fbpx

Horizon Europe Οριζόντια Εστίαση – Διεύρυνση της συμμετοχής και ενίσχυση του ΕΧΕ

Οριζόντια Εστίαση Διεύρυνση της συμμετοχής και ενίσχυση του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας (Widening Participation and Strengthening the European Research Area)

 

 

ΟΡΙΖΌΝΤΙΑ ΕΣΤΊΑΣΗ – ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΕ ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΤΗΝ ΕΝΩΣΗ

Στόχος της Οριζόντιας Εστίασης

Οι δράσεις διεύρυνσης του Προγράμματος Horizon Europe θα στηρίξουν τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) που εξακολουθούν να υστερούν στην έρευνα και την καινοτομία, ώστε να αυξήσουν τις επιδόσεις των συστημάτων τους σε αυτόν τον τομέα. Η Οριζόντια Εστίαση, λοιπόν, περιέχει δράσεις που θα στηρίξουν τα κέντρα αριστείας, θα δημιουργήσουν ένα δυναμικό οικοσύστημα, θα αναβαθμίσουν την ικανότητα πρόσβασης σε ερευνητικά δίκτυα, θα προσελκύσουν ταλέντα και θα βελτιώσουν τις δεξιότητες των ερευνητών και των ερευνητριών.

Συνολικός Προϋπολογισμός: 3,4 δισεκατομμύρια ευρώ

Οριζόντια Εστίαση Διεύρυνση της συμμετοχής και ενίσχυση του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας (Widening Participation and Strengthening the European Research Area)

Η Οριζόντια Εστίαση, περιλαμβάνει δύο συνιστώσες:

Διεύρυνση της συμμετοχής και επέκταση της αριστείας

Οι δράσεις διεύρυνσης της συμμετοχής και διάδοσης της αριστείας στο πλαίσιο του Προγράμματος Horizon Europe συμβάλλουν στην ανάπτυξη ικανοτήτων έρευνας και καινοτομίας για τις χώρες που υστερούν.

Θα ενισχύσουν τις δυνατότητές τους για επιτυχή συμμετοχή σε διακρατικές διαδικασίες έρευνας και καινοτομίας, θα προωθήσουν τη δικτύωση και την πρόσβαση στην αριστεία.

Οι συμμετέχοντες στο Πρόγραμμα θα είναι σε θέση να αναβαθμίσουν τα συστήματά έρευνας και καινοτομίας τους, καθιστώντας τα ισχυρότερα και επιτρέποντας στην ΕΕ να σημειώσει κοινή πρόοδο, σύμφωνα με τους στόχους πολιτικής του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας.

Τομείς παρέμβασης:

 • Teaming for Excellence: Οι ομαδικές δράσεις θα δημιουργήσουν νέα ή θα εκσυγχρονίσουν τα υφιστάμενα κέντρα αριστείας στις χώρες διεύρυνσης, μέσω στρατηγικών εταιρικών σχέσεων με κορυφαία ιδρύματα του εξωτερικού
 • Αδελφοποίηση: Αποσκοπεί στην ενίσχυση των δραστηριοτήτων δικτύωσης μεταξύ ερευνητικών ιδρυμάτων των χωρών διεύρυνσης που ενεργούν ως συντονιστές και κορυφαίων ομολόγων τους σε επίπεδο ΕΕ, συνδέοντας τουλάχιστον δύο ερευνητικά ιδρύματα από δύο διαφορετικές χώρες της ΕΕ ή συνδεδεμένες χώρες. Ως εκ τούτου, αξιοποιεί το τεράστιο δυναμικό της δικτύωσης για αριστεία μέσω της μεταφοράς γνώσεων και της ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών
 • Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Αριστείας (EEI): Η δράση θα συνεργαστεί με τα πανεπιστήμια και θα τα ενδυναμώσει περαιτέρω, ώστε να αποτελέσουν παράγοντες αλλαγής στην έρευνα και την καινοτομία
 • Οδοί προς συνέργειες: Σκοπός είναι η παροχή στήριξης για τη δημιουργία διεπαφών μεταξύ δύο διαφορετικών συστημάτων χρηματοδότησης, όπου εξακολουθούν να υπάρχουν εμπόδια λόγω των αναντιστοιχιών των περιφερειακών έναντι των ευρωπαϊκών προσεγγίσεων
 • Μηχανισμός στήριξης της διάδοσης και της αξιοποίησης: Θα βοηθήσει τους δικαιούχους δράσεων διεύρυνσης να βελτιώσουν την αποτελεσματικότητα της διάδοσης και της εκμετάλλευσής τους και να ξεκλειδώσουν νέες πηγές χρηματοδότησης
 • Μηχανισμός hop-on: Επιτρέπει σε ερευνητικά ιδρύματα από χώρες διεύρυνσης να συμμετάσχουν σε ήδη εν εξελίξει δράσεις έρευνας και καινοτομίας στο πλαίσιο του Πυλώνα 2 του Προγράμματος Horizon Europe και του μέσου Pathfinder του ΕΣΚ
 • Κόμβοι αριστείας: Θα ενισχύσει την περιφερειακή αριστεία καινοτομίας, μέσω οικοσυστημάτων καινοτομίας σε χώρες διεύρυνσης και πέραν αυτών, μέσω της συνεργασίας και της δημιουργίας ισχυρών δεσμών μεταξύ της ακαδημαϊκής κοινότητας, των επιχειρήσεων, των κυβερνήσεων και της κοινωνίας των πολιτών
 • Έδρες ΕΧΕ: Προσέλκυση ερευνητών υψηλού επιπέδου σε ένα πανεπιστήμιο ή ερευνητικό κέντρο διεύρυνσης, αυξάνοντας την ερευνητική τους ικανότητα
 • Ταλέντα ΕΧΕ: Στοχεύει στην ενίσχυση της διαλειτουργικότητας των σταδιοδρομιών και της απασχολησιμότητας των ταλέντων έρευνας και καινοτομίας σε όλους τους τομείς, με κέντρο βάρους στις χώρες διεύρυνσης
 • COST: Δίνει τη δυνατότητα στους ερευνητές και τους φορείς καινοτομίας να δημιουργήσουν τα δικά τους ερευνητικά δίκτυα σε ένα ευρύ φάσμα επιστημονικών θεμάτων

Προϋπολογισμός: 2,96 δισεκατομμύρια ευρώ

Μεταρρύθμιση και βελτίωση του ευρωπαϊκού συστήματος Έρευνας και Καινοτομίας

Οι μεταρρυθμίσεις πολιτικής σε εθνικό επίπεδο θα ενισχυθούν αμοιβαία και θα συμπληρωθούν μέσω της ανάπτυξης πρωτοβουλιών πολιτικής σε επίπεδο ΕΕ, της έρευνας, της δικτύωσης, της εταιρικής σχέσης, του συντονισμού, της συλλογής δεδομένων, της παρακολούθησης και της αξιολόγησης.

Τομείς παρέμβασης:

 • ενίσχυση της βάσης τεκμηρίωσης για την πολιτική έρευνας και καινοτομίας, για την καλύτερη κατανόηση των διαφόρων διαστάσεων και συνιστωσών των εθνικών και περιφερειακών οικοσυστημάτων έρευνας και καινοτομίας, συμπεριλαμβανομένων των κινητήριων δυνάμεων, των επιπτώσεων και των συναφών πολιτικών
 • δραστηριότητες ανάλυσης προοπτικών, για την πρόβλεψη νεοεμφανιζόμενων αναγκών και τάσεων, σε συντονισμό και από κοινού σχεδιασμό με εθνικούς οργανισμούς και μελλοντοστραφή ενδιαφερόμενα μέρη
 • στήριξη των υπευθύνων χάραξης πολιτικής, των φορέων χρηματοδότησης, των ερευνητικών οργανισμών (συμπεριλαμβανομένων των πανεπιστημίων) ή των συμβουλευτικών ομάδων που εργάζονται στον Ευρωπαϊκό Χώρο Έρευνας και σχετικές πολιτικές
 • επιτάχυνση της μετάβασης προς την ανοικτή επιστήμη, μέσω της παρακολούθησης, της ανάλυσης και της στήριξης της ανάπτυξης και υιοθέτησης πολιτικών και πρακτικών ανοικτής επιστήμης
 • στήριξη συνεργειών μεταξύ της έρευνας και της καινοτομίας και των πολιτικών και προγραμμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ιδίως προς έναν εκσυγχρονισμένο τομέα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, επωφελούμενο από στοχευμένους μετασχηματισμούς στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, την έρευνα και την καινοτομία
 • στήριξη διασυνδεδεμένων οικοσυστημάτων γνώσης, ισχυρών όσον αφορά τη δημιουργία, την κυκλοφορία και τη χρήση της γνώσης
 • ενίσχυση των ερευνητικών σταδιοδρομιών, ώστε να διασφαλιστεί ότι τα ταλέντα στον τομέα της έρευνας και της καινοτομίας επωφελούνται από ελκυστικές σταδιοδρομίες και ότι ένα εργατικό δυναμικό υψηλής ειδίκευσης μπορεί να κυκλοφορεί ελεύθερα

Προϋπολογισμός: 0,44 δισεκατομμύρια ευρώ

Πώς μπορεί να σας βοηθήσει η QBC;

Η QBC διαθέτει στο συμβουλευτικό της τμήμα Συμβούλους Επιχειρήσεων με την απαραίτητη τεχνογνωσία και εμπειρία για την επιτυχημένη ένταξή σας στο Πρόγραμμα Horizon Europe – Οριζόντια Εστίαση.

Η υποστήριξή μας θα λάβει χώρα σε 4 διακριτές φάσεις.

Φάση 1 – Επισκόπηση/Ανάπτυξη και αξιολόγηση της πρότασης

Φάση 2 – Υποβολή αίτησης υπαγωγής στο Πρόγραμμα Horizon Europe – Οριζόντια Εστίαση 

Φάση 3 – Υποστήριξη κατά τις επικοινωνίες με τους εμπλεκόμενους φορείς κατά την υποβολή και αξιολόγηση των αιτήσεων

Φάση 4 – Υποστήριξη κατά την υλοποίηση της πρότασης

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Πρόγραμμα Horizon Europe – Οριζόντια Εστίαση, μπορείτε να επικοινωνήσετε τηλεφωνικώς στο 216 900 7576 ή να υποβάλετε αίτημα επικοινωνίας.

Leave a comment

Κατεβάστε το E-book

Αποδέχομαι να λαμβάνω ενημερωτικό υλικό από το qbc.gr

Συμπληρώστε τα στοιχεία σας και κατεβάστε άμεσα το E-book

Ευχαριστούμε!Μπορείτε να κατεβάσετε το e-book κάνοντας κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο

Newletter

Αποδέχομαι να λαμβάνω ενημερωτικό υλικό από το qbc.gr

Συμπληρώστε τα στοιχεία σας για να  να λαμβάνετε πρώτοι τα νέα μας

Ευχαριστούμε για την εγγραφή!