fbpx

Ενίσχυση Υφιστάμενων Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων | ΠE Δυτικής Μακεδονίας & Μεγαλόπολης

Ενίσχυση Υφιστάμενων Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων - Δίκαιη Μετάβαση ΠΕ Δυτικής Μακεδονίας & Μεγαλόπολης

Πληροφορίες Προγράμματος

Η Δράση στοχεύει στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας υφιστάμενων, πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων των περιοχών που υπάγονται στη Δίκαιη Μετάβαση (Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και Δήμοι Μεγαλόπολης, Οιχαλίας, Γορτυνίας, Τρίπολης της Περιφέρειας Πελοποννήσου). Σκοπός είναι η ανταπόκριση των επιχειρήσεων στις προκλήσεις της παγκοσμιοποίησης και της μεταλιγνιτικής εποχής αλλά και στη βελτίωση της θέσης τους στην εγχώρια και διεθνή αγορά με απώτερο στόχο την εξασφάλιση υφιστάμενων θέσεων εργασίας και τη δημιουργία νέων.

Η Δράση ενθαρρύνει επενδυτικά σχέδια που στοχεύουν στην αξιοποίηση και ανάπτυξη σύγχρονων τεχνολογιών, σύγχρονων και καινοτόμων διαδικασιών και μέσων στην παραγωγική διαδικασία, και που αποβλέπουν στην αναβάθμιση των παραγόμενων προϊόντων ή/και παρεχόμενων υπηρεσιών και των εν γένει δραστηριοτήτων τους, συμπεριλαμβανομένων και των ενεργειών που αξιοποιούν σύγχρονες τεχνολογίες, υποδομές και βέλτιστες πρακτικές σε θέματα ενεργειακής αναβάθμισης.

 

[Οδηγός] Ενίσχυση Υφιστάμενων Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων ΠE Δυτικής Μακεδονίας & Μεγαλόπολης

Ενίσχυση Υφιστάμενων Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων _ ΠE Δυτικής Μακεδονίας & Μεγαλόπολης

Ημερομηνίες Υποβολής αιτήσεων

Έναρξη υποβολής αιτήσεων: 08/02/2024 και ώρα 13:00

Λήξη υποβολής αιτήσεων: 08/04/2024 και ώρα 15:00

Προϋπολογισμός

Ο Συνολικός Προϋπολογισμός της Δράσης ανέρχεται σε 30.000.000€.

Ο Επιχορηγούμενος Προϋπολογισμός κάθε επενδυτικού σχεδίου μπορεί να κυμαίνεται από 20.000€ έως και 100.000€. Αιτήσεις χρηματοδότησης με υποβαλλόμενο προϋπολογισμό μικρότερο των 20.000€ είναι μη επιλέξιμες.

Κατανομή Δαπανών και Επιλέξιμες Περιφέρειες Δράσης

Η Συνολική Δημόσια Δαπάνη της Δράσης θα διατεθεί στις επιχειρήσεις που θα υλοποιήσουν επενδυτικό σχέδιο στις επιλέξιμες γεωγραφικές περιοχές ως εξής:

Περιφέρεια

Γεωγραφική Ενότητα

Υφιστάμενες Επιχειρήσεις

Δυτικής Μακεδονίας

Π.Ε. Κοζάνης

6.300.000 €

Π.Ε. Φλώρινας

6.300.000 €

Π.Ε. Καστοριάς

4.200.000€

Π.Ε. Γρεβενών

4.200.000 €

Σύνολο Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

21.000.000 €

Πελοποννήσου

Δήμος Μεγαλόπολης

4.500.000 €

Δήμος Οιχαλίας

4.500.000 €

Δήμος Γορτυνίας

Δήμος Τριπόλεως

Σύνολο Περιφέρειας Πελοποννήσου

9.000.000 €

Σύνολο Περιφερειών

30.000.000 €

Δικαιούχοι

Δικαιούχοι, που δύνανται να τύχουν δημόσιας χρηματοδότησης στο πλαίσιο της παρούσας δράσης, είναι υφιστάμενες πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις που θα υλοποιήσουν επενδυτικό σχέδιο σχετικό με τους επιλέξιμους ΚΑΔ.

Ως υφιστάμενες επιχειρήσεις νοούνται οι επιχειρήσεις που κατά την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης, διαθέτουν τουλάχιστον δύο (2) πλήρεις κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις, για τις οποίες έχουν υποβληθεί τα προσήκοντα φορολογικά έντυπα, ήτοι να έχουν κάνει έναρξη εργασιών πριν την 1η Ιανουαρίου 2021 (01/01/2021).

Επιλέξιμες Δαπάνες

Κατηγορίες Δαπανών 

Υποκατηγορίες

 Δαπάνες Εξοπλισμού & Μεταφορικών (αυτοπαραγωγή)

02.20 Παραγωγικός & Μηχανολογικός Εξοπλισμός

02.17 Συστήματα αυτοματισμού και ειδικά συστήματα πληροφορικής

02.19 Μέσων Ψηφιακός εξοπλισμός γραφείου

02.06 Λοιπός Εξοπλισμός

02.05 Εξοπλισμός για την προστασία του Περιβάλλοντος και Εξοικονόμησης Ενέργειας Υποχρεωτική δαπάνη για την Προστασία του Περιβάλλοντος και την Εξοικονόμηση Ενέργειας

02.22 Εξοπλισμός κυκλικής οικονομίας

02.23 Εξοπλισμός για την εγκατάσταση φωτοβολταικών σταθμών και συστημάτων αποθήκευσης για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας

02.24 Ηλεκτρικά Μεταφορικά Μέσα

Δαπάνες για Κτίρια & Περιβάλλοντα Χώρο

03.10 Κτιριακές παρεμβάσεις για την προστασία του Περιβάλλοντος, την Εξοικονόμηση Ενέργειας, Ύδατος και Επεξεργασίας Αποβλήτων

03.13 Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος

 Δαπάνες για Παροχή Υπηρεσιών

04.11 Συμβουλευτική υποστήριξη

04.18 Υπηρεσίες προμήθειας/χρήσης Λογισμικού υπό καθεστώς «Software as a Service», «cloud computing» ή άλλο παρεμφερές αυτού

04.24 Πιστοποίηση και συμμόρφωση προϊόντων σύμφωνα με εθνικά, εναρμονισμένα καθώς και προαιρετικά πρότυπα ευρωπαϊκών χωρών ή /και χωρών εκτός Ε.Ε.

04.25 Πιστοποίηση υπηρεσιών & διαδικασιών σύμφωνα με εθνικά, εναρμονισμένα καθώς και λοιπά ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα

04.27 Δαπάνες Προβολής και Εξωστρέφειας

04.28 Συμμετοχή σε εμπορικές εκθέσεις

04.29 Τεχνικές Μελέτες

 Δαπάνες Λογισμικού

06.05 Κατασκευή ιστοσελίδας, e-shop, mobile εφαρμογών ως πάγια στοιχεία

06.07 Λογισμικό και δικαιώματα χρήσης (licenses) προγραμμάτων λογισμικού

Έμμεσες Δαπάνες

Έμμεσες Δαπάνες Υποχρεωτική

Ένταση Ενίσχυσης

Η Δημόσια Δαπάνη για όλα τα επενδυτικά σχέδια ανέρχεται στο 70% του Προϋπολογισμού.

Διάρκεια

Η διάρκεια υλοποίησης ενός έργου δεν μπορεί να υπερβαίνει τους δώδεκα (12) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Έγκρισης Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης, όποτε ξεκινά η επιλεξιμότητα των δαπανών.

Υποβολή και Αξιολόγηση

Η αίτηση χρηματοδότησης υποβάλλεται υποχρεωτικά, αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΟΠΣΚΕ) και συνοδεύεται από όλα τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στο ΦΕΚ.

Πώς μπορεί να σας βοηθήσει η QBC;

Η QBC διαθέτει στο συμβουλευτικό της τμήμα Συμβούλους Επιχειρήσεων με την απαραίτητη τεχνογνωσία και εμπειρία για την επιτυχημένη ένταξή σας στη Δράση. 

 

Η υποστήριξή μας θα λάβει χώρα σε 4 διακριτές φάσεις.

Φάση 1 – Επισκόπηση/Ανάπτυξη και αξιολόγηση της πρότασης

Φάση 2 – Υποβολή αίτησης υπαγωγής στη Δράση

Φάση 3 – Υποστήριξη κατά τις επικοινωνίες με τους εμπλεκόμενους φορείς κατά την υποβολή και αξιολόγηση των αιτήσεων

Φάση 4 – Υποστήριξη κατά την υλοποίηση της πρότασης

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το «Ενίσχυση Υφιστάμενων Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας & Μεγαλόπολης», μπορείτε να επικοινωνήσετε τηλεφωνικώς στο 216 900 7576 ή να υποβάλετε αίτημα επικοινωνίας.

Leave a comment

Κατεβάστε το E-book

Αποδέχομαι να λαμβάνω ενημερωτικό υλικό από το qbc.gr

Συμπληρώστε τα στοιχεία σας και κατεβάστε άμεσα το E-book

Ευχαριστούμε!Μπορείτε να κατεβάσετε το e-book κάνοντας κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο

Newletter

Αποδέχομαι να λαμβάνω ενημερωτικό υλικό από το qbc.gr

Συμπληρώστε τα στοιχεία σας για να  να λαμβάνετε πρώτοι τα νέα μας

Ευχαριστούμε για την εγγραφή!