fbpx

Καινοτομία και πράσινη μετάβαση στη μεταποίηση αγροτικών προϊόντων

Καινοτομία και πράσινη μετάβαση στη μεταποίηση αγροτικών προϊόντων

Βασικές πληροφορίες

Η πρόσκληση για το πρόγραμμα «Καινοτομία και πράσινη μετάβαση στη μεταποίηση αγροτικών προϊόντων» εντάσσεται στον Άξονα 1 «Οικονομικός μετασχηματισμός του αγροτικού τομέα» του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και έχει προϋπολογισμό 181.521.000 ευρώ που χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας για την περίοδο 2022-2025.

Το πρόγραμμα «Καινοτομία και πράσινη μετάβαση στη μεταποίηση αγροτικών προϊόντων» στοχεύει στην:

 • Αύξηση του βαθμού συνεργασίας στον πρωτογενή τομέα μέσω συλλογικών σχημάτων ή/και της υιοθέτησης της συμβολαιακής γεωργίας.
 • Βελτίωση της θέσης των αγροτών στην αλυσίδα αξίας.
 • Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των προϊόντων στις αγορές μέσα από την αξιοποίηση της έρευνας, της σύγχρονης τεχνολογίας και των ψηφιακών εργαλείων.
 • Ενσωμάτωση διαδικασιών καινοτομίας και χρήση νέων τεχνολογιών, αλλά και διαδικασιών φιλικών προς το περιβάλλον, που περιορίζουν το φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής.
 • Βιώσιμη ανάπτυξη και αποδοτικότερη διαχείριση των φυσικών πόρων.

Το επενδυτικό σχέδιο πρέπει να αποδεικνύει ότι εκπληρώνει τουλάχιστον έναν από τους ανωτέρω στόχους.

Οδηγός


[Οδηγός] Καινοτομία και Πράσινη Μετάβαση στη Μεταποίηση Αγροτικών Προϊόντων


Δικαιούχοι

Δικαιούχοι του προγράμματος «Καινοτομία και πράσινη μετάβαση στη μεταποίηση αγροτικών προϊόντων» αποτελούν οι πολύ μικρές, μικρές, μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις που τηρούν απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία.

Δικαίωμα υποβολής θα έχουν όλες οι επιχειρήσεις των τομέων μεταποίησης και εμπορίας αγροτικών προϊόντων, εκτός αυτών της αλιείας, οι οποίες:

 • Ομάδες Παραγωγών, Οργανώσεις Παραγωγών, Ενώσεις Οργανώσεων Παραγωγών, Αγροτικοί Συνεταιρισμοί, Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις, Ανώνυμες Εταιρίες των οποίων η πλειοψηφία των μετόχων ανήκει σε Αγροτικούς Συνεταιρισμούς.
 • Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις του ν.4430/2016 και εταιρίες εμπορικού δικαίου.
 • Υπό σύσταση νομικά πρόσωπα.
 • Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις και Κοινοπραξίες.

Επιλέξιμοι Τομείς

Οι επιλέξιμοι τομείς που εντάσσονται στο πρόγραμμα είναι:

 • Βιομηχανία τροφίμων
 • Παραγωγή παρασκευασμένων ζωοτροφών
 • Ποτοποιία
 • Παραγωγή προϊόντων καπνού
 • Παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών ινών
 • Αποθήκευση και υποστηρικτικές προς τη μεταφορά δραστηριότητες

Επιλέξιμες δαπάνες Περιφερειακών Ενισχύσεων

 • Κατασκευή και εκσυγχρονισμός ακινήτων
 • Διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου
 • Οχήματα με τα οποία η επιχείρηση διενεργεί μεταφορές Α’ υλών και προϊόντων
 • Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση εξοπλισμού
 • Απόκτηση του συνόλου των στοιχείων ενεργητικού, που ανήκουν σε επιχειρηματική εγκατάσταση που έχει κλείσει
 • Δαπάνες εξοπλισμού μηχανοργάνωσης της επιχείρησης (αγορά τηλεφωνικών εγκαταστάσεων, δικτύων τηλεπικοινωνίας, ηλεκτρικών υπολογιστών, κλπ.). Συμπεριλαμβάνονται και δαπάνες για απομακρυσμένη και έξυπνη διαχείριση με την εγκατάσταση συστημάτων τηλε-ελέγχου καθώς και κάθε άλλη επένδυση η οποία οδηγεί σε ψηφιακή αναβάθμιση των επιχειρήσεων
 • Δαπάνες για τη διασφάλιση της προσβασιμότητας στα άτομα με αναπηρία
 • Άυλες δαπάνες, όπως απόκτηση λογισμικού, διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, αδειών εκμετάλλευσης δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, εμπορικών σημάτων, έρευνας αγοράς, branding, πιστοποιήσεων (ISO, κλπ.) σχεδιασμός προωθητικών ενεργειών

Επιδοτούνται βάσει των ποσοστών ενίσχυσης που αναγράφονται στον νέο χάρτη περιφερειακών ενισχύσεων.

Επιλέξιμες δαπάνες εκτός περιφερειακών ενισχύσεων

 • Δαπάνες για συμβουλευτικές υπηρεσίες σε ΜΜΕ
 • Δαπάνες για συμμετοχή ΜΜΕ σε εμπορικές εκθέσεις
 • Δαπάνες καινοτομίας για ΜΜΕ
 • Δαπάνες για την υπέρβαση ενωσιακών προτύπων ή για την αύξηση της προστασίας του περιβάλλοντος ελλείψει ενωσιακών προτύπων
 • Δαπάνες για την προώθηση της παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές

Προϋπολογισμός και ένταση ενίσχυσης

Κατώτατος και ανώτατος επιλέξιμος προϋπολογισμός

Για τις πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, ορίζονται ως εξής:

 • Κατώτατος επιλέξιμος προϋπολογισμός = 500.000,00 ευρώ
 • Ανώτατος επιλέξιμος προϋπολογισμός = 7.500.000,00 ευρώ

Για τις μεγάλες επιχειρήσεις, ορίζονται ως εξής:

 • Κατώτατος επιλέξιμος προϋπολογισμός = 2.000.000,00 ευρώ
 • Ανώτατος επιλέξιμος προϋπολογισμός = 12.500.000,00 ευρώ

Ένταση ενίσχυσης

Τα ποσοστά της έντασης ενίσχυσης, για τις περιφερειακές ενισχύσεις διαμορφώνονται σύμφωνα με τον νέο χάρτη περιφερειακών ενισχύσεων και αποτυπώνονται συνολικά στον ακόλουθο πίνακα.

Η δράση ορίζει κατώτατο και ανώτατο επιλέξιμο προϋπολογισμό που θα πρέπει να πληρούν τα υποβαλλόμενα επιχειρηματικά σχέδια ώστε να ενταχθούν σε αυτή.

Ο κατώτατος και ο ανώτατος επιλέξιμος προϋπολογισμός καθορίζεται βάσει του μεγέθους της επιχείρησης.

χάρτης καινοτομίας και πράσινη μετάβαση στη μεταποίηση αγροτικών προϊόντων

Χρονοδιάγραμμα αιτήσεων – υποβολή, έλεγχος, αξιολόγηση

Υποβολή

Η υποβολή των αιτήσεων ενίσχυσης και των φακέλων υποψηφιότητας ξεκινά την 15/06/2022, ώρα 12:00 και ολοκληρώνεται στις 30/09/2022, ώρα 12:00.

Οι δυνητικοί δικαιούχοι δύναται να υποβάλλουν περισσότερες από μία αιτήσεις ενίσχυσης ανά ΑΦΜ. Το άθροισμα του προβλεπόμενου προϋπολογισμού ανά ΑΦΜ για το σύνολο των υποβληθεισών αιτήσεων, δεν δύναται να ξεπερνά τα 7.500.000,00 ευρώ για τις πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις και τα 12.500.000,00 ευρώ για τις μεγάλες επιχειρήσεις.

Ακόμη, η αίτηση ενίσχυσης μπορεί να αφορά σε περισσότερους από έναν ΚΑΔ.

Έλεγχος

Στη συνέχεια ακολουθεί έλεγχος πληρότητας της αίτησης ενίσχυσης από τους αξιολογητές, με σκοπό τη διασφάλιση:

 • Της ορθής συμπλήρωσης και υποβολής της αίτησης ενίσχυσης
 • Της ορθής υποβολής όλων των στοιχείων, δικαιολογητικών και μελετών
 • Της ορθά υπογεγραμμένης αίτησης ενίσχυσης και εγγράφων

Αξιολόγηση

Η τελική αξιολόγηση της αίτησης θα γίνεται ως προς:

 • Τα κριτήρια επιλεξιμότητας
 • Την επιλεξιμότητα των αιτούμενων δαπανών
 • Το εύλογο κόστος των αιτούμενων δαπανών
 • Τη συμμόρφωση με τις προύποθέσεις της Δράσης

Οι αποφάσεις εκδίδονται με βάση τη χρονική σειρά υποβολής των αιτήσεων ενίσχυσης.

χάρτης καινοτομίας και πράσινη μετάβαση στη μεταποίηση αγροτικών προϊόντωνΠώς μπορεί να σας βοηθήσει η QBC;

Η QBC διαθέτει συμβούλους επιχειρήσεων με πολυετή εμπειρία και τεχνογνωσία στην ένταξη επιχειρήσεων σε κρατικά και ευρωπαϊκά επιδοτούμενα προγράμματα.

Οι Σύμβουλοι Επιχειρήσεων της QBC για το 2021 εξασφάλισαν την επιτυχή ένταξη σε επιδοτούμενα προγράμματα για περισσότερους από 120 πελάτες.

Η συμβολή μας διακρίνεται στην:

 • Καθοδήγηση για την ένταξή σας στο πρόγραμμα και τη λήψη της μεγαλύτερης δυνατής χρηματοδότησης
 • Σύνταξη και υποβολή επενδυτικού σχεδίου.
 • Παρακολούθηση της αίτησης ενίσχυσης.
 • Συμβουλευτική υποστήριξη για την ικανοποίηση των μακροχρόνιων υποχρεώσεων, όπως αυτές ορίζονται στο πρόγραμμα.
 • Συμβουλευτική υποστήριξη για τη βέλτιστη διαχείριση των νέων κεφαλαίων.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με επιδοτούμενα προγράμματα μπορείτε να επικοινωνήσετε τηλεφωνικώς στο 216 900 7576 ή να υποβάλλετε αίτημα επικοινωνίας και ένας Σύμβουλός μας θα σας εξυπηρετήσει άμεσα.

Leave a comment

Κατεβάστε το E-book

Αποδέχομαι να λαμβάνω ενημερωτικό υλικό από το qbc.gr

Συμπληρώστε τα στοιχεία σας και κατεβάστε άμεσα το E-book

Ευχαριστούμε!Μπορείτε να κατεβάσετε το e-book κάνοντας κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο

Newletter

Αποδέχομαι να λαμβάνω ενημερωτικό υλικό από το qbc.gr

Συμπληρώστε τα στοιχεία σας για να  να λαμβάνετε πρώτοι τα νέα μας

Ευχαριστούμε για την εγγραφή!