fbpx

Ίδρυση & Ενίσχυση Νέων Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων | ΠΕ Δυτικής Μακεδονίας & Μεγαλόπολης

Ίδρυση Επιχειρήσεων & Ενίσχυση Νέων Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων - Δίκαιη Μετάβαση ΠΕ Δυτικής Μακεδονίας & Μεγαλόπολης

Πληροφορίες Προγράμματος

Στην ίδρυση & ενίσχυση νέων πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων αποβλέπει η στόχευση που έχει θέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις στις περιοχές της ΠΕ Δυτικής Μακεδονίας & Μεγαλόπολης, για τον μηδενισμό των καθαρών εκπομπών που προκαλούν το φαινόμενο του θερμοκηπίου έως το 2050.

Η παρούσα Δράση στοχεύει σε υλοποίηση ενεργειών, οι οποίες αξιοποιούν σύγχρονες τεχνολογίες, υποδομές και βέλτιστες πρακτικές σε θέματα ενεργειακής αναβάθμισης, κυκλικής οικονομίας και υιοθέτησης καθαρών πηγών ενέργειας. Ενώ, επιπλέον, εστιάζει στη δημιουργία θέσεων απασχόλησης με παράλληλη αναβάθμιση των παραγόμενων προϊόντων ή/και των παρεχόμενων υπηρεσιών και εν γένει δραστηριοτήτων των επιχειρήσεων και ενθαρρύνει επενδυτικά σχέδια που στοχεύουν στην αξιοποίηση και ανάπτυξη συγχρόνων τεχνολογιών.

 

[Οδηγός] Ίδρυση & Ενίσχυση Νέων Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων ΠΕ Δυτικής Μακεδονίας & Μεγαλόπολης

Ίδρυση & Ενίσχυση Νέων Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων _ ΠΕ Δυτικής Μακεδονίας & Μεγαλόπολης

Ημερομηνίες Υποβολής αιτήσεων

Έναρξη υποβολής αιτήσεων: 08/02/2024 και ώρα 13:00

Λήξη υποβολής αιτήσεων: 08/04/2024 και ώρα 15:00

Προϋπολογισμός

Ο Συνολικός Προϋπολογισμός της Δράσης ανέρχεται σε 20.000.000€.

Ο Επιχορηγούμενος Προϋπολογισμός κάθε επενδυτικού σχεδίου μπορεί να κυμαίνεται από 20.000€ έως και 100.000€. Αιτήσεις χρηματοδότησης με υποβαλλόμενο προϋπολογισμό μικρότερο των 20.000€ είναι μη επιλέξιμες.

Κατανομή Δαπανών και Επιλέξιμες Περιφέρειες Δράσης

Η Συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη που διατίθεται για την ένταξη πράξεων κατανέμεται ως εξής:

Περιφέρεια

Γεωγραφική Ενότητα

Νέες & Υπό Σύσταση Επιχειρήσεις

Δυτικής Μακεδονίας

Π.Ε. Κοζάνης

4.200.000 €

Π.Ε. Φλώρινας

4.200.000 €

Π.Ε. Καστοριάς

2.800.000 €

Π.Ε. Γρεβενών

2.800.000 €

Σύνολο Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

14.000.000 €

Πελοποννήσου

Δήμος Μεγαλόπολης

3.000.000 €

Δήμος Οιχαλίας

3.000.000 €

Δήμος Γορτυνίας

Δήμος Τριπόλεως

Σύνολο Περιφέρειας Πελοποννήσου

6.000.000 €

Σύνολο Περιφερειών

20.000.000 €

Δικαιούχοι

Δικαιούχοι, που δύνανται να τύχουν δημόσιας χρηματοδότησης στο πλαίσιο της παρούσας δράσης, είναι Νέες και Υπό Σύσταση πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις που θα υλοποιήσουν επενδυτικό σχέδιο σχετική με τους επιλέξιμους ΚΑΔ που περιλαμβάνονται στο ΦΕΚ.

Ως υπό σύσταση νοούνται οι επιχειρήσεις που θα υποβάλουν έναρξη εργασιών στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. μετά την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης.

Ως νέες νοούνται οι επιχειρήσεις που έχουν κάνει έναρξη εργασιών και κατά την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης, διαθέτουν λιγότερες από (2) πλήρεις κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις, για τις οποίες υποβλήθηκαν τα προσήκοντα φορολογικά έντυπα, ήτοι να έχουν κάνει έναρξη εργασιών από την 1η Ιανουαρίου 2021 (01-01-2021) κι έπειτα.

Επιλέξιμες Δαπάνες

Κατηγορίες Δαπανών

Υποκατηγορίες

Δαπάνες Εξοπλισμού & Μεταφορικών Μέσων

02.20 Παραγωγικός & Μηχανολογικός Εξοπλισμός

02.17 Συστήματα αυτοματισμού και ειδικά συστήματα πληροφορικής

02.19 Ψηφιακός εξοπλισμός γραφείου

02.06 Λοιπός Εξοπλισμός

02.05 Εξοπλισμός για την προστασία του

Περιβάλλοντος και Εξοικονόμησης Ενέργειας

02.22 Εξοπλισμός κυκλικής οικονομίας

02.23 Εξοπλισμός για την εγκατάσταση φωτοβολταικών σταθμών και συστημάτων αποθήκευσης για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και κάλυψη των ιδίων αναγκών (αυτοπαραγωγή)

02.24 Ηλεκτρικά Μεταφορικά Μέσα

Δαπάνες για Κτίρια & Περιβάλλοντα Χώρο

03.10 Κτιριακές παρεμβάσεις για την προστασία του Περιβάλλοντος την Εξοικονόμηση Ενέργειας, Ύδατος και Επεξεργασίας Αποβλήτων

03.13 Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος

Δαπάνες για Παροχή Υπηρεσιών

04.11 Συμβουλευτική υποστήριξη για την παρακολούθηση της υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου

04.18 Υπηρεσίες προμήθειας/χρήσης Λογισμικού υπό καθεστώς «Software as a Service», «cloud computing» ή άλλο παρεμφερές αυτού

04.24 Πιστοποίηση και συμμόρφωση προϊόντων σύμφωνα με εθνικά, εναρμονισμένα καθώς και προαιρετικά πρότυπα ευρωπαϊκών χωρών ή /και χωρών εκτός Ε.Ε.

04.25 Πιστοποίηση υπηρεσιών & διαδικασιών σύμφωνα με εθνικά, εναρμονισμένα καθώς και λοιπά ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα

04.27 Δαπάνες Προβολής και Εξωστρέφειας

04.28 Συμμετοχή σε εμπορικές εκθέσεις

04.29 Τεχνικές Μελέτες απαραιτήτως συνδεόμενες με δαπάνες του επενδυτικού σχεδίου

Δαπάνες Λογισμικού

06.05 Κατασκευή ιστοσελίδας, e-shop, mobile εφαρμογών ως πάγια στοιχεία

06.07 Λογισμικό και δικαιώματα χρήσης (licenses) προγραμμάτων λογισμικού

Έμμεσες Δαπάνες

Έμμεσες Δαπάνες

 

Ένταση Ενίσχυσης

Η Δημόσια Δαπάνη για όλα τα επενδυτικά σχέδια ανέρχεται στο 70% του Προϋπολογισμού.

Διάρκεια

Η διάρκεια υλοποίησης ενός έργου δεν μπορεί να υπερβαίνει τους δώδεκα (12) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Έγκρισης Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης, όποτε ξεκινά η επιλεξιμότητα των δαπανών.

Υποβολή και Αξιολόγηση

Η αίτηση χρηματοδότησης υποβάλλεται υποχρεωτικά, αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΟΠΣΚΕ) και συνοδεύεται από όλα τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στο ΦΕΚ.

Πώς μπορεί να σας βοηθήσει η QBC;

Η QBC διαθέτει στο συμβουλευτικό της τμήμα Συμβούλους Επιχειρήσεων με την απαραίτητη τεχνογνωσία και εμπειρία για την επιτυχημένη ένταξή σας στη Δράση. 

 

Η υποστήριξή μας θα λάβει χώρα σε 4 διακριτές φάσεις.

Φάση 1 – Επισκόπηση/Ανάπτυξη και αξιολόγηση της πρότασης

Φάση 2 – Υποβολή αίτησης υπαγωγής στη Δράση

Φάση 3 – Υποστήριξη κατά τις επικοινωνίες με τους εμπλεκόμενους φορείς κατά την υποβολή και αξιολόγηση των αιτήσεων

Φάση 4 – Υποστήριξη κατά την υλοποίηση της πρότασης

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το «Ίδρυση & Ενίσχυση Νέων Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας & Μεγαλόπολης», μπορείτε να επικοινωνήσετε τηλεφωνικώς στο 216 900 7576 ή να υποβάλετε αίτημα επικοινωνίας.

Leave a comment

Κατεβάστε το E-book

Αποδέχομαι να λαμβάνω ενημερωτικό υλικό από το qbc.gr

Συμπληρώστε τα στοιχεία σας και κατεβάστε άμεσα το E-book

Ευχαριστούμε!Μπορείτε να κατεβάσετε το e-book κάνοντας κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο

Newletter

Αποδέχομαι να λαμβάνω ενημερωτικό υλικό από το qbc.gr

Συμπληρώστε τα στοιχεία σας για να  να λαμβάνετε πρώτοι τα νέα μας

Ευχαριστούμε για την εγγραφή!