fbpx

ΕΣΠΑ 2021-2027 - Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα»

Μέσω της παρούσας ενότητας θα σας ενημερώνουμε για τα εκάστοτε ενεργά και αναμενόμενα επιδοτούμενα προγράμματα ΕΣΠΑ 2021-2027.

Τα προγράμματα που θα υλοποιηθούν μέσω του ΕΣΠΑ 2021-2027 ακολοθούν τις κατευθυντήριες της Ε.Ε. οι οποίες βασίζονται σε τέσσερις στόχους πολιτικής:

 1. Προώθηση της οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής της Ένωσης
 2. Ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής ανθεκτικότητας
 3. Μετριασμός των κοινωνικών και οικονομικών επιπτώσεων της κρίσης 
 4. Υποστήριξη του πράσινου και ψηφιακού μετασχηματισμού

Το πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα» του νέου ΕΣΠΑ 2021-2027 συνδέει την έρευνα και την καινοτομία με την επιχειρηματικότητα και την ενίσχυση των εθνικών και περιφερειακών πλεονεκτημάτων. Σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα στόχος του είναι η αύξηση του μεγέθους των ελληνικών επιχειρήσεων και η ενίσχυση του εξωστρεφούς προσανατολισμού τους, ώστε να αποτελέσουν βασικό μοχλό ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας.

Η στρατηγική του προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» στηρίζεται σε τέσσερις βασικούς άξονες επενδύσεων, στο πλαίσιο των αντίστοιχων Ταμείων:

Στόχος 1 ΕΣΠΑ 2021-2027 Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα
Στόχος 2 ΕΣΠΑ 2021 - 2027 Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα
Στόχος 3 ΕΣΠΑ 2021 - 2027 Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα
Στόχος 4 ΕΣΠΑ 2021 - 2027 Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα

Ενεργά και αναμενόμενα προγράμματα ΕΣΠΑ 2021-2027

Βασικός Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ - ΕΣΠΑ 2021-2027

Κατάσταση: Ενεργό

Έναρξη: 23 Φεβρουαρίου 2023 – Λήξη: Μέχρι εξαντλήσεως του Π/Υ

Βασικός στόχος της Δράσης 1 «Βασικός Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ» είναι η ψηφιακή αναβάθμιση των ΜμΕ με την υλοποίηση βασικών ενεργειών ψηφιακού μετασχηματισμού ώστε οι ενισχυόμενες επιχειρήσεις να είναι σε θέση να ανταποκριθούν στις αυξημένες ψηφιακές απαιτήσεις της σύγχρονης αγοράς.

Η Δράση ενθαρρύνει, κατά προτεραιότητα, την υλοποίηση στοχευμένων ενεργειών ψηφιακού μετασχηματισμού που συνεισφέρουν σε μία εξωστρεφή, καινοτόμα, ανταγωνιστική και βιώσιμη κρίσιμη παραγωγή προϊόντων και υπηρεσιών υψηλότερης προστιθέμενης αξίας.

Δικαιούχοι, που δύνανται να τύχουν δημόσιας χρηματοδότησης στο πλαίσιο της παρούσας δράσης είναι οι υφιστάμενες πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις

 Βασικές Προϋποθέσεις Συμμετοχής

 1. Να υποβάλλουν μία και μοναδική αίτηση χρηματοδότησης ανά ΑΦΜ.
 2. Να δραστηριοποιούνται στην Ελληνική επικράτεια και να πραγματοποιήσουν επένδυση αποκλειστικά σε μία μόνο Κατηγορία Περιφέρειας (με την ίδια ένταση ενίσχυσης).
 3. Να τηρούν Απλογραφικά ή Διπλογραφικά βιβλία και να έχουν τουλάχιστον μία (1) πλήρη κλεισμένη διαχειριστική χρήση.
 4. Να δραστηριοποιούνται στον επιλέξιμο ΚΑΔ του επενδυτικού σχεδίου τουλάχιστον για ένα (1) έτος.
 5. Το επενδυτικό σχέδιο να αφορά αποκλειστικά σε επιλέξιμες δραστηριότητες.
 6. Να διαθέτουν τουλάχιστον τρία (3) ΕΜΕ εξαρτημένης εργασίας πλήρους ή μερικής απασχόλησης το ημερολογιακό έτος που προηγείται της υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.
 7. Να λειτουργούν νόμιμα διαθέτοντας την κατάλληλη, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, άδεια λειτουργίας.
 8. Να λειτουργούν αποκλειστικά ως επιχειρήσεις εταιρικού/εμπορικού χαρακτήρα.
 9. Να μην βρίσκονται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση.
 10. Να μην έχει ολοκληρωθεί το φυσικό αντικείμενο της επένδυσης ή να μην έχει υλοποιηθεί πλήρως πριν από την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης.
 11. Να πληρούν τις προϋποθέσεις εφαρμογής του Καν. ΕΕ 1407/2013 (De Minimis). Το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας (De Minimis) που έχει λάβει στο παρελθόν η ενιαία επιχείρηση, συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης από αυτή τη Δράση, να μην υπερβαίνει το ποσό των €200.000 (ή €100.000 για τον τομέα των οδικών εμπορευματικών μεταφορών για λογαριασμό τρίτων) μέσα σε μία τριετία (τρέχον οικονομικό έτος και τα δύο (2) προηγούμενα οικονομικά έτη) πριν από τον χρόνο χορήγησης του εννόμου δικαιώματος της ενίσχυσης.

Αφορά επιχειρήσεις, οι οποίες δεν έχουν ακόμα ενσωματώσει σημαντικές τεχνολογίες πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών (ΤΠΕ) στην λειτουργία τους και στοχεύουν στην κάλυψη βασικών ελλείψεων σε εφαρμογές και εξοπλισμό.

Όλες οι περιφέρειες της ελληνικής επικράτειας.

Ποσοστό ενίσχυσης: από 50% έως 60%.

Ο ελάχιστος και μέγιστος συνολικός ενισχυόμενος προϋπολογισμός (Π/Υ) της αίτησης χρηματοδότησης ορίζεται από 18.000€ έως και 30.000€.

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός της αίτησης χρηματοδότησης δεν δύναται να υπερβαίνει το τριπλάσιο του υψηλότερου κύκλου εργασιών που επετεύχθη σε μία από τις τρεις (ή λιγότερες εφόσον η επιχείρηση δεν διαθέτει τρεις) διαχειριστικές περιόδους που προηγούνται του έτους της υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης, με ανώτατο όριο το ποσό των 30.000€.

Προηγμένος Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ - Δράση 2

Κατάσταση: Ενεργό

Έναρξη: 23 Φεβρουαρίου 2023 – Λήξη: Μέχρι εξαντλήσεως του Π/Υ

Βασικός στόχος της Δράσης 2 «Προηγμένος Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ» είναι η αναβάθμιση των ΜμΕ μέσω της αξιοποίησης προηγμένων συστημάτων και τεχνολογιών με τα οποία μπορούν να βελτιώσουν τη θέση τους, στις διεθνείς αγορές, να ενισχύσουν τη λειτουργική ευελιξία, να βελτιώσουν τη παραγωγική διαδικασία αλλά και να αναβαθμίσουν την ανταγωνιστικότητά τους.

Η Δράση ενθαρρύνει, κατά προτεραιότητα, την υλοποίηση στοχευμένων επενδυτικών σχεδίων ψηφιακού μετασχηματισμού που συνεισφέρουν σημαντικά σε μία εξωστρεφή, καινοτόμα, ανταγωνιστική και βιώσιμη λειτουργία των επιχειρήσεων παραγωγής προϊόντων και παροχής υπηρεσιών υψηλότερης προστιθέμενης αξίας.

Δικαιούχοι, που δύνανται να τύχουν δημόσιας χρηματοδότησης στο πλαίσιο της παρούσας δράσης είναι οι υφιστάμενες πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις.

Βασικές Προϋποθέσεις Συμμετοχής

 1. Να υποβάλλουν μία και μοναδική αίτηση χρηματοδότησης ανά ΑΦΜ.
 2. Να δραστηριοποιούνται στην Ελληνική επικράτεια και να πραγματοποιήσουν επένδυση αποκλειστικά σε μία μόνο Κατηγορία Περιφέρειας (με την ίδια ένταση ενίσχυσης).
 3. Να τηρούν Απλογραφικά ή Διπλογραφικά βιβλία και να έχουν τουλάχιστον μία (1) πλήρη κλεισμένη διαχειριστική χρήση.
 4. Να δραστηριοποιούνται στον επιλέξιμο ΚΑΔ του επενδυτικού σχεδίου τουλάχιστον για ένα (1) έτος.
 5. Το επενδυτικό σχέδιο να αφορά αποκλειστικά σε επιλέξιμες δραστηριότητες.
 6. Να διαθέτουν τουλάχιστον πέντε (5) ΕΜΕ εξαρτημένης εργασίας πλήρους ή μερικής απασχόλησης το ημερολογιακό έτος που προηγείται της υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.
 7. Να λειτουργούν νόμιμα διαθέτοντας την κατάλληλη, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, άδεια λειτουργίας.
 8. Να λειτουργούν αποκλειστικά ως επιχειρήσεις εταιρικού/εμπορικού χαρακτήρα.
 9. Να μην βρίσκονται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση.
 10. Να μην έχει ολοκληρωθεί το φυσικό αντικείμενο της επένδυσης ή να μην έχει υλοποιηθεί πλήρως πριν από την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης.
 11. Να πληρούν τις προϋποθέσεις εφαρμογής του Καν. ΕΕ 1407/2013 (De Minimis). Το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας (De Minimis) που έχει λάβει στο παρελθόν η ενιαία επιχείρηση, συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης από αυτή τη Δράση, να μην υπερβαίνει το ποσό των €200.000 (ή €100.000 για τον τομέα των οδικών εμπορευματικών μεταφορών για λογαριασμό τρίτων) μέσα σε μία τριετία (τρέχον οικονομικό έτος και τα δύο (2) προηγούμενα οικονομικά έτη) πριν από τον χρόνο χορήγησης του εννόμου δικαιώματος της ενίσχυσης.

Αφορά επιχειρήσεις οι οποίες στοχεύουν στη διεύρυνση της ψηφιακής και τεχνολογικής τους ωριμότητας με ολοκληρωμένες επενδύσεις σε νέες ΤΠΕ που θα αναβαθμίσουν την ανταγωνιστικότητά τους.

Όλες οι περιφέρειες της ελληνικής επικράτειας.

Ποσοστό ενίσχυσης: από 10% έως 50%.

Ο ελάχιστος και μέγιστος συνολικός ενισχυόμενος προϋπολογισμός (Π/Υ) της αίτησης χρηματοδότησης ορίζεται από 50.000€ έως και 650.000€.

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός του επενδυτικού σχεδίου δεν δύναται να υπερβαίνει το τριπλάσιο του υψηλότερου κύκλου εργασιών που επετεύχθη σε μία από τις τρεις (ή λιγότερες εφόσον η επιχείρηση δεν διαθέτει τρεις) διαχειριστικές περιόδους που προηγούνται του έτους της υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης, με ανώτατο όριο το ποσό των 650.000€.

Ψηφιακός Μετασχηματισμός Αιχμής ΜμΕ - Δράση 3 ΕΣΠΑ 2021-2027 (1)

Κατάσταση: Ενεργό

Έναρξη: 23 Φεβρουαρίου 2023 – Λήξη: Μέχρι εξαντλήσεως του Π/Υ

Βασικός στόχος της Δράσης 3 «Ψηφιακός Μετασχηματισμός Αιχμής ΜμΕ» είναι η αναβάθμιση των ΜμΕ με τεχνολογίες αιχμής ή με εξελιγμένα ψηφιακά συστήματα της 4η βιομηχανικής επανάστασης και συμπληρωματικά η κάλυψη επί μέρους αναγκών σε τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ) που διευρύνουν την παραγωγικότητα και την ανταγωνιστικότητά τους.

Η Δράση ενθαρρύνει, κατά προτεραιότητα, την υλοποίηση στοχευμένων επενδυτικών σχεδίων ψηφιακού μετασχηματισμού που συνεισφέρουν σε μία εξωστρεφή, καινοτόμα, ανταγωνιστική και βιώσιμη κρίσιμη παραγωγή προϊόντων και υπηρεσιών υψηλότερης προστιθέμενης αξίας.

Δικαιούχοι, που δύνανται να τύχουν δημόσιας χρηματοδότησης στο πλαίσιο της παρούσας δράσης είναι οι υφιστάμενες πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις.

Βασικές Προϋποθέσεις Συμμετοχής

 1. Να υποβάλλουν μία (1) επενδυτική πρόταση ανά ΑΦΜ.
 2. Να δραστηριοποιούνται στην Ελληνική επικράτεια και να πραγματοποιήσουν επένδυση αποκλειστικά σε μία μόνο Κατηγορία Περιφέρειας / Περιφερειακή ενότητα που έχουν την ίδια ένταση ενίσχυσης.
 3. Να τηρούν Απλογραφικά ή Διπλογραφικά βιβλία και να έχουν κλεισμένη τουλάχιστον μία (1) πλήρη διαχειριστική χρήση.
 4. Να διαθέτουν τουλάχιστον έναν (1) επιλέξιμο ΚΑΔ δραστηριότητας, κατά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης.
 5. Να δραστηριοποιούνται στον επιλέξιμο ΚΑΔ του επενδυτικού σχεδίου για ένα (1) τουλάχιστον έτος.
 6. Το επενδυτικό σχέδιο να αφορά αποκλειστικά τους επιλέξιμους ΚΑΔ της παρούσας δράσης (επιλέξιμοι τομείς δραστηριότητας βάσει των Καν. ΕΕ 651/2014 (ΓΚΑΚ) και 1407/2013 (De Minimis)).
 7. Nα έχουν εννέα (9) τουλάχιστον ΕΜΕ εξαρτημένης εργασίας πλήρους ή μερικής απασχόλησης κατά το ημερολογιακό έτος που προηγείται της υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.
 8. Να μην έχει γίνει έναρξη εργασιών για το επενδυτικό σχέδιο πριν την υποβολή της αίτησης ενίσχυσης.
 9. Να έχουν την ιδιότητα της ΜμΕ σύμφωνα με τον Ορισμό ΜμΕ της σύστασης της ΕΕ 2003/361/ΕΚ, λαμβανομένων υπόψη των όρων για τη διατήρηση της ιδιότητας αυτής.
 10. Να λειτουργούν νόμιμα διαθέτοντας την κατάλληλη, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, άδεια λειτουργίας.
 11. Να λειτουργούν αποκλειστικά ως επιχειρήσεις εταιρικού/εμπορικού χαρακτήρα.
 12. Να πληρούν τις προϋποθέσεις εφαρμογής του Κανονισμού ΕΕ στον οποίο στηρίζεται το χρηματοδοτικό καθεστώς ενίσχυσης που θα επιλέξουν υποχρεωτικά κατά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης. Υπάρχει η δυνατότητα επιλογής είτε του Καν. ΕΕ 651/2014 (ΓΚΑΚ) ή του Καν. ΕΕ 1407/2013 (De Minimis).
 13. Να συγκεντρώνουν κατ’ ελάχιστο το βαθμό 70 στο ερωτηματολόγιο ψηφιακής ωριμότητας της παρούσας πρόσκλησης.
 14. Να συγκεντρώνουν κατ’ ελάχιστο το συνολικό βαθμό 50 στα βαθμολογούμενα κριτήρια τα οποία θα αφορούν στην περιγραφή του υποβληθέντος επενδυτικού σχεδίου, τον αριθμό εργαζομένων (ΕΜΕ) και την ψηφιακή ωριμότητα της επιχείρησης.

Αφορά επιχειρήσεις που έχουν ενσωματώσει ήδη ΤΠΕ σε πολλές λειτουργίες τους και πλέον επιδιώκουν να υλοποιήσουν ολοκληρωμένες επενδύσεις σε τεχνολογίες αιχμής ή σε λύσεις 4ης βιομηχανικής επανάστασης.

Όλες οι περιφέρειες της ελληνικής επικράτειας.

Ποσοστό ενίσχυσης: από 25% έως 60%.

Ο ελάχιστος και μέγιστος συνολικός ενισχυόμενος προϋπολογισμός (Π/Υ) της αίτησης χρηματοδότησης ορίζεται από 200.001€ έως και 1.200.000€.

Πράσινος Μετασχηματισμός ΜμΕ ΕΣΠΑ 2021-2027

Κατάσταση: Ενεργό (καθεστώς DeMinimis)

Εξαντλήθηκε για τις Περιφέρειες Αττικής και Ν.Αιγαίου

Η Δράση 1 «Πράσινος Μετασχηματισμός ΜμΕ» της Πράσινη Μετάβασης ΜμΕ» αποσκοπεί στην ενθάρρυνση επενδυτικών σχεδίων που στόχος τους είναι η αξιοποίηση και ανάπτυξη σύγχρονων τεχνολογιών, στην αναβάθμιση των παραγόμενων προϊόντων ή/και παρεχόμενων υπηρεσιών και εν γένει δραστηριοτήτων τους, πριμοδοτώντας ενέργειες οι οποίες αξιοποιούν σύγχρονες τεχνολογίες, υποδομές και βέλτιστες πρακτικές σε θέματα ενεργειακής αναβάθμισης, κυκλικής οικονομίας και υιοθέτησης καθαρών πηγών ενέργειας.

Στη Δράση 1 «Πράσινος Μετασχηματισμός ΜμΕ» μπορούν να υποβάλουν πρόταση υφιστάμενες μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις,

όπως αυτές ορίζονται στη Σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ.

Οι βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής των δυνητικά ωφελούμενων επιχειρήσεων είναι οι ακόλουθες:

 1. Να έχουν τουλάχιστον μία (1) πλήρη κλεισμένη διαχειριστική χρήση πριν την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.
 2. Να δραστηριοποιούνται ουσιωδώς (Κύριος Κωδικός Δραστηριότητας ή Κωδικός Δραστηριότητας με τα μεγαλύτερα έσοδα) σε έναν (1) επιλέξιμο ΚΑΔ δραστηριότητας της παρούσας πρόσκλησης πριν την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.
 3. Να διαθέτουν τον/τους επιλέξιμο/ους ΚΑΔ επένδυσης της παρούσας πρόσκλησης πριν την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.
 4. Να έχουν τρεις (3) τουλάχιστον ΕΜΕ εξαρτημένης εργασίας πλήρους ή μερικής απασχόλησης το ημερολογιακό έτος που προηγείται της υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης. Τούτο θα επιβεβαιώνεται βάσει των δηλωθέντων στοιχείων που τηρούνται για την επιχείρηση αυτή στο πληροφοριακό σύστημα ΕΡΓΑΝΗ.
 5. Να λειτουργούν νόμιμα.
 6. Να μην έχει γίνει έναρξη εργασιών για το επενδυτικό σχέδιο πριν την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης.
 7. Να δηλώσουν ως τόπο/τόπους για την υλοποίηση των ενεργειών της παρούσας δράσης αποκλειστικά μία κατηγορία Περιφέρειας.
 8. Να λειτουργούν αποκλειστικά ως επιχειρήσεις εταιρικού/εμπορικού χαρακτήρα
 9. Να πληρούν τις προϋποθέσεις εφαρμογής του Κανονισμού ΕΕ στον οποίο στηρίζεται το χρηματοδοτικό καθεστώς ενίσχυσης που θα επιλέξουν υποχρεωτικά κατά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης. Υπάρχει η δυνατότητα επιλογής είτε του Καν. ΕΕ 651/2014 (ΓΚΑΚ) ή του Καν. ΕΕ 1407/2013 (De minimis).

Βασικές Προϋποθέσεις Συμμετοχής

 1. Να υποβάλλουν μία και μοναδική αίτηση χρηματοδότησης ανά ΑΦΜ.
 2. Να δραστηριοποιούνται στην Ελληνική επικράτεια και να πραγματοποιήσουν επένδυση αποκλειστικά σε μία μόνο Κατηγορία Περιφέρειας (με την ίδια ένταση ενίσχυσης).
 3. Να τηρούν Απλογραφικά ή Διπλογραφικά βιβλία και να έχουν τουλάχιστον μία (1) πλήρη κλεισμένη διαχειριστική χρήση.
 4. Να δραστηριοποιούνται στον επιλέξιμο ΚΑΔ του επενδυτικού σχεδίου τουλάχιστον για ένα (1) έτος.
 5. Το επενδυτικό σχέδιο να αφορά αποκλειστικά σε επιλέξιμες δραστηριότητες.
 6. Να διαθέτουν τουλάχιστον πέντε (5) ΕΜΕ εξαρτημένης εργασίας πλήρους ή μερικής απασχόλησης το ημερολογιακό έτος που προηγείται της υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.
 7. Να λειτουργούν νόμιμα διαθέτοντας την κατάλληλη, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, άδεια λειτουργίας.
 8. Να λειτουργούν αποκλειστικά ως επιχειρήσεις εταιρικού/εμπορικού χαρακτήρα.
 9. Να μην βρίσκονται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση.
 10. Να μην έχει ολοκληρωθεί το φυσικό αντικείμενο της επένδυσης ή να μην έχει υλοποιηθεί πλήρως πριν από την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης.
 11. Να πληρούν τις προϋποθέσεις εφαρμογής του Καν. ΕΕ 1407/2013 (De Minimis). Το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας (De Minimis) που έχει λάβει στο παρελθόν η ενιαία επιχείρηση, συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης από αυτή τη Δράση, να μην υπερβαίνει το ποσό των €200.000 (ή €100.000 για τον τομέα των οδικών εμπορευματικών μεταφορών για λογαριασμό τρίτων) μέσα σε μία τριετία (τρέχον οικονομικό έτος και τα δύο (2) προηγούμενα οικονομικά έτη) πριν από τον χρόνο χορήγησης του εννόμου δικαιώματος της ενίσχυσης.

Όλες οι περιφέρειες της ελληνικής επικράτειας.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της Δράσης ανέρχεται σε 350.000.000€ (Δημόσια Δαπάνη).

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικού σχεδίου κυμαίνεται από 200.001€ έως και 1.000.000€.

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός του επενδυτικού σχεδίου δεν δύναται να υπερβαίνει το διπλάσιο του υψηλότερου κύκλου εργασιών που επετεύχθη σε μία από τις τρεις (ή λιγότερες εφόσον η επιχείρηση δεν διαθέτει για τρεις) διαχειριστικές περιόδους του έτους που προηγείται της υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης με ανώτατο όριο το ποσό του 1.000.000€.

Πράσινη Παραγωγική Επένδυση ΜμΕ ΕΣΠΑ 2021-2027 (1)

Κατάσταση: Ενεργό (καθεστώς DeMinimis)

Εξαντλήθηκε για τις Περιφέρειες Αττικής και Ν.Αιγαίου

Σκοπός της Δράσης 2 «Πράσινη Παραγωγική Επένδυση ΜμΕ» της «Πράσινης Μετάβασης ΜμΕ» είναι να ενθαρρύνει μικρά επενδυτικά σχέδια που στοχεύουν στην αξιοποίηση και ανάπτυξη συγχρόνων τεχνολογιών, στην αναβάθμιση των παραγόμενων προϊόντων ή/ και παρεχόμενων υπηρεσιών και εν γένει δραστηριοτήτων τους, πριμοδοτώντας ενέργειες οι οποίες αξιοποιούν σύγχρονες τεχνολογίες, υποδομές και βέλτιστες πρακτικές σε θέματα ενεργειακής αναβάθμισης, κυκλικής οικονομίας και υιοθέτησης καθαρών πηγών.

Στη Δράση 2 «Πράσινη Παραγωγική Επένδυση ΜμΕ» μπορούν να υποβάλουν πρόταση υφιστάμενες μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, όπως αυτές ορίζονται στη Σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ.

 Βασικές Προϋποθέσεις Συμμετοχής

Οι βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής των δυνητικά ωφελούμενων επιχειρήσεων είναι οι ακόλουθες:

 1. Να πραγματοποιήσουν επένδυση αποκλειστικά σε μία Κατηγορία Περιφέρειας
 2. Να έχουν τουλάχιστον μία (1) πλήρη κλεισμένη διαχειριστική χρήση πριν την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης
 3. Να δραστηριοποιούνται ουσιωδώς (Κύριος ΚΑΔ ή ΚΑΔ μεγαλύτερων εσόδων) σε έναν (1) επιλέξιμο ΚΑΔ δραστηριότητας, πριν την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης
 4. Να διαθέτουν τον/τους επιλέξιμο/ους ΚΑΔ επένδυσης της παρούσας πρόσκλησης πριν την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης
 5. Να έχουν δύο (2) τουλάχιστον ΕΜΕ εξαρτημένης εργασίας το ημερολογιακό έτος που προηγείται της υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης. Τούτο θα επιβεβαιώνεται βάσει των δηλωθέντων στοιχείων που τηρούνται για την επιχείρηση αυτή στο πληροφοριακό σύστημα ΕΡΓΑΝΗ.
 6. Να λειτουργούν νόμιμα
 7. Να μην έχει γίνει έναρξη εργασιών για το επενδυτικό σχέδιο πριν την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης
 8. Να λειτουργούν αποκλειστικά ως επιχειρήσεις εταιρικού/εμπορικού χαρακτήρα
 9. Να πληρούν τις προϋποθέσεις εφαρμογής του Καν. ΕΕ 1407/2013 (De Minimis) στον οποίο στηρίζεται η Δράση.

Όλες οι περιφέρειες της ελληνικής επικράτειας.

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικού σχεδίου κυμαίνεται από 30.000 έως και 200.000€.

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός του επενδυτικού σχεδίου δεν δύναται να υπερβαίνει το διπλάσιο του υψηλότερου κύκλου εργασιών που επετεύχθη σε μία από τις τρεις (ή λιγότερες εφόσον η επιχείρηση δεν διαθέτει για τρεις) διαχειριστικές περιόδους του έτους που προηγείται της υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης με ανώτατο όριο το ποσό των 200.000€

Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας

Κατάσταση: Αναμένεται

Έναρξη: εντός 2023

Η δράση «Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας για Μικρές και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις» στοχεύει στην ενίσχυση υφιστάμενων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων, προκειμένου να αναβαθμίσουν και να βελτιώσουν την ανταγωνιστική τους θέση στην εσωτερική και εξωτερική αγορά, επενδύοντας στον εκσυγχρονισμό του παραγωγικού εξοπλισμού τους και στην πιστοποίηση των προϊόντων τους

Μικρές και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις.

 1. Αγροδιατροφή / Βιομηχανία Τροφίμων
 2. Ενέργεια
 3. Εφοδιαστική Αλυσίδα
 4. Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες (ΠΔΒ)
 5. Περιβάλλον
 6. Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ)
 7. Υγεία
 8. Υλικά – Κατασκευές

Όλες οι περιφέρειες της ελληνικής επικράτειας.

H ελάχιστη χρηματοδότηση ανά επενδυτικό σχέδιο είναι 20.000€ ενώ η μέγιστη χρηματοδότηση είναι 200.000€. Η επιδότηση ανά επενδυτικό σχέδιο κυμαίνεται από 50% έως 65%.

«Ερευνώ – Καινοτομώ 2021-2027» Παρέμβαση 1

Κατάσταση: Αναμένεται

Έναρξη: εντός 3ου τριμήνου 2023

Στόχος της Παρέμβασης I «Έρευνα και Ανάπτυξη από Επιχειρήσεις» είναι η δημιουργία νέων θέσεων ερευνητικού και επιστημονικού/τεχνικού προσωπικού μέσω της υποστήριξης της έρευνας, προώθησης της καινοτομίας και ενίσχυσης της δικτύωσης των επιχειρήσεων.

Υφιστάμενες Επιχειρήσεις (ΜμΕ) ανεξαρτήτως ημερομηνίας ίδρυσης. Επίσης, δυνητικοί δικαιούχοι είναι Ομάδες Επιχειρήσεων στις οποίες απαραίτητα τουλάχιστον μία είναι ΜμΕ.

Η ενδεικτική κατανομή της Δημόσιας Δαπάνης ανά θεματικό τομέα προτεραιότητας της Εθνικής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (ΕΣΕΕ) 2021-2027 έχει ως ακολούθως: 

Τομείς Προτεραιότητας ΕΣΕΕ 2021-2027  |  Δημόσια Δαπάνη (σε εκατομμύρια €) 

 1. Υλικά, Κατασκευές & Βιομηχανία: 20
 2. Τουρισμός, Πολιτισμός & Δημιουργικές Βιομηχανίες: 41
 3. Αγροδιατροφική Αλυσίδα: 54
 4. Περιβάλλον & Κυκλική Οικονομία: 33
 5. Βιοεπιστήμες, Υγεία, Φάρμακα: 59
 6. Μεταφορές & Εφοδιαστική Αλυσίδα: 18
 7. Αειφόρος Ενέργεια: 23
 8. Ψηφιακές Τεχνολογίες: 52

Όλες οι περιφέρειες της ελληνικής επικράτειας.

Μέγιστος Προϋπολογισμός Αίτησης Χρηματοδότησης

 1. Έρευνα και Ανάπτυξη από Επιχειρήσεις: 800.000€

Το σύνολο του προϋπολογισμού των προτάσεων μιας επιχείρησης – δυνητικού δικαιούχου, δεν δύναται να υπερβαίνει το πενταπλάσιο του υψηλότερου κύκλου εργασιών που επετεύχθη σε μία από τις τρεις (ή λιγότερες εφόσον η επιχείρηση δεν διαθέτει τρεις) διαχειριστικές περιόδους, του έτους που προηγείται της υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης. 

Του ανωτέρω ορίου εξαιρούνται : 

α) οι νεοφυείς επιχειρήσεις που κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης στο Ερευνώ – Καινοτομώ 2021-2027, είναι μέλη του Εθνικού Μητρώου Νεοφυών Επιχειρήσεων “Elevate Greece”. 

β) οι επιχειρήσεις που υποβάλουν αίτηση χρηματοδότησης στο πλαίσιο της Παρέμβασης IV: Σφραγίδα Αριστείας (Seal of Excellence) για επιχειρήσεις. 

Σε περίπτωση που η επιχείρηση – δυνητικός δικαιούχος δεν έχει κλείσει καμιά διαχειριστική περίοδο, το σύνολο του προϋπολογισμού των προτάσεων που θα υποβάλει, δεν δύναται να υπερβαίνει το πενταπλάσιο του μετοχικού της κεφαλαίου. 

«Ερευνώ – Καινοτομώ 2021-2027» Παρέμβαση 2

Κατάσταση: Αναμένεται

Έναρξη: εντός 3ου τριμήνου 2023

Στόχος της Παρέμβασης II «Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Ερευνητικούς Οργανισμούς» είναι η προώθηση συνεργασιών/συμπράξεων μεταξύ των επιχειρήσεων και των ερευνητικών οργανισμών.

Συμπράξεις υφισταμένων επιχειρήσεων, ανεξαρτήτως μεγέθους (τουλάχιστον ένας πρέπει να είναι ΜμΕ) και ημερομηνίας ίδρυσης, με ερευνητικούς οργανισμούς, με κύριους αποδέκτες τις επιχειρήσεις.

Η ενδεικτική κατανομή της Δημόσιας Δαπάνης ανά θεματικό τομέα προτεραιότητας της Εθνικής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (ΕΣΕΕ) 2021-2027 έχει ως ακολούθως: 

Τομείς Προτεραιότητας ΕΣΕΕ 2021-2027  |  Δημόσια Δαπάνη (σε εκατομμύρια €) 

 1. Υλικά, Κατασκευές & Βιομηχανία: 20
 2. Τουρισμός, Πολιτισμός & Δημιουργικές Βιομηχανίες: 41
 3. Αγροδιατροφική Αλυσίδα: 54
 4. Περιβάλλον & Κυκλική Οικονομία: 33
 5. Βιοεπιστήμες, Υγεία, Φάρμακα: 59
 6. Μεταφορές & Εφοδιαστική Αλυσίδα: 18
 7. Αειφόρος Ενέργεια: 23
 8. Ψηφιακές Τεχνολογίες: 52

Όλες οι περιφέρειες της ελληνικής επικράτειας.

Μέγιστος Προϋπολογισμός Αίτησης Χρηματοδότησης

 1. Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Ερευνητικούς Οργανισμούς: 2.000.000€

Το σύνολο του προϋπολογισμού των προτάσεων μιας επιχείρησης – δυνητικού δικαιούχου, δεν δύναται να υπερβαίνει το πενταπλάσιο του υψηλότερου κύκλου εργασιών που επετεύχθη σε μία από τις τρεις (ή λιγότερες εφόσον η επιχείρηση δεν διαθέτει τρεις) διαχειριστικές περιόδους, του έτους που προηγείται της υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης. 

Του ανωτέρω ορίου εξαιρούνται : 

α) οι νεοφυείς επιχειρήσεις που κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης στο Ερευνώ – Καινοτομώ 2021-2027, είναι μέλη του Εθνικού Μητρώου Νεοφυών Επιχειρήσεων “Elevate Greece”. 

β) οι επιχειρήσεις που υποβάλουν αίτηση χρηματοδότησης στο πλαίσιο της Παρέμβασης IV: Σφραγίδα Αριστείας (Seal of Excellence) για επιχειρήσεις. 

Σε περίπτωση που η επιχείρηση – δυνητικός δικαιούχος δεν έχει κλείσει καμιά διαχειριστική περίοδο, το σύνολο του προϋπολογισμού των προτάσεων που θα υποβάλει, δεν δύναται να υπερβαίνει το πενταπλάσιο του μετοχικού της κεφαλαίου. 

«Ερευνώ – Καινοτομώ 2021-2027» Παρέμβαση 3

Κατάσταση: Αναμένεται

Έναρξη: εντός 3ου τριμήνου 2023

Στόχος της Παρέμβασης ΙΙΙ «Αξιοποίηση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων» είναι προώθηση της έρευνας σε επόμενο επίπεδο τεχνολογικής ετοιμότητας, έχοντας ως βάση αποτελέσματα που έχουν παραχθεί σε προηγούμενα ερευνητικά έργα.

Υφιστάμενες μεμονωμένες ΜμΕ.

Η ενδεικτική κατανομή της Δημόσιας Δαπάνης ανά θεματικό τομέα προτεραιότητας της Εθνικής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (ΕΣΕΕ) 2021-2027 έχει ως ακολούθως: 

Τομείς Προτεραιότητας ΕΣΕΕ 2021-2027  |  Δημόσια Δαπάνη (σε εκατομμύρια €) 

 1. Υλικά, Κατασκευές & Βιομηχανία: 20
 2. Τουρισμός, Πολιτισμός & Δημιουργικές Βιομηχανίες: 41
 3. Αγροδιατροφική Αλυσίδα: 54
 4. Περιβάλλον & Κυκλική Οικονομία: 33
 5. Βιοεπιστήμες, Υγεία, Φάρμακα: 59
 6. Μεταφορές & Εφοδιαστική Αλυσίδα: 18
 7. Αειφόρος Ενέργεια: 23
 8. Ψηφιακές Τεχνολογίες: 52

Όλες οι περιφέρειες της ελληνικής επικράτειας.

Μέγιστος Προϋπολογισμός Αίτησης Χρηματοδότησης

 1. Αξιοποίηση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων: 2.000.000€

Το σύνολο του προϋπολογισμού των προτάσεων μιας επιχείρησης – δυνητικού δικαιούχου, δεν δύναται να υπερβαίνει το πενταπλάσιο του υψηλότερου κύκλου εργασιών που επετεύχθη σε μία από τις τρεις (ή λιγότερες εφόσον η επιχείρηση δεν διαθέτει τρεις) διαχειριστικές περιόδους, του έτους που προηγείται της υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης. 

Του ανωτέρω ορίου εξαιρούνται : 

α) οι νεοφυείς επιχειρήσεις που κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης στο Ερευνώ – Καινοτομώ 2021-2027, είναι μέλη του Εθνικού Μητρώου Νεοφυών Επιχειρήσεων “Elevate Greece”. 

β) οι επιχειρήσεις που υποβάλουν αίτηση χρηματοδότησης στο πλαίσιο της Παρέμβασης IV: Σφραγίδα Αριστείας (Seal of Excellence) για επιχειρήσεις. 

Σε περίπτωση που η επιχείρηση – δυνητικός δικαιούχος δεν έχει κλείσει καμιά διαχειριστική περίοδο, το σύνολο του προϋπολογισμού των προτάσεων που θα υποβάλει, δεν δύναται να υπερβαίνει το πενταπλάσιο του μετοχικού της κεφαλαίου. 

«Ερευνώ – Καινοτομώ 2021-2027» Παρέμβαση 4

Κατάσταση: Αναμένεται

Έναρξη: εντός 3ου τριμήνου 2023

Στόχος της Παρέμβαση ΙV «Σφραγίδα Αριστείας (Seal of Excellence) για επιχειρήσεις» είναι η υποστήριξη της έρευνας και της καινοτομίας μέσω της χρηματοδότησης προτάσεων σημαντικής αξίας που κατατέθηκαν από ελληνικές ΜμΕ επιχειρήσεις στο πλαίσιο του Προγράμματος «Ορίζοντας Ευρώπη» (Horizon Europe) της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) και έλαβαν τη Σφραγίδα Αριστείας.

Μικρομεσαίες ελληνικές επιχειρήσεις που έλαβαν τη Σφραγίδα Αριστείας (Seal of Excellence) για έργα έρευνας και ανάπτυξης.

Η ενδεικτική κατανομή της Δημόσιας Δαπάνης ανά θεματικό τομέα προτεραιότητας της Εθνικής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (ΕΣΕΕ) 2021-2027 έχει ως ακολούθως: 

Τομείς Προτεραιότητας ΕΣΕΕ 2021-2027  |  Δημόσια Δαπάνη (σε εκατομμύρια €) 

 1. Υλικά, Κατασκευές & Βιομηχανία: 20
 2. Τουρισμός, Πολιτισμός & Δημιουργικές Βιομηχανίες: 41
 3. Αγροδιατροφική Αλυσίδα: 54
 4. Περιβάλλον & Κυκλική Οικονομία: 33
 5. Βιοεπιστήμες, Υγεία, Φάρμακα: 59
 6. Μεταφορές & Εφοδιαστική Αλυσίδα: 18
 7. Αειφόρος Ενέργεια: 23
 8. Ψηφιακές Τεχνολογίες: 52

Όλες οι περιφέρειες της ελληνικής επικράτειας.

Μέγιστος Συνολικός Προϋπολογισμός Αίτησης Χρηματοδότησης ανά Παρέμβαση

 1. Σφραγίδα Αριστείας (Seal of Excellence) για Επιχειρήσεις = Στο όριο του εγκεκριμένου Π/Υ από το Horizon Europe

Μέγιστος Αριθμός Υποβαλλόμενων Αιτήσεων Χρηματοδότησης Ανά Επιχείρηση

Κάθε αυτοτελής επιχείρηση (με ξεχωριστό ΑΦΜ) μπορεί να συμμετέχει ως δυνητικός δικαιούχος σε έως πέντε (5) Αιτήσεις Χρηματοδότησης αθροιστικά ανεξαρτήτως παρέμβασης, καθ’ όλη τη διάρκεια της Δράσης. 

Σημειώνεται ότι δεν τίθεται περιορισμός στον αριθμό των προτάσεων στις οποίες συμμετέχει ένας ερευνητικός οργανισμός. 

Εξοικονομώ - Επιχειρώ (2)

Κατάσταση: Αναμένεται

Εντός 2023

Η Δράση «Εξοικονομώ – Επιχειρώ» αποτελεί μέρος των πολιτικών και μέτρων του Εθνικού Σχεδίου για την Ενέργεια και το Κλίμα (ΕΣΕΚ) το οποίο καθορίζει με λεπτομέρεια το σχέδιο δράσης για την επίτευξη συγκεκριμένων  ενεργειακών και κλιματικών στόχων έως το 2030. 

Η Δράση στοχεύει στην ενίσχυση των επιχειρήσεων για τη βελτίωση της ενεργειακής τους απόδοσης. Η βελτίωση της ενεργειακής τους απόδοσης αναμένεται να προκύψει από:

 1. την ενεργειακή αναβάθμιση της κτιριακής υποδομής με παρεμβάσεις στο κτιριακό κέλυφος, αναβάθμιση εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, αναβάθμιση συστημάτων ψύξης/θέρμανσης, αναβάθμιση ή και ένταξη νέων υλικών και εξοπλισμού για τη μείωση των απωλειών ενέργειας, αναβάθμιση εξοπλισμού φωτισμού, κλπ, και
 2. την εγκατάσταση και πιστοποίηση συστημάτων διαχείρισης της ενέργειας και διατάξεων αυτοματισμού

Υφιστάμενες πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες έχουν συσταθεί μέχρι τις 31/12/2020 και δραστηριοποιούνται σε έναν από τους ακόλουθους τρεις κλάδους:

 1. Κλάδος Εμπορίου
 2. Κλάδος Υπηρεσιών
 3. Κλάδος Τουρισμού

Η Δράση αποτελεί μέρος της προσπάθειας για την εφαρμογή της Πράσινης Μετάβασης και συγκεκριμένα:

 1. του περιορισμού της κλιματικής αλλαγής
 2. της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή 
 3. της μετάβασης σε μια κυκλική οικονομία

Για κάθε έργο που θα υποβληθεί και θα επιχορηγηθεί στα πλαίσια της Δράσης, ο ελάχιστος ενεργειακός – περιβαλλοντικός στόχος καθορίζεται ως εξής:

 1. μείωση εκπεμπόμενων ρύπων τουλάχιστον κατά 35%
 2. εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας τουλάχιστον κατά 35% 
 3. αναβάθμιση της ενεργειακής κατηγορίας βάσει ΠΕΑ τουλάχιστον κατά τρεις (3) ενεργειακές τάξεις σε σχέση με την υπάρχουσα κατάταξη, εφόσον πρόκειται για αναβάθμιση κτιριακών υποδομών

Όλες οι περιφέρειες της ελληνικής επικράτειας.

 1. Για τους κλάδους του Εμπορίου και των Υπηρεσιών ενισχύονται έργα συνολικού προϋπολογισμού ύψους επένδυσης (επιχορηγούμενος προϋπολογισμός) έως 100.000€.
 2. Για τον κλάδο του Τουρισμού ενισχύονται έργα συνολικού προϋπολογισμού ύψους επένδυσης (επιχορηγούμενος προϋπολογισμός) από 50.000€ έως 500.000€. Βασική προϋπόθεση, η δυναμικότητα της μονάδας να είναι έως 100 κλίνες

Οι επιλέξιμες δαπάνες διακρίνονται σε δαπάνες για την υλοποίηση των επεμβάσεων ενεργειακής αναβάθμισης και σε λοιπές υποστηρικτικές δαπάνες, δηλαδή δαπάνες απαραίτητες για τη σύνταξη, την υποβολή και την παρακολούθηση της αίτησης καθώς και τον τελικό έλεγχο επίτευξης των ελάχιστον ενεργειακών στόχων.

Ποσοστά επιχορήγησης:

 1. Για τις μεσαίες επιχειρήσεις, επιχορηγείται το 40% των δαπανών για ενεργειακή αναβάθμιση και το 40% των υποστηρικτικών δαπανών.
 2. Για τις πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις, επιχορηγείται το 50% των δαπανών για ενεργειακή αναβάθμιση και το 40% των υποστηρικτικών δαπανών.
Στήριξη της παραγωγής οπτικοακουστικών έργων στην Ελλάδα

Κατάσταση: Αναμένεται

Εντός 2023

Στόχος του προγράμματος ”Στήριξη της παραγωγής οπτικοακουστικών έργων στην Ελλάδα” είναι η ενίσχυση της βιώσιμης ανάπτυξης και της ανταγωνιστικότητας των ΜμΕ και δημιουργία θέσεων εργασίας στις ΜμΕ, συμπεριλαμβανομένων των παραγωγικών επενδύσεων.

Οι υποβολές για το πρόγραμμα αναμένεται να ανοίξουν εντός του 3ου τριμήνου 2023. Η λήξη των υποβολών θα πραγματοποιηθεί με την εξάντληση του π/υ.

Συνολικός προϋπολογισμός: 100.000.000 ευρώ

Μικρομεσαίες επιχειρήσεις

Όλες οι περιφέρειες της ελληνικής επικράτειας.

Ενίσχυση της ίδρυσης και λειτουργίας νέων μικρομεσαίων επιχειρήσεων

Κατάσταση: Αναμένεται

Έναρξη: εντός 2ου τριμήνου 2023

Στόχος του προγράμματος ”Ενίσχυση της ίδρυσης και λειτουργίας νέων μικρομεσαίων επιχειρήσεων” είναι η ενίσχυση της βιώσιμης ανάπτυξης και της ανταγωνιστικότητας των ΜμΕ και δημιουργία θέσεων εργασίας στις ΜμΕ, συμπεριλαμβανομένων των παραγωγικών επενδύσεων.

Οι υποβολές για το πρόγραμμα αναμένεται να ανοίξουν εντός του 3ου τριμήνου 2023. Η λήξη των υποβολών θα πραγματοποιηθεί με την εξάντληση του π/υ.

Συνολικός προϋπολογισμός: 200.000.000 ευρώ

Μικρομεσαίες επιχειρήσεις

Όλες οι περιφέρειες της ελληνικής επικράτειας.

Ενίσχυση της ίδρυσης και λειτουργίας νέων τουριστικών επιχειρήσεων

Κατάσταση: Αναμένεται

Εντός 2023

Στόχος του προγράμματος ”Ενίσχυση της ίδρυσης και λειτουργίας νέων τουριστικών επιχειρήσεων” είναι η ενίσχυση της βιώσιμης ανάπτυξης και της ανταγωνιστικότητας των ΜμΕ και δημιουργία θέσεων εργασίας στις ΜμΕ, συμπεριλαμβανομένων των παραγωγικών επενδύσεων.

Οι υποβολές για το πρόγραμμα αναμένεται να ανοίξουν εντός του 3ου τριμήνου 2023. Η λήξη των υποβολών θα πραγματοποιηθεί με την εξάντληση του π/υ.

Συνολικός προϋπολογισμός: 150.000.000 ευρώ

Μικρομεσαίες επιχειρήσεις

Όλες οι περιφέρειες της ελληνικής επικράτειας.

Ενεργά Επιδοτούμενα Προγράμματα
Νέος Αναπτυξιακός Νόμος - Ελλάδα Ισχυρή Ανάπτυξη - ν.48872022
Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας - Ελλάδα 2.0 - Ευνοϊκά Δάνεια και Επιχορηγήσεις
Η QBC διαθέτει Συμβούλους Επιχειρήσεων με πολυετή εμπειρία και τεχνογνωσία στην ένταξη επιχειρήσεων σε κρατικά και ευρωπαϊκά επιδοτούμενα προγράμματα.

Οι Σύμβουλοι Επιχειρήσεων της QBC από το 2021 έχουν εξασφαλίσει την επιτυχημένη ένταξη σε επιδοτούμενα προγράμματα για περισσότερες από 250 επιχειρήσεις.

επικοινωνία με συμβουλευτική εταιρία προγράμματα ΕΣΠΑ 2021-2027
ενεργά επιδοτούμενα προγράμματα

Κατεβάστε το E-book

Αποδέχομαι να λαμβάνω ενημερωτικό υλικό από το qbc.gr

Συμπληρώστε τα στοιχεία σας και κατεβάστε άμεσα το E-book

Ευχαριστούμε!Μπορείτε να κατεβάσετε το e-book κάνοντας κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο

Newletter

Αποδέχομαι να λαμβάνω ενημερωτικό υλικό από το qbc.gr

Συμπληρώστε τα στοιχεία σας για να  να λαμβάνετε πρώτοι τα νέα μας

Ευχαριστούμε για την εγγραφή!