fbpx

Horizon Europe Πυλώνας 2 – Παγκόσμιες προκλήσεις και Ευρωπαϊκή βιομηχανική ανταγωνιστικότητα

Πυλώνας 2 Παγκόσμιες προκλήσεις και Ευρωπαϊκή βιομηχανική ανταγωνιστικότητα

 

ΠΥΛΏΝΑΣ 2 – ΠΑΓΚΟΣΜΙΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Στόχος του Πυλώνα 2

Ο Πυλώνας 2 είναι συγκροτημένος σε συμπλέγματα φορέων έρευνας και καινοτομίας, με στόχο τη μεγιστοποίηση της ενσωμάτωσης και των συνεργειών στους αντίστοιχους θεματικούς τομείς, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα υψηλό και σταθερό αντίκτυπο για την Ένωση σε σχέση με τους πόρους που διατίθενται.

Συνολικός Προϋπολογισμός: 53,5 δισεκατομμύρια ευρώ

Ο Πυλώνας 2, περιλαμβάνει 6 θεματικές ομάδες και το Κοινό Κέντρο Ερευνών:

Υγεία

Οι στόχοι αυτής της ομάδας περιλαμβάνουν τη βελτίωση και την προστασία της υγείας και της ευημερίας των πολιτών όλων των ηλικιών μέσω της παραγωγής νέων γνώσεων, της ανάπτυξης καινοτόμων λύσεων και της ενσωμάτωσης, κατά περίπτωση, της διάστασης του φύλου για την πρόληψη, τη διάγνωση, την παρακολούθηση, τη θεραπεία και τη θεραπεία ασθενειών.

Περαιτέρω στόχοι περιλαμβάνουν την ανάπτυξη τεχνολογιών υγείας, τον μετριασμό των κινδύνων για την υγεία, την προστασία των πληθυσμών και την προώθηση της καλής υγείας και ευημερίας τόσο γενικά όσο και στην εργασία.

Τέλος, αυτή η ομάδα έχει, επίσης, ως στόχο να καταστήσει τα δημόσια συστήματα υγείας πιο αποδοτικά από άποψη κόστους, δίκαια και βιώσιμα, να προλαμβάνει και να αντιμετωπίζει ασθένειες που σχετίζονται με τη φτώχεια και να στηρίζει και να διευκολύνει τη συμμετοχή και την αυτοδιαχείριση των ασθενών.

Τομείς παρέμβασης:

 • υγεία καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής
 • καθοριστικοί παράγοντες για το περιβάλλον και την κοινωνική υγεία
 • μη μεταδοτικές και σπάνιες ασθένειες
 • λοιμώδεις νόσοι, συμπεριλαμβανομένων των ασθενειών που σχετίζονται με τη φτώχεια και των παραμελημένων ασθενειών
 • εργαλεία, τεχνολογίες και ψηφιακές λύσεις για την υγεία και την περίθαλψη, συμπεριλαμβανομένης της εξατομικευμένης ιατρικής
 • συστήματα υγειονομικής περίθαλψης

Προϋπολογισμός: 8,2 δισεκατομμύρια ευρώ

Πολιτισμός, δημιουργικότητα και κοινωνίες χωρίς αποκλεισμούς

Η ομάδα αυτή αποσκοπεί στην ενίσχυση των ευρωπαϊκών δημοκρατικών αξιών, συμπεριλαμβανομένου του κράτους δικαίου και των θεμελιωδών δικαιωμάτων, στη διαφύλαξη της πολιτιστικής μας κληρονομιάς και στην προώθηση κοινωνικοοικονομικών μετασχηματισμών που συμβάλλουν στην ένταξη και την ανάπτυξη.

Τομείς παρέμβασης:

 • δημοκρατία
 • πολιτιστική κληρονομιά
 • κοινωνικοί και οικονομικοί μετασχηματισμοί

Προϋπολογισμός: 2,3 δισεκατομμύρια ευρώ

Πολιτική προστασία για την κοινωνία

Αυτή η ομάδα ανταποκρίνεται στις προκλήσεις που προκύπτουν από τις επίμονες απειλές για την ασφάλεια, συμπεριλαμβανομένου του εγκλήματος στον κυβερνοχώρο, καθώς και από φυσικές και ανθρωπογενείς καταστροφές.

Τομείς παρέμβασης:

 • κοινωνίες ανθεκτικές στις καταστροφές
 • προστασία και ασφάλεια
 • ασφάλεια στον κυβερνοχώρο

Προϋπολογισμός: 1,6 δισεκατομμύρια ευρώ

Ψηφιακές τεχνολογίες, βιομηχανία και διάστημα

Το πρωταρχικό όραμα πίσω από τις προτεινόμενες επενδύσεις στο πλαίσιο αυτής της ομάδας είναι η Ευρώπη να διαμορφώσει ανταγωνιστικές και αξιόπιστες τεχνολογίες για μια ευρωπαϊκή βιομηχανία με παγκόσμια ηγετική θέση σε βασικούς τομείς, επιτρέποντας στην παραγωγή και την κατανάλωση να σέβονται τα όρια του πλανήτη μας και μεγιστοποιώντας τα οφέλη για όλα τα μέρη της κοινωνίας σε διάφορα κοινωνικά, οικονομικά και εδαφικά πλαίσια στην Ευρώπη.

Αυτό θα οικοδομήσει μια ανταγωνιστική, ψηφιακή, κυκλική βιομηχανία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, θα διασφαλίσει τον βιώσιμο εφοδιασμό με πρώτες ύλες, θα αναπτύξει προηγμένα υλικά και θα παράσχει τη βάση για πρόοδο και καινοτομία στις παγκόσμιες προκλήσεις για την κοινωνία.

Τομείς παρέμβασης:

 • τεχνολογίες κατασκευής
 • βασικές ψηφιακές τεχνολογίες, συμπεριλαμβανομένων των κβαντικών τεχνολογιών
 • αναδυόμενες τεχνολογίες γενικής εφαρμογής
 • προηγμένα υλικά
 • τεχνητή νοημοσύνη και ρομποτική
 • διαδίκτυο επόμενης γενιάς
 • προηγμένη πληροφορική και μεγάλα δεδομένα
 • κυκλικές βιομηχανίες
 • βιομηχανίες χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και καθαρές βιομηχανίες
 • διάστημα, συμπεριλαμβανομένης της γεωσκόπησης

Προϋπολογισμός: 15,3 δισεκατομμύρια ευρώ

Κλίμα, ενέργεια και κινητικότητα

Η συγκεκριμένη ομάδα αποσκοπεί στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής μέσω της καλύτερης κατανόησης των αιτίων, της εξέλιξης, των κινδύνων, των επιπτώσεων και των ευκαιριών της, και καθιστώντας τους τομείς της ενέργειας και των μεταφορών πιο φιλικούς προς το κλίμα και το περιβάλλον, πιο αποδοτικούς και ανταγωνιστικούς, εξυπνότερους, ασφαλέστερους και ανθεκτικότερους.

Τομείς παρέμβασης:

 • επιστήμη και λύσεις για το κλίμα
 • ενεργειακός εφοδιασμός
 • ενεργειακά συστήματα και δίκτυα
 • κτίρια και βιομηχανικές εγκαταστάσεις σε ενεργειακή μετάβαση
 • κοινότητες και πόλεις
 • βιομηχανική ανταγωνιστικότητα στον τομέα των μεταφορών
 • καθαρές, ασφαλείς και προσβάσιμες μεταφορές και κινητικότητα
 • έξυπνη κινητικότητα
 • αποθήκευση ενέργειας

Προϋπολογισμός: 15,1 δισεκατομμύρια ευρώ

Τρόφιμα, βιοοικονομία, φυσικοί πόροι, γεωργία και περιβάλλον

Η ομάδα αυτή αποσκοπεί στη μείωση της υποβάθμισης του περιβάλλοντος, στην ανάσχεση και αντιστροφή της μείωσης της βιοποικιλότητας στην ξηρά, στα εσωτερικά ύδατα και στη θάλασσα και στην καλύτερη διαχείριση των φυσικών πόρων μέσω μετασχηματιστικών αλλαγών της οικονομίας και της κοινωνίας τόσο στις αστικές όσο και στις αγροτικές περιοχές.

Θα διασφαλίσει την επισιτιστική και διατροφική ασφάλεια για όλους εντός των ορίων του πλανήτη μέσω της γνώσης, της καινοτομίας και της ψηφιοποίησης στα συστήματα γεωργίας, αλιείας, υδατοκαλλιέργειας και τροφίμων και θα κατευθύνει και θα επιταχύνει τη μετάβαση σε μια κυκλική οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και αποδοτικής χρήσης των πόρων και σε μια βιώσιμη βιοοικονομία, συμπεριλαμβανομένης της δασοκομίας.

Τομείς παρέμβασης:

 • περιβαλλοντική παρατήρηση
 • βιοποικιλότητα και φυσικοί πόροι
 • γεωργία, δασοκομία και αγροτικές περιοχές
 • θάλασσες, ωκεανοί και εσωτερικά ύδατα
 • συστήματα τροφίμων
 • συστήματα καινοτομίας βιολογικής βάσης στη βιοοικονομία της ΕΕ
 • κυκλικά συστήματα

Προϋπολογισμός: 8,9 δισεκατομμύρια ευρώ

Κοινό Κέντρο Ερευνών

Κοινό Κέντρο Ερευνών (JRC) – Μη πυρηνικές άμεσες δράσεις

Ο Πυλώνας 2 εμπεριέχει και το Κοινό Κέντρο Ερευνών (ΚΚΕ), το οποίο είναι υπηρεσία επιστήμης και γνώσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, που απασχολεί επιστήμονες για τη διεξαγωγή έρευνας με σκοπό την παροχή ανεξάρτητων επιστημονικών συμβουλών και στήριξης στην πολιτική της ΕΕ.

Στόχος αυτού του τομέα του προγράμματος Horizon Europe είναι η παραγωγή επιστημονικών στοιχείων υψηλής ποιότητας για ορθές δημόσιες πολιτικές.

Οι νέες πρωτοβουλίες και προτάσεις νομοθεσίας της ΕΕ χρειάζονται διαφανή, ολοκληρωμένα και ισορροπημένα στοιχεία, ενώ η εφαρμογή των πολιτικών χρειάζεται στοιχεία για τη μέτρηση και την παρακολούθηση της προόδου.

Το ΚΚΕ θα παρέχει στις πολιτικές της ΕΕ ανεξάρτητα επιστημονικά στοιχεία και τεχνική υποστήριξη καθ’ όλη τη διάρκεια του κύκλου πολιτικής. Το ΚΚΕ επικεντρώνει την έρευνά του στις προτεραιότητες πολιτικής της ΕΕ.

Τομείς παρέμβασης:

 • ενίσχυση της βάσης γνώσεων για τη χάραξη πολιτικής
 • υγεία
 • πολιτισμός, δημιουργικότητα και κοινωνία χωρίς αποκλεισμούς
 • ψηφιακές τεχνολογίες, βιομηχανία και διάστημα·
 • κλίμα, ενέργεια και κινητικότητα
 • τρόφιμα, βιοοικονομία, φυσικοί πόροι, γεωργία και περιβάλλον
 • καινοτομία, οικονομική ανάπτυξη και ανταγωνιστικότητα
 • επιστημονική αριστεία
 • εδαφική ανάπτυξη και στήριξη των χωρών και των περιφερειών της ΕΕ

Προϋπολογισμός: 1,9 δισεκατομμύρια ευρώ

Αποστολές της ΕΕ

Αποστολές της ΕΕ

Ο Πυλώνας 2 περιλαμβάνει και τις ειδικές Αποστολές, οι οποίες θα προγραμματιστούν στο πλαίσιό του παρότι, βέβαια, μπορούν να επωφεληθούν από δράσεις που διεξάγονται στο πλαίσιο άλλων μερών του προγράμματος, καθώς και από συμπληρωματικές δράσεις που διεξάγονται στο πλαίσιο άλλων ενωσιακών προγραμμάτων.

Οι Αποστολές της ΕΕ έχουν φιλόδοξους στόχους και θα αποφέρουν απτά αποτελέσματα έως το 2030. Θα έχουν αντίκτυπο θέτοντας την έρευνα και την καινοτομία σε νέο ρόλο, σε συνδυασμό με νέες μορφές διακυβέρνησης και συνεργασίας, καθώς και με τη συμμετοχή των πολιτών.

Οι Αποστολές της ΕΕ αποτελούν καινοτομία του προγράμματος έρευνας και καινοτομίας του Horizon Europe για τα έτη 2021 – 2027.

Περιλαμβάνονται 5 κύριοι τομείς αποστολών:

Προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή συμπεριλαμβανομένου του κοινωνικού μετασχηματισμού

Η αποστολή για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή επικεντρώνεται στη στήριξη των περιφερειών, των πόλεων και των τοπικών αρχών της ΕΕ στις προσπάθειές τους να αναπτύξουν ανθεκτικότητα έναντι των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής.

Η αποστολή συμβάλλει στη χάραξη της στρατηγικής προσαρμογής της ΕΕ στην πράξη, βοηθώντας τις περιφέρειες:

 • να κατανοήσουν καλύτερα τους κλιματικούς κινδύνους που διατρέχουν και θα αντιμετωπίσουν στο μέλλον
 • να αναπτύξουν τις οδούς τους για να προετοιμαστούν καλύτερα και να αντιμετωπίσουν το μεταβαλλόμενο κλίμα
 • να δοκιμάζουν και να αναπτύσσουν επιτόπου καινοτόμες λύσεις που απαιτούνται για την οικοδόμηση ανθεκτικότητας

Στόχος της αποστολής είναι να συνοδεύσει έως το 2030 τουλάχιστον 150 ευρωπαϊκές περιφέρειες και κοινότητες για την ανθεκτικότητα στην κλιματική αλλαγή.

Καρκίνος

Μέσω του Horizon Europe στόχος είναι η βελτίωση της ζωής περισσότερων από 3 εκατομμυρίων ανθρώπων έως το 2030 μέσω της πρόληψης, και της θεραπείας για όσους πάσχουν από καρκίνο, συμπεριλαμβανομένων των οικογενειών τους, ώστε να ζουν περισσότερο και καλύτερα.

Σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Σύστημα Πληροφόρησης για τον Καρκίνο, κάθε χρόνο 2,7 εκατομμύρια άνθρωποι διαγιγνώσκονται με καρκίνο και 1,3 εκατομμύρια έχασαν τη ζωή τους εξαιτίας αυτής της νόσου στην Ευρώπη. Εάν δεν ληφθούν περαιτέρω μέτρα, ο αριθμός των νεοδιαγνωσθέντων θα αυξηθεί σε περισσότερα από 3,24 εκατομμύρια έως το 2040.

Η Αποστολή για τον Καρκίνο έχει καθορίσει σαφείς και φιλόδοξους στόχους για την αντιστροφή αυτών των τρομακτικών τάσεων.

Ενώνοντας τις προσπάθειές της σε ολόκληρη την Ευρώπη με τους πολίτες, τα ενδιαφερόμενα μέρη και τα κράτη μέλη, η αποστολή για τον καρκίνο μαζί με το ευρωπαϊκό σχέδιο για την καταπολέμηση του καρκίνου θα παράσχει καλύτερη κατανόηση του καρκίνου, θα επιτρέψει την έγκαιρη διάγνωση και βελτιστοποίηση της θεραπείας και θα βελτιώσει την ποιότητα ζωής των ασθενών με καρκίνο κατά τη διάρκεια και πέραν της θεραπείας του καρκίνου.

Οι 4 στόχοι της αποστολής:

 • Κατανόηση του καρκίνου
 • Πρόληψη και έγκαιρη διάγνωση
 • Διάγνωση και θεραπεία
 • Ποιότητα ζωής για τους ασθενείς και τις οικογένειές τους

Υγιείς ωκεανοί, θάλασσες, παράκτια και εσωτερικά ύδατα

Με στόχο το 2030, η συγκεκριμένη αποστολή της ΕΕ αποσκοπεί στην προστασία και την αποκατάσταση της υγείας των ωκεανών και των υδάτων μας μέσω της έρευνας και της καινοτομίας, της συμμετοχής των πολιτών και των γαλάζιων επενδύσεων. Η νέα προσέγγιση της αποστολής θα αντιμετωπίσει τους ωκεανούς και τα ύδατα ως ένα και θα διαδραματίσει καίριο ρόλο στην επίτευξη κλιματικής ουδετερότητας και στην αποκατάσταση της φύσης.

Οριζόντιες υποστηρικτικές δράσεις θα στηρίξουν αυτόν τον στόχο, ιδίως ευρεία κινητοποίηση και συμμετοχή του κοινού και ένα ψηφιακό σύστημα γνώσεων για τους ωκεανούς και τα ύδατα, γνωστό ως Ψηφιακός Δίδυμος Ωκεανός.

Η αποστολή του Horizon Europe στηρίζει την περιφερειακή δέσμευση και συνεργασία μέσω «φάρων» με βάση την περιοχή σε μείζονες θαλάσσιες/ποτάμιες λεκάνες απορροής: Ατλαντικός – Αρκτική, Μεσόγειος Θάλασσα, Βαλτική – Βόρεια Θάλασσα και Δούναβης – Μαύρη Θάλασσα. Οι φάροι αποστολών είναι τοποθεσίες για την πιλοτική εφαρμογή, την επίδειξη, την ανάπτυξη και την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων της αποστολής σε όλες τις θάλασσες και τις λεκάνες απορροής ποταμών της ΕΕ

Κλιματικά ουδέτερες και έξυπνες πόλεις

Οι πόλεις διαδραματίζουν καίριο ρόλο στην επίτευξη κλιματικής ουδετερότητας έως το 2050, τον στόχο της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας. Καταλαμβάνουν μόνο το 4% της χερσαίας έκτασης της ΕΕ, αλλά φιλοξενούν το 75% των πολιτών της ΕΕ. Επιπλέον, οι πόλεις καταναλώνουν πάνω από το 65% της παγκόσμιας ενέργειας και ευθύνονται για περισσότερο από το 70% των παγκόσμιων εκπομπών CO2.

Δεδομένου ότι ο μετριασμός της κλιματικής αλλαγής εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την αστική δράση, πρέπει να στηρίξουμε τις πόλεις ώστε να επιταχύνουν τον πράσινο και ψηφιακό μετασχηματισμό τους. Ειδικότερα, οι ευρωπαϊκές πόλεις μπορούν να συμβάλουν ουσιαστικά στον στόχο της Πράσινης Συμφωνίας για μείωση των εκπομπών κατά 55 % έως το 2030 και, πιο συγκεκριμένα, να προσφέρουν καθαρότερο αέρα, ασφαλέστερες μεταφορές και λιγότερη συμφόρηση και θόρυβο στους πολίτες τους.

Υγεία του εδάφους και τρόφιμα

Ο κύριος στόχος της αποστολής είναι η δημιουργία 100 ζωντανών εργαστηρίων και φάρων που θα ηγηθούν της μετάβασης προς υγιή εδάφη έως το 2030.

Εκτιμάται ότι 60 – 70% των εδαφών της ΕΕ είναι ανθυγιεινά. Το έδαφος είναι ένας εύθραυστος πόρος που πρέπει να αποτελέσει αντικείμενο προσεκτικής διαχείρισης και προστασίας για τις μελλοντικές γενιές. Ένα εκατοστό εδάφους μπορεί να χρειαστεί εκατοντάδες χρόνια για να σχηματιστεί, αλλά μπορεί να χαθεί σε μία μόνο καταιγίδα ή βιομηχανικό περιστατικό.

Οι 8 στόχοι της αποστολής:

 • μείωση της ερημοποίησης
 • διατήρηση των αποθεμάτων οργανικού άνθρακα του εδάφους
 • να σταματήσει η σφράγιση του εδάφους και να αυξηθεί η επαναχρησιμοποίηση των αστικών εδαφών
 • μείωση της ρύπανσης του εδάφους και ενίσχυση της αποκατάστασης
 • αποτρέψτε τη διάβρωση
 • βελτίωση της δομής του εδάφους για την ενίσχυση της βιοποικιλότητας του εδάφους
 • μείωση του παγκόσμιου αποτυπώματος της ΕΕ στα εδάφη
 • βελτίωση του αλφαβητισμού του εδάφους στην κοινωνία

Πώς μπορεί να σας βοηθήσει η QBC;

Η QBC διαθέτει στο συμβουλευτικό της τμήμα Συμβούλους Επιχειρήσεων με την απαραίτητη τεχνογνωσία και εμπειρία για την επιτυχημένη ένταξή σας στο Πρόγραμμα Horizon Europe – Πυλώνας 2.

Η υποστήριξή μας θα λάβει χώρα σε 4 διακριτές φάσεις.

Φάση 1 – Επισκόπηση/Ανάπτυξη και αξιολόγηση της πρότασης

Φάση 2 – Υποβολή αίτησης υπαγωγής στο Πρόγραμμα Horizon Europe – Πυλώνας 2 

Φάση 3 – Υποστήριξη κατά τις επικοινωνίες με τους εμπλεκόμενους φορείς κατά την υποβολή και αξιολόγηση των αιτήσεων

Φάση 4 – Υποστήριξη κατά την υλοποίηση της πρότασης

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Πρόγραμμα Horizon Europe – Πυλώνας 2, μπορείτε να επικοινωνήσετε τηλεφωνικώς στο 216 900 7576 ή να υποβάλετε αίτημα επικοινωνίας.

Leave a comment

Κατεβάστε το E-book

Αποδέχομαι να λαμβάνω ενημερωτικό υλικό από το qbc.gr

Συμπληρώστε τα στοιχεία σας και κατεβάστε άμεσα το E-book

Ευχαριστούμε!Μπορείτε να κατεβάσετε το e-book κάνοντας κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο

Newletter

Αποδέχομαι να λαμβάνω ενημερωτικό υλικό από το qbc.gr

Συμπληρώστε τα στοιχεία σας για να  να λαμβάνετε πρώτοι τα νέα μας

Ευχαριστούμε για την εγγραφή!