fbpx

Ίδρυση Επιχειρήσεων & Ενίσχυση ΜμΕ | Περιφέρειες Δυτικής Μακεδονίας & Μεγαλόπολης

Ίδρυση Επιχειρήσεων & Ενίσχυση ΜμΕ Περιφέρειες Δυτικής Μακεδονίας & Μεγαλόπολης

Ίδρυση Επιχειρήσεων & Ενίσχυση ΜμΕ

Το Πρόγραμμα «Ίδρυση Επιχειρήσεων & Ενίσχυση ΜμΕ στις περιοχές των Εδαφικών Σχεδίων Δίκαιης Μετάβασης Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας & Μεγαλόπολης» διαθέτει δύο δράσεις: 1) «Ίδρυση Επιχειρήσεων & Ενίσχυση Νέων ΜμΕ στις περιοχές των Εδαφικών Σχεδίων Δίκαιης Μετάβασης Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας & Μεγαλόπολης» και 2) «Ενίσχυση Υφιστάμενων ΜμΕ στις περιοχές των Εδαφικών Σχεδίων Δίκαιης Μετάβασης Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας & Μεγαλόπολης» που αφορούν αντίστοιχα υπό – ίδρυση και υφιστάμενες επιχειρήσεις. Οι δράσεις συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης (ΤΔΜ) κι από το Ελληνικό Δημόσιο και θα υλοποιηθούν με πόρους του Προγράμματος «Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση» του ΕΣΠΑ 2021 – 2027.

Κύριο στόχο του Προγράμματος αποτελεί η υλοποίηση ενεργειών, οι οποίες αξιοποιούν σύγχρονες τεχνολογίες, υποδομές και βέλτιστες πρακτικές σε θέματα ενεργειακής αναβάθμισης, κυκλικής οικονομίας και υιοθέτησης καθαρών πηγών ενέργειας, δημιουργίας θέσεων απασχόλησης με παράλληλη αναβάθμιση των παραγόμενων προϊόντων ή / και των παρεχόμενων υπηρεσιών. Επιπλέον, το πρόγραμμα ενθαρρύνει επενδυτικά σχέδια που στοχεύουν στην αξιοποίηση και ανάπτυξη συγχρόνων τεχνολογιών, στοχεύοντας παράλληλα στην αναβάθμιση, τον εκσυγχρονισμό, τη διαφοροποίηση, τον παραγωγικό μετασχηματισμό και τη στροφή υφιστάμενων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στις περιοχές των Εδαφικών Σχεδίων Δίκαιης Μετάβασης. Τέλος, επιδιώκεται η δημιουργία νέων επιχειρήσεων και η ενίσχυσή τους, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις στις περιοχές της Πράσινης Μετάβασης και να επιτευχθούν οι στόχοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για μηδενισμό των καθαρών εκπομπών και την αντιμετώπιση του φαινόμενου του θερμοκηπίου έως το 2050.

Προϋπολογισμός

Ο συνολικός Προϋπολογισμός της δράσης των υπό – σύσταση εταιρειών ανέρχεται στα 20.000.000€, ενώ η δράση που αφορά τις υφιστάμενες εταιρείες θα είναι συνολικού ύψους 30.000.000€. Οι δράσεις στα πλαίσια του παρόντος Προγράμματος αναμένεται να ανοίξουν το επερχόμενο χρονικό διάστημα.

 

Υπό – σύσταση

Ο Προϋπολογισμός της Δράσης για τις υπο – ίδρυση επιχειρήσεις ανέρχεται σε 20.000.000€, με τον επιχορηγούμενο Π/Υ κάθε επενδυτικού σχεδίου κυμαίνεται από 20.000€ έως και 100.000€.

Υφιστάμενες

Ο συνολικός Προϋπολογισμός της Δράσης για τις υφιστάμενες επιχειρήσεις ανέρχεται σε 30.000.000€, ενώ ο επιχορηγούμενος Π/Υ κάθε επενδυτικού σχεδίου κυμαίνεται από 20.000€ έως και 100.000€.

Ίδρυση Επιχειρήσεων & Ενίσχυση ΜμΕ Περιφέρειες Δυτικής Μακεδονίας & Μεγαλόπολης - Υφιστάμενες Επιχειρήσεις

Ποσοστό Ενίσχυσης

Η μέγιστη διάρκεια ολοκλήρωσης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του επενδυτικού σχεδίου δεν μπορεί να υπερβαίνει τους δώδεκα (12) μήνες, από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Έγκρισης Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης. Το ποσοστό ενίσχυσης για το σύνολο των επενδυτικών σχεδίων και για όλες τις κατηγορίες δαπανών ανέρχεται σε 70%.

Επιλέξιμες Επιχειρήσεις

Οι επιλέξιμες επιχειρήσεις μπορούν να είναι Νέες Υφιστάμενες Μεσαίες, Μικρές και Πολύ Μικρές & Υπό Σύσταση Επιχειρήσεις. Ως υπό σύσταση νοούνται οι επιχειρήσεις που θα υποβάλλουν έναρξη εργασιών στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. μετά από την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης. Ως νέες υφιστάμενες νοούνται οι επιχειρήσεις που έχουν κάνει έναρξη εργασιών και διαθέτουν λιγότερες από (2) πλήρεις κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις, έως την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.

Οι βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής των δυνητικά ωφελούμενων επιχειρήσεων είναι οι ακόλουθες:

1. Να έχουν την ιδιότητα της Πολύ Μικρής ή Μικρής ή Μεσαίας Επιχείρησης ή να είναι Φυσικά Πρόσωπα (στις υπό-ίδρυση)

2. Να πληρούν τις προϋποθέσεις εφαρμογής του Καν. ΕΕ 1407/2013 (De Minimis). Με άλλα λόγια, το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας (De Minimis) που έχει λάβει στο παρελθόν η ενιαία επιχείρηση, συμπεριλαμβανομένης της ζητούμενης ενίσχυσης από αυτή τη Δράση, να μην υπερβαίνει το ποσό των 200.000€ μέσα σε μία τριετία.

3. Να λειτουργούν ή λειτουργήσουν με αποδεκτή, σύμφωνα με το Εταιρικό/Εμπορικό Δίκαιο, νομική μορφή

4. Να δραστηριοποιούνται στην ελληνική επικράτεια και η επένδυση να πραγματοποιηθεί αποκλειστικά εντός των παρακάτω περιοχών:

 • Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας
 • Δήμο Μεγαλόπολης της Περιφέρειας Πελοποννήσου
 • Δήμο Οιχαλίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου
 • Δήμο Γορτυνίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου
 • Δήμο Τρίπολης της Περιφέρειας Πελοποννήσου

5. Να διαθέτουν τον/τους ΚΑΔ επένδυσης πριν την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης. Στην περίπτωση των Υπό Σύσταση θα πρέπει να τον διαθέτουν πριν την πρώτη εκταμίευση δημόσιας χρηματοδότησης

6. Να μην εκκρεμεί σε βάρος τους εντολή ανάκτησης ενίσχυσης, κατόπιν προηγούμενης απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με την οποία μια ενίσχυση κηρύσσεται παράνομη κι ασυμβίβαστη με την εσωτερική αγορά

7. Να μην έχουν ολοκληρώσει το φυσικό αντικείμενο της επένδυσης ή να μην το έχουν υλοποιήσει πλήρως πριν από την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης

8. Να έχουν εγγραφεί στο Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων του άρθρου 20 του ν.4557/2018(Α΄ 139), ως ισχύει (οι Υπό Σύσταση θα πρέπει να εγγραφούν μετά την σύστασή τους)

9. Να συνάδει το προτεινόμενο επενδυτικό σχέδιο με έναν τουλάχιστον από τους επιλέξιμους ΚΑΔ, να περιλαμβάνει δαπάνες που συμβάλλουν στην Προστασία του Περιβάλλοντος και την Εξοικονόμηση Ενέργειας και να περιλαμβάνει τη δημιουργία τουλάχιστον μιας (1) νέας θέσης εργασίας (ισοδύναμο Ετήσιας Μονάδας Εργασίας) κατά τη διάρκεια υλοποίησης του Επενδυτικού Σχεδίου.

Επιλέξιμες Δαπάνες

Οι επιλέξιμες δαπάνες εντός του Προγράμματος είναι:

1. Δαπάνες για κτίρια και περιβάλλοντα χώρο

 • Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος
 • Κτιριακές παρεμβάσεις για την Προστασία του Περιβάλλοντος, την Εξοικονόμηση Ενέργειας & Ύδατος καθώς και Επεξεργασίας Αποβλήτων

2. Δαπάνες Εξοπλισμού & Μεταφορικών Μέσων

 • Εξοπλισμός για την προστασία του Περιβάλλοντος και την Εξοικονόμηση Ενέργειας
 • Εξοπλισμός κυκλικής οικονομίας
 • Ηλεκτρικά μεταφορικά μέσα
 • Παραγωγικός & Μηχανολογικός Εξοπλισμός
 • Συστήματα αυτοματισμού και ειδικά συστήματα πληροφορικής
 • Ψηφιακός εξοπλισμός γραφείου
 • Λοιπός Εξοπλισμός επιχείρησης

3. Δαπάνες Λογισμικού

 • Κατασκευή ιστοσελίδας, e-shop, mobile εφαρμογών ως πάγια στοιχεία
 • Λογισμικό και δικαιώματα χρήσης (licenses) προγραμμάτων λογισμικού

4. Δαπάνες για παροχή υπηρεσιών

 • Συμβουλευτική υποστήριξη για την παρακολούθηση της υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου
 • Υπηρεσίες προμήθειας/χρήσης Λογισμικού υπό καθεστώς «Software as a Service», «cloud computing» ή άλλο παρεμφερές αυτού
 • Πιστοποίηση και συμμόρφωση προϊόντων σύμφωνα με εθνικά, εναρμονισμένα καθώς και προαιρετικά πρότυπα ευρωπαϊκών χωρών ή /και χωρών εκτός Ε.Ε.
 • Πιστοποίηση υπηρεσιών & διαδικασιών σύμφωνα με εθνικά, εναρμονισμένα καθώς και λοιπά ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα
 • Δαπάνες Προβολής και Εξωστρέφειας
 • Συμμετοχή σε εμπορικές εκθέσεις

5. Δαπάνες προσωπικού

6. Έμμεσες Δαπάνες (7% επί των λοιπών κατηγοριών)

Αξιολόγηση Αιτήσεων

Η υποβολή και αξιολόγηση των αιτήσεων χρηματοδότησης θα πραγματοποιηθεί μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΟΠΣΚΕ), όπου θα επισυνάπτονται ηλεκτρονικά το σύνολο των αναγκαίων στοιχείων και δικαιολογητικών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην πρόσκληση. Η αξιολόγηση των αιτήσεων θα είναι συγκριτική και τα επενδυτικά σχέδια θα αξιολογούνται και βαθμολογούνται βάσει των τυπικών προϋποθέσεων συμμετοχής.

Πώς μπορεί να σας βοηθήσει η QBC;

Η QBC διαθέτει στο συμβουλευτικό της τμήμα Συμβούλους Επιχειρήσεων με την απαραίτητη τεχνογνωσία και εμπειρία για την επιτυχημένη ένταξή σας στο Πρόγραμμα «Ίδρυση Επιχειρήσεων & Ενίσχυση ΜμΕ». 

 

Η υποστήριξή μας θα λάβει χώρα σε 4 διακριτές φάσεις.

Φάση 1 – Επισκόπηση/Ανάπτυξη και αξιολόγηση της πρότασης

Φάση 2 – Υποβολή αίτησης υπαγωγής στο Πρόγραμμα «Ίδρυση Επιχειρήσεων & Ενίσχυση ΜμΕ»

Φάση 3 – Υποστήριξη κατά τις επικοινωνίες με τους εμπλεκόμενους φορείς κατά την υποβολή και αξιολόγηση των αιτήσεων

Φάση 4 – Υποστήριξη κατά την υλοποίηση της πρότασης

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Πρόγραμμα «Ίδρυση Επιχειρήσεων & Ενίσχυση ΜμΕ», μπορείτε να επικοινωνήσετε τηλεφωνικώς στο 216 900 7576 ή να υποβάλετε αίτημα επικοινωνίας.

Leave a comment

Κατεβάστε το E-book

Αποδέχομαι να λαμβάνω ενημερωτικό υλικό από το qbc.gr

Συμπληρώστε τα στοιχεία σας και κατεβάστε άμεσα το E-book

Ευχαριστούμε!Μπορείτε να κατεβάσετε το e-book κάνοντας κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο

Newletter

Αποδέχομαι να λαμβάνω ενημερωτικό υλικό από το qbc.gr

Συμπληρώστε τα στοιχεία σας για να  να λαμβάνετε πρώτοι τα νέα μας

Ευχαριστούμε για την εγγραφή!