fbpx

Ενίσχυση της ίδρυσης και λειτουργίας νέων τουριστικών ΜμΕ | Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα 2021 – 2027

Ενίσχυση της ίδρυσης και λειτουργίας νέων τουριστικών ΜμΕ Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα 2021 - 2027

Ενίσχυση της ίδρυσης και λειτουργίας νέων τουριστικών ΜμΕ

Η τουριστική βιομηχανία εξακολουθεί να αποτελεί έναν από τους πιο βασικούς μοχλούς ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, καθώς οι επιδόσεις της τα τελευταία χρόνια έχουν αναδείξει τον κεντρικό της ρόλο στο ΑΕΠ και την απασχόληση. Σε ένα διεθνές ανταγωνιστικό περιβάλλον, η ενίσχυση της ίδρυσης και λειτουργίας νέων τουριστικών ΜμΕ γίνεται επιτατική ανάγκη για την ενίσχυση του ανεκμετάλλευτου τουριστικού δυναμικού με σκοπό τη συνέχιση της ανάπτυξης και της εξέλιξης του κλάδου. Βάσει αυτών των συνθηκών, το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών ακολουθεί πολιτική δυναμικής ενίσχυσης του τουριστικού προϊόντος της Ελλάδας, με βασικές προτεραιότητες τη δημιουργία νέων επιχειρήσεων που θα προσφέρουν προϊόντα ή υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και διεθνώς ανταγωνιστικά-ές. Επιπλέον, επιδιώκει την επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου με την ανάπτυξη νέων μορφών τουρισμού υψηλής προστιθέμενης αξίας και τη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης.

Υπαγόμενα Επενδυτικά Σχέδια

Η Δράση αφορά την ενίσχυση της τουριστικής επιχειρηματικότητας μέσω της δημιουργίας νέων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων που θα δραστηριοποιούνται και διαθέτουν ΚΑΔ του τουριστικού κλάδου.

Κανονισμός Ενίσχυσης

Οι ενισχύσεις της παρούσας Δράσης θα διατεθούν στο πλαίσιο του Κανονισμού για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (De Minimis).

Ποσό και Ποσοστά ενίσχυσης

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικού σχεδίου κυμαίνεται από 80.000 € έως 400.000 €. Η επιχορήγηση θα ανέρχεται σε ποσοστό 45% επί των υποβαλλόμενων δαπανών.

Η Δράση θα υλοποιηθεί με πόρους του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» του ΕΣΠΑ 2021 – 2027 συνολικού ύψους 160.000.000€ και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από το Ελληνικό Δημόσιο.

Το ποσοστό ενίσχυσης δύναται να προσαυξάνεται κατά (α) 10% εφόσον η επένδυση πραγματοποιηθεί σε απομακρυσμένη ή πυρόπληκτη ή πλημμυροπαθή περιοχή ή μικρά νησιά και (β) επιπλέον κατά 5% με την επίτευξη της κάλυψης του στόχου απασχόλησης τουλάχιστον 0,2 ΕΜΕ, τον πρώτο χρόνο μετά την ολοκλήρωση της επένδυσης.

 

Οδηγός – Ενίσχυση της ίδρυσης και λειτουργίας νέων τουριστικών ΜμΕ | Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα 2021 – 2027

Ενίσχυση της ίδρυσης και λειτουργίας νέων τουριστικών ΜμΕ Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα 2021 - 2027 Οδηγός

Διάρκεια υλοποίησης

Η διάρκεια υλοποίησης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του επενδυτικού σχεδίου ορίζεται αυστηρά σε 24 μήνες, ενώ ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία προκήρυξης της Δράσης.

Δικαιούχοι Καθεστώτος Ενίσχυσης Τουριστικών Επενδύσεων

Στη Δράση δύναται να υποβάλλουν αίτηση χρηματοδότησης υπό ίδρυση και νεοσύστατες μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις που αναμένεται να δραστηριοποιηθούν στον κλάδο του τουρισμού. Με τον όρο νεοσύστατες ορίζονται οι επιχειρήσεις για τις οποίες δεν έχει παρέλθει 12μηνο συνεχούς λειτουργίας από την ημερομηνία έναρξης της επιχείρησης έως και την ημερομηνία προκήρυξης της δράσης.

Οι δυνητικές ωφελούμενες επιχειρήσεις πρέπει να πληρούν τις βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής, όπως:

 • Να πραγματοποιήσουν επένδυση αποκλειστικά σε μία Περιφέρεια της χώρας (Εξαιρούνται σχέδια με τόπο εγκατάστασης στην Περιφερειακή Ενότητα Μυκόνου και την Περιφερειακή Ενότητα Θήρας, στον Δήμο Θήρας, πλην της Δημοτικής Κοινότητας Θηρασίας.)
 • Να δραστηριοποιηθούν αποκλειστικά σε επιλέξιμο/ους ΚΑΔ. Οι νεοσύστατες να έχουν έναρξη μόνο σε επιλέξιμους ΚΑΔ.
 • Να προσκομίσουν ακριβή στοιχεία και δεδομένα χωροθέτησης του τόπου υλοποίησης της επένδυσης επί συγκεκριμένου ακινήτου (γήπεδο, κτίριο ή άλλου είδους αυτοτελής χώρος).
 • Να διαθέτουν εγκεκριμένη άδεια δόμησης ή κατ’ ελάχιστον κατατεθειμένη αίτηση έκδοσης αυτής σε περιπτώσεις ανέγερσης και αποπεράτωσης κτιρίων από την ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής που θα ορισθεί στην προκήρυξη.
 • Να προσκομίσουν Βεβαίωση Χρήσης γης για τον ανωτέρω τόπο υλοποίησης της επένδυσης.
 • Να προσκομίσουν στοιχεία των δικαιωμάτων χρήσης (κυριότητα, επικαρπία, μίσθωση) που κατέχουν επί του ακινήτου.
 • Να προσκομίσουν αποδεικτικά στοιχεία της δυνατότητας κάλυψης της Ιδιωτικής Συμμετοχής.
 • Να πληρούν τις προϋποθέσεις εφαρμογής του Καν. ΕΕ 1407/2013 (De Minimis).

Είδη επιλέξιμων τουριστικών καταλυμάτων

Στην περίπτωση που η επένδυση αφορά σε τουριστικό κατάλυμα, αυτό πρέπει να είναι συγκεκριμένης δυναμικότητας και προδιαγραφών, ως εξής:

1. ΚΥΡΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ

 • Ξενοδοχεία

– Κατάταξη σε κατηγορία 4**** (τεσσάρων αστέρων) και άνω

– Δυναμικότητα δώδεκα (12) κλίνες και άνω

 • Ξενοδοχειακά τουριστικά καταλύματα εντός παραδοσιακών κτισμάτων που προβλέπονται στο π.δ. 33/1979
 • Οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις (camping)

– Κατάταξη σε κατηγορία 3*** (τριών αστέρων) και άνω

2. ΜΗ ΚΥΡΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ

 • Αυτοεξυπηρετούμενα καταλύματα – τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες

– Ελάχιστος αριθμός κατοικιών: τρεις (3)

*Σημειώνεται: Το σύνολο των αυτοεξυπηρετούμενων καταλυμάτων – τουριστικών επιπλωμένων κατοικιών υποχρεωτικώς θα πρέπει να ενσωματώνονται στο ίδιο Σήμα MHTE.

 • Ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια – διαμερίσματα

– Κατάταξη σε κατηγορία 4 κλειδιά και άνω

– Ελάχιστη δυναμικότητα: δώδεκα (12) κλίνες

Υποχρεώσεις Δικαιούχων

Επισημαίνεται, ότι οι εταιρείες θα πρέπει να διατηρήσουν την ίδια εταιρική /μετοχική σύνθεση μέχρι την ολοκλήρωση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου και για μία πενταετία μετά τη λήξη του προγράμματος. Δεν είναι επιτρεπτή η συμμετοχή Φυσικού/Νομικού Προσώπου ως εταίρου/μετόχου σε περισσότερες από μία υποβαλλόμενες αιτήσεις χρηματοδότησης και ως εταίρου αν διαθέτει ήδη επιχειρηματική δραστηριότητα σε λειτουργία στον ΚΑΔ (2ψηφια ανάλυση) της επένδυσης στην ίδια ή σε άλλη περιφέρεια. Επιπλέον, δεν επιτρέπεται η ουσιώδης αλλαγή του φυσικού αντικειμένου του έργου και του σχετικού ΚΑΔ επένδυσης μέχρι την ολοκλήρωση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου και την αποπληρωμή της επένδυσης και για μία πενταετία από αυτήν. Για παράδειγμα δεν είναι επιτρεπτή η αλλαγή δραστηριότητας από Καταλύματα σε Λοιπές τουριστικές δραστηριότητες (πχ ενοικίαση αυτοκινήτων ή τουριστικά γραφεία) και το αντίστροφο. Τέλος, δεν είναι επιλέξιμη η αγορά σκάφους κάθε είδους.

Επιλέξιμες Δαπάνες

Οι βασικές κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών είναι:

 • Κτίρια, Εγκαταστάσεις και Περιβάλλον Χώρος
 • Μηχανήματα – Εξοπλισμός
 • Ψηφιακός Εξοπλισμός και Λογισμικό
 • Λοιπός Εξοπλισμός
 • Ενισχύσεις πρώτης λειτουργίας (εκκίνησης ΜΜΕ)
 • Δαπάνες Προβολής και Εξωστρέφειας
 • Τεχνικές Μελέτες
 • Συμβουλευτικές Υπηρεσίες
 • Μεταφορικά Μέσα
 • Έμμεσες δαπάνες (έως 7% επί των επιλέξιμων άμεσων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου)

Αίτηση & Αξιολόγηση

Οι αιτήσεις χρηματοδότησης θα υποβάλλονται μόνον ηλεκτρονικά χωρίς την προσκόμιση φυσικού φάκελου δικαιολογητικών μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων (ΟΠΣΚΕ).

Η μεθοδολογία που θα εφαρμοστεί για την αξιολόγηση της δράσης είναι η Συγκριτική Αξιολόγηση. Διενεργείται αρχικά έλεγχος προϋποθέσεων συμμετοχής και έπειτα οι φάκελοι βαθμολογούνται βάσει κριτηρίων σχετικών με τη περιγραφή και τη βιωσιμότητα του επενδυτικού σχεδίου, την εμπειρία των εταίρων / μετόχων της επιχείρησης στον υπό ένταξη κλάδο, την εξασφάλιση Ιδιωτικής Συμμετοχής με βαθμολόγηση της διαθεσιμότητας των Κεφαλαίων των εταίρων/ μετόχων, την ωριμότητα του επενδυτικού σχεδίου όσον αφορά στις απαιτούμενες άδειες, τη ρεαλιστικότητα του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης και τη συνέπεια του έργου με την Εθνική Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης 2021-2027.

Ελάχιστη αποδεκτή συνολική βαθμολογία για την έγκριση ενός επενδυτικού σχεδίου ορίζεται ο βαθμός 60.

Πώς μπορεί να σας βοηθήσει η QBC;

Η QBC διαθέτει στο συμβουλευτικό της τμήμα Συμβούλους Επιχειρήσεων με την απαραίτητη τεχνογνωσία και εμπειρία για την επιτυχημένη ένταξή σας στο Πρόγραμμα «Ενίσχυση της ίδρυσης και λειτουργίας νέων τουριστικών ΜμΕ». 

 

Η υποστήριξή μας θα λάβει χώρα σε 4 διακριτές φάσεις.

Φάση 1 – Επισκόπηση/Ανάπτυξη και αξιολόγηση της πρότασης

Φάση 2 – Υποβολή αίτησης υπαγωγής στο Πρόγραμμα «Ενίσχυση της ίδρυσης και λειτουργίας νέων τουριστικών ΜμΕ»

Φάση 3 – Υποστήριξη κατά τις επικοινωνίες με τους εμπλεκόμενους φορείς κατά την υποβολή και αξιολόγηση των αιτήσεων

Φάση 4 – Υποστήριξη κατά την υλοποίηση της πρότασης

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Πρόγραμμα «Ενίσχυση της ίδρυσης και λειτουργίας νέων τουριστικών ΜμΕ», μπορείτε να επικοινωνήσετε τηλεφωνικώς στο 216 900 7576 ή να υποβάλετε αίτημα επικοινωνίας.

Leave a comment

Κατεβάστε το E-book

Αποδέχομαι να λαμβάνω ενημερωτικό υλικό από το qbc.gr

Συμπληρώστε τα στοιχεία σας και κατεβάστε άμεσα το E-book

Ευχαριστούμε!Μπορείτε να κατεβάσετε το e-book κάνοντας κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο

Newletter

Αποδέχομαι να λαμβάνω ενημερωτικό υλικό από το qbc.gr

Συμπληρώστε τα στοιχεία σας για να  να λαμβάνετε πρώτοι τα νέα μας

Ευχαριστούμε για την εγγραφή!