fbpx

Κυκλική Οικονομία και Ποιότητα Ζωής – Πρόγραμμα LIFE

Κυκλική Οικονομία - Πρόγραμμα LIFE

Κυκλική Οικονομία και Ποιότητα Ζωής – Πρόγραμμα LIFE

Το υποπρόγραμμα «Κυκλική Οικονομία και Ποιότητα Ζωής» αποσκοπεί στη διευκόλυνση της μετάβασης προς μια βιώσιμη, κυκλική, απαλλαγμένη από τοξικές ουσίες, ενεργειακά αποδοτική και ανθεκτική στην κλιματική αλλαγή οικονομία και στην προστασία, αποκατάσταση και βελτίωση της ποιότητας του περιβάλλοντος, είτε μέσω άμεσων παρεμβάσεων είτε μέσω της στήριξης της ενσωμάτωσης των στόχων αυτών σε άλλες πολιτικές.

Η παρούσα πρόσκληση καλύπτει τα ακόλουθα θέματα:

 • LIFE-2023-SAP-ENV-ENVIRONMENT – Circular Economy, resources from Waste, Air, Water, Soil, Noise, Chemicals, Bauhaus
 • LIFE-2023-SAP-ENV-GOV – Environmental Governance

Κάθε αίτηση έργου στο πλαίσιο της πρόσκλησης πρέπει να αφορά μόνο ένα από αυτά τα θέματα.

Οι υποψήφιοι που επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση για περισσότερα από ένα θέματα, πρέπει να υποβάλουν ξεχωριστή πρόταση για κάθε θέμα.

Χρονοδιάγραμμα και προθεσμίες

Έναρξη υποβολής αιτήσεων: 18 Απριλίου 2023

Λήξη υποβολής αιτήσεων: 6 Σεπτεμβρίου 2023

Πληροφορίες για τα αποτελέσματα της αξιολόγησης: Φεβρουάριος 2024

Υπογραφή GA: Μάιος / Ιούνιος 2024

Διάρκεια έργου: 24 -120 μήνες από την ημέρα έναρξής του.

Είδος Δράσης

Τα θέματα της παρούσας πρόσκλησης υποβολής προτάσεων αφορούν τα Πρότυπα Έργα Δράσης LIFE (SAPs).

Τα SAPs αντιπροσωπεύουν τα «παραδοσιακά έργα LIFE» με στόχο:

 • Την ανάπτυξη, παρουσίαση και προώθηση καινοτόμων τεχνικών, μεθόδων και τακτικών.
 • Τη συμβολή στη βάση γνώσεων και στην εφαρμογή βέλτιστων πρακτικών.
 • Την υποστήριξη της ανάπτυξης, εφαρμογής, παρακολούθησης και ενδυνάμωσης της νομοθεσίας και της πολιτικής της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της βελτίωσης της διακυβέρνησης σε όλα τα επίπεδα, ιδίως μέσω της ενίσχυσης των ικανοτήτων των δημοσίων και ιδιωτικών παραγόντων και της συμμετοχής της κοινωνίας των πολιτών.
 • Την εφαρμογή της νομοθεσίας και της πολιτικής της ΕΕ με την αναπαραγωγή αποτελεσμάτων, την ενσωμάτωση σχετικών στόχων σε άλλες πολιτικές και πρακτικές του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα, κινητοποιώντας τις επενδύσεις και βελτιώνοντας την πρόσβαση στη χρηματοδότηση.

Τα SAPs είναι ένα ευέλικτο εργαλείο που διατίθεται σε οντότητες από όλους τους τομείς (δημόσιους, μη κυβερνητικούς και ιδιωτικούς).

Μπορούν να είναι close-to-market (δηλαδή να στοχεύουν όχι μόνο στην παροχή βελτιωμένων περιβαλλοντικών λύσεων, αλλά και στο να διασφαλίζουν ότι τέτοιες λύσεις υιοθετούνται ευρέως από την κοινωνία γενικά και, ειδικότερα, από την οικονομία μέσω μιας ρητής προσέγγισης προσανατολισμένης στην αγορά).

διαβάστε περισσότερα

Διαβάστε επίσης:

Πρόγραμμα LIFE 2021 – 2027

LIFE-2023-SAP-ENV-ENVIRONMENT — Circular Economy, resources from Waste, Air, Water, Soil, Noise, Chemicals, Bauhaus

Στόχος είναι να διευκολυνθεί η μετάβαση προς μια βιώσιμη, κυκλική, απαλλαγμένη από τοξικά, ενεργειακά αποδοτική/ανθεκτική στο κλίμα οικονομία και προς ένα περιβάλλον απαλλαγμένο από τοξικές ουσίες, καθώς και η προστασία, η αποκατάσταση και η βελτίωση της ποιότητας του περιβάλλοντος.

Συγκεκριμένα, πρέπει να καλύψει ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα θέματα:

 1. Κυκλική Οικονομία και Απόβλητα
 2. Αέρας
 3. Νερό
 4. Ήλιος
 5. Θόρυβος
 6. Χημικά
 7. Νέο Ευρωπαϊκό Bauhaus

LIFE-2023-SAP-ENV-GOV — Environmental Governance

Στόχος είναι να διευκολυνθεί η μετάβαση προς μια βιώσιμη, κυκλική, απαλλαγμένη από τοξικά, ενεργειακά αποδοτική / ανθεκτική στο κλίμα οικονομία και προς ένα περιβάλλον απαλλαγμένο από τοξικές ουσίες, καθώς και να προστατευθεί, να αποκατασταθεί και να βελτιωθεί η ποιότητα του περιβάλλοντος.

Συγκεκριμένα, πρέπει να καλύψει ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα θέματα:

 1. Δραστηριότητες υποστήριξης της λήψης αποφάσεων και των εθελοντικών προσεγγίσεων της δημόσιας διοίκησης
 2. Διασφάλιση της περιβαλλοντικής συμμόρφωσης και πρόσβαση στη δικαιοσύνη
 3. Αλλαγή συμπεριφοράς και πρωτοβουλίες ευαισθητοποίησης

Προϋπολογισμός

Ο εκτιμώμενος διαθέσιμος προϋπολογισμός της πρόσκλησης είναι 81.000.000 ευρώ.

Standard Action Projects (SAPs): μέγιστο ποσοστό χρηματοδότησης 60%.

Κυκλική Οικονομία - Πρόγραμμα LIFE - Προϋπολογισμός

Αναμενόμενος αντίκτυπος

Οι αιτούντες αναμένεται να ορίσουν, να υπολογίσουν, να εξηγήσουν και να επιτύχουν τον αναμενόμενο αντίκτυπο, όπως περιγράφεται στο κριτήριο ανάθεσης «Αντίκτυπος» (βλ. ενότητα 2 και 9 του εγγράφου πρόσκλησης).

Επιλέξιμες οντότητες

Δικαίωμα υποβολής πρότασης στο πλαίσιο του Προγράμματος LIFE, έχει:

 • δημόσια ή ιδιωτική νομική οντότητα καταχωρισμένη στην ΕΕ ή σε υπερπόντια χώρα ή έδαφος που συνδέεται με αυτήν,
 • τρίτη χώρα συνδεδεμένη με το πρόγραμμα LIFE, ή
 • νομική οντότητα που έχει συσταθεί βάσει του δικαίου της Ένωσης ή οποιοσδήποτε διεθνής οργανισμός.

Τα φυσικά πρόσωπα δεν έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης.

Νομικές οντότητες εγκατεστημένες σε τρίτη χώρα μη συνδεδεμένη με το πρόγραμμα LIFE μπορούν κατ’ εξαίρεση να είναι επιλέξιμες για συμμετοχή. Αυτό συμβαίνει, όταν αυτό είναι αναγκαίο για την επίτευξη των στόχων μιας δεδομένης δράσης, ώστε να διασφαλίζεται η αποτελεσματικότητα των παρεμβάσεων που πραγματοποιούνται στην Ένωση. Ωστόσο, οι εν λόγω νομικές οντότητες αναλαμβάνουν καταρχήν το κόστος της συμμετοχής τους.

Επιλέξιμες Δαπάνες

 • Κόστη προσωπικού
 • Έξοδα Ανάθεσης εξωτερικών έργων
 • Κόστη αγοράς (Ταξίδι και Έξοδα διαμονής, Εξοπλισμός, Άλλα προϊόντα, εργασίες και υπηρεσίες)
 • Άλλα κόστη (Χρηματοοικονομική υποστήριξη σε τρίτα μέρη, αγορά γης)
 • Έμμεσες Δαπάνες
 • Ο μη εκπιπτόμενος ΦΠΑ

Αξιολόγηση

Οι προτάσεις για τα έργα που υποβάλλονται αξιολογούνται και βαθμολογούνται βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων διαλογής και επιβράβευσης.

Προκαταβολή

Μετά την υπογραφή, λαμβάνεται η προκαταβολή της χρηματοδότησης του έργου (συνήθως κυμαίνεται στο 30% του μέγιστου ποσού χρηματοδότησης).

Πώς μπορεί να σας βοηθήσει η QBC;

Η QBC διαθέτει στο συμβουλευτικό της τμήμα Συμβούλους Επιχειρήσεων με την απαραίτητη τεχνογνωσία και εμπειρία για την επιτυχημένη ένταξή σας στην Κυκλική Οικονομία και Ποιότητα Ζωής – Πρόγραμμα LIFE.

.

Η υποστήριξή μας θα λάβει χώρα σε 4 διακριτές φάσεις.

Φάση 1 – Επισκόπηση/Ανάπτυξη και αξιολόγηση της πρότασης

Φάση 2 – Υποβολή αίτησης υπαγωγής στην Κυκλική Οικονομία και Ποιότητα Ζωής – Πρόγραμμα LIFE

Φάση 3 – Υποστήριξη κατά τις επικοινωνίες με τους εμπλεκόμενους φορείς κατά την υποβολή και αξιολόγηση των αιτήσεων

Φάση 4 – Υποστήριξη κατά την υλοποίηση της πρότασης

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Κυκλική Οικονομία και Ποιότητα Ζωής – Πρόγραμμα LIFE, μπορείτε να επικοινωνήσετε τηλεφωνικώς στο 216 900 7576 ή να υποβάλετε αίτημα επικοινωνίας.

Leave a comment

Κατεβάστε το E-book

Αποδέχομαι να λαμβάνω ενημερωτικό υλικό από το qbc.gr

Συμπληρώστε τα στοιχεία σας και κατεβάστε άμεσα το E-book

Ευχαριστούμε!Μπορείτε να κατεβάσετε το e-book κάνοντας κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο

Newletter

Αποδέχομαι να λαμβάνω ενημερωτικό υλικό από το qbc.gr

Συμπληρώστε τα στοιχεία σας για να  να λαμβάνετε πρώτοι τα νέα μας

Ευχαριστούμε για την εγγραφή!