fbpx

ΦΠΑ στην Ψηφιακή Εποχή: Πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

ΦΠΑ στην Ψηφιακή Εποχή Πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

 

ΦΠΑ στην Ψηφιακή Εποχή

Στις 8 Δεκεμβρίου 2022, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή γνωστοποίησε τη νέα νομοθετική της πρόταση «ΦΠΑ στην Ψηφιακή Εποχή» η οποία θα συμβάλλει στην υλοποίηση του πλάνου της για τον εκσυγχρονισμό του ευρωπαϊκού φορολογικού συστήματος και τη μετάβαση σε ένα πιο δίκαιο, απλό και αποτελεσματικό φορολογικό σύστημα.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει τονίσει τον προβληματισμό της σχετικά με το έλλειμα ΦΠΑ (VAT Gap – μάθετε περισσότερα στα FAQs) το οποίο σύμφωνα με τα στοιχεία της το 2020 ανήλθε στα 93€ δις. (περισσότερα από 3€ δις. αναλογούσαν στη χώρα μας).

Μέσω της πρωτοβουλίας «ΦΠΑ στην Ψηφιακή Εποχή» η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εισάγει σημαντικές αλλαγές για τις εταιρείες στην Ε.Ε. οι οποίες αφορούν τρεις κύριους πυλώνες:

  • Απαιτήσεις Ψηφιακών Αναφορών και Ηλεκτρονική Τιμολόγηση
  • ΦΠΑ – Οικονομία Πλατφόρμας
  • Ενιαία Μητρώο ΦΠΑ

Πυλώνας 1. Απαιτήσεις Ψηφιακών Αναφορών και Ηλεκτρονικά Τιμολόγια

Ο πρώτος πυλώνας αφορά τις απαιτήσεις ψηφιακής αναφοράς για προμήθειες αγαθών και υπηρεσιών εντός της Ε.Ε. με μετάδοση δεδομένων συναλλαγών και σχεδόν σε πραγματικό χρόνο από δομημένα ηλεκτρονικά τιμολόγια.

Απαιτήσεις Ψηφιακών Αναφορών

Με ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2028, οι συναλλαγές B2B εντός της ΕΕ πρέπει να αναφέρονται ηλεκτρονικά στις φορολογικές αρχές, εντός δύο εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία έκδοσης του τιμολογίου. Με τη σειρά της, η εκάστοτε φορολογική αρχή θα διοχετεύει τα δεδομένα σε μια κεντρική βάση δεδομένων την οποία θα μπορούν να χρησιμοποιούν τα κράτη μέλη για σκοπούς αναλύσεων και στατιστικών μελετών.

Πλέον, δεν θα απαιτείται από την επιχείρηση να υποβάλλει περιοδικές EC Sales Lists, καθώς αυτές θα αντικατασταθούν από τις Απαιτήσεις Ψηφιακών Αναφορών (Digital Reporting Requirements DRR). Επίσης, τα προς αναφορά δεδομένα θα πρέπει να είναι λεπτομερή για κάθε συναλλαγή αντί για συγκεντρωτικά για κάθε πελάτη.

Τα κράτη μέλη θα πρέπει να διασφαλίσουν ότι πριν από την 1η Ιανουαρίου 2028 τα υφιστάμενα συστήματα αναφοράς που χρησιμοποιούν είναι σύμφωνα με τους νέους κανόνες.

Ηλεκτρονικά Τιμολόγια

Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, οι προτάσεις περί ηλεκτρονικών τιμολογίων διακρίνονται σε δύο φάσεις:

Φάση 1

Με ημερομηνία έναρξης την 1η Ιανουαρίου 2024, τα κράτη μέλη θα μπορούν να απαιτούν από τις επιχειρήσεις να εκδίδουν ηλεκτρονικά τιμολόγια, χωρίς περαιτέρω έγκριση από την ίδια. Το ηλεκτρονικό τιμολόγιο πρέπει στην περίπτωση αυτή να συμμορφώνεται με τις ευρωπαϊκές μορφές ηλεκτρονικής τιμολόγησης. Δεν μπορεί να υπόκειται σε καμία προηγούμενη επικύρωση (από τις φορολογικές αρχές) ή/και αποδοχή από τον πελάτη. Τα κράτη μέλη που έχουν ήδη εφαρμόσει ένα συγκεκριμένο καθεστώς ηλεκτρονικής τιμολόγησης μπορούν να συνεχίσουν αυτό το καθεστώς έως την 1η Ιανουαρίου 2028.

Φάση 2

Με ημερομηνία έναρξης την 1η Ιανουαρίου 2028, η έκδοση ηλεκτρονικών τιμολογίων θα αποτελεί προκαθορισμένη επιλογή για τις συναλλαγές μεταξύ επιχειρήσεων (B2B) εντός της Ε.Ε. Επίσης, τα ηλεκτρονικά τιμολόγια θα πρέπει να εκδίδονται εντός δύο εργάσιμων ημερών.

Πυλώνας 2. Οικονομία Πλατφόρμας ΦΠΑ

Ο δεύτερος πυλώνας εισάγει νέους κανόνες ΦΠΑ με σκοπό την αντιμετώπιση των προκλήσεων της οικονομίας των πλατφόρμων (Platform Economy), π.χ. τη διασφάλιση της δίκαιης φορολόγησης τόσο των διαδικτυακών όσο και των παραδοσιακών οικονομικών συναλλαγών, καθώς και την εξασφάλιση της υιοθέτησης από τα κράτη μέλη μιας ενιαία προσέγγισης ως προς την εφαρμογή των κανόνων ΦΠΑ σε σχέση με τον πάροχο, τη φύση και τον τόπο παροχής των υπηρεσιών και την υποβολή δηλώσεων με βάση τα αποκλινόντα και εξελισσόμενα επιχειρηματικά μοντέλα.

Συγκεκριμένα, από 1η Ιανουαρίου 2025, επεκτείνονται οι κανονισμοί σχετικά με τους θεωρούμενους προμηθευτές (deemed suppliers) με στόχο την επίλυση υπαρχουσών ανισοτήτων και προβλημάτων σχετικών με το ΦΠΑ.

Θεωρούμενοι πάροχοι υπηρεσιών ενοικίασης καταλυμάτων και μεταφοράς επιβατών μέσω ηλεκτρονικών αγορών/πλατφορμών

 Το καθεστώς του θεωρούμενου προμηθευτή θα επεκταθεί και στους κλάδους βραχυπρόθεσμων (μέχρι 45 ημερών) υπηρεσιών ενοικίασης καταλυμάτων και μεταφοράς επιβατών στην οικονομία της πλατφόρμας, στις περιπτώσεις τις οποίες ο εν λόγω προμηθευτής δεν χρεώνει ΦΠΑ,  για παράδειγμα επειδή είναι πρόσωπο μη υποκείμενο σε φορολόγηση (πχ ιδιώτης) ή επειδή κάνει χρήση της απαλλαγής από το ΦΠΑ (πχ μικρή επιχείρηση).

Υποχρεωτική χρήση του συστήματος IOSS από πλατφόρμες θεωρούμενες προμηθευτές για εισαγωγές καταναλωτικών αγαθών

Η χρήση του υπάρχοντος συστήματος IOSS θα είναι υποχρεωτική για ηλεκτρονικές αγορές/πλατφόρμες που διευκολύνουν ως θεωρούμενοι προμηθευτές τη διεξαγωγή εξ αποστάσεως πωλήσεων εισαγόμενων αγαθών.

Πυλώνας 3. Ενιαίο Μητρώο ΦΠΑ

Κύριος στόχος του τρίτου πυλώνα της πρωτοβουλίας είναι η εξάλειψη της ανάγκης για εγγραφή σε πολλαπλά μητρώα ΦΠΑ μέσω της υπηρεσίας One Stop Shop, καθώς και τη βελτίωση της λειτουργίας της για τη δήλωση και την καταβολή του ΦΠΑ που οφείλεται σε εξ αποστάσεως πωλήσεις αγαθών.

Με την υλοποίηση της πρωτοβουλίας, οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Ε.Ε. μπορούν να εγγράφονται σε ένα κράτος μέλος και να αποδίδουν ΦΠΑ σε αυτό. Με αυτόν τον τρόπο, απλοποιείται η διαδικασία για όλες τις επιχειρήσεις που εμπλέκονται στην αλυσίδα αξίας του ηλεκτρονικού εμπορίου, καθώς μειώνονται οι υποχρεώσεις τους για την επίτευξη φορολογικής συμμόρφωσης.

Επιπρόσθετα, από την 1η Ιανουαρίου 2025 θα τεθούν σε ισχύ νέοι κανόνες με στόχο τον περιορισμό των καταστάσεων σύμφωνα με τις οποίες οι επιχειρήσεις αναγκάζονται να εγγραφούν σε κράτη μέλη στα οποία δεν είναι εγκαταστημένες.

Μεταξύ άλλων οι νέοι κανόνες αφορούν:

  • την επέκταση του υφιστάμενου ενωσιακού συστήματος OSS (Union scheme) ώστε να καλύπτει επίσης προμήθειες αγαθών με εγκατάσταση ή συναρμολόγηση, αγαθών επί πλοίων, αεροσκαφών, τρένων, προμήθειες φυσικού αερίου, ηλεκτρισμού, θέρμανσης και ψύξης, καθώς και εγχώριες προμήθειες αγαθών
  • την επέκταση του υφιστάμενου μη ενωσιακού συστήματος (non-Union scheme) ώστε να καλύπτει επίσης τις παροχές υπηρεσιών σε καταναλωτές εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης από πρόσωπα υποκείμενα σε φόρο (taxable person) εγκατεστημένα εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης
  • την επέκταση του κανόνα του θεωρούμενου προμηθευτή (deemed supplier) ώστε να καλύπτει επίσης όλες τις παραδόσεις αγαθών εντός της ΕΕ που διευκολύνονται από ηλεκτρονικές αγορές/πλατφόρμες, ανεξάρτητα από το πού είναι εγκατεστημένος ο θεωρούμενος προμηθευτής και ανεξάρτητα από το καθεστώς του αγοραστή. Επιπλέον, ένας κανόνας του θεωρούμενου προμηθευτή θα ισχύει για ορισμένες μεταφορές ιδίων αγαθών που διευκολύνονται μέσω ηλεκτρονικής διεπαφής. Αυτό θα διευκολύνει περαιτέρω τις υποχρεώσεις ΦΠΑ για τους πωλητές της ΕΕ που αξιοποιούν τις πωλήσεις μέσω ηλεκτρονικών πλατφόρμων.
  • την υποχρεωτική χρήση του καθεστώτος εισαγωγών μια στάσης (IOSS) για ηλεκτρονικές αγορές/πλατφόρμες (θεωρούμενοι προμηθευτές) οι οποίες διευκολύνουν πωλήσεις εισαγόμενων αγαθών.

Frequently Asked Questions (FAQ) 

Τι είναι το Έλλειμμα ΦΠΑ (VAT Gap)

Το Έλλειμμα ΦΠΑ είναι η διαφορά μεταξύ των αναμενόμενων φορολογικών εσόδων της Ε.Ε. και των φορολογικών εσοδών που εισπράττονται πραγματικά.

Από τι προκαλείται το Έλλειμμα ΦΠΑ

Το Έλλειμμα ΦΠΑ προκαλείται για μια πληθώρα λόγων, μεταξύ άλλων, λόγω της απάτης και φοροαποφυγής, των πρακτικών αποφυγής και βελτιστοποίησης ΦΠΑ, των εταιρικών πτωχεύσεων, της εταιρικής αφερεγγυότητας και των λανθασμένων υπολογισμών και διοικητικών λαθών.

Πώς στοχεύει να συρρικνώσει το Έλλειμμα ΦΠΑ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με τη νέα πρωτοβουλία της «VAT Gap Initiative», μέσω της οποίας θα ενισχύσει τον διαμοιρασμό ιδεών μεταξύ των κρατών μελών και την υιοθέτηση αποτελεσματικότερων πρακτικών, καθώς και σε συνδυασμό με την πρωτοβουλία «ΦΠΑ στην Ψηφιακή Εποχή» η οποία θα εκσυγχρονίσει τη συλλογή ΦΠΑ, στοχεύει να μειώσει σημαντικά το έλλειμμα ΦΠΑ.

Πώς μπορεί να σας βοηθήσει η QBC;

Παρακολουθώντας τις τελευταίες εξελίξεις της φορολογικής νομοθεσίας η QBC είναι δίπλα σας να σας βοηθήσει να επιτύχετε τη μέγιστη φορολογική συμμόρφωση και ωφέλεια για την επιχείρησή σας.

Μέσω των υπηρεσιών οργάνωσης και επίβλεψης λογιστηρίου, η QBC υποστηρίζει επιχειρήσεις στο να αξιολογήσουν και να αναδιαρθρώσουν τα υπάρχοντα λογιστικά τους συστήματα με στόχο την αποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη λειτουργία τους.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με φορολογικά θέματα επιχειρήσεων μπορείτε να επικοινωνήσετε τηλεφωνικώς στο 216 900 7576 ή να υποβάλετε αίτημα επικοινωνίας.

Leave a comment

Κατεβάστε το E-book

Αποδέχομαι να λαμβάνω ενημερωτικό υλικό από το qbc.gr

Συμπληρώστε τα στοιχεία σας και κατεβάστε άμεσα το E-book

Ευχαριστούμε!Μπορείτε να κατεβάσετε το e-book κάνοντας κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο

Newletter

Αποδέχομαι να λαμβάνω ενημερωτικό υλικό από το qbc.gr

Συμπληρώστε τα στοιχεία σας για να  να λαμβάνετε πρώτοι τα νέα μας

Ευχαριστούμε για την εγγραφή!