθηση διεθνών συνεργασιών
 5. Μηχανισμοί διακυβέρνησης /υποστήριξης της ΕΣΕΕ

Βασικές ομάδες – στόχοι:

 • Υφιστάμενες και νέες, καινοτόμες και νεοφυείς επιχειρήσεις
 • Συνεργασίες επιχειρήσεων με ΑΕΙ και ερευνητικά ιδρύματα στους

στρατηγικούς τομείς της ΕΣΕΕ, Γραφεία Μεταφοράς Τεχνολογίας

 • Ερευνητικοί και ακαδημαϊκοί φορείς

Ειδικός Στόχος2: Ανάπτυξη δεξιοτήτων για την έξυπνη εξειδίκευση, τη

βιομηχανική μετάβαση και την επιχειρηματικότητα

Κατηγορίες Δράσεων:

 1. Προγράμματα στοχευμένης κατάρτισης για τα στελέχη των επιχειρήσεων
 2. Αξιοποίηση/εξέλιξη εξειδικευμένου προσωπικού από τις επιχειρήσεις

Βασικές ομάδες – στόχοι:

 • Επιχειρήσεις – υφιστάμενες και νεοφυείς
 • Στελέχη επιχειρήσεων και ερευνητικό δυναμικό από άλλους φορείς

Προτεραιότητα 2 – Ενίσχυση επιχειρηματικότητας και ανταγωνιστικότητας

Προϋπολογισμός: 1.589,4 εκατ.€.

Ειδικός Στόχος1: Εκμετάλλευση των οφελών της ψηφιοποίησης για τους πολίτες, τις επιχειρήσεις και τις κυβερνήσεις

Κατηγορίες Δράσεων:

 1. Πρόσβαση σε Ψηφιακές Τεχνολογίες
 2. Ανάπτυξη Ψηφιακής Καινοτομίας

Βασικές ομάδες – στόχοι:

 • Επιχειρήσεις για την υλοποίηση επιχειρηματικών σχεδίων για τον ψηφιακό τους μετασχηματισμό
 • Υφιστάμενες και νεοφυείς επιχειρήσεις που αναπτύσσουν καινοτόμες εφαρμογές για τον ψηφιακό μετασχηματισμό
 • Επιχειρηματικά σχήματα και συνεργασίες που δημιουργούνται για την προώθηση καινοτόμων εφαρμογών για τον ψηφιακό μετασχηματισμό

Ειδικός Στόχος2: Ενίσχυση της αειφόρου ανάπτυξης και της ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ και της δημιουργίας θέσεων εργασίας σε ΜΜΕ, συμπεριλαμβανομένων των παραγωγικών επενδύσεων

Κατηγορίες Δράσεων:

 1. Προσαρμογή / εκσυγχρονισμός της παραγωγικής διαδικασίας με έμφαση στη πράσινη μετάβαση
 2. Συνεργατικά σχήματα – Εξωστρέφεια
 3. Μηχανισμοί και δομές στήριξης ΜμΕ

Βασικές ομάδες – στόχοι:

 • Υφιστάμενες και νέες επιχειρήσεις μεμονωμένα ή σε συνεργασία
 • Δημόσιοι και ιδιωτικοί φορείς στήριξης της επιχειρηματικότητας

Προτεραιότητα 3 – Βελτίωση πρόσβασης επιχειρήσεων σε χρηματοδότηση

Προϋπολογισμός: 920,9 εκατ.€.

Ειδικός Στόχος1: Ενίσχυση των ικανοτήτων έρευνας και καινοτομίας και αξιοποίηση των προηγμένων τεχνολογιών

Ενίσχυση με κεφάλαιο σποράς επιχειρηματικών πρωτοβουλιών και στήριξη έργων ίδρυσης και αρχικής ανάπτυξης επιχειρήσεων, με τη συνεργασία χρηματοδοτικών οργανισμών, όπως τράπεζες, επιχειρηματικά κεφάλαια και επιχειρηματικοί άγγελοι. Χρηματοδότηση μετοχικού κεφαλαίου τύπου Equifund.

Βασικές ομάδες – στόχοι:

 • Υφιστάμενες και νέες, καινοτόμες και νεοφυείς επιχειρήσεις για την υλοποίηση έργων έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης
 • Πρωτοεμφανιζόμενοι ή έμπειροι επιχειρηματίες που ιδρύουν και αναπτύσσουν επιχειρήσεις έντασης γνώσης με διεθνή ορίζοντα παραγωγικής και εμπορικής δραστηριότητας

Ειδικός Στόχος2: Ενίσχυση της αειφόρου ανάπτυξης και της ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ και της δημιουργίας θέσεων εργασίας σε ΜΜΕ, συμπεριλαμβανομένων των παραγωγικών επενδύσεων

Κατηγορίες Δράσεων:

 1. Ταμείο Επιχειρηματικότητας Δανείων και Εγγυήσεων
 2. Ταμείο (Μηχανισμός) Κεφαλαιακής Συμμετοχής για την Ανάπτυξη
 3. Πράσινο Ταμείο
 4. Ταμείο Διεθνοποίησης Επιχειρήσεων

Βασικές ομάδες – στόχοι:

 • Υφιστάμενες και υπό ίδρυση πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις των επιλέξιμων οικονομικών κλάδων, που αναπτύσσουν βιώσιμη επιχειρηματική δράση στη χώρα

Προτεραιότητα 4 – Ανάπτυξη ανθρωπίνου κεφαλαίου στο πλαίσιο του αναπτυξιακού μετασχηματισμού

Προϋπολογισμός: 530,95 εκατ.€.

Ειδικός Στόχος1: Βελτίωση της πρόσβασης στην απασχόληση όλων των ατόμων που αναζητούν εργασία, ιδίως των νέων και των μακροχρόνια ανέργων και των ανενεργών ατόμων, προώθηση της αυτοαπασχόλησης και της κοινωνικής οικονομίας

Κατηγορίες Δράσεων:

 1. Προσαρμογή / εκσυγχρονισμός της παραγωγικής διαδικασίας με έμφαση στη πράσινη μετάβαση
 2. Συνεργατικά σχήματα – Εξωστρέφεια
 3. Μηχανισμοί και δομές στήριξης ΜμΕ

Βασικές ομάδες – στόχοι:

 • Πληθυσμιακές ομάδες που εμφανίζουν υψηλά ποσοστά εξειδίκευσης βάσει σπουδών χωρίς ανάλογη επαγγελματική αξιοποίηση
 • Επιστήμονες και καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό, λαμβάνοντας υπόψιν τη συμβολή των επιχειρήσεων στην ενίσχυση της απασχόλησης, μέσω της πρόσληψης υπαλλήλων

Ειδικός Στόχος2: Προώθηση της προσαρμογής των εργαζομένων, των επιχειρήσεων και των επιχειρηματιών στην αλλαγή και ενεργός και υγιής γήρανση, προώθηση ενός υγιούς και κατάλληλα προσαρμοσμένου εργασιακού περιβάλλοντος για την αντιμετώπιση κινδύνων για την υγεία

Κατηγορίες Δράσεων:

 1. Αναβάθμιση δεξιοτήτων ή επανειδίκευση επαγγελματιών, κατάρτιση, πιστοποίηση γνώσεων, δεξιοτήτων και επαγγελματικών προσόντων εργαζομένων βάσει σύγχρονων αναγνωρισμένων προτύπων
 2. Υποστήριξη εργαζομένων και αυτοαπασχολούμενων για την προσαρμογή στις αλλαγές του οικονομικού περιβάλλοντος και την υποστήριξη της κινητικότητάς τους
 3. Υποστήριξη Διαρθρωτικής Προσαρμογής των Επιχειρήσεων που συνδέεται με προκαθορισμένες κατευθύνσεις και προγραμματισμένες αλλαγές στην οργάνωση κάθε επιχείρησης
 4. Reskilling – upskilling εργαζομένων σε δεξιότητες πράσινης μετάβασης
 5. Εκσυγχρονισμός υπηρεσιών στήριξης επιχειρήσεων
 6. Ανάπτυξη Ψηφιακής Καινοτομίας

Βασικές ομάδες – στόχοι:

 • Απασχολούμενοι, αυτοαπασχολούμενοι και εποχικά εργαζόμενοι
 • Επιχειρήσεις που αναβαθμίζουν τις δεξιότητες του ανθρώπινου δυναμικού

Δέσμες Δράσεων του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα 2021 – 2027» 

   1  Πράσινη Μετάβαση ΜμΕ

Χρηματοδότηση ΜμΕ για να αναβαθμίσουν την παραγωγική λειτουργία τους και να υιοθετήσουν λύσεις φιλικές προς το περιβάλλον, με προϋπολογισμό 700 εκ €.

   2  Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ

 Κάλυψη αναγκών των ΜμΕ ανάλογα με την υφιστάμενη ψηφιακή και τεχνολογική ωριμότητά τους με σκοπό την ενσωμάτωση των σύγχρονων ψηφιακών τεχνολογιών στην παραγωγική τους δραστηριότητα, με προϋπολογισμό 200 εκ €.

   3  Ερευνώ – Καινοτομώ

Σύνδεση της έρευνας και της καινοτομίας με την επιχειρηματικότητα και ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της παραγωγικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων, με προϋπολογισμό 250 εκ €.

Πρόγραμμα «Ανθρώπινο Δυναμικό & Κοινωνική Συνοχή 2021 – 2027»

Προϋπολογισμός: 4.162 εκατ. €.

Κύριος στόχος/στρατηγική του Προγράμματος: Το Πρόγραμμα στοχεύει στη βελτίωση της πρόσβασης στην απασχόληση και στην ενίσχυση της απασχολησιμότητας του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού, με ιδιαίτερη έμφαση στους νέους έως 29 ετών εκτός Απασχόλησης, Εκπαίδευσης & Κατάρτισης (ΕΑΕΚ), στην προώθηση ίσης πρόσβασης σε ποιοτική και χωρίς αποκλεισμούς εκπαίδευση, κατάρτιση και δια βίου μάθηση, στην αντιμετώπιση της υλικής στέρησης, στην εξασφάλιση ίσης πρόσβασης σε ποιοτικές υπηρεσίες υγείας, στην προώθηση της κοινωνικής ένταξης.

Βασικές Προτεραιότητες:

 1. Οριζόντιες – Συστημικές Παρεμβάσεις
 2. Απασχόληση και Αγορά Εργασίας
 3. Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση
 4. Δράσεις Κοινωνικής Καινοτομίας
 5. Επισιτιστική Βοήθεια και Αντιμετώπιση της υλικής στέρησης
 6. Απασχόληση των Νέων

Πρόγραμμα «Ψηφιακός Μετασχηματισμός 2021 – 2027»

Προϋπολογισμός: 943 εκατ.€.

Κύριος στόχος / στρατηγική του Προγράμματος: Το Πρόγραμμα στοχεύει κυρίως στην παροχή νέων και αναβαθμισμένων δημόσιων ψηφιακών υπηρεσιών και εφαρμογών προς τις επιχειρήσεις και τους πολίτες, με ταυτόχρονη διασφάλιση της ιδιωτικότητας και της προστασίας δεδομένων, καθώς και της προσβασιμότητας, τηρώντας την αρχή του καθολικού σχεδιασμού, στη διασφάλιση της διαλειτουργικότητας ψηφιακών συστημάτων και υπηρεσιών, στην ανάπτυξη ψηφιακών πλατφορμών για την υποστήριξη της επιχειρηματικής δραστηριότητας, στην εξασφάλιση συνδεσιμότητας υπερυψηλής ταχύτητας και στην κάλυψη των αναγκών σε ψηφιακές δεξιότητες στο πλαίσιο της υποστήριξης του ψηφιακού μετασχηματισμού της χώρας, εστιάζοντας στην αξιοποίηση και ενσωμάτωση τεχνολογιών αιχμής.

Σημείο αναφοράς, για την υλοποίηση του Προγράμματος, αποτελεί η Βίβλος Ψηφιακού Μετασχηματισμού 2020 – 2025, η οποία περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων τους στρατηγικούς άξονες του ψηφιακού μετασχηματισμού: Συνδεσιμότητα, Ψηφιακές ικανότητες και δεξιότητες, Ψηφιακό μετασχηματισμός των επιχειρήσεων, Ψηφιακές Δημόσιες Υπηρεσίες, Ψηφιακή Καινοτομία, Αξιοποίηση προηγμένων τεχνολογιών.

Βασικές Προτεραιότητες:

 1. Ψηφιακός μετασχηματισμός του δημοσίου τομέα
 2. Ενίσχυση της συνδεσιμότητας με ευρυζωνική πρόσβαση υψηλών ταχυτήτων
 3. Ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων

Πρόγραμμα «Μεταφορές 2021 – 2027»

Προϋπολογισμός: 2.224 εκατ.€.

Κύριος στόχος / στρατηγική του Προγράμματος: Όραμα του Προγράμματος αποτελεί η διασφάλιση ασφαλούς, ομαλής και οικονομικά αποτελεσματικής λειτουργίας του τομέα μεταφορών και την ενίσχυση της ανάπτυξης προσβάσιμων, υψηλής ποιότητας, πολυτροπικών, ανθεκτικών στην κλιματική αλλαγή, έξυπνων και βιώσιμων υποδομών και συστημάτων μεταφορών, με σκοπό να συμβάλουν στην αντιμετώπιση της πρόσφατης κρίσης, την οικονομική ανάκαμψη, τη μείωση των ανισοτήτων μεταξύ των Περιφερειών, και παράλληλα την επιδίωξη για μία πράσινη, χωρίς αποκλεισμούς, ψηφιακή και ανθεκτική Ευρώπη.

Πρόγραμμα «Πολιτική Προστασία 2021 – 2027»

Προϋπολογισμός: 714 εκατ.€.

Κύριος στόχος / στρατηγική του Προγράμματος: Κύρια στρατηγική του Προγράμματος είναι η δημιουργία ενός σύγχρονου και αποτελεσματικού μηχανισμού πολιτικής προστασίας που εστιάζει στην πρόληψη, την ετοιμότητα ανταπόκρισης και επέμβασης με στόχο την προστασία της ζωής, της υγείας και της περιουσίας των πολιτών, του περιβάλλοντος, της πολιτιστικής κληρονομιάς, των υποδομών, των πλουτοπαραγωγικών πηγών, των υπηρεσιών ζωτικής σημασίας, των υλικών και άυλων αγαθών από φυσικές και τεχνολογικές καταστροφές και λοιπές απειλές συναφούς προέλευσης, που προκαλούν ή ενδέχεται να προκαλέσουν καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης.

Πρόγραμμα «Περιβάλλον & Κλιματική Αλλαγή 2021 – 2027»

Προϋπολογισμός: 3.607 εκατ.€.

Κύριος στόχος / στρατηγική του Προγράμματος: Το Πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί και οραματίζεται να μας οδηγήσει σε: «Mια πιο πράσινη και ανθεκτική Ευρώπη με χαμηλές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα, μέσω της προώθησης της μετάβασης σε καθαρές μορφές ενέργειας, των πράσινων και γαλάζιων επενδύσεων, της κυκλικής οικονομίας, του μετριασμού και της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, της πρόληψης και της διαχείρισης των κινδύνων, και της βιώσιμης αστικής κινητικότητας», συμβάλλοντας στην επίτευξη του Στόχου Πολιτικής 2 του ΕΣΠΑ 2021 – 2027 και της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Συνοχής. Το Πρόγραμμα στοχεύει στην υλοποίηση της αναπτυξιακής στρατηγικής της χώρας στους θεματικούς τομείς: α) Του Περιβάλλοντος (Προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, Διαχείριση υγρών – στερεών αποβλήτων και προώθηση κυκλικής οικονομίας, Προστασία του υδάτινου περιβάλλοντος και της ορθολογικής διαχείρισης των υδάτινων πόρων, προστασία από την αέρια ρύπανση και τις δυσμενείς επιπτώσεις της ηχορύπανσης) και β) Της Προσαρμογής στην Κλιματική Αλλαγή και της Ενέργειας (Αντιπλημμυρική προστασία, πρόληψη – μετριασμός και αντιμετώπιση επιπτώσεων της Κλιματικής Αλλαγής, Εξοικονόμηση – Ενεργειακή Αποδοτικότητα, Εφαρμογή του Εθνικού Σχεδίου για την Ενέργεια και το Κλίμα, Προώθηση παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ).

Πρόγραμμα «Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση 2021-2027»

Προϋπολογισμός: 1.629 εκατ.€.

Κύριος στόχος / στρατηγική του Προγράμματος: Το Πρόγραμμα σε μια οικονομία κλιματικά ουδέτερη στη Δυτική Μακεδονία και την ευρύτερη περιοχή της Μεγαλόπολης εστιάζει στην αναδιάρθρωση του παραγωγικού συστήματος, στην υποστήριξη του ανθρώπινου δυναμικού και των κοινοτήτων που πλήττονται από την απολιγνιτοποίηση, και στην άμβλυνση των αρνητικών συνεπειών στο περιβάλλον από την εξόρυξη και την παραγωγή ενέργειας από τον λιγνίτη, την υγεία και την ασφάλεια, καθώς και

Μια διακριτή κατηγορία επιλέξιμων περιοχών είναι τα νησιά (Βορείου Αιγαίου, Νοτίου Αιγαίου και Κρήτης), που καλύπτουν τις ενεργειακές τους ανάγκες κυρίως από αυτόνομους σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής με καύσιμο το πετρέλαιο. Λόγω του πλήθους των νησιών και, συνεπώς, του κατακερματισμού των εν λόγω σταθμών, οι επιπτώσεις θα είναι περιορισμένες. Ωστόσο, η στοχευμένη και προγραμματισμένη μετάβαση σε κλιματική ουδετερότητα των νησιών αποτελεί ευκαιρία για την οικονομική τους διαφοροποίηση, προκειμένου να μην εξαρτώνται σχεδόν αποκλειστικά από τον μαζικό θερινό τουρισμό και την αγορά ακινήτων.

Βασικές Προτεραιότητες:

 1. Ενίσχυση και προώθηση επιχειρηματικότητας
 2. Αναπροσαρμογή χρήσεων γης – κυκλική οικονομία
 3. Ολοκληρωμένες παρεμβάσεις μικρής κλίμακας – Ευφυείς κοινότητες
 4. Ενεργειακή μετάβαση – κλιματική ουδετερότητα
 5. Δίκαιη εργασιακή μετάβαση και ενδυνάμωση ανθρωπίνου κεφαλαίου

Πρόγραμμα «Αλιεία, Υδατοκαλλιέργεια και Θάλασσα»

Προϋπολογισμός: 455 εκατ. €

Κύριος στόχος / στρατηγική του Προγράμματος: Το Πρόγραμμα έχει ως όραμα τη: «Μετάβαση σε μια βιώσιμη, ανταγωνιστική, γαλάζια και παράλληλα φιλική προς το περιβάλλον οικονομία, με έμφαση στη λήψη αποφάσεων που βασίζεται στη γνώση, την εισαγωγή καινοτομίας και την αξιοποίηση της τεχνολογικής ανάπτυξης στους τομείς της αλιείας και των υδατοκαλλιεργειών, και την ενδυνάμωση των τοπικών κοινωνιών ώστε να επωφελούνται από τις ευκαιρίες που προσφέρει η βιώσιμη γαλάζια οικονομία»

Πρόγραμμα «Τεχνική Βοήθεια και Υποστήριξη Δικαιούχων 2021 – 2027»

Προϋπολογισμός: 504 εκατ. €

Κύριος στόχος / στρατηγική του Προγράμματος: Κεντρικός στρατηγικός στόχος του Προγράμματος είναι η διαμόρφωση και συνεχής εξασφάλιση των κατάλληλων οργανωτικών και λειτουργικών συνθηκών που θα συμβάλουν στην επίτευξη των στόχων πολιτικής του ΕΣΠΑ 2021-2027 και των επιμέρους Προγραμμάτων.

Οι ανάγκες που διαπιστώθηκαν και επιχειρείται να καλυφθούν από το Πρόγραμμα μπορεί να συνοψιστούν ως εξής:

 • Ανάγκη υποστήριξης και εκσυγχρονισμού της υφιστάμενης οργάνωσης και των μηχανισμών για την υλοποίηση του ΕΣΠΑ
 • Ανάγκη για την στελεχιακή και τεχνική υποστήριξη όλων των φορέων των επιφορτισμένων με την διοίκηση, διαχείριση, πιστοποίηση, έλεγχο και παρακολούθηση της υλοποίησης των προγραμμάτων της νέας προγραμματικής περιόδου
 • Ανάγκη οριζόντιας και εξατομικευμένης υποστήριξης μεγάλων και μικρότερων δικαιούχων του ΕΣΠΑ για την αύξηση της Διοικητικής Ικανότητας και της Διαχειριστικής τους Επάρκειας με στόχο την αποτελεσματική διαχείριση και παρακολούθηση των συγχρηματοδοτούμενων δράσεών τους.

Περιφερειακά Προγράμματα ΕΣΠΑ

Συνολικός Προϋπολογισμός: 8.066 εκατ. €

Στρατηγικοί Στόχοι / Δράσεις:

 1. Ενίσχυση και διαφοροποίηση της περιφερειακής οικονομίας μέσω της αξιοποίησης της έρευνας και της καινοτομίας
 2. Προώθηση της αειφορίας, της ορθολογικής και αποδοτικής διαχείρισης των φυσικών πόρων – Αντιμετώπιση της Κλιματικής Αλλαγής
 3. Ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και του ανθρώπινου δυναμικού
 4. Ενίσχυση της κινητικότητας
 5. Στήριξη της βιώσιμης και ολοκληρωμένης χωρικής ανάπτυξης
Περιφερειακά Προγράμματα ΕΣΠΑ

Πώς μπορεί να σας βοηθήσει η QBC;

Οι Σύμβουλοι Επιχειρήσεων της QBC συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων σας με εξατομικευμένα πλάνα δράσης. Η απαραίτητη τεχνογνωσία και εμπειρία τους συντελεί στην επιτυχημένη ένταξή σας σε επιδοτούμενα Προγράμματα του ΕΣΠΑ.

Η υποστήριξή μας θα λάβει χώρα σε 4 διακριτές φάσεις.

Φάση 1 – Επισκόπηση / Ανάπτυξη και αξιολόγηση της πρότασης.

Φάση 2 – Υποβολή αίτησης υπαγωγής σε επιδοτούμενα Προγράμματα ΕΣΠΑ.

Φάση 3 – Υποστήριξη κατά τις επικοινωνίες με τους εμπλεκόμενους φορείς κατά την υποβολή και αξιολόγηση των αιτήσεων.

Φάση 4 – Υποστήριξη κατά την υλοποίηση της πρότασης.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα Νέα Προγράμματα ΕΣΠΑ 2021 – 2027, μπορείτε να επικοινωνήσετε τηλεφωνικώς στο 216 900 7576 ή να υποβάλετε αίτημα επικοινωνίας.

Leave a comment

Κατεβάστε το E-book

Αποδέχομαι να λαμβάνω ενημερωτικό υλικό από το qbc.gr

Συμπληρώστε τα στοιχεία σας και κατεβάστε άμεσα το E-book

Ευχαριστούμε!Μπορείτε να κατεβάσετε το e-book κάνοντας κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο

Newletter

Αποδέχομαι να λαμβάνω ενημερωτικό υλικό από το qbc.gr

Συμπληρώστε τα στοιχεία σας για να  να λαμβάνετε πρώτοι τα νέα μας

Ευχαριστούμε για την εγγραφή!