fbpx

Horizon Europe Πυλώνας 1 – Επιστήμη Αριστείας

Πυλώνας 1 Επιστήμη Αριστείας (Excellent Science)

 

ΠΥΛΩΝΑΣ 1 – ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΗΓΕΤΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΕ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΣΕ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΕΠΙΠΕΔΟ

Στόχος του Πυλώνα 1

Η έρευνα, η επιστήμη και η καινοτομία επιτρέπουν στις κοινωνίες και τις οικονομίες να προοδεύουν, ενώ οι νέες γνώσεις βελτιώνουν όλες τις πτυχές της ζωής. Ο Πυλώνας 1 του προγράμματος Horizon Europe – Επιστήμη Αριστείας στηρίζει την έρευνα αιχμής και τις ρηξικέλευθες επιστημονικές ιδέες, συγκεντρώνει τους καλύτερους ερευνητές από την Ευρώπη και όλο τον κόσμο και τους εφοδιάζει με δεξιότητες και ερευνητικές υποδομές παγκόσμιας κλάσης.

Συνολική χρηματοδότηση: 25 δισεκατομμύρια ευρώ

Ο Πυλώνας 1, όπως και στο Horizon 2020, περιλαμβάνει τρεις κατηγορίες δράσεων:

Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας (European Research Council – ERC)

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας (ΕΣΕ) έχει ως στόχο την ενίσχυση της έρευνας αιχμής χρηματοδοτώντας κορυφαίους ερευνητές παγκοσμίως σε διάφορα στάδια της σταδιοδρομίας τους, οι οποίοι διεξάγουν την έρευνά τους σε ευρωπαϊκούς οργανισμούς, ώστε να διευρύνουν τα όρια της γνώσης. Τα θέματα και τις κατευθύνσεις των έργων τους τα επιλέγουν οι ίδιοι οι ερευνητές. Έτσι, τα κονδύλια διοχετεύονται στις πλέον καινοτόμες και ελπιδοφόρες επιστημονικές προσπάθειες, με ένα και μοναδικό κριτήριο: την επιστημονική αριστεία.

Το ΕΣΕ, που συστάθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) το 2007, είναι ο πρώτος ευρωπαϊκός χρηματοδοτικός οργανισμός για την άριστη έρευνα αιχμής. Παρέχει ελκυστική και ευέλικτη χρηματοδότηση για να δώσει τη δυνατότητα σε ταλαντούχους και δημιουργικούς μεμονωμένους ερευνητές, με έμφαση στους ερευνητές αρχικού σταδίου και τις ομάδες τους, να ακολουθήσουν τις πλέον ελπιδοφόρες οδούς στην αιχμή της επιστήμης, με βάση τον ανταγωνισμό σε επίπεδο ΕΕ.

Οι δωρεοδόχοι του ΕΣΕ έχουν ήδη σημειώσει πρόοδο σε νέους και αναδυόμενους τεχνολογικούς τομείς, συμπεριλαμβανομένων των καθαρών και ψηφιακών τεχνολογιών, καθώς και σε πολλούς άλλους τομείς που αποτελούν στόχο των βασικών στρατηγικών προσανατολισμών του στρατηγικού σχεδίου Horizon Europe.

Πρόγραμμα εργασίας: Οι δυνατότητες χρηματοδότησης του ΕΣΕ καθορίζονται σε ετήσιο πρόγραμμα εργασίας, το οποίο καταρτίζεται από το Επιστημονικό Συμβούλιο του ΕΣΕ και στη συνέχεια εγκρίνεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Τομέας παρέμβασης: επιστήμη αιχμής.

Συνολική χρηματοδότηση: 16 δισεκατομμύρια ευρώ

Οφέλη Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας

Δράσεις Marie Skłodowska – Curie (Marie Skłodowska – Curie Actions – MSCA)

Οι Δράσεις Marie Skłodowska – Curie είναι το εμβληματικό πρόγραμμα της ΕΕ για τη διδακτορική και μεταδιδακτορική κατάρτιση, το οποίο εξοπλίζει τους ερευνητές με νέες γνώσεις και δεξιότητες μέσω της διασυνοριακής κινητικότητας και της έκθεσης σε διάφορους τομείς και επιστημονικούς κλάδους.

Πιο συγκεκριμένα, οι δράσεις, αυτές, παρέχουν υποστήριξη σε νέους αλλά και έμπειρους ερευνητές, προκειμένου να ενισχύσουν την καριέρα και τις δεξιότητές τους μέσω της κατάρτισης ή μέσω της τοποθέτησής τους για κάποιο χρονικό διάστημα σε άλλη χώρα ή στον ιδιωτικό τομέα. Αυτό τους προσφέρει νέες γνώσεις και εμπειρίες, προκειμένου να μπορέσουν να αξιοποιήσουν πλήρως τις δυνατότητές τους.

Οι Δράσεις Marie Skłodowska – Curie αφορούν όλους τους τομείς έρευνας και καινοτομίας, από τη βασική έρευνα μέχρι την υιοθέτηση των αποτελεσμάτων της έρευνας από την αγορά, καθώς και τις υπηρεσίες καινοτομίας. Τα πεδία έρευνας και καινοτομίας επιλέγονται από τους αιτούντες (μεμονωμένοι ερευνητές ή/και οργανισμοί) με “bottom – up” προσέγγιση.

Μέσω του προγράμματος Horizon Europe, χρηματοδοτούν την ανάπτυξη εξαιρετικών προγραμμάτων διδακτορικής και μεταδιδακτορικής κατάρτισης και συνεργατικών ερευνητικών έργων. Επιτυγχάνουν διαρθρωτικό αντίκτυπο στα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, τα ερευνητικά κέντρα και άλλους οργανισμούς, διαδίδοντας ευρέως την αριστεία και θέτοντας πρότυπα για υψηλής ποιότητας εκπαίδευση και κατάρτιση ερευνητών. Προάγουν, επιπλέον, τη συνεργασία πέραν της ακαδημαϊκής κοινότητας, ιδίως με τη βιομηχανία και τις ΜμΕ.

Με τον τρόπο αυτό, ενισχύουν την προβολή και την ελκυστικότητα των εν λόγω οργανισμών, όχι μόνο σε ολόκληρο τον Ευρωπαϊκό Χώρο Έρευνας (ΕΧΕ), αλλά και παγκοσμίως. Οι δράσεις Marie Skłodowska – Curie θα συμβάλουν, επίσης, στους προσανατολισμούς που προσδιορίζονται στο στρατηγικό σχέδιο Horizon Europe.

Πρόγραμμα εργασίας: Οι ευκαιρίες χρηματοδότησης στο πλαίσιο του προγράμματος Horizon Europe καθορίζονται σε προγράμματα εργασίας, τα οποία καλύπτουν το μεγαλύτερο μέρος της διαθέσιμης στήριξης.

Τομείς παρέμβασης:

 • υποστήριξη των ερευνητών στην κατάρτιση, τις δεξιότητες και την εξέλιξη της σταδιοδρομίας τους,
 • προώθηση της διακρατικής, διατομεακής και διεπιστημονικής κινητικότητας,
 • χρηματοδότηση άριστων διδακτορικών και μεταδιδακτορικών προγραμμάτων, συνεργατικών έργων, και
 • προώθηση της δημόσιας προβολής.

Συνολική χρηματοδότηση: 6,6 δισεκατομμύρια ευρώ

Οφέλη των Δράσεων Marie Skłodowska - Curie
Δράσεις Marie Skłodowska - Curie

Ερευνητικές υποδομές (Research Infrastructures) 

Οι ερευνητικές υποδομές είναι εγκαταστάσεις που παρέχουν πόρους και υπηρεσίες για τη διεξαγωγή έρευνας και την προώθηση της καινοτομίας. Μπορούν να είναι ενιαίας θέσης, κατανεμημένες ή εικονικές. Η  δράση της ΕΕ για τις Ερευνητικές υποδομές στηρίζει την ανάπτυξη, την αναβάθμιση και την εδραίωση εξαιρετικών πανευρωπαϊκών Ερευνητικών υποδομών, βελτιστοποιώντας παράλληλα τη χρήση τους για την αντιμετώπιση σημαντικών επιστημονικών και κοινωνικών προκλήσεων. Καθιστά, επίσης, δυνατή την πρόσβαση σε ψηφιακούς πόρους και μαζική επεξεργασία δεδομένων, στηρίζοντας την υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Νέφους Ανοικτής Επιστήμης, βασικά στοιχεία του οποίου αποτελούν οι Ερευνητικές υποδομές.

Αυτές περιλαμβάνουν:

 • σημαντικό εξοπλισμό ή σύνολα οργάνων,
 • εγκαταστάσεις που σχετίζονται με τη γνώση, όπως συλλογές, αρχεία ή υποδομές επιστημονικών δεδομένων
 • υπολογιστικά συστήματα, και
 • δίκτυα επικοινωνίας.

Η χρηματοδότηση αυτής της θεματικής περιοχής έχει στόχο την ανάπτυξη και καλύτερη διαχείριση των ερευνητικών υποδομών της Ευρώπης. Η διασύνδεσή τους διευκολύνει την πρόσβαση των ερευνητών προάγοντας την εκπαίδευση, τη συνεργασία και την ταχύτερη αντιμετώπιση κοινωνικών προκλήσεων. Επιπλέον, στόχος είναι η δημιουργία περιφερειακών συνεργατών μέσω της ενίσχυσης εθνικών υποδομών.

Το πρόγραμμα Horizon Europe θα εφοδιάσει την Ευρώπη με βιώσιμες ερευνητικές υποδομές παγκόσμιας κλάσης, οι οποίες θα είναι ανοικτές και προσβάσιμες στους καλύτερους ερευνητές από την Ευρώπη και πέραν αυτής. Θα ενθαρρύνει, επίσης, τη χρήση των υφιστάμενων ερευνητικών υποδομών, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που χρηματοδοτούνται από κονδύλια στο πλαίσιο της πολιτικής συνοχής της ΕΕ. Οι ερευνητικές υποδομές θα συμβάλουν, επίσης, στην επίτευξη των 4 βασικών στρατηγικών προσανατολισμών του στρατηγικού σχεδίου Horizon Europe.

Πρόγραμμα εργασίας: Οι ευκαιρίες χρηματοδότησης στο πλαίσιο του προγράμματος Horizon Europe καθορίζονται σε πολυετή προγράμματα εργασίας, τα οποία καλύπτουν το μεγαλύτερο μέρος της διαθέσιμης στήριξης.

Τομείς παρέμβασης:

 • εδραίωση και ανάπτυξη του τοπίου των ευρωπαϊκών ερευνητικών υποδομών,
 • άνοιγμα, ολοκλήρωση και διασύνδεση ερευνητικών υποδομών,
 • ενίσχυση της πολιτικής για τις ευρωπαϊκές ερευνητικές υποδομές και της διεθνούς συνεργασίας, και
 • εδραίωση και ανάπτυξη του δυναμικού καινοτομίας των ευρωπαϊκών ερευνητικών υποδομών και δραστηριοτήτων καινοτομίας και κατάρτισης.

Συνολική χρηματοδότηση: 2,4 δισεκατομμύρια ευρώ

Οφέλη των ερευνητικών υποδομών

Πώς μπορεί να σας βοηθήσει η QBC;

Η QBC διαθέτει στο συμβουλευτικό της τμήμα Συμβούλους Επιχειρήσεων με την απαραίτητη τεχνογνωσία και εμπειρία για την επιτυχημένη ένταξή σας στο Πρόγραμμα Horizon Europe – Πυλώνας 1.

Η υποστήριξή μας θα λάβει χώρα σε 4 διακριτές φάσεις.

Φάση 1 – Επισκόπηση/Ανάπτυξη και αξιολόγηση της πρότασης

Φάση 2 – Υποβολή αίτησης υπαγωγής στο Πρόγραμμα Horizon Europe – Πυλώνας 1

Φάση 3 – Υποστήριξη κατά τις επικοινωνίες με τους εμπλεκόμενους φορείς κατά την υποβολή και αξιολόγηση των αιτήσεων

Φάση 4 – Υποστήριξη κατά την υλοποίηση της πρότασης

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Πρόγραμμα Horizon Europe – Πυλώνας 1, μπορείτε να επικοινωνήσετε τηλεφωνικώς στο 216 900 7576 ή να υποβάλετε αίτημα επικοινωνίας.

Leave a comment

Κατεβάστε το E-book

Αποδέχομαι να λαμβάνω ενημερωτικό υλικό από το qbc.gr

Συμπληρώστε τα στοιχεία σας και κατεβάστε άμεσα το E-book

Ευχαριστούμε!Μπορείτε να κατεβάσετε το e-book κάνοντας κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο

Newletter

Αποδέχομαι να λαμβάνω ενημερωτικό υλικό από το qbc.gr

Συμπληρώστε τα στοιχεία σας για να  να λαμβάνετε πρώτοι τα νέα μας

Ευχαριστούμε για την εγγραφή!