fbpx

Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας νέων ΜμΕ | Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα 2021 – 2027

Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας νέων ΜμΕ Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα 2021 - 2027

 

Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας νέων ΜμΕ

Η επιχειρηματικότητα στη χώρα εξελίσσεται, τόσο σε κλάδους που παραδοσιακά εμφανίζουν συγκριτικά πλεονεκτήματα, όσο και σε αναδυόμενους κλάδους της οικονομίας όπου εμφανίζονται νέες ευκαιρίες και δυνατότητες ανάπτυξης νέων επιχειρηματικών προτύπων. Στόχος του Προγράμματος «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας νέων ΜμΕ» είναι η ενίσχυση της επιχειρηματικότητας που αποτελεί έναν από τους βασικότερους μοχλούς ανάπτυξης της οικονομίας και της κοινωνίας, προωθώντας τη μεγέθυνση του εθνικού ΑΕΠ.

Υπαγόμενα Επενδυτικά Σχέδια

Η Δράση αφορά την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας σε όλη τη χώρα, μέσω της δημιουργίας νέων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, σε επιλεγμένους ΚΑΔ όλων των κλάδων της οικονομίας, πλην της εστίασης, του λιανικού εμπορίου και του τουρισμού.

Κανονισμός Ενίσχυσης

Οι ενισχύσεις της παρούσας Δράσης θα διατεθούν στο πλαίσιο του Κανονισμού ήσσονος σημασίας (De Minimis).

Ποσό και Ποσοστά ενίσχυσης

Η Δράση θα υλοποιηθεί με πόρους του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» του ΕΣΠΑ 2021 – 2027, συνολικού ύψους 190.000.000€, ενώ συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από το Ελληνικό Δημόσιο.

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικού σχεδίου κυμαίνεται από 40.000€ έως 400.000€. Η επιχορήγηση θα ανέρχεται σε ποσοστό 45% επί των υποβαλλόμενων δαπανών.

Ωστόσο, το ποσοστό ενίσχυσης δύναται να προσαυξάνεται κατά (α) 10% εφόσον η επένδυση πραγματοποιηθεί σε απομακρυσμένη ή πυρόπληκτη ή πλημμυροπαθή περιοχή ή μικρά νησιά και (β) επιπλέον κατά 5% με την επίτευξη του στόχου της απασχόλησης τουλάχιστον 1 ΕΜΕ, τον πρώτο χρόνο μετά την ολοκλήρωση της επένδυσης.

 

Οδηγός – Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας νέων ΜμΕ | Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα 2021 – 2027

Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας νέων ΜμΕ Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα 2021 - 2027 Οδηγός

Διάρκεια υλοποίησης

Η διάρκεια υλοποίησης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του εκάστοτε επενδυτικού σχεδίου θα είναι αυστηρά 24 μήνες και ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία προκήρυξης της Δράσης.

Δικαιούχοι Καθεστώτος Ενίσχυσης Επενδύσεων

Στη Δράση δύναται να υποβάλλουν πρόταση υπό ίδρυση και νεοσύστατες μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις.

Με τον όρο νεοσύστατες ορίζονται οι επιχειρήσεις για τις οποίες δεν έχει παρέλθει 12μηνο συνεχούς λειτουργίας από την ημερομηνία έναρξης της επιχείρησης έως και την ημερομηνία προκήρυξης της δράσης.

Οι βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής των δυνητικά ωφελούμενων επιχειρήσεων είναι:

 • Να πραγματοποιήσουν επένδυση αποκλειστικά σε μία Περιφέρεια.
 • Να δραστηριοποιηθούν αποκλειστικά σε επιλέξιμο/ους ΚΑΔ. Οι νεοσύστατες να έχουν έναρξη μόνο σε επιλέξιμους ΚΑΔ.
 • Να προσκομίσουν ακριβή στοιχεία και δεδομένα χωροθέτησης του τόπου υλοποίησης της επένδυσης επί συγκεκριμένου ακινήτου (γήπεδο, κτίριο ή άλλου είδους αυτοτελής χώρος).
 • Να διαθέτουν εγκεκριμένη άδεια δόμησης ή κατ’ ελάχιστον κατατεθειμένη αίτηση έκδοσης αυτής σε περιπτώσεις ανέγερσης και αποπεράτωσης κτιρίων από την ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής που θα ορισθεί στην προκήρυξη
 • Να προσκομίσουν στοιχεία των δικαιωμάτων χρήσης (κυριότητα, επικαρπία, μίσθωση) που κατέχουν επί του ακινήτου.
 • Να προσκομίσουν Βεβαίωση Χρήσης γης για τον ανωτέρω τόπο υλοποίησης της επένδυσης.
 • Να προσκομίσουν αποδεικτικά στοιχεία εξασφάλισης της Ιδιωτικής Συμμετοχής.
 • Να πληρούν τις προϋποθέσεις εφαρμογής του Κανονισμού De Minimis.

Υποχρεώσεις Δικαιούχων

Επισημαίνεται, ότι η αιτούσα προς επιχορήγηση επιχείρηση θα πρέπει να διατηρήσει την ίδια η εταιρική/μετοχική σύνθεση και να μην αλλάξει το φυσικό αντικείμενο και τους ΚΑΔ του έργου μέχρι την ολοκλήρωση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου και για μία πενταετία μετά την ολοκλήρωση του έργου. Για παράδειγμα, δεν μπορεί να αλλάξει η δραστηριότητα από ΚΑΔ Μεταποίησης σε ΚΑΔ Υπηρεσιών και το αντίστροφο. Επίσης, δεν είναι επιτρεπτή η συμμετοχή Φυσικού/Νομικού Προσώπου ως εταίρου/μετόχου σε περισσότερες από μία υποβαλλόμενες αιτήσεις χρηματοδότησης και ως εταίρου αν διαθέτει ήδη επιχειρηματική δραστηριότητα σε λειτουργία στον ΚΑΔ της επένδυσης στην ίδια ή σε άλλη περιφέρεια.

Επιλέξιμες Δαπάνες

Οι βασικές κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών είναι:

 • Κτίρια, Εγκαταστάσεις και Περιβάλλον Χώρος
 • Μηχανήματα – Εξοπλισμός
 • Ψηφιακός Εξοπλισμός και Λογισμικό
 • Λοιπός Εξοπλισμός
 • Ενισχύσεις πρώτης λειτουργίας (εκκίνησης ΜΜΕ)
 • Δαπάνες Προβολής και Εξωστρέφειας
 • Τεχνικές Μελέτες
 • Συμβουλευτικές Υπηρεσίες
 • Μεταφορικά Μέσα
 • Έμμεσες δαπάνες (έως 7% επί των επιλέξιμων άμεσων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου)

Αίτηση & Αξιολόγηση

Οι αιτήσεις χρηματοδότησης θα υποβάλλονται μόνον ηλεκτρονικά χωρίς την προσκόμιση φυσικού φάκελου δικαιολογητικών μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων (ΟΠΣΚΕ).

Η μεθοδολογία που θα εφαρμοστεί για την αξιολόγηση της δράσης είναι η Συγκριτική Αξιολόγηση, όπου αρχικά θα διενεργείται έλεγχος προϋποθέσεων συμμετοχής και έπειτα θα οι φάκελοι θα βαθμολογούνται βάσει κριτηρίων, τα οποία θα λαμβάνουν υπόψη την ορθή περιγραφή, πληρότητα και βιωσιμότητα του επενδυτικού σχεδίου, την εμπειρία στον κλάδο δραστηριότητας των εταίρων / μετόχων της επιχείρησης, την εξασφάλιση της Ιδιωτικής Συμμετοχής βάσει διαθεσιμότητας των Κεφαλαίων των εταίρων/ μετόχων, την ωριμότητα του επενδυτικού σχεδίου όσον αφορά στις απαιτούμενες άδειες, τη ρεαλιστικότητα του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης και τη συνέπεια με την Εθνική Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης 2021-2027.

Ελάχιστη αποδεκτή συνολική βαθμολογία για την έγκριση ενός επενδυτικού σχεδίου ορίζεται ο βαθμός 60.

Πώς μπορεί να σας βοηθήσει η QBC;

Η QBC διαθέτει στο συμβουλευτικό της τμήμα Συμβούλους Επιχειρήσεων με την απαραίτητη τεχνογνωσία και εμπειρία για την επιτυχημένη ένταξή σας στο Πρόγραμμα «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας νέων ΜμΕ». 

 

Η υποστήριξή μας θα λάβει χώρα σε 4 διακριτές φάσεις.

Φάση 1 – Επισκόπηση/Ανάπτυξη και αξιολόγηση της πρότασης

Φάση 2 – Υποβολή αίτησης υπαγωγής στο Πρόγραμμα «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας νέων ΜμΕ»

Φάση 3 – Υποστήριξη κατά τις επικοινωνίες με τους εμπλεκόμενους φορείς κατά την υποβολή και αξιολόγηση των αιτήσεων

Φάση 4 – Υποστήριξη κατά την υλοποίηση της πρότασης

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Πρόγραμμα «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας νέων ΜμΕ», μπορείτε να επικοινωνήσετε τηλεφωνικώς στο 216 900 7576 ή να υποβάλετε αίτημα επικοινωνίας.

Leave a comment

Κατεβάστε το E-book

Αποδέχομαι να λαμβάνω ενημερωτικό υλικό από το qbc.gr

Συμπληρώστε τα στοιχεία σας και κατεβάστε άμεσα το E-book

Ευχαριστούμε!Μπορείτε να κατεβάσετε το e-book κάνοντας κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο

Newletter

Αποδέχομαι να λαμβάνω ενημερωτικό υλικό από το qbc.gr

Συμπληρώστε τα στοιχεία σας για να  να λαμβάνετε πρώτοι τα νέα μας

Ευχαριστούμε για την εγγραφή!