fbpx

Ενεργά Επιδοτούμενα Προγράμματα

Μέσω της παρούσας ενότητας θα σας ενημερώνουμε για τα εκάστοτε κρατικά και ευρωπαϊκά ενεργά επιδοτούμενα προγράμματα που στόχο έχουν την προώθηση της ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας.

Ενεργά Επιδοτούμενα Προγράμματα


νέος αναπτυξιακός νόμος 2022

Κατάσταση: Ενεργό

Έναρξη: 2022   –   Λήξη: 2027

Κύριος στόχος του νέου Αναπτυξιακόυ Νόμου (Ν. 4887/2022) είναι η προώθηση της οικονοµικής ανάπτυξης της χώρας µέσα απὀ την παροχή κινήτρων σε συγκεκριμένες επιχειρηματικές δραστηριότητες και τοµείς.

Για την επίτευξη του στόχου αυτού, ο νέος Αναπτυξιακός Νόμος εισάγει ρυθµίσεις για την επιτάχυνση όλων των διαδικασιών αξιολόγησης, έγκρισης, ελέγχου και πιστοποίησης των επενδυτικών σχεδίων που υπάγονται στα καθεστώτα ενίσχυσης.

Πολύ μικρές, μικρές, μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις.

Φορείς επενδύσεων που είναι εγκατεστημένοι ή έχουν υποκατάστημα στην ελληνική Επικράτεια κατά τη χρονική στιγμή έναρξης εργασιών του επενδυτικού σχεδίου και έχουν μία από τις ακόλουθες μορφές:

Εμπορική εταιρεία, Συνεταιρισμός, Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις, Αγροτικοί Συνεταιρισμοί, Ομάδες Παραγωγών, Αστικοί Συνεταιρισμοί, Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις, Υπό ίδρυση ή υπό συγχώνευση εταιρείες, με την υποχρέωση να έχουν ολοκληρώσει τις διαδικασίες δημοσιότητας πριν από την έναρξη εργασιών του επενδυτικού σχεδίου, Κοινοπραξίες που ασκούν εμπορική δραστηριότητα, Δημόσιες και δημοτικές επιχειρήσεις και θυγατρικές τους.

Όλες οι περιφέρειες της ελληνικής επικράτειας.

Ο νέος Αναπτυξιακός Νόμος 2022, ορίζει το ανώτατο ποσό:

 1. ανά υποβαλλόμενο επενδυτικό σχέδιο στα 10.000.000 ευρώ, με εξαίρεση όσα καθεστώτα του Αναπτυξιακού Νόμου (4887/2022) ορίζουν είτε μεγαλύτερο, είτε μικρότερο ποσό.
 2. ανά μεμονωμένη επιχείρηση στα 20.000.000 ευρώ.
 3. για συνεργαζόμενες ή συνδεδεμένες επιχειρήσεις στα 30.000.000 ευρώ.
Παραγωγικές Επενδύσεις Πράσινης Οικονομίας και R&D (Produc-e Green)

Κατάσταση: Έληξε

Έναρξη: 30 Μαϊου 2023  –  Λήξη:  30 Νοεμβρίου 2023

Αντικείμενο της παρούσας δράσης είναι η ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων για την παραγωγή προϊόντων στον τομέα της πράσινης βιομηχανίας, με έμφαση στον παραγωγικό κλάδο της ηλεκτροκίνησης, των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, καθώς και των προϊόντων και αγαθών που προορίζονται για την εξοικονόμηση ενέργειας.

Η δημόσια δαπάνη της πρόσκλησης ανέρχεται σε 199.700.000 € και χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας για την περίοδο 2023 – 2025.

Γεωγραφική Περιοχή: Όλη η Ελλάδα

Ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων: 30/05/2023
Ημερομηνία λήξης του κύκλου υποβολών: 30/11/2023

Η διάρκεια υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων ορίζεται σε 18 μήνες με δυνατότητα παράτασης έξι (6) μηνών, που θα χορηγείται, είτε για λόγους ανωτέρας βίας, είτε κατόπιν ειδικής αιτιολόγησης. Σε κάθε περίπτωση η καταληκτική ημερομηνία υποβολής της αίτησης καταβολής της ενίσχυσης δεν δύναται να υπερβαίνει την 30η Ιουνίου 2025.

Δικαιούχοι των ενισχύσεων δύνανται να κριθούν νομικά πρόσωπα που είτε ανήκουν στις ΜΜΕ είτε στις μεγάλες επιχειρήσεις, με την επιφύλαξη των ειδικότερα οριζόμενων στο κατά περίπτωση εφαρμοστέο ειδικό άρθρο του ΓΑΚ, που τηρούν απλογραφικά ή/και διπλογραφικά βιβλία και την ημερομηνία υποβολής της αίτησης ενίσχυσης και διαθέτουν ή θα διαθέτουν κατά την έναρξη του επενδυτικού σχεδίου τουλάχιστον έναν εκ των επιλέξιμων ΚΑΔ του παραρτήματος Ι ως κύρια δραστηριότητα.

Από τις ενισχύσεις και την υπαγωγή στον παρόν καθεστώς εξαιρούνται:

 1. επιχειρήσεις, σε βάρος των οποίων εκκρεμεί, κατά την υποβολή της αίτησης επενδυτικού σχεδίου, διαδικασία ανάκτησης ενισχύσεων (αρχή Deggendorf),
 2. οι προβληματικές επιχειρήσεις, εφόσον συντρέχει τουλάχιστον μία από τις προϋποθέσεις που τίθενται στο Γ.Α.Κ.,
 3. επιχειρήσεις, οι οποίες υλοποιούν επενδυτικά σχέδια που πραγματοποιούνται με πρωτοβουλία και για λογαριασμό του Δημοσίου, βάσει σχετικής σύμβασης εκτέλεσης έργου, παραχώρησης ή παροχής υπηρεσιών,
 4. επιχειρήσεις οι οποίες, κατά τα δύο (2) έτη πριν από την υποβολή της αίτησης ενίσχυσης:
 • έχουν μετεγκαταστήσει την επιχειρηματική εγκατάσταση, στην οποία πρόκειται να πραγματοποιηθεί η αρχική επένδυση για την οποία ζητείται η ενίσχυση ή
 • αρνούνται να δεσμευθούν ότι δεν θα μετεγκαταστήσουν την ως άνω επιχειρηματική εγκατάσταση, για περίοδο δύο (2) ετών, μετά από την ολοκλήρωση της αρχικής επένδυσης.

Τα επενδυτικά σχέδια που υποβάλλονται θα πρέπει:

 1. Να εμπίπτουν στον τομέα της μεταποίησης.
 2. Να περιλαμβάνονται στους ΚΑΔ της Εθνικής Ονοματολογίας Οικονομικών δραστηριοτήτων, όπως αποτυπώνονται στο Παράρτημα της προκήρυξης της δράσης.
 3. Να έχουν ολοκληρωμένο χαρακτήρα αρχικής επένδυσης.
 4. Να αφορούν μία από τις ακόλουθες περιπτώσεις:
 • επένδυση σε ενσώματα ή άυλα στοιχεία ενεργητικού (δημιουργία νέας μονάδας, επέκταση της δυναμικότητας υφιστάμενης μονάδας, διαφοροποίηση της παραγωγής μιας μονάδας σε προϊόντα που δεν έχουν παραχθεί ποτέ ή υπηρεσίες που δεν έχουν παρασχεθεί από αυτήν, θεμελιώδης αλλαγή του συνόλου της παραγωγικής διαδικασίας υφιστάμενης μονάδας).
 • απόκτηση στοιχείων ενεργητικού που ανήκουν σε μια επιχειρηματική εγκατάσταση που έχει κλείσει ή θα είχε κλείσει αν δεν είχε εξαγοραστεί.

Όλες οι περιφέρειες της ελληνικής επικράτειας.

Τα ποσοστά ενίσχυσης κυμαίνονται από 10% έως 75% και εξαρτώνται από τον τόπο (Περιφέρεια /Περιφερειακή Ενότητα) εγκατάστασης της επένδυσης, καθώς και από το μέγεθος της εταιρείας (μεγάλη/μεσαία/μικρή/πολύ μικρή) που αποτελεί δικαιούχο της δράσης.

Κατώτατος αιτούμενος επιλέξιμος προϋπολογισμός:

 • Για πολύ μικρές – μικρές επιχειρήσεις: 300.000 ευρώ
 • Για μεσαίες επιχειρήσεις: 500.000 ευρώ
 • Για μεγάλες επιχειρήσεις: 1.000.000 ευρώ

Μέγιστα όρια προϋπολογισμού ανά κατηγορία ενισχύσεων:

 • Ο ανώτατος αιτούμενος επιλέξιμος προϋπολογισμός για τις δαπάνες σε συμβουλευτικές υπηρεσίες σε MME δεν υπερβαίνει τις 300.000 ευρώ.
 • Ο ανώτατος αιτούμενος επιλέξιμος προϋπολογισμός για τις δαπάνες έρευνας και ανάπτυξης και τις δαπάνες καινοτομίας για ΜΜΕ δεν υπερβαίνει τις 750.000 ευρώ.
 • Ο ανώτατος αιτούμενος επιλέξιμος προϋπολογισμός για τις δαπάνες με σκοπό την απόκτηση καθαρών οχημάτων ή οχημάτων μηδενικών εκπομπών ή μετασκευή οχημάτων δεν υπερβαίνει τα 2.000.000 ευρώ.
 • Οι δαπάνες σε ΑΠΕ, δεν υπερβαίνουν το 30% του συνολικού επιλέξιμου προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου. Ο δε ανώτατος αιτούμενος επιλέξιμος προϋπολογισμός για τις δαπάνες για την προώθηση της παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές δεν υπερβαίνει το 1.000.000 ευρώ.
 • Οι δαπάνες απόκτησης ακινήτων, δεν υπερβαίνουν το 30% των επιλέξιμων δαπανών της επένδυσης.
 • Οι δαπάνες αγοράς οχημάτων, δεν υπερβαίνουν το 30% του συνολικού επιλέξιμου προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου.
 • Οι επενδυτικές ενισχύσεις προς ΜΜΕ δεν υπερβαίνουν τα 8,25 εκ. ευρώ.
 • Τα ανωτέρω όρια δεν επιτρέπεται να καταστρατηγούνται με τον τεχνητό διαχωρισμό των καθεστώτων ενισχύσεων ή των έργων ενίσχυσης.
 • Οι ως άνω δράσεις δύνανται να ενταχθούν αθροιστικά σε ένα επιχειρηματικό σχέδιο, όπως αυτό συντάσσεται και υποβάλλεται από μία νομική οντότητα.
Ενίσχυση Τουριστικών Επενδύσεων

Κατάσταση: Ενεργό (2ος Κύκλος)

Έναρξη: 12 Ιουνίου 2023 – Λήξη: 29 Δεκεμβρίου 2023

Το καθεστώς «Ενίσχυση Τουριστικών Επενδύσεων» του νέου Αναπτυξιακού Νόμου 2023 αποσκοπεί στην ενίσχυση και την αναβάθμιση του τουριστικού τομέα της χώρας μας.

Πολύ μικρές, μικρές, μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις.

Φορείς επενδύσεων που είναι εγκατεστημένοι ή έχουν υποκατάστημα στην ελληνική Επικράτεια κατά τη χρονική στιγμή έναρξης εργασιών του επενδυτικού σχεδίου και έχουν μία από τις ακόλουθες μορφές:

Εμπορική εταιρεία, Συνεταιρισμός, Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις, Αγροτικοί Συνεταιρισμοί, Ομάδες Παραγωγών, Αστικοί Συνεταιρισμοί, Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις, Υπό ίδρυση ή υπό συγχώνευση εταιρείες, με την υποχρέωση να έχουν ολοκληρώσει τις διαδικασίες δημοσιότητας πριν από την έναρξη εργασιών του επενδυτικού σχεδίου, Κοινοπραξίες που ασκούν εμπορική δραστηριότητα, Δημόσιες και δημοτικές επιχειρήσεις και θυγατρικές τους.

 1. Ίδρυση ή επέκταση ξενοδοχειακών μονάδων τεσσάρων (4) τουλάχιστον αστέρων
 2. Εκσυγχρονισμό ολοκληρωμένης μορφής ξενοδοχειακών μονάδων που ανήκουν ή αναβαθμίζονται σε κατηγορία τεσσάρων (4) τουλάχιστον αστέρων
 3. Επέκταση και εκσυγχρονισμό ολοκληρωμένης μορφής ξενοδοχειακών μονάδων που έχουν διακόψει τη λειτουργία τους, με την προϋπόθεση ότι στο διάστημα διακοπής δεν έχει γίνει αλλαγή χρήσης του κτιρίου και ότι, μέσω της επέκτασης ή του εκσυγχρονισμού ολοκληρωμένης μορφής αναβαθμίζονται σε κατηγορία τεσσάρων (4) τουλάχιστον αστέρων
 4. Ίδρυση, επέκταση και εκσυγχρονισμό ολοκληρωμένης μορφής τουριστικών οργανωμένων κατασκηνώσεων
  (camping), τα οποία ανήκουν ή αναβαθμίζονται σε κατηγορία τριών (3) τουλάχιστον αστέρων
 5. Ίδρυση και εκσυγχρονισμό ολοκληρωμένης μορφής ξενοδοχειακών μονάδων εντός χαρακτηρισμένων παραδοσιακών ή διατηρητέων κτιρίων, τα οποία ανήκουν ή αναβαθμίζονται σε κατηγορία τριών (3)
  τουλάχιστον αστέρων
 6. Ίδρυση, επέκταση και εκσυγχρονισμό σύνθετων τουριστικών καταλυμάτων
 7. Ίδρυση ξενώνων φιλοξενίας νέων, μόνο για μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις
 8. Ίδρυση, επέκταση και εκσυγχρονισμό ξενοδοχείων συνιδιοκτησίας (condo hotels)

Όπως αυτές ορίζονται στον Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων του νέου Αναπτυξιακού Νόμου.

Ποσοστό ενίσχυσης: έως 70% του προϋπολογισμού

Ποσό ενίσχυσης: έως 10.000.000€ ανά υποβαλλόμενο επενδυτικό σχέδιο

Βασικός Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ - ΕΣΠΑ 2021-2027

Κατάσταση: Ενεργό

Έναρξη: 23 Φεβρουαρίου 2023 – Λήξη: Μέχρι εξαντλήσεως του Π/Υ

Βασικός στόχος της Δράσης 1 «Βασικός Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ» είναι η ψηφιακή αναβάθμιση των ΜμΕ με την υλοποίηση βασικών ενεργειών ψηφιακού μετασχηματισμού ώστε οι ενισχυόμενες επιχειρήσεις να είναι σε θέση να ανταποκριθούν στις αυξημένες ψηφιακές απαιτήσεις της σύγχρονης αγοράς.

Η Δράση ενθαρρύνει, κατά προτεραιότητα, την υλοποίηση στοχευμένων ενεργειών ψηφιακού μετασχηματισμού που συνεισφέρουν σε μία εξωστρεφή, καινοτόμα, ανταγωνιστική και βιώσιμη κρίσιμη παραγωγή προϊόντων και υπηρεσιών υψηλότερης προστιθέμενης αξίας.

Δικαιούχοι, που δύνανται να τύχουν δημόσιας χρηματοδότησης στο πλαίσιο της παρούσας δράσης είναι οι υφιστάμενες πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις

 Βασικές Προϋποθέσεις Συμμετοχής

 1. Να υποβάλλουν μία και μοναδική αίτηση χρηματοδότησης ανά ΑΦΜ.
 2. Να δραστηριοποιούνται στην Ελληνική επικράτεια και να πραγματοποιήσουν επένδυση αποκλειστικά σε μία μόνο Κατηγορία Περιφέρειας (με την ίδια ένταση ενίσχυσης).
 3. Να τηρούν Απλογραφικά ή Διπλογραφικά βιβλία και να έχουν τουλάχιστον μία (1) πλήρη κλεισμένη διαχειριστική χρήση.
 4. Να δραστηριοποιούνται στον επιλέξιμο ΚΑΔ του επενδυτικού σχεδίου τουλάχιστον για ένα (1) έτος.
 5. Το επενδυτικό σχέδιο να αφορά αποκλειστικά σε επιλέξιμες δραστηριότητες.
 6. Να διαθέτουν τουλάχιστον τρία (3) ΕΜΕ εξαρτημένης εργασίας πλήρους ή μερικής απασχόλησης το ημερολογιακό έτος που προηγείται της υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.
 7. Να λειτουργούν νόμιμα διαθέτοντας την κατάλληλη, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, άδεια λειτουργίας.
 8. Να λειτουργούν αποκλειστικά ως επιχειρήσεις εταιρικού/εμπορικού χαρακτήρα.
 9. Να μην βρίσκονται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση.
 10. Να μην έχει ολοκληρωθεί το φυσικό αντικείμενο της επένδυσης ή να μην έχει υλοποιηθεί πλήρως πριν από την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης.
 11. Να πληρούν τις προϋποθέσεις εφαρμογής του Καν. ΕΕ 1407/2013 (De Minimis). Το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας (De Minimis) που έχει λάβει στο παρελθόν η ενιαία επιχείρηση, συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης από αυτή τη Δράση, να μην υπερβαίνει το ποσό των €200.000 (ή €100.000 για τον τομέα των οδικών εμπορευματικών μεταφορών για λογαριασμό τρίτων) μέσα σε μία τριετία (τρέχον οικονομικό έτος και τα δύο (2) προηγούμενα οικονομικά έτη) πριν από τον χρόνο χορήγησης του εννόμου δικαιώματος της ενίσχυσης.

Όλες οι περιφέρειες της ελληνικής επικράτειας.

Ποσοστό ενίσχυσης: από 50% έως 60%.

Ο ελάχιστος και μέγιστος συνολικός ενισχυόμενος προϋπολογισμός (Π/Υ) της αίτησης χρηματοδότησης ορίζεται από 18.000€ έως και 30.000€.

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός της αίτησης χρηματοδότησης δεν δύναται να υπερβαίνει το τριπλάσιο του υψηλότερου κύκλου εργασιών που επετεύχθη σε μία από τις τρεις (ή λιγότερες εφόσον η επιχείρηση δεν διαθέτει τρεις) διαχειριστικές περιόδους που προηγούνται του έτους της υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης, με ανώτατο όριο το ποσό των 30.000€.

Προηγμένος Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ - Δράση 2

Κατάσταση: Ενεργό

Έναρξη: 23 Φεβρουαρίου 2023 – Λήξη: Μέχρι εξαντλήσεως του Π/Υ

Βασικός στόχος της Δράσης 2 «Προηγμένος Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ» είναι η αναβάθμιση των ΜμΕ μέσω της αξιοποίησης προηγμένων συστημάτων και τεχνολογιών με τα οποία μπορούν να βελτιώσουν τη θέση τους, στις διεθνείς αγορές, να ενισχύσουν τη λειτουργική ευελιξία, να βελτιώσουν τη παραγωγική διαδικασία αλλά και να αναβαθμίσουν την ανταγωνιστικότητά τους.

Η Δράση ενθαρρύνει, κατά προτεραιότητα, την υλοποίηση στοχευμένων επενδυτικών σχεδίων ψηφιακού μετασχηματισμού που συνεισφέρουν σημαντικά σε μία εξωστρεφή, καινοτόμα, ανταγωνιστική και βιώσιμη λειτουργία των επιχειρήσεων παραγωγής προϊόντων και παροχής υπηρεσιών υψηλότερης προστιθέμενης αξίας.

Δικαιούχοι, που δύνανται να τύχουν δημόσιας χρηματοδότησης στο πλαίσιο της παρούσας δράσης είναι οι υφιστάμενες πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις.

Βασικές Προϋποθέσεις Συμμετοχής

 1. Να υποβάλλουν μία και μοναδική αίτηση χρηματοδότησης ανά ΑΦΜ.
 2. Να δραστηριοποιούνται στην Ελληνική επικράτεια και να πραγματοποιήσουν επένδυση αποκλειστικά σε μία μόνο Κατηγορία Περιφέρειας (με την ίδια ένταση ενίσχυσης).
 3. Να τηρούν Απλογραφικά ή Διπλογραφικά βιβλία και να έχουν τουλάχιστον μία (1) πλήρη κλεισμένη διαχειριστική χρήση.
 4. Να δραστηριοποιούνται στον επιλέξιμο ΚΑΔ του επενδυτικού σχεδίου τουλάχιστον για ένα (1) έτος.
 5. Το επενδυτικό σχέδιο να αφορά αποκλειστικά σε επιλέξιμες δραστηριότητες.
 6. Να διαθέτουν τουλάχιστον πέντε (5) ΕΜΕ εξαρτημένης εργασίας πλήρους ή μερικής απασχόλησης το ημερολογιακό έτος που προηγείται της υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.
 7. Να λειτουργούν νόμιμα διαθέτοντας την κατάλληλη, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, άδεια λειτουργίας.
 8. Να λειτουργούν αποκλειστικά ως επιχειρήσεις εταιρικού/εμπορικού χαρακτήρα.
 9. Να μην βρίσκονται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση.
 10. Να μην έχει ολοκληρωθεί το φυσικό αντικείμενο της επένδυσης ή να μην έχει υλοποιηθεί πλήρως πριν από την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης.
 11. Να πληρούν τις προϋποθέσεις εφαρμογής του Καν. ΕΕ 1407/2013 (De Minimis). Το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας (De Minimis) που έχει λάβει στο παρελθόν η ενιαία επιχείρηση, συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης από αυτή τη Δράση, να μην υπερβαίνει το ποσό των €200.000 (ή €100.000 για τον τομέα των οδικών εμπορευματικών μεταφορών για λογαριασμό τρίτων) μέσα σε μία τριετία (τρέχον οικονομικό έτος και τα δύο (2) προηγούμενα οικονομικά έτη) πριν από τον χρόνο χορήγησης του εννόμου δικαιώματος της ενίσχυσης.

Όλες οι περιφέρειες της ελληνικής επικράτειας.

Ποσοστό ενίσχυσης: από 10% έως 50%.

Ο ελάχιστος και μέγιστος συνολικός ενισχυόμενος προϋπολογισμός (Π/Υ) της αίτησης χρηματοδότησης ορίζεται από 50.000€ έως και 650.000€.

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός του επενδυτικού σχεδίου δεν δύναται να υπερβαίνει το τριπλάσιο του υψηλότερου κύκλου εργασιών που επετεύχθη σε μία από τις τρεις (ή λιγότερες εφόσον η επιχείρηση δεν διαθέτει τρεις) διαχειριστικές περιόδους που προηγούνται του έτους της υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης, με ανώτατο όριο το ποσό των 650.000€.

Ψηφιακός Μετασχηματισμός Αιχμής ΜμΕ - Δράση 3 ΕΣΠΑ 2021-2027 (1)

Κατάσταση: Ενεργό

Έναρξη: 23 Φεβρουαρίου 2023 – Λήξη: Μέχρι εξαντλήσεως του Π/Υ

Βασικός στόχος της Δράσης 3 «Ψηφιακός Μετασχηματισμός Αιχμής ΜμΕ» είναι η αναβάθμιση των ΜμΕ με τεχνολογίες αιχμής ή με εξελιγμένα ψηφιακά συστήματα της 4η βιομηχανικής επανάστασης και συμπληρωματικά η κάλυψη επί μέρους αναγκών σε τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ) που διευρύνουν την παραγωγικότητα και την ανταγωνιστικότητά τους.

Η Δράση ενθαρρύνει, κατά προτεραιότητα, την υλοποίηση στοχευμένων επενδυτικών σχεδίων ψηφιακού μετασχηματισμού που συνεισφέρουν σε μία εξωστρεφή, καινοτόμα, ανταγωνιστική και βιώσιμη κρίσιμη παραγωγή προϊόντων και υπηρεσιών υψηλότερης προστιθέμενης αξίας.

Δικαιούχοι, που δύνανται να τύχουν δημόσιας χρηματοδότησης στο πλαίσιο της παρούσας δράσης είναι οι υφιστάμενες πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις.

Βασικές Προϋποθέσεις Συμμετοχής

 1. Να υποβάλλουν μία (1) επενδυτική πρόταση ανά ΑΦΜ.
 2. Να δραστηριοποιούνται στην Ελληνική επικράτεια και να πραγματοποιήσουν επένδυση αποκλειστικά σε μία μόνο Κατηγορία Περιφέρειας / Περιφερειακή ενότητα που έχουν την ίδια ένταση ενίσχυσης.
 3. Να τηρούν Απλογραφικά ή Διπλογραφικά βιβλία και να έχουν κλεισμένη τουλάχιστον μία (1) πλήρη διαχειριστική χρήση.
 4. Να διαθέτουν τουλάχιστον έναν (1) επιλέξιμο ΚΑΔ δραστηριότητας, κατά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης.
 5. Να δραστηριοποιούνται στον επιλέξιμο ΚΑΔ του επενδυτικού σχεδίου για ένα (1) τουλάχιστον έτος.
 6. Το επενδυτικό σχέδιο να αφορά αποκλειστικά τους επιλέξιμους ΚΑΔ της παρούσας δράσης (επιλέξιμοι τομείς δραστηριότητας βάσει των Καν. ΕΕ 651/2014 (ΓΚΑΚ) και 1407/2013 (De Minimis)).
 7. Nα έχουν εννέα (9) τουλάχιστον ΕΜΕ εξαρτημένης εργασίας πλήρους ή μερικής απασχόλησης κατά το ημερολογιακό έτος που προηγείται της υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.
 8. Να μην έχει γίνει έναρξη εργασιών για το επενδυτικό σχέδιο πριν την υποβολή της αίτησης ενίσχυσης.
 9. Να έχουν την ιδιότητα της ΜμΕ σύμφωνα με τον Ορισμό ΜμΕ της σύστασης της ΕΕ 2003/361/ΕΚ, λαμβανομένων υπόψη των όρων για τη διατήρηση της ιδιότητας αυτής.
 10. Να λειτουργούν νόμιμα διαθέτοντας την κατάλληλη, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, άδεια λειτουργίας.
 11. Να λειτουργούν αποκλειστικά ως επιχειρήσεις εταιρικού/εμπορικού χαρακτήρα.
 12. Να πληρούν τις προϋποθέσεις εφαρμογής του Κανονισμού ΕΕ στον οποίο στηρίζεται το χρηματοδοτικό καθεστώς ενίσχυσης που θα επιλέξουν υποχρεωτικά κατά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης. Υπάρχει η δυνατότητα επιλογής είτε του Καν. ΕΕ 651/2014 (ΓΚΑΚ) ή του Καν. ΕΕ 1407/2013 (De Minimis).
 13. Να συγκεντρώνουν κατ’ ελάχιστο το βαθμό 70 στο ερωτηματολόγιο ψηφιακής ωριμότητας της παρούσας πρόσκλησης.
 14. Να συγκεντρώνουν κατ’ ελάχιστο το συνολικό βαθμό 50 στα βαθμολογούμενα κριτήρια τα οποία θα αφορούν στην περιγραφή του υποβληθέντος επενδυτικού σχεδίου, τον αριθμό εργαζομένων (ΕΜΕ) και την ψηφιακή ωριμότητα της επιχείρησης.

Όλες οι περιφέρειες της ελληνικής επικράτειας.

Ποσοστό ενίσχυσης: από 25% έως 60%.

Ο ελάχιστος και μέγιστος συνολικός ενισχυόμενος προϋπολογισμός (Π/Υ) της αίτησης χρηματοδότησης ορίζεται από 200.001€ έως και 1.200.000€.

Πράσινος Μετασχηματισμός ΜμΕ ΕΣΠΑ 2021-2027

Κατάσταση: Έληξε (καθεστώς DeMinimis)

Εξαντλήθηκε για τις Περιφέρειες Αττικής και Ν.Αιγαίου

Η Δράση 1 «Πράσινος Μετασχηματισμός ΜμΕ» της Πράσινη Μετάβασης ΜμΕ» αποσκοπεί στην ενθάρρυνση επενδυτικών σχεδίων που στόχος τους είναι η αξιοποίηση και ανάπτυξη σύγχρονων τεχνολογιών, στην αναβάθμιση των παραγόμενων προϊόντων ή/και παρεχόμενων υπηρεσιών και εν γένει δραστηριοτήτων τους, πριμοδοτώντας ενέργειες οι οποίες αξιοποιούν σύγχρονες τεχνολογίες, υποδομές και βέλτιστες πρακτικές σε θέματα ενεργειακής αναβάθμισης, κυκλικής οικονομίας και υιοθέτησης καθαρών πηγών ενέργειας.

Στη Δράση 1 «Πράσινος Μετασχηματισμός ΜμΕ» μπορούν να υποβάλουν πρόταση υφιστάμενες μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, όπως αυτές ορίζονται στη Σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ.

Οι βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής των δυνητικά ωφελούμενων επιχειρήσεων είναι οι ακόλουθες:

 1. Να έχουν τουλάχιστον μία (1) πλήρη κλεισμένη διαχειριστική χρήση πριν την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.
 2. Να δραστηριοποιούνται ουσιωδώς (Κύριος Κωδικός Δραστηριότητας ή Κωδικός Δραστηριότητας με τα μεγαλύτερα έσοδα) σε έναν (1) επιλέξιμο ΚΑΔ δραστηριότητας της παρούσας πρόσκλησης πριν την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.
 3. Να διαθέτουν τον/τους επιλέξιμο/ους ΚΑΔ επένδυσης της παρούσας πρόσκλησης πριν την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.
 4. Να έχουν τρεις (3) τουλάχιστον ΕΜΕ εξαρτημένης εργασίας πλήρους ή μερικής απασχόλησης το ημερολογιακό έτος που προηγείται της υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης. Τούτο θα επιβεβαιώνεται βάσει των δηλωθέντων στοιχείων που τηρούνται για την επιχείρηση αυτή στο πληροφοριακό σύστημα ΕΡΓΑΝΗ.
 5. Να λειτουργούν νόμιμα.
 6. Να μην έχει γίνει έναρξη εργασιών για το επενδυτικό σχέδιο πριν την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης.
 7. Να δηλώσουν ως τόπο/τόπους για την υλοποίηση των ενεργειών της παρούσας δράσης αποκλειστικά μία κατηγορία Περιφέρειας.
 8. Να λειτουργούν αποκλειστικά ως επιχειρήσεις εταιρικού/εμπορικού χαρακτήρα
 9. Να πληρούν τις προϋποθέσεις εφαρμογής του Κανονισμού ΕΕ στον οποίο στηρίζεται το χρηματοδοτικό καθεστώς ενίσχυσης που θα επιλέξουν υποχρεωτικά κατά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης. Υπάρχει η δυνατότητα επιλογής είτε του Καν. ΕΕ 651/2014 (ΓΚΑΚ) ή του Καν. ΕΕ 1407/2013 (De minimis).

Βασικές Προϋποθέσεις Συμμετοχής

 1. Να υποβάλλουν μία και μοναδική αίτηση χρηματοδότησης ανά ΑΦΜ.
 2. Να δραστηριοποιούνται στην Ελληνική επικράτεια και να πραγματοποιήσουν επένδυση αποκλειστικά σε μία μόνο Κατηγορία Περιφέρειας (με την ίδια ένταση ενίσχυσης).
 3. Να τηρούν Απλογραφικά ή Διπλογραφικά βιβλία και να έχουν τουλάχιστον μία (1) πλήρη κλεισμένη διαχειριστική χρήση.
 4. Να δραστηριοποιούνται στον επιλέξιμο ΚΑΔ του επενδυτικού σχεδίου τουλάχιστον για ένα (1) έτος.
 5. Το επενδυτικό σχέδιο να αφορά αποκλειστικά σε επιλέξιμες δραστηριότητες.
 6. Να διαθέτουν τουλάχιστον πέντε (5) ΕΜΕ εξαρτημένης εργασίας πλήρους ή μερικής απασχόλησης το ημερολογιακό έτος που προηγείται της υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.
 7. Να λειτουργούν νόμιμα διαθέτοντας την κατάλληλη, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, άδεια λειτουργίας.
 8. Να λειτουργούν αποκλειστικά ως επιχειρήσεις εταιρικού/εμπορικού χαρακτήρα.
 9. Να μην βρίσκονται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση.
 10. Να μην έχει ολοκληρωθεί το φυσικό αντικείμενο της επένδυσης ή να μην έχει υλοποιηθεί πλήρως πριν από την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης.
 11. Να πληρούν τις προϋποθέσεις εφαρμογής του Καν. ΕΕ 1407/2013 (De Minimis). Το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας (De Minimis) που έχει λάβει στο παρελθόν η ενιαία επιχείρηση, συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης από αυτή τη Δράση, να μην υπερβαίνει το ποσό των €200.000 (ή €100.000 για τον τομέα των οδικών εμπορευματικών μεταφορών για λογαριασμό τρίτων) μέσα σε μία τριετία (τρέχον οικονομικό έτος και τα δύο (2) προηγούμενα οικονομικά έτη) πριν από τον χρόνο χορήγησης του εννόμου δικαιώματος της ενίσχυσης.

Όλες οι περιφέρειες της ελληνικής επικράτειας.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της Δράσης ανέρχεται σε 350.000.000€ (Δημόσια Δαπάνη).

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικού σχεδίου κυμαίνεται από 200.001€ έως και 1.000.000€.

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός του επενδυτικού σχεδίου δεν δύναται να υπερβαίνει το διπλάσιο του υψηλότερου κύκλου εργασιών που επετεύχθη σε μία από τις τρεις (ή λιγότερες εφόσον η επιχείρηση δεν διαθέτει για τρεις) διαχειριστικές περιόδους του έτους που προηγείται της υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης με ανώτατο όριο το ποσό του 1.000.000€.

Πράσινη Παραγωγική Επένδυση ΜμΕ ΕΣΠΑ 2021-2027 (1)

Κατάσταση: Έληξε (καθεστώς DeMinimis)

Εξαντλήθηκε για τις Περιφέρειες Αττικής και Ν.Αιγαίου

Σκοπός της Δράσης 2 «Πράσινη Παραγωγική Επένδυση ΜμΕ» της «Πράσινης Μετάβασης ΜμΕ» είναι να ενθαρρύνει μικρά επενδυτικά σχέδια που στοχεύουν στην αξιοποίηση και ανάπτυξη συγχρόνων τεχνολογιών, στην αναβάθμιση των παραγόμενων προϊόντων ή/ και παρεχόμενων υπηρεσιών και εν γένει δραστηριοτήτων τους, πριμοδοτώντας ενέργειες οι οποίες αξιοποιούν σύγχρονες τεχνολογίες, υποδομές και βέλτιστες πρακτικές σε θέματα ενεργειακής αναβάθμισης, κυκλικής οικονομίας και υιοθέτησης καθαρών πηγών.

Στη Δράση 2 «Πράσινη Παραγωγική Επένδυση ΜμΕ» μπορούν να υποβάλουν πρόταση υφιστάμενες μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, όπως αυτές ορίζονται στη Σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ.

 Βασικές Προϋποθέσεις Συμμετοχής

Οι βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής των δυνητικά ωφελούμενων επιχειρήσεων είναι οι ακόλουθες:

 1. Να πραγματοποιήσουν επένδυση αποκλειστικά σε μία Κατηγορία Περιφέρειας
 2. Να έχουν τουλάχιστον μία (1) πλήρη κλεισμένη διαχειριστική χρήση πριν την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης
 3. Να δραστηριοποιούνται ουσιωδώς (Κύριος ΚΑΔ ή ΚΑΔ μεγαλύτερων εσόδων) σε έναν (1) επιλέξιμο ΚΑΔ δραστηριότητας, πριν την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης
 4. Να διαθέτουν τον/τους επιλέξιμο/ους ΚΑΔ επένδυσης της παρούσας πρόσκλησης πριν την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης
 5. Να έχουν δύο (2) τουλάχιστον ΕΜΕ εξαρτημένης εργασίας το ημερολογιακό έτος που προηγείται της υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης. Τούτο θα επιβεβαιώνεται βάσει των δηλωθέντων στοιχείων που τηρούνται για την επιχείρηση αυτή στο πληροφοριακό σύστημα ΕΡΓΑΝΗ.
 6. Να λειτουργούν νόμιμα
 7. Να μην έχει γίνει έναρξη εργασιών για το επενδυτικό σχέδιο πριν την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης
 8. Να λειτουργούν αποκλειστικά ως επιχειρήσεις εταιρικού/εμπορικού χαρακτήρα
 9. Να πληρούν τις προϋποθέσεις εφαρμογής του Καν. ΕΕ 1407/2013 (De Minimis) στον οποίο στηρίζεται η Δράση.

Όλες οι περιφέρειες της ελληνικής επικράτειας.

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικού σχεδίου κυμαίνεται από 30.000 έως και 200.000€.

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός του επενδυτικού σχεδίου δεν δύναται να υπερβαίνει το διπλάσιο του υψηλότερου κύκλου εργασιών που επετεύχθη σε μία από τις τρεις (ή λιγότερες εφόσον η επιχείρηση δεν διαθέτει για τρεις) διαχειριστικές περιόδους του έτους που προηγείται της υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης με ανώτατο όριο το ποσό των 200.000€

Πρόγραμμα LIFE 2021 - 2027

Κατάσταση: Ενεργό

Έναρξη: 1 Ιανουαρίου 2021  –  Λήξη: 31 Δεκεμβρίου 2027

Το Πρόγραμμα LIFE είναι το μόνο πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) που καλύπτει συγκεκριμένα την ανάληψη δράσης για το περιβάλλον και το κλίμα. Έχει διάρκεια από 1η Ιανουαρίου 2021 έως 31 Δεκεμβρίου 2027 και αποσκοπεί στην επίτευξη των στόχων που παρουσιάζονται στην Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία και τη στρατηγική της ΕΕ για τη βιοποικιλότητα με ορίζοντα το 2030. Επιπλέον, αποτελεί κομμάτι της απάντησης της ΕΕ στους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης που παρατίθενται στην ατζέντα του 2030 των Ηνωμένων Εθνών.

Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Κλιματικής Υποδομής και Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (European Climate Infrastructure and Environment Executive Agency – CINEA) που υπάγεται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι η αρμόδια Υπηρεσία για το Πρόγραμμα LIFE.

Προϋπολογισμός: 5.432 δισεκατομμύρια ευρώ.

Ο Προϋπολογισμός που συμφωνήθηκε αντανακλά τον στόχο που αποφασίστηκε δυνάμει του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2021 – 2027, κατά τον οποίο τουλάχιστον το 30% του προϋπολογισμού της ΕΕ κατευθύνεται σε κλιματικούς σκοπούς.

Δικαίωμα υποβολής πρότασης στο πλαίσιο του Προγράμματος LIFE, έχει:

 • δημόσια ή ιδιωτική νομική οντότητα καταχωρισμένη στην ΕΕ ή σε υπερπόντια χώρα ή έδαφος που συνδέεται με αυτήν,
 • τρίτη χώρα συνδεδεμένη με το πρόγραμμα LIFE, ή
 • νομική οντότητα που έχει συσταθεί βάσει του δικαίου της Ένωσης ή οποιοσδήποτε διεθνής οργανισμός.

Τα φυσικά πρόσωπα δεν έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης.

Νομικές οντότητες εγκατεστημένες σε τρίτη χώρα μη συνδεδεμένη με το πρόγραμμα LIFE μπορούν κατ’ εξαίρεση να είναι επιλέξιμες για συμμετοχή. Αυτό συμβαίνει, όταν αυτό είναι αναγκαίο για την επίτευξη των στόχων μιας δεδομένης δράσης, ώστε να διασφαλίζεται η αποτελεσματικότητα των παρεμβάσεων που πραγματοποιούνται στην Ένωση. Ωστόσο, οι εν λόγω νομικές οντότητες αναλαμβάνουν καταρχήν το κόστος της συμμετοχής τους.

Το Πρόγραμμα LIFE περιλαμβάνει δύο πεδία:

 • το πεδίο «Περιβάλλον», που αποτελείται από:
 1. το υποπρόγραμμα Φύση και Βιοποικιλότητα,
 2. το υποπρόγραμμα Κυκλική Οικονομία και Ποιότητα Ζωής.
 • το πεδίο «Δράση για το Κλίμα», που περιλαμβάνει:
 1. το υποπρόγραμμα Μετριασμός της Κλιματικής Αλλαγής και Προσαρμογή σε αυτήν,
 2. το υποπρόγραμμα Μετάβαση σε Καθαρές Μορφές Ενέργειας (Clean Energy Transition).
 • Τυπικά Έργα Δράσης (SAPs) – για τα υποπρογράμματα Φύση και Βιοποικιλότητα, Κυκλική Οικονομία και Ποιότητα Ζωής, Μετριασμός και Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή
  • Έναρξη: μέσα Απριλίου – Λήξη: Σεπτέμβριος 2023
 • Επιχορηγήσεις δράσης LIFE (LIFE Action Grants– μόνο για το υποπρόγραμμα Καθαρές Μορφές Ενέργειας (Clean Energy Transition)
  • Έναρξη: μέσα Μαΐου – Λήξη: μέσα Νοεμβρίου 2023
 • Στρατηγικά Ολοκληρωμένα Έργα (SIPs)
  • Υποβολή Ιδέας: Έναρξη: μέσα Απριλίου – Λήξη: Σεπτέμβριος 2023,
  • Υποβολή Ολοκληρωμένης Πρότασης: Λήξη: Μάρτιο 2024
 • Προετοιμασία τεχνικής βοήθειας για SIP και SNAP (Technical Assistance preparation for SIP and SNAP)
  • Έναρξη: μέσα Απριλίου – Λήξη: Σεπτέμβριος 2023
 • Έργα Τεχνικής Βοήθειας (TA)
  • Έναρξη: μέσα Απριλίου – Λήξη: μέσα Ιουλίου 2023
 • Ειδικές συμφωνίες επιχορήγησης λειτουργίας (SGA OG) – η πρόσκληση είναι μόνο για τους συμμετέχοντες του Προγράμματος του 2022 «LIFE FPA» (Framework Partnership Operating)
  • Έναρξη: μέσα Απριλίου – Λήξη: Σεπτέμβριος 2023
 • Προπαρασκευαστικά έργα LIFE (LIFE Preparatory Projects): κατευθύνει Νομικές και Πολιτικές Προτεραιότητες (PLP)
  • Έναρξη: μέσα Απριλίου – Λήξη: Σεπτέμβριος 2023
Κυκλική Οικονομία και Ποιότητα Ζωής – Πρόγραμμα LIFE

Κατάσταση: Ενεργό

Έναρξη: 18 Απριλίου 2023 – Λήξη: 6 Σεπτεμβρίου 2023

Το υποπρόγραμμα «Κυκλική Οικονομία και Ποιότητα Ζωής» αποσκοπεί στη διευκόλυνση της μετάβασης προς μια βιώσιμη, κυκλική, απαλλαγμένη από τοξικές ουσίες, ενεργειακά αποδοτική και ανθεκτική στην κλιματική αλλαγή οικονομία και στην προστασία, αποκατάσταση και βελτίωση της ποιότητας του περιβάλλοντος, είτε μέσω άμεσων παρεμβάσεων είτε μέσω της στήριξης της ενσωμάτωσης των στόχων αυτών σε άλλες πολιτικές.

Η παρούσα πρόσκληση καλύπτει τα ακόλουθα θέματα:

 • LIFE-2023-SAP-ENV-ENVIRONMENT – Circular Economy, resources from Waste, Air, Water, Soil, Noise, Chemicals, Bauhaus
 • LIFE-2023-SAP-ENV-GOV – Environmental Governance

Κάθε αίτηση έργου στο πλαίσιο της πρόσκλησης πρέπει να αφορά μόνο ένα από αυτά τα θέματα.

Οι υποψήφιοι που επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση για περισσότερα από ένα θέματα, πρέπει να υποβάλουν ξεχωριστή πρόταση για κάθε θέμα.

Δικαίωμα υποβολής πρότασης στο πλαίσιο του Προγράμματος LIFE, έχει:

 • δημόσια ή ιδιωτική νομική οντότητα καταχωρισμένη στην ΕΕ ή σε υπερπόντια χώρα ή έδαφος που συνδέεται με αυτήν,
 • τρίτη χώρα συνδεδεμένη με το πρόγραμμα LIFE, ή
 • νομική οντότητα που έχει συσταθεί βάσει του δικαίου της Ένωσης ή οποιοσδήποτε διεθνής οργανισμός.

Τα φυσικά πρόσωπα δεν έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης.

Νομικές οντότητες εγκατεστημένες σε τρίτη χώρα μη συνδεδεμένη με το πρόγραμμα LIFE μπορούν κατ’ εξαίρεση να είναι επιλέξιμες για συμμετοχή. Αυτό συμβαίνει, όταν αυτό είναι αναγκαίο για την επίτευξη των στόχων μιας δεδομένης δράσης, ώστε να διασφαλίζεται η αποτελεσματικότητα των παρεμβάσεων που πραγματοποιούνται στην Ένωση. Ωστόσο, οι εν λόγω νομικές οντότητες αναλαμβάνουν καταρχήν το κόστος της συμμετοχής τους.

LIFE-2023-SAP-ENV-ENVIRONMENT — Circular Economy, resources from Waste, Air, Water, Soil, Noise, Chemicals, Bauhaus

Στόχος είναι να διευκολυνθεί η μετάβαση προς μια βιώσιμη, κυκλική, απαλλαγμένη από τοξικά, ενεργειακά αποδοτική/ανθεκτική στο κλίμα οικονομία και προς ένα περιβάλλον απαλλαγμένο από τοξικές ουσίες, καθώς και η προστασία, η αποκατάσταση και η βελτίωση της ποιότητας του περιβάλλοντος.

Συγκεκριμένα, πρέπει να καλύψει ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα θέματα:

 1. Κυκλική Οικονομία και Απόβλητα
 2. Αέρας
 3. Νερό
 4. Ήλιος
 5. Θόρυβος
 6. Χημικά
 7. Νέο Ευρωπαϊκό Bauhaus

LIFE-2023-SAP-ENV-GOV — Environmental Governance

Στόχος είναι να διευκολυνθεί η μετάβαση προς μια βιώσιμη, κυκλική, απαλλαγμένη από τοξικά, ενεργειακά αποδοτική / ανθεκτική στο κλίμα οικονομία και προς ένα περιβάλλον απαλλαγμένο από τοξικές ουσίες, καθώς και να προστατευθεί, να αποκατασταθεί και να βελτιωθεί η ποιότητα του περιβάλλοντος.

Συγκεκριμένα, πρέπει να καλύψει ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα θέματα:

 1. Δραστηριότητες υποστήριξης της λήψης αποφάσεων και των εθελοντικών προσεγγίσεων της δημόσιας διοίκησης
 2. Διασφάλιση της περιβαλλοντικής συμμόρφωσης και πρόσβαση στη δικαιοσύνη
 3. Αλλαγή συμπεριφοράς και πρωτοβουλίες ευαισθητοποίησης

LIFE-2023-SAP-ENV-ENVIRONMENT – Circular Economy, resources from Waste, Air, Water, Soil, Noise, Chemicals, Bauhaus

 • Ενδεικτικό εύρος π/υ έργων: από 2 έως 10 εκατομμύρια ευρώ

LIFE-2023-SAP-ENV-GOV – Environmental Governance

 • Ενδεικτικό εύρος π/υ έργων: από 0,7 έως 2 εκατομμύρια ευρώ

Το μέγιστο ποσοστό χρηματοδότησης κάθε έργου ανέρχεται στο 60%.

Νέος Αναπτυξιακός Νόμος (Ν.48872022) Μεταποίηση - Εφοδιαστική Αλυσίδα

Κατάσταση: Ενεργό (2ος Κύκλος)

Έναρξη: 01 Ιουνίου 2023 – Λήξη: 29 Σεπτεμβρίου 2023

Ο Β’ κύκλος του καθεστώτος «Μεταποίηση – Εφοδιαστική Αλυσίδα» του νέου Αναπτυξιακού Νόμου 2023 αποσκοπεί στην ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων τα οποία εμπίπτουν στον τομέα της μεταποίησης.

Πολύ μικρές, μικρές, μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις.

Φορείς επενδύσεων που είναι εγκατεστημένοι ή έχουν υποκατάστημα στην ελληνική Επικράτεια κατά τη χρονική στιγμή έναρξης εργασιών του επενδυτικού σχεδίου και έχουν μία από τις ακόλουθες μορφές:

Εμπορική εταιρεία, Συνεταιρισμός, Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις, Αγροτικοί Συνεταιρισμοί, Ομάδες Παραγωγών, Αστικοί Συνεταιρισμοί, Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις, Υπό ίδρυση ή υπό συγχώνευση εταιρείες, με την υποχρέωση να έχουν ολοκληρώσει τις διαδικασίες δημοσιότητας πριν από την έναρξη εργασιών του επενδυτικού σχεδίου, Κοινοπραξίες που ασκούν εμπορική δραστηριότητα, Δημόσιες και δημοτικές επιχειρήσεις και θυγατρικές τους.

Επενδυτικά σχέδια που εμπίπτουν στον τομέα της μεταποίησης (πλην της μεταποίησης γεωργικών προϊόντων για τα οποία θεσπίζεται ειδικό καθεστώς), στον κλάδο της εφοδιαστικής αλυσίδας με αντικείμενο την τεχνολογική, παραγωγική, διοικητική και οργανωτική αναβάθμιση, καθώς και στην καινοτόμο και εξωστρεφή ανάπτυξη και μεγέθυνση, με στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικής θέσης των επιχειρήσεων στην εγχώρια και διεθνή αγορά.

Όπως αυτές ορίζονται στον Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων του νέου Αναπτυξιακού Νόμου.

Ποσοστό ενίσχυσης: έως 70% του προϋπολογισμού

*το ύψος του ποσοστού ενίσχυσης εξαρτάται από το μέγεθος της επιχείρησης, την τοποθεσία υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου και το είδος της ενίσχυσης.

Ποσό ενίσχυσης: έως 10.000.000€ ανά επενδυτικό σχέδιο

Προγράμματα LEADER 2023 - 2027

Κατάσταση: Ενεργό

Έναρξη: 2023

Μέσα από τα «Προγράμματα LEADER 2023 – 2027» προωθείται ο σχεδιασμός, η υλοποίηση και η ενίσχυση επενδύσεων σε περιφερειακό επίπεδο με σκοπό την εξυπηρέτηση των στόχων της τοπικής στρατηγικής.

Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα (Πολύ Μικρές, Μικρές, Μεσαίες και Μεγάλες επιχειρήσεις, κατά την έννοια της σύστασης 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής) υφιστάμενες ή υπό ίδρυση.

Το Πρόγραμμα περιλαμβάνει υποδράσεις με τις οποίες ενισχύονται επενδύσεις σε διάφορους τομείς της οικονομίας όπως μεταποίηση, εμπορία και/ή ανάπτυξη – ανάδειξη γεωργικών προϊόντων, παροχή υπηρεσιών, βιοτεχνία, οικοτεχνία, αγροτουρισμό, τουρισμό, χειροτεχνία, πολιτισμό, ενώ συμβάλλουν στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, στη βελτίωση των δασοκομικών τεχνολογιών, καθώς και στην ανάπτυξη της συνεργασίας μεταξύ διαφορετικών παραγόντων της τοπικής κοινωνίας, και στην ανάπτυξη και βελτίωση της βιωσιμότητας των δασών.

Τα έργα ιδιωτικού χαρακτήρα αφορούν τις ακόλουθες περιοχές: Ροδόπη & Ξάνθη, Αρκαδία, Αργολίδα & Λακωνία, Ηλεία, Βόρειο Έβρο, ΠΕ Χανίων & Ρεθύμνης, Κεντρική & Βόρεια Εύβοια, Νήσους Αττικής, ΠΕ Βοιωτίας, Πέλλα, Φλώρινα, Κιλκίς, Αχαΐα, Σέρρες, Καρδίτσα, Νομό Χίου, Πιερία, Νομό Λασιθίου, Αιτωλία, ΠΕ Κεφαλληνίας & Ιθάκης, ΠΕ Κοζάνης & Γρεβενών, Νομό Ηρακλείου, Νομών Ηρακλείου, Μεσαρά Ηρακλείου.

Ο Προϋπολογισμός κυμαίνεται από 450.000€ έως 100.000.000€,  ανάλογα με τα έργα ιδιωτικού χαρακτήρα του Προγράμματος LEADER 2023 – 2027.

Ταμείο Εγγυοδοσίας Καινοτομίας

Κατάσταση: Ενεργό

Έναρξη: 2022 – Λήξη: 2023

Σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα (HDB) και μέσω του προγράμματος «Ταμείο Εγγυοδοσίας Καινοτομίας» οι ελληνικές τράπεζες θα παρέχουν το δικαίωμα της δανειοδότησης με ευνοϊκούς όρους και παροχής επιχορήγησης ύψους έως και 20% με στόχο την ενίσχυση της ρευστότητας των καινοτόμων μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Η ενίσχυση της ρευστότητας μέσω της δανειοδότησης θα αποσκοπεί στην υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων σχετικών με τη δημιουργία τεσσάρων (4) τύπων καινοτομίας:

 1. Καινοτομίες Προϊόντων
 2. Καινοτομίες Διαδικασίας
 3. Καινοτομίες Marketing
 4. Οργανωτικές Καινοτομίες

Αίτηση δανειοδότησης από το Ταμείο Εγγυοδοσίας Καινοτομίας μπορούν να υποβάλλουν υφιστάμενες και νεοσύστατες επιχειρήσεις πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, ανεξάρτητα νομικής μορφής οι οποίες:

 1. Παρουσιάζουν καινοτόμο χαρακτήρα. Πληρούν τουλάχιστον ένα (1) από τα κριτήρια επιλεξιμότητας καινοτομίας,
 2. Είναι τραπεζικά ενήμερες. Δεν έχουν οφειλές που να ξεπερνούν τις 90 ημέρες κατά την ημερομηνία της αίτησης,
 3. Έχουν έδρα και τόπο επένδυσης εντός της ελληνικής επικράτειας,
 4. Τηρούν διπλογραφικά από πριν την υποβολή της αίτησης.

Για να κριθεί επιλέξιμη μία επιχείρηση για τη λήψη της δανειοδότησης από το Ταμείο Εγγυοδοσίας Καινοτομίας οφείλει να πληροί 1 από τα 12 κριτήρια επιλεξιμότητας καινοτομίας.

 1. Είναι εγγεγραμμένες στο μητρώο νεοφυών επιχειρήσεων «Elevate Greece».
 2. Έχει στο παρελθόν συμμετάσχει σε πρόγραμμα στήριξης έρευνας και καινοτομίας και τεχνολογικής ανάπτυξης.
 3. Μέσω του επιχειρηματικού σχεδίου (business plan) επιβεβαιώνει πως στο άμεσο μέλλον θα αναπτύξει προϊόντα ή υπηρεσίες νέες ή ουσιωδώς βελτιωμένες από τις υπάρχοντες.
 4. Λειτουργεί λιγότερο από 12 έτη και την τελευταία τριετία, κάθε έτος, παρουσιάζει μία μέση ετήσια ανάπτυξη στον κύκλο εργασιών ή σε εργαζομένους ύψους 20%.
 5. Οι δαπάνες έρευνας και καινοτομίας αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το 5% των συνολικών λειτουργικών δαπανών, σε 1 από τα 3 τελευταία έτη.
 6. Μέσω του επιχειρηματικού σχεδίου (business plan) υπόσχεται πως θα δαπανήσει τουλάχιστον το 80% του ποσού του δανείου σε δραστηριότητες έρευνας και καινοτομίας.
 7. Έχει στο παρελθόν συμμετάσχει σε ευρωπαϊκά προγράμματα, όπως: το Horizon 2020, ΕΣΠΑ, ΕΠΑΝΕΚ, κ.α.
 8. Έχει λάβει βραβείο έρευνας και καινοτομίας εντός των τελευταίων 2 ετών από θεσμό της Ε.Ε.
 9. Έχει καταχωρήσει τεχνολογικό δικαίωμα (αίτημα ευρεσιτεχνίας) εντός των τελευταίων 2 ετών.
 10. Έχει λάβει χρηματοδότηση από Venture Capital ή Business Angels εντός των τελευταίων 2 ετών.
 11. Έχουν επενδύσει στην καινοτομία εντός των τελευταίων 3 ετών.
 12. Έχει χαρακτηριστεί ως «Καινοτόμος Επιχείρηση» εντός των τελευταίων 3 ετών.

Όλες οι περιφέρειες της ελληνικής επικράτειας.

Το ύψους του δανείου για το οποίο θα μπορούν να υποβάλλουν αίτηση οι επιλέξιμες επιχειρήσεις θα κυμαίνεται από 25.000€ μέχρι και 400.000€.

επιδοτούμενα προγράμματα ευρωπαϊκά EU IPO

Κατάσταση: Ενεργό

Έναρξη: 23 Ιανουαρίου 2023 – Λήξη: 8 Δεκεμβρίου 2023

Το πρόγραμμα «Ideas Powered for Business SME Fund» είναι ένα πρόγραμμα επιχορηγήσεων που σχεδιάστηκε με στόχο να ενισχύσει τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας (ΔΙ) των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜμΕ) στην ΕΕ.

Μικρομεσαίες επιχειρήσεις, Νεοφυείς επιχειρήσεις με έδρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.) που επιθυμούν να προστατέψουν τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας τους.

*οι επιχειρήσεις θα πρέπει να έχουν οικονομική δραστηριότητα για να είναι επιλέξιμες.

Επιχειρήσεις με δραστηριότητα σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το Ideas Powered for Business SME Fund προσφέρει τα ακόλουθα:

1. Για το IP Scan:

 • 90 % επιστροφή των εξόδων για την παροχή της υπηρεσίας προδιάγνωσης διανοητικής ιδιοκτησίας (IP Scan) από το εθνικό γραφείο ΔΙ της ΕΕ.

2. Για εμπορικά σήματα, βιομηχανικά σχέδια και υποδείγματα:

 • 75 % επιστροφή των εξόδων για τα τέλη αίτησης για σήματα της ΕΕ ή/και σχέδια και υποδείγματα, πρόσθετα τέλη ανά κλάση και τέλη εξέτασης, καταχώρισης, δημοσίευσης και αναστολής της δημοσίευσης.
 • 75 % επιστροφή των εξόδων για τα τέλη αίτησης για εθνικά ή περιφερειακά σήματα ή/και σχέδια και υποδείγματα, πρόσθετα τέλη ανά κλάση και τέλη εξέτασης, καταχώρισης, δημοσίευσης και αναστολής της δημοσίευσης.
 • 50 % επιστροφή των εξόδων για τα βασικά τέλη αίτησης για σήματα ή/και σχέδια και υποδείγματα, τέλη επέκτασης και τέλη μεταγενέστερης επέκτασης εκτός της ΕΕ. Εξαιρούνται τα τέλη επέκτασης που προέρχονται από χώρες της ΕΕ, όπως και τα τέλη διεκπεραίωσης που χρεώνει το γραφείο προέλευσης.

3. Για διπλώματα ευρεσιτεχνίας:

 • 75 % επιστροφή των εξόδων για τα τέλη εκπόνησης μελέτης της υπάρχουσας στάθμης της τεχνικής (Prior Art Search Report).
 • 75 % επιστροφή των εξόδων για τα τέλη προ της χορήγησης διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας (κατάθεση, έρευνα και εξέταση).
 • 75 % επιστροφή των εξόδων για τα τέλη κατάθεσης και έρευνας ευρωπαϊκών διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας που κατατέθηκαν στο EPO.

4. Για κοινοτικό δικαίωμα επί φυτικής ποικιλίας:

 • 50 % επιστροφή των εξόδων για τα τέλη ηλεκτρονικής υποβολής αίτησης σε επίπεδο ΕΕ.

Το μέγιστο επιστρεφόμενο ποσό ανά ΜμΕ είναι:

 • 1350 για δραστηριότητες σχετικές με την υπηρεσία IP Scan.
 • 1000 για δραστηριότητες σχετικές με σήματα & σχέδια ή υποδείγματα.
 • 1500 για δραστηριότητες σχετικές με τα επιλέξιμα τέλη για διπλώματα ευρεσιτεχνίας.
 • 225 για δραστηριότητες σχετικές με την κάλυψη των τελών ηλεκτρονικής αίτησης για κοινοτικά δικαιώματα επί φυτικής ποικιλίας.
Κινούμαι Ηλεκτρικά ΙΙ

Κατάσταση: Ενεργό

Έναρξη: 28 Ιουλίου 2022  –   Λήξη: 31 Δεκεμβρίου 2023

Το πρόγραμμα «Κινούμαι Ηλεκτρικά ΙΙ» περιλαμβάνει αυξημένες επιδοτήσεις για την αγορά ηλεκτροκίνητων αυτοκινήτων & δίκυκλων και στοχεύει στην περαιτέρω διείσδυση των ηλεκτροκίνητων οχημάτων στην χώρα μας. Σκοπός της δράσης «ΚΙΝΟΥΜΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ – Β’ Κύκλος» αποτελεί η προώθηση της ηλεκτροκίνησης και η διείσδυση ηλεκτρικών οχημάτων στο στόλο οχημάτων που κυκλοφορούν εντός της ελληνικής επικράτειας.

Συγκεκριμένα:

 • Περιλαμβάνει αυξημένες επιδοτήσεις για την αγορά ηλεκτροκίνητων αυτοκινήτων & δίκυκλων
 • Θεσπίζει κοινωνικά κριτήρια για την περαιτέρω στήριξη συγκεκριμένων ομάδων
 • Λαμβάνει ειδική μέριμνα για τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στα νησιά της ελληνικής επικράτειας
 • Καταργεί τον περιορισμό για το ανώτατο όριο οχημάτων για τις εταιρείες
 • Επιτρέπει σε εταιρείες ταχυμεταφορών, διανομών και τουριστικές εταιρείες να
  επιδοτηθούν και για την αγορά ηλεκτρικών ποδηλάτων
 • Ενίσχυει τις εταιρείες αντιπροσώπων, εμπόρων και εισαγωγέων αυτοκινήτων για την αγορά ηλεκτρικών αυτοκινήτων επίδειξης (test drive).

Δικαιούχοι του προγράμματος «Κινούμαι Ηλεκτρικά ΙΙ» είναι φυσικά (ιδιώτες) και νομικά (εταιρείες) πρόσωπα.

Πράσινη Μετάβαση

Όλες οι περιφέρειες της ελληνικής επικράτειας.

Εταιρείες

 • Από 1 έως και 20 αμιγώς ηλεκτρικά οχήματα -> οικολογικό bonus 25% επί της ΛΤΠΦ έως 8.000€ / όχημα
 • Από 21 και άνω αμιγώς ηλεκτρικά οχήματα -> οικολογικό bonus 20% επί της ΛΤΠΦ έως 6.000€ / όχημα
 • Ηλεκτρικό δίκυκλο / τρίκυκλο -> οικολογικό bonus 40% επί της ΛΤΠΦ έως 3.000€
 • Ηλεκτρικό ποδήλατο -> οικολογικό bonus 40% επί της ΛΤΠΦ έως 800€ (για συγκεκριμένους ΚΑΔ*)
 • Έξυπνο σημείο επαναφόρτισης -> πρόσθετη επιδότηση ύψους 500€ / σημείο
 • Προαιρετική απόσυρση αυτοκινήτου / δικύκλου -> πρόσθετη επιδότηση ύψους 1.000€ /400€ αντίστοιχα ανά όχημα

Ιδιώτες

 • Αμιγώς ηλεκτρικό όχημα -> οικολογικό bonus 30% επί της ΛΤΠΦ έως 8.000€
 • Ηλεκτρικό δίκυκλο / τρίκυκλο -> οικολογικό bonus 40% επί της ΛΤΠΦ έως 3.000€
 • Ηλεκτρικό ποδήλατο -> οικολογικό bonus 40% επί της ΛΤΠΦ έως 800€
 • Έξυπνο σημείο επαναφόρτισης -> πρόσθετη επιδότηση ύψους 500€
 • Προαιρετική απόσυρση αυτοκινήτου / δικύκλου -> πρόσθετη επιδότηση ύψους 1.000€ / 400€ αντίστοιχα 

Επιπλέον κίνητρα για νέους έως 29, ΑΜΕΑ, οικογένειες με >2 τέκνα

Horizon Europe Pillar Ι

Κατάσταση: Ενεργό

Έναρξη: 2021 – Λήξη: 2027

Το πρόγραμμα «Ορίζοντας Ευρώπης 2021-2027», είναι το πρόγραμμα πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) για την έρευνα και την καινοτομία για την περίοδο 2021-2027, με προϋπολογισμό 95,5 δισ. ευρώ. Στόχος της προγραμματικής περιόδου, είναι επίτευξη ολόπλευρης ανάπτυξης επιχειρηματικών ιδεών, αξιοποιώντας την έρευνα και την καινοτομία ως κινητήρια δύναμη.
Οι τρεις βασικοί πυλώνες του προγράμματος είναι:
 1. Πυλώνας I – Επιστήμη Αριστείας [Excellent Science]
 2. Πυλώνας II – Παγκόσμιες προκλήσεις και ευρωπαϊκή βιομηχανική ανταγωνιστικότητα [Global Challenges and European Industrial Competitiveness]
 3. Πυλώνας III – Καινοτόμος Ευρώπη [Innovative Europe]

Στόχος του Πυλώνα 1 είναι η ενίσχυση και επέκταση της αριστείας της επιστημονικής βάσης της ΕΕ.

Εστιάζει στην έρευνα αιχμής, στην απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων των ερευνητών μέσω δράσεων κινητικότητας και κατάρτισης, καθώς και στην ανάπτυξη και διασύνδεση ερευνητικών υποδομών παγκοσμίου κύρους.

Συνολική χρηματοδότηση: 25 δισεκατομμύρια ευρώ

Επιλέξιμες χώρες είναι τα κράτη-μέλη της ΕΕ καθώς και άλλες συνδεδεμένες, τρίτες χώρες. 

Στα προγράμματα του Horizon Europe μπορούν να ενταχθούν νεοφυείς επιχειρήσεις, μικρομεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις, πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα. 

Ορισμένα προγράμματα του Horizon Europe απαιτούν τη συνεργασία τουλάχιστον τριών ανεξάρτητων εταίρων από τρία διαφορετικά κράτη μέλη της ΕΕ ή άλλα συνδεδεμένα κράτη.

Ο Πυλώνας 1 περιλαμβάνει τρεις κατηγορίες δράσεων:

Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας (European Research Council – ERC)

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας υποστηρίζει έρευνα αιχμής, διεπιστημονικές συνεργασίες και πρωτοποριακές ιδέες σε νέα πεδία. 

Δράσεις Marie Skłodowska-Curie (Marie Skłodowska-Curie Actions – MSCA)

Οι Δράσεις Marie Skłodowska-Curie παρέχουν υποστήριξη σε νέους αλλά και έμπειρους ερευνητές, προκειμένου να ενισχύσουν την καριέρα και τις δεξιότητές τους μέσω της κατάρτισης ή μέσω της τοποθέτησής τους για κάποιο χρονικό διάστημα σε άλλη χώρα ή στον ιδιωτικό τομέα.

Ερευνητικές υποδομές (Research Infrastructures)

Η χρηματοδότηση αυτής της θεματικής περιοχής έχει στόχο την ανάπτυξη και καλύτερη διαχείριση των ερευνητικών υποδομών της Ευρώπης. Η διασύνδεσή τους διευκολύνει την πρόσβαση των ερευνητών προάγοντας την εκπαίδευση,  τη συνεργασία και την ταχύτερη αντιμετώπιση κοινωνικών προκλήσεων. 

Επιλέξιμες χώρες είναι τα κράτη-μέλη της ΕΕ καθώς και άλλες συνδεδεμένες, τρίτες χώρες.

Για Research & Innovation Actions (RIA) calls το ποσοστό ενίσχυσης είναι 100%.

Για Innovation Action (IA) calls το ποσοστό ενίσχυσης είναι 70%.

Horizon Europe Pillar ΙΙ

Κατάσταση: Ενεργό

Έναρξη: 2021 – Λήξη: 2027

Το πρόγραμμα «Ορίζοντας Ευρώπης 2021-2027», είναι το πρόγραμμα πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) για την έρευνα και την καινοτομία για την περίοδο 2021-2027, με προϋπολογισμό 95,5 δισ. ευρώ. Στόχος της προγραμματικής περιόδου, είναι επίτευξη ολόπλευρης ανάπτυξης επιχειρηματικών ιδεών, αξιοποιώντας την έρευνα και την καινοτομία ως κινητήρια δύναμη.
Οι τρεις βασικοί πυλώνες του προγράμματος είναι:
 1. Πυλώνας I – Επιστήμη Αριστείας [Excellent Science]
 2. Πυλώνας II – Παγκόσμιες προκλήσεις και ευρωπαϊκή βιομηχανική ανταγωνιστικότητα [Global Challenges and European Industrial Competitiveness]
 3. Πυλώνας III – Καινοτόμος Ευρώπη [Innovative Europe]

Ο Πυλώνας 2 υποστηρίζει την έρευνα και την καινοτομία για την αντιμετώπιση κοινωνικών προκλήσεων όπως η υγεία, η κλιματική αλλαγή, η απαλλαγή από τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα, η αειφόρος διαχείριση πόρων, η επισιτιστική ασφάλεια, η βιοοικονομία, καθώς και η έξυπνη και πράσινη κινητικότητα.

Συνολικός προϋπολογισμός: 53,5 δισεκατομμύρια ευρώ

Επιλέξιμες χώρες είναι τα κράτη-μέλη της ΕΕ καθώς και άλλες συνδεδεμένες, τρίτες χώρες. 

Στα προγράμματα του Horizon Europe μπορούν να ενταχθούν νεοφυείς επιχειρήσεις, μικρομεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις, πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα. 

Ορισμένα προγράμματα του Horizon Europe απαιτούν τη συνεργασία τουλάχιστον τριών ανεξάρτητων εταίρων από τρία διαφορετικά κράτη μέλη της ΕΕ ή άλλα συνδεδεμένα κράτη.

Οι επιχειρηματικές ιδέες για να υπάγονται στον 2ο Πυλώνα θα πρέπει να εντάσσονται σε μία από τις ακόλουθες 6 θεματικές ομάδες:

Υγεία (Health)

Στόχοι της 1ης θεματικής ομάδας είναι:
 1. Η προώθηση και η προστασία της ανθρώπινης ζωής και της ευημερίας
 2. Η αποτροπή ασθενειών και η μείωση της επιβάρυνσης που δέχονται οι κοινότητες λόγω αυτών
 3. Η υποστήριξη του μετασχηματισμού των συστημάτων υγείας, έτσι ώστε να να παρέχουν καινοτόμες, βιώσιμες και υψηλής ποιότητας υπηρεσίες υγείας σε όλους
 4. Η δημιουργία ενός καινοτόμου, βιώσιμου και ανταγωνιστικού, σε παγκόσμιο επίπεδο, ευρωπαϊκού κλάδου υγείας.

Πολιτισμός, δημιουργικότητα και πολυδεκτικές κοινωνίες (Culture, Creativity and Inclusive Society)

Στόχος της 2ης θεματικής ομάδας είναι:

 1. Η επίτευξη των ευρωπαϊκών στόχων και προτεραιοτήτων σχετικά με την ενίσχυση της δημοκρατικής διακυβέρνησης και της συμμετοχικότητας των πολιτών, καθώς και την προστασία και προώθηση της ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς
 2. Η επιτυχημένη ανταπόκριση στους πολύπλευρους, κοινωνικούς, οικονομικούς, τεχνολογικούς και πολιτιστικούς μετασχηματισμούς.

Πολιτική προστασία για την κοινωνία (Civil Security for Society)

Στόχος της 3ης θεματικής ομάδας είναι να συμβάλλει στην προστασία της ΕΕ και των πολιτών της από το οργανωμένο έγκλημα ή τις τρομοκρατικές δραστηριότητες (συμπεριλαμβανομένου του κυβερνοχώρου) και από τις επιπτώσεις των φυσικών και ανθρωπογενών καταστροφών. 

Ψηφιακές τεχνολογίες, βιομηχανία και διάστημα (Digital, Industry and Space)

Στόχοι της 4ης θεματικής ομάδας είναι:
 1. Η προώθηση των βασικών τεχνολογιών ευρείας εφαρμογής, των ψηφιακών τεχνολογιών και των διαστημικών τεχνολογιών, θεμελιώνοντας το μετασχηματισμό της ευρωπαϊκής οικονομίας και κοινωνίας
 2. Η στήριξη της ψηφιοποίησης και του μετασχηματισμού της ευρωπαϊκής βιομηχανίας
 3. Η συμβολή στην εξασφάλιση της ευρωπαϊκής βιομηχανικής υπεροχής και της αυτονομίας σε επίπεδο τεχνολογιών και πόρων.

Κλίμα, ενέργεια και κινητικότητα (Climate, Energy and Mobility)

Στόχος της 5ης θεματικής ομάδας είναι η καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής με παράλληλη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των κλάδων της ενέργειας και των μεταφορών, αλλά και της ποιότητας των υπηρεσιών που προσφέρουν οι κλάδοι αυτοί στην Ευρωπαϊκή κοινωνία. 

Τρόφιμα, βιοοικονομία, φυσικοί πόροι, γεωργία και περιβάλλον (Food, Bioeconomy, Natural Resources, Agriculture and Environment)

Στόχος της 6ης θεματικής ομάδας είναι η δημιουργία νέας γνώσης, η ενίσχυση των δυνατοτήτων και η ανάπτυξη καινοτόμων λύσεων, προκειμένου να επιταχυνθεί η μετάβαση σε ένα μοντέλο αποτελεσματικής διαχείρισης φυσικών πόρων (όπως η βιοποικιλότητα, το νερό και τα εδάφη). 

Επιλέξιμες χώρες είναι τα κράτη-μέλη της ΕΕ καθώς και άλλες συνδεδεμένες, τρίτες χώρες.

Για Research & Innovation Actions (RIA) calls το ποσοστό ενίσχυσης είναι 100%.

Για Innovation Action (IA) calls το ποσοστό ενίσχυσης είναι 70%.

Horizon Europe Pillar ΙΙΙ

Κατάσταση: Ενεργό

Έναρξη: 2021 – Λήξη: 2027

Το πρόγραμμα «Ορίζοντας Ευρώπης 2021-2027», είναι το πρόγραμμα πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) για την έρευνα και την καινοτομία για την περίοδο 2021-2027, με προϋπολογισμό 95,5 δισ. ευρώ. Στόχος της προγραμματικής περιόδου, είναι επίτευξη ολόπλευρης ανάπτυξης επιχειρηματικών ιδεών, αξιοποιώντας την έρευνα και την καινοτομία ως κινητήρια δύναμη.
Οι τρεις βασικοί πυλώνες του προγράμματος είναι:
 1. Πυλώνας I – Επιστήμη Αριστείας [Excellent Science]
 2. Πυλώνας II – Παγκόσμιες προκλήσεις και ευρωπαϊκή βιομηχανική ανταγωνιστικότητα [Global Challenges and European Industrial Competitiveness]
 3. Πυλώνας III – Καινοτόμος Ευρώπη [Innovative Europe]

Ο πυλώνας 3 αποσκοπεί στην ενίσχυση της ικανότητας της Ευρώπης να καινοτομεί μέσα από την εναρμόνιση και διασύνδεση των ευρωπαϊκών οικοσυστημάτων έρευνας και καινοτομίας. Σημαντικά στοιχεία του Πυλώνα 3 είναι η στήριξη της ρηξικέλευθης καινοτομίας σε ολόκληρο τον κύκλο ζωής της μέσω του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Καινοτομίας, η συστηματική συνεργασία των εθνικών και περιφερειακών οικοσυστημάτων έρευνας και καινοτομίας, καθώς και η ανάπτυξη Κοινοτήτων Γνώσης & Καινοτομίας (Knowledge Innovation Communities) μέσω του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Καινοτομίας και Τεχνολογίας (ΕΙΤ).

Προϋπολογισμός: 13,6 δισεκατομμύρια ευρώ

Επιλέξιμες χώρες είναι τα κράτη-μέλη της ΕΕ καθώς και άλλες συνδεδεμένες, τρίτες χώρες. 

Στα προγράμματα του Horizon Europe μπορούν να ενταχθούν νεοφυείς επιχειρήσεις, μικρομεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις, πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα. 

Ορισμένα προγράμματα του Horizon Europe απαιτούν τη συνεργασία τουλάχιστον τριών ανεξάρτητων εταίρων από τρία διαφορετικά κράτη μέλη της ΕΕ ή άλλα συνδεδεμένα κράτη.

Επιλέξιμες χώρες είναι τα κράτη-μέλη της ΕΕ καθώς και άλλες συνδεδεμένες, τρίτες χώρες.

Για Research & Innovation Actions (RIA) calls το ποσοστό ενίσχυσης είναι 100%.

Για Innovation Action (IA) calls το ποσοστό ενίσχυσης είναι 70%.

Αναμενόμενα Επιδοτούμενα Προγράμματα


Νέος Αναπτυξιακός Νόμος (Ν.48872022) Ψηφιακός & Τεχνολογικός Μετασχηματισμός

Κατάσταση: Αναμένεται

Έναρξη: εντός 2023

Το καθεστώς «Ψηφιακός και Τεχνολογικός Μετασχηματισμός» στοχεύει στην ενίσχυση των επενδυτικών σχεδίων που έχουν ως αντικείμενο την τεχνολογική αναβάθμιση υφιστάμενων μονάδων, την εισαγωγή νέων ψηφιακών λειτουργιών και διαδικασιών και τον συνδυασμό μεθόδων παραγωγής με σύγχρονη τεχνολογία πληροφοριών
και επικοινωνιών.

Πολύ μικρές, μικρές, μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις.

Φορείς επενδύσεων που είναι εγκατεστημένοι ή έχουν υποκατάστημα στην ελληνική Επικράτεια κατά τη χρονική στιγμή έναρξης εργασιών του επενδυτικού σχεδίου και έχουν μία από τις ακόλουθες μορφές:

Εμπορική εταιρεία, Συνεταιρισμός, Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις, Αγροτικοί Συνεταιρισμοί, Ομάδες Παραγωγών, Αστικοί Συνεταιρισμοί, Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις, Υπό ίδρυση ή υπό συγχώνευση εταιρείες, με την υποχρέωση να έχουν ολοκληρώσει τις διαδικασίες δημοσιότητας πριν από την έναρξη εργασιών του επενδυτικού σχεδίου, Κοινοπραξίες που ασκούν εμπορική δραστηριότητα, Δημόσιες και δημοτικές επιχειρήσεις και θυγατρικές τους.

Επενδυτικά σχέδια που προάγουν τον ψηφιακό και τεχνολογικό μετασχηματισμό των επιχειρήσεων, καθώς και τη χρήση των τεχνολογιών της «Βιομηχανίας 4.0» και αναβαθμίζουν τις σχετικές δεξιότητες του ανθρώπινου δυναμικού.

Όπως αυτές ορίζονται στον Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων του νέου Αναπτυξιακού Νόμου.

Ποσοστό ενίσχυσης: έως 70% του προϋπολογισμού

*το ύψος του ποσοστού ενίσχυσης εξαρτάται από το μέγεθος της επιχείρησης, την τοποθεσία υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου και το είδος της ενίσχυσης.

Ποσό ενίσχυσης: έως 10.000.000€ ανά επενδυτικό σχέδιο

Πράσινη Μετάβαση Νέος Αναπτυξιακός Νόμος 2022

Κατάσταση: Αναμένεται

Έναρξη: εντός 2023

Στο καθεστώς «Πράσινη Μετάβαση – Περιβαλλοντική Αναβάθμιση Επιχειρήσεων» του νέου Αναπτυξιακού Νόμου θα υπάγονται επενδυτικά σχέδια τα οποία έχουν ως αντικείμενο την προστασία του περιβάλλοντος, καθώς και λοιπές υφιστάμενες επιχειρηματικές δραστηριότητες με την προϋπόθεση υλοποίησης δαπανών για μέτρα ενεργειακής απόδοσης και προστασίας του περιβάλλοντος.

Πολύ μικρές, μικρές, μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις.

Φορείς επενδύσεων που είναι εγκατεστημένοι ή έχουν υποκατάστημα στην ελληνική Επικράτεια κατά τη χρονική στιγμή έναρξης εργασιών του επενδυτικού σχεδίου και έχουν μία από τις ακόλουθες μορφές:

Εμπορική εταιρεία, Συνεταιρισμός, Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις, Αγροτικοί Συνεταιρισμοί, Ομάδες Παραγωγών, Αστικοί Συνεταιρισμοί, Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις, Υπό ίδρυση ή υπό συγχώνευση εταιρείες, με την υποχρέωση να έχουν ολοκληρώσει τις διαδικασίες δημοσιότητας πριν από την έναρξη εργασιών του επενδυτικού σχεδίου, Κοινοπραξίες που ασκούν εμπορική δραστηριότητα, Δημόσιες και δημοτικές επιχειρήσεις και θυγατρικές τους.

Επενδυτικά σχέδια που στοχεύουν στην προώθηση της κυκλικής οικονομίας, της βιώσιμης ανάπτυξης και της υιοθέτησης τεχνολογιών που συμβάλλουν στην προστασία του περιβάλλοντος και στην ενεργειακή αναβάθμιση των επιχειρηματικών μονάδων.

Όπως αυτές ορίζονται στον Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων του νέου Αναπτυξιακού Νόμου.

Ποσοστό ενίσχυσης: έως 70% του προϋπολογισμού

*το ύψος του ποσοστού ενίσχυσης εξαρτάται από το μέγεθος της επιχείρησης, την τοποθεσία υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου και το είδος της ενίσχυσης.

Ποσό ενίσχυσης: έως 10.000.000€ ανά επενδυτικό σχέδιο

Νέος Αναπτυξιακός Νόμος (Ν.48872022) Νέο Επιχειρείν

Κατάσταση: Αναμένεται

Έναρξη: εντός 2023

Το καθεστώς για το «Νέο Επιχειρείν» του νέου Αναπτυξιακού Νόμου 2022 σχετίζεται με την ενίσχυση και τη στήριξη νέων επιχειρηματιών που δραστηριοποιούνται σε συγκεκριμένους κλάδους της οικονομίας μέσω της κάλυψης δαπανών σύστασης των εταιρειών και πραγματοποίησης ερευνητικών δραστηριοτήτων, καθώς και δαπανών υλοποίησης αρχικών επενδύσεων.

Υπό σύσταση πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις.

Επενδυτικά σχέδια τα οποία εμπίπτουν στην πρωτογενή παραγωγή, στη μεταποίηση γεωργικών προϊόντων, στην αλιεία, στην υδατοκαλλιέργεια, στην έρευνα και την εφαρμοσμένη καινοτομία , στον ψηφιακό και τεχνολογικό μετασχηματισμό, στη μεταποίηση λοιπών προϊόντων πλην των γεωργικών και στην εφοδιαστική αλυσίδα.

Όπως αυτές ορίζονται στον Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων του νέου Αναπτυξιακού Νόμου.

Ποσοστό ενίσχυσης: έως 70% του προϋπολογισμού

*το ύψος του ποσοστού ενίσχυσης εξαρτάται από το μέγεθος της επιχείρησης, την τοποθεσία υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου και το είδος της ενίσχυσης.

Ποσό ενίσχυσης: έως 5.000.000€ ανά επενδυτικό σχέδιο

Νέος Αναπτυξιακός Νόμος (Ν.48872022) Δίκαιη Μετάβαση

Κατάσταση: Αναμένεται

Έναρξη: εντός 2023

Το καθεστώς «Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση» του νέου Αναπτυξιακού Νόμου 2022 στοχεύει στην ενίσχυση των επενδυτικών σχεδίων που υλοποιούνται στις περιοχές των Εδαφικών Σχεδίων Δίκαιης Μετάβασης, με στόχο την επίτευξη μιας κλιματικά ουδέτερης οικονομίας και μιας ισορροπημένης και βιώσιμης ανάπτυξης.

Πολύ μικρές, μικρές, μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις.

Περιοχές Εδαφικών Σχεδίων Δίκαιης Μετάβασης (Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, Δήμος Μεγαλόπολης, Δήμος Τρίπολης, Δήμος Γορτυνίας, Δήμος Οιχαλίας, Περιφέρεια Βόρειου Αιγαίου, Περιφέρεια Νότιου Αιγαίου, Περιφέρεια Κρήτης)

Όπως αυτές ορίζονται στον Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων του νέου Αναπτυξιακού Νόμου.

Ποσοστό ενίσχυσης: έως 70% του προϋπολογισμού

*το ύψος του ποσοστού ενίσχυσης εξαρτάται από το μέγεθος της επιχείρησης, την τοποθεσία υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου και το είδος της ενίσχυσης.

Ποσό ενίσχυσης: έως 10.000.000€ ανά επενδυτικό σχέδιο

Νέος Αναπτυξιακός Νόμος (Ν.48872022) Έρευνα & Εφαρμοσμένη Καινοτομία

Κατάσταση: Αναμένεται

Έναρξη: εντός 2023

Το καθεστώς « Έρευνα και Εφαρμοσμένη Καινοτομία» του νέου Αναπτυξιακού Νόμου 2022 στοχεύει στην ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων που προάγουν την έρευνα και προωθούν την ανάπτυξη και την εφαρμογή ιδεών και τεχνολογιών που βελτιώνουν τα αγαθά και τις υπηρεσίες και καθιστούν την παραγωγή αποδοτικότερη.

Πολύ μικρές, μικρές, μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις.

Φορείς επενδύσεων που είναι εγκατεστημένοι ή έχουν υποκατάστημα στην ελληνική Επικράτεια κατά τη χρονική στιγμή έναρξης εργασιών του επενδυτικού σχεδίου και έχουν μία από τις ακόλουθες μορφές:

Εμπορική εταιρεία, Συνεταιρισμός, Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις, Αγροτικοί Συνεταιρισμοί, Ομάδες Παραγωγών, Αστικοί Συνεταιρισμοί, Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις, Υπό ίδρυση ή υπό συγχώνευση εταιρείες, με την υποχρέωση να έχουν ολοκληρώσει τις διαδικασίες δημοσιότητας πριν από την έναρξη εργασιών του επενδυτικού σχεδίου, Κοινοπραξίες που ασκούν εμπορική δραστηριότητα, Δημόσιες και δημοτικές επιχειρήσεις και θυγατρικές τους.

Επενδυτικά σχέδια που συμβάλλουν στην ανάπτυξη τεχνολογίας ή στην παροχή υπηρεσιών μέσω τεχνολογικής ανάπτυξης, στην παραγωγή καινοτόμων προϊόντων  ή στην εισαγωγή διαδικαστικών ή οργανωτικών υποδομών, στην αξιοποίηση αποτελεσμάτων της έρευνας, στην αύξηση της απασχόλησης και στη δημιουργία θέσεων εργασίας υψηλής προστιθέμενης αξίας.

Όπως αυτές ορίζονται στον Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων του νέου Αναπτυξιακού Νόμου.

Ποσοστό ενίσχυσης: έως 70% του προϋπολογισμού

*το ύψος του ποσοστού ενίσχυσης εξαρτάται από το μέγεθος της επιχείρησης, την τοποθεσία υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου και το είδος της ενίσχυσης.

Ποσό ενίσχυσης: έως 10.000.000€ ανά επενδυτικό σχέδιο

Νέος Αναπτυξιακός Νόμος (Ν.48872022) Αγροδιατροφή

Κατάσταση: Αναμένεται

Έναρξη: εντός 2023

Το καθεστώς «Αγροδιατροφή – πρωτογενής παραγωγή και μεταποίηση γεωργικών προϊόντων – Αλιεία και Υδατοκαλλιέργεια» του Νέου Αναπτυξιακού Νόμου 2022 αποσκοπεί στην ενίσχυση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της πρωτογενούς γεωργικής παραγωγής, της μεταποίησης γεωργικών προϊόντων, της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας.

Πολύ μικρές, μικρές, μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις.

Φορείς επενδύσεων που είναι εγκατεστημένοι ή έχουν υποκατάστημα στην ελληνική Επικράτεια κατά τη χρονική στιγμή έναρξης εργασιών του επενδυτικού σχεδίου και έχουν μία από τις ακόλουθες μορφές:

Εμπορική εταιρεία, Συνεταιρισμός, Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις, Αγροτικοί Συνεταιρισμοί, Ομάδες Παραγωγών, Αστικοί Συνεταιρισμοί, Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις, Υπό ίδρυση ή υπό συγχώνευση εταιρείες, με την υποχρέωση να έχουν ολοκληρώσει τις διαδικασίες δημοσιότητας πριν από την έναρξη εργασιών του επενδυτικού σχεδίου, Κοινοπραξίες που ασκούν εμπορική δραστηριότητα, Δημόσιες και δημοτικές επιχειρήσεις και θυγατρικές τους.

Επενδυτικά σχέδια που εμπίπτουν στην πρωτογενή γεωργική παραγωγή, στην μεταποίηση γεωργικών προϊόντων, την αλιεία και την υδατοκαλλιέργεια.

Όπως αυτές ορίζονται στον Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων του νέου Αναπτυξιακού Νόμου.

Ποσοστό ενίσχυσης: έως 70% του προϋπολογισμού

*το ύψος του ποσοστού ενίσχυσης εξαρτάται από το μέγεθος της επιχείρησης, την τοποθεσία υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου και το είδος της ενίσχυσης.

Ποσό ενίσχυσης: έως 10.000.000€ ανά επενδυτικό σχέδιο

Επιχειρηματικότητα 360

Κατάσταση: Αναμένεται (Β’ Κύκλος)

Έναρξη: εντός 2023

Στο καθεστώς «Επιχειρηματικότητα 360ο» του νέου Αναπτυξιακού Νόμου 2022 υπάγονται όλα τα επενδυτικά σχέδια όλων των τομέων της οικονομίας, με εξαίρεση τα επενδυτικά σχέδια που εμπίπτουν στα καθεστώτα ενισχύσεων 6,7,9,10.

Πολύ μικρές, μικρές, μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις.

Φορείς επενδύσεων που είναι εγκατεστημένοι ή έχουν υποκατάστημα στην ελληνική Επικράτεια κατά τη χρονική στιγμή έναρξης εργασιών του επενδυτικού σχεδίου και έχουν μία από τις ακόλουθες μορφές:

Εμπορική εταιρεία, Συνεταιρισμός, Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις, Αγροτικοί Συνεταιρισμοί, Ομάδες Παραγωγών, Αστικοί Συνεταιρισμοί, Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις, Υπό ίδρυση ή υπό συγχώνευση εταιρείες, Κοινοπραξίες που ασκούν εμπορική δραστηριότητα, Δημόσιες και δημοτικές επιχειρήσεις και θυγατρικές τους.

Όλοι οι τομείς της ελληνικής οικονομίας, εξαιρουμένων των επενδυτικών σχεδίων που εμπίπτουν στα καθεστώτα: Αγροδιατροφής, Μεταποίηση – Εφοδιαστική Αλυσίδα, Ενίσχυση Τουριστικών Επενδύσεων, Εναλλακτικές Μορφές Τουρισμού.

Όλες οι περιφέρειες της ελληνικής επικράτειας.

Ποσοστό ενίσχυσης: έως 70% του προϋπολογισμού

Ποσό ενίσχυσης: έως 10.000.000€ ανά υποβαλλόμενο επενδυτικό σχέδιο

Νέος Αναπτυξιακός Νόμος (Ν.48872022) Επιχειρηματική Εξωστρέφεια

Κατάσταση: Αναμένεται

Έναρξη: εντός 2023

Στο καθεστώς «Επιχειρηματική Εξωστρέφεια»  του νέου Αναπτυξιακού Νόμου 2022 υπάγονται επενδυτικά σχέδια τα οποία αναπτύσσουν επιχειρηματική εξωστρέφεια και εξαγωγικές δραστηριότητες.

Πολύ μικρές, μικρές, μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις.

Φορείς επενδύσεων που είναι εγκατεστημένοι ή έχουν υποκατάστημα στην ελληνική Επικράτεια κατά τη χρονική στιγμή έναρξης εργασιών του επενδυτικού σχεδίου και έχουν μία από τις ακόλουθες μορφές:

Εμπορική εταιρεία, Συνεταιρισμός, Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις, Αγροτικοί Συνεταιρισμοί, Ομάδες Παραγωγών, Αστικοί Συνεταιρισμοί, Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις, Υπό ίδρυση ή υπό συγχώνευση εταιρείες, με την υποχρέωση να έχουν ολοκληρώσει τις διαδικασίες δημοσιότητας πριν από την έναρξη εργασιών του επενδυτικού σχεδίου, Κοινοπραξίες που ασκούν εμπορική δραστηριότητα, Δημόσιες και δημοτικές επιχειρήσεις και θυγατρικές τους.

Επενδυτικά σχέδια επιχειρήσεων που στοχεύουν στη διείσδυση σε νέες αγορές του εξωτερικού με την εξαγωγή των προϊόντων ή των υπηρεσιών τους.

Όπως αυτές ορίζονται στον Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων του νέου Αναπτυξιακού Νόμου.

Ποσοστό ενίσχυσης: έως 70% του προϋπολογισμού

*το ύψος του ποσοστού ενίσχυσης εξαρτάται από το μέγεθος της επιχείρησης, την τοποθεσία υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου και το είδος της ενίσχυσης.

Ποσό ενίσχυσης: έως 10.000.000€ ανά επενδυτικό σχέδιο

Εναλλακτικές Μορφές Τουρισμού

Κατάσταση: Αναμένεται

Έναρξη: εντός 2023

Σκοπός του καθεστώτος «Εναλλακτικές Μορφές Τουρισμού» είναι η ενίσχυση των τουριστικών επενδύσεων που αφορούν σε εναλλακτικές μορφές τουρισμού και στοχεύουν στην αξιοποίηση και ανάδειξη των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών των περιοχών της χώρας, όπως γεωγραφικών, κοινωνικών, πολιτισμικών, θρησκευτικών.

Πολύ μικρές, μικρές, μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις.

Φορείς επενδύσεων που είναι εγκατεστημένοι ή έχουν υποκατάστημα στην ελληνική Επικράτεια κατά τη χρονική στιγμή έναρξης εργασιών του επενδυτικού σχεδίου και έχουν μία από τις ακόλουθες μορφές:

Εμπορική εταιρεία, Συνεταιρισμός, Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις, Αγροτικοί Συνεταιρισμοί, Ομάδες Παραγωγών, Αστικοί Συνεταιρισμοί, Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις, Υπό ίδρυση ή υπό συγχώνευση εταιρείες, με την υποχρέωση να έχουν ολοκληρώσει τις διαδικασίες δημοσιότητας πριν από την έναρξη εργασιών του επενδυτικού σχεδίου, Κοινοπραξίες που ασκούν εμπορική δραστηριότητα, Δημόσιες και δημοτικές επιχειρήσεις και θυγατρικές τους.

Επενδυτικά σχέδια που αφορούν σε εναλλακτικές μορφές τουρισμού και στοχεύουν στην αξιοποίηση και ανάδειξη των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών των περιοχών της χώρας, όπως γεωγραφικών, κοινωνικών, πολιτισμικών, θρησκευτικών.

Επενδυτικά σχέδια που αφορούν σε εγκαταστάσεις: ειδικής τουριστικής υποδομής (συνεδριακά κέντρα, γήπεδα γκολφ, θεματικά πάρκα, εγκαταστάσεις ιαματικού τουρισμού, κ.α.), αγροτουρισμού ή οινοτουρισμού ή γεωτουρισμού ή πολυλειτουργικών αγροκτημάτων, τουριστικών καταλυμάτων στην ύπαιθρο, τύπου Glamping.

Όπως αυτές ορίζονται στον Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων του νέου Αναπτυξιακού Νόμου.

Ποσοστό ενίσχυσης: έως 70% του προϋπολογισμού

*το ύψος του ποσοστού ενίσχυσης εξαρτάται από το μέγεθος της επιχείρησης, την τοποθεσία υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου και το είδος της ενίσχυσης.

Ποσό ενίσχυσης: έως 10.000.000€ ανά επενδυτικό σχέδιο

Μεγάλες Επενδύσεις

Κατάσταση: Αναμένεται

Έναρξη: εντός 2023

Το καθεστώς «Μεγάλες Επενδύσεις» του νέου αναπτυξιακού νόμου 2022 αποσκοπεί στην ενίσχυση μεγάλων επενδυτικών σχεδίων τα οποία θα συμβάλλουν σημαντικά στην ανάπτυξη των τοπικών οικονομιών της χώρας.

Πολύ μικρές, μικρές, μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις.

Φορείς επενδύσεων που είναι εγκατεστημένοι ή έχουν υποκατάστημα στην ελληνική Επικράτεια κατά τη χρονική στιγμή έναρξης εργασιών του επενδυτικού σχεδίου και έχουν μία από τις ακόλουθες μορφές:

Εμπορική εταιρεία, Συνεταιρισμός, Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις, Αγροτικοί Συνεταιρισμοί, Ομάδες Παραγωγών, Αστικοί Συνεταιρισμοί, Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις, Υπό ίδρυση ή υπό συγχώνευση εταιρείες, με την υποχρέωση να έχουν ολοκληρώσει τις διαδικασίες δημοσιότητας πριν από την έναρξη εργασιών του επενδυτικού σχεδίου, Κοινοπραξίες που ασκούν εμπορική δραστηριότητα, Δημόσιες και δημοτικές επιχειρήσεις και θυγατρικές τους.

Επενδυτικά σχέδια των οποίων ο προϋπολογισμός του συνόλου των επιλέξιμων δαπανών υπερβαίνει το ποσό των 15.000.000€.

* εξαιρουμένων των επενδυτικών σχεδίων που εμπίπτουν στα καθεστώτα α) της αγροδιατροφής, β) των τουριστικών επενδύσεων και γ) των εναλλακτικών μορφών τουρισμού.

Όπως αυτές ορίζονται στον Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων του νέου Αναπτυξιακού Νόμου.

Ποσοστό ενίσχυσης: έως 70% του προϋπολογισμού

*το ύψος του ποσοστού ενίσχυσης εξαρτάται από το μέγεθος της επιχείρησης, την τοποθεσία υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου και το είδος της ενίσχυσης.

Ποσό ενίσχυσης: έως 10.000.000€ ανά επενδυτικό σχέδιο

Ευρωπαϊκές Αλυσίδες Αξίας

Κατάσταση: Αναμένεται

Έναρξη: εντός 2023

Το καθεστώς «Ευρωπαϊκές Αλυσίδες Αξίας» του νέου Αναπτυξιακού Νόμου 2022 ενισχύει επενδυτικά σχέδια που εντάσσονται στους κλάδους που αποτελούν ευρωπαϊκές αλυσίδες αξίας.

Πολύ μικρές, μικρές, μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις.

Φορείς επενδύσεων που είναι εγκατεστημένοι ή έχουν υποκατάστημα στην ελληνική Επικράτεια κατά τη χρονική στιγμή έναρξης εργασιών του επενδυτικού σχεδίου και έχουν μία από τις ακόλουθες μορφές:

Εμπορική εταιρεία, Συνεταιρισμός, Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις, Αγροτικοί Συνεταιρισμοί, Ομάδες Παραγωγών, Αστικοί Συνεταιρισμοί, Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις, Υπό ίδρυση ή υπό συγχώνευση εταιρείες, με την υποχρέωση να έχουν ολοκληρώσει τις διαδικασίες δημοσιότητας πριν από την έναρξη εργασιών του επενδυτικού σχεδίου, Κοινοπραξίες που ασκούν εμπορική δραστηριότητα, Δημόσιες και δημοτικές επιχειρήσεις και θυγατρικές τους.

Επενδυτικά σχέδια που εμπίπτουν στα πεδία των ευρωπαϊκών στρατηγικών αλυσίδων αξίας, όπως: μικροηλεκτρονική, υπολογιστές υψηλής απόδοσης, συσσωρευτές, διασυνδεδεμένα και αυτόνομα οχήματα, κυβερνοασφάλεια, προσωποποιημένη ιατρική και υγεία, βιομηχανία χαμηλών εκπομπών άνθρακα, υδρογόνο, διαδίκτυο των πραγμάτων (IoT)

Όπως αυτές ορίζονται στον Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων του νέου Αναπτυξιακού Νόμου.

Ποσοστό ενίσχυσης: έως 70% του προϋπολογισμού

*το ύψος του ποσοστού ενίσχυσης εξαρτάται από το μέγεθος της επιχείρησης, την τοποθεσία υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου και το είδος της ενίσχυσης.

Ποσό ενίσχυσης: έως 10.000.000€ ανά επενδυτικό σχέδιο

«Ερευνώ – Καινοτομώ»

Κατάσταση: Αναμένεται

Έναρξη: εντός 2023

Στόχος της δράσης «Ερευνώ – Καινοτομώ» είναι η σύνδεση της έρευνας και της καινοτομίας με την επιχειρηματικότητα και η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της παραγωγικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων προς διεθνείς αγορές.

Επιχειρήσεις και λοιποί φορείς που αντιμετωπίζονται ως επιχειρήσεις, Ερευνητικοί οργανισμοί και λοιποί φορείς που αντιμετωπίζονται ως ερευνητικοί οργανισμοί

4 Παρεμβάσεις

 1. Έρευνα και Ανάπτυξη από Επιχειρήσεις (Q4 2022)
 2. Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Ερευνητικούς Οργανισμούς (Q1 2023)
 3. Αξιοποίηση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων (Q4 2022)
 4. Σφραγίδα Αριστείας (Seal of Excellence) για Επιχειρήσεις (Q2 2023)

8 Τομείς της Εθνικής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (ΕΣΕΕ)

 1. Υλικά, Κατασκευές & Βιομηχανία
 2. Τουρισμός, Πολιτισμός & Δημιουργικές Βιομηχανίες
 3. Αγροδιατροφική Αλυσίδα
 4. Περιβάλλον & Κυκλική Οικονομία
 5. Βιοεπιστήμες, Υγεία, Φάρμακα
 6. Μεταφορές & Εφοδιαστική Αλυσίδα
 7. Αειφόρος Ενέργεια
 8. Ψηφιακές Τεχνολογίες

Όλες οι περιφέρειες της ελληνικής επικράτειας.

Μέγιστος Συνολικός Προϋπολογισμός Αίτησης Χρηματοδότησης ανά Παρέμβαση

 1. Έρευνα και Ανάπτυξη από Επιχειρήσεις = 800.000€
 2. Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Ερευνητικούς Οργανισμούς = 2.000.000€
 3. Αξιοποίηση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων = 2.000.000€
 4. Σφραγίδα Αριστείας (Seal of Excellence) για Επιχειρήσεις = Στο όριο του εγκεκριμένου Π/Υ από το Horizon Europe
Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας

Κατάσταση: Αναμένεται

Έναρξη: εντός 2023

Η δράση «Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας για Μικρές και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις» στοχεύει στην ενίσχυση υφιστάμενων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων, προκειμένου να αναβαθμίσουν και να βελτιώσουν την ανταγωνιστική τους θέση στην εσωτερική και εξωτερική αγορά, επενδύοντας στον εκσυγχρονισμό του παραγωγικού εξοπλισμού τους και στην πιστοποίηση των προϊόντων τους

Μικρές και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις.

 1. Αγροδιατροφή / Βιομηχανία Τροφίμων
 2. Ενέργεια
 3. Εφοδιαστική Αλυσίδα
 4. Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες (ΠΔΒ)
 5. Περιβάλλον
 6. Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ)
 7. Υγεία
 8. Υλικά – Κατασκευές

Όλες οι περιφέρειες της ελληνικής επικράτειας.

H ελάχιστη χρηματοδότηση ανά επενδυτικό σχέδιο είναι 20.000€ ενώ η μέγιστη χρηματοδότηση είναι 200.000€. Η επιδότηση ανά επενδυτικό σχέδιο κυμαίνεται από 50% έως 65%.

Εξοικονομώ - Επιχειρώ (2)

Κατάσταση: Αναμένεται

Εντός 2023

Η Δράση «Εξοικονομώ – Επιχειρώ» αποτελεί μέρος των πολιτικών και μέτρων του Εθνικού Σχεδίου για την Ενέργεια και το Κλίμα (ΕΣΕΚ) το οποίο καθορίζει με λεπτομέρεια το σχέδιο δράσης για την επίτευξη συγκεκριμένων  ενεργειακών και κλιματικών στόχων έως το 2030. 

Η Δράση στοχεύει στην ενίσχυση των επιχειρήσεων για τη βελτίωση της ενεργειακής τους απόδοσης. Η βελτίωση της ενεργειακής τους απόδοσης αναμένεται να προκύψει από:

 1. την ενεργειακή αναβάθμιση της κτιριακής υποδομής με παρεμβάσεις στο κτιριακό κέλυφος, αναβάθμιση εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, αναβάθμιση συστημάτων ψύξης/θέρμανσης, αναβάθμιση ή και ένταξη νέων υλικών και εξοπλισμού για τη μείωση των απωλειών ενέργειας, αναβάθμιση εξοπλισμού φωτισμού, κλπ, και
 2. την εγκατάσταση και πιστοποίηση συστημάτων διαχείρισης της ενέργειας και διατάξεων αυτοματισμού

Υφιστάμενες πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες έχουν συσταθεί μέχρι τις 31/12/2020 και δραστηριοποιούνται σε έναν από τους ακόλουθους τρεις κλάδους:

 1. Κλάδος Εμπορίου
 2. Κλάδος Υπηρεσιών
 3. Κλάδος Τουρισμού

Η Δράση αποτελεί μέρος της προσπάθειας για την εφαρμογή της Πράσινης Μετάβασης και συγκεκριμένα:

 1. του περιορισμού της κλιματικής αλλαγής
 2. της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή 
 3. της μετάβασης σε μια κυκλική οικονομία

Για κάθε έργο που θα υποβληθεί και θα επιχορηγηθεί στα πλαίσια της Δράσης, ο ελάχιστος ενεργειακός – περιβαλλοντικός στόχος καθορίζεται ως εξής:

 1. μείωση εκπεμπόμενων ρύπων τουλάχιστον κατά 35%
 2. εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας τουλάχιστον κατά 35% 
 3. αναβάθμιση της ενεργειακής κατηγορίας βάσει ΠΕΑ τουλάχιστον κατά τρεις (3) ενεργειακές τάξεις σε σχέση με την υπάρχουσα κατάταξη, εφόσον πρόκειται για αναβάθμιση κτιριακών υποδομών

Όλες οι περιφέρειες της ελληνικής επικράτειας.

 1. Για τους κλάδους του Εμπορίου και των Υπηρεσιών ενισχύονται έργα συνολικού προϋπολογισμού ύψους επένδυσης (επιχορηγούμενος προϋπολογισμός) έως 100.000€.
 2. Για τον κλάδο του Τουρισμού ενισχύονται έργα συνολικού προϋπολογισμού ύψους επένδυσης (επιχορηγούμενος προϋπολογισμός) από 50.000€ έως 500.000€. Βασική προϋπόθεση, η δυναμικότητα της μονάδας να είναι έως 100 κλίνες

Οι επιλέξιμες δαπάνες διακρίνονται σε δαπάνες για την υλοποίηση των επεμβάσεων ενεργειακής αναβάθμισης και σε λοιπές υποστηρικτικές δαπάνες, δηλαδή δαπάνες απαραίτητες για τη σύνταξη, την υποβολή και την παρακολούθηση της αίτησης καθώς και τον τελικό έλεγχο επίτευξης των ελάχιστον ενεργειακών στόχων.

Ποσοστά επιχορήγησης:

 1. Για τις μεσαίες επιχειρήσεις, επιχορηγείται το 40% των δαπανών για ενεργειακή αναβάθμιση και το 40% των υποστηρικτικών δαπανών.
 2. Για τις πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις, επιχορηγείται το 50% των δαπανών για ενεργειακή αναβάθμιση και το 40% των υποστηρικτικών δαπανών.
Στήριξη της παραγωγής οπτικοακουστικών έργων στην Ελλάδα

Κατάσταση: Αναμένεται

Έναρξη: εντός 2023

Στόχος του προγράμματος ”Στήριξη της παραγωγής οπτικοακουστικών έργων στην Ελλάδα” είναι η ενίσχυση της βιώσιμης ανάπτυξης και της ανταγωνιστικότητας των ΜμΕ και δημιουργία θέσεων εργασίας στις ΜμΕ, συμπεριλαμβανομένων των παραγωγικών επενδύσεων.

Οι υποβολές για το πρόγραμμα αναμένεται να ανοίξουν εντός του 3ου τριμήνου 2023. Η λήξη των υποβολών θα πραγματοποιηθεί με την εξάντληση του π/υ.

Συνολικός προϋπολογισμός: 100.000.000 ευρώ

Μικρομεσαίες επιχειρήσεις

Όλες οι περιφέρειες της ελληνικής επικράτειας.

Ενίσχυση της ίδρυσης και λειτουργίας νέων μικρομεσαίων επιχειρήσεων

Κατάσταση: Αναμένεται

Έναρξη: εντός 2023

Στόχος του προγράμματος ”Ενίσχυση της ίδρυσης και λειτουργίας νέων μικρομεσαίων επιχειρήσεων” είναι η ενίσχυση της βιώσιμης ανάπτυξης και της ανταγωνιστικότητας των ΜμΕ και δημιουργία θέσεων εργασίας στις ΜμΕ, συμπεριλαμβανομένων των παραγωγικών επενδύσεων.

Οι υποβολές για το πρόγραμμα αναμένεται να ανοίξουν εντός του 3ου τριμήνου 2023. Η λήξη των υποβολών θα πραγματοποιηθεί με την εξάντληση του π/υ.

Συνολικός προϋπολογισμός: 200.000.000 ευρώ

Μικρομεσαίες επιχειρήσεις

Όλες οι περιφέρειες της ελληνικής επικράτειας.

Ενίσχυση της ίδρυσης και λειτουργίας νέων τουριστικών επιχειρήσεων

Κατάσταση: Αναμένεται

Εντός 2023

Στόχος του προγράμματος ”Ενίσχυση της ίδρυσης και λειτουργίας νέων τουριστικών επιχειρήσεων” είναι η ενίσχυση της βιώσιμης ανάπτυξης και της ανταγωνιστικότητας των ΜμΕ και δημιουργία θέσεων εργασίας στις ΜμΕ, συμπεριλαμβανομένων των παραγωγικών επενδύσεων.

Οι υποβολές για το πρόγραμμα αναμένεται να ανοίξουν εντός του 3ου τριμήνου 2023. Η λήξη των υποβολών θα πραγματοποιηθεί με την εξάντληση του π/υ.

Συνολικός προϋπολογισμός: 150.000.000 ευρώ

Μικρομεσαίες επιχειρήσεις

Όλες οι περιφέρειες της ελληνικής επικράτειας.

Επιδοτούμενα Προγράμματα που Έληξαν


Business Innovation Greece

Κατάσταση: Έληξε

Λήξη: 10 Μαϊου 2023

Το «Business Innovation Greece» είναι ένα πρόγραμμα που στοχεύει στην αύξηση της δημιουργίας αξίας και της βιώσιμης ανάπτυξης στον ελληνικό επιχειρηματικό τομέα. Δίνει μεγάλη έμφαση στην καινοτομία, καθώς αυτή αποτελεί βασική προϋπόθεση για την αύξηση της αποδοτικότητας αλλά και της ανταγωνιστικότητας μιας επιχείρησης. Προσφέρει χρηματοδότηση για ένα εύρος δράσεων οι οποίες θα αποσκοπούν στην αύξηση της κερδοφορίας των ελληνικών επιχειρήσεων, τη βελτίωση του περιβαλλοντικού τους αποτυπώματος, και τη συνεισφορά τους σε έναν θετικό κοινωνικό αντίκτυπο

Πολύ μικρές, μικρές, μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις, Νεοφυείς επιχειρήσεις.

 1. Πράσινη καινοτομία στη βιομηχανία – «Μείωση και επαναχρησιμοποίηση»
 2. Γαλάζια ανάπτυξη
 3. Τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνίας

Όλες οι περιφέρειες της ελληνικής επικράτειας.

Ποσοστό ενίσχυσης: έως 50% του προϋπολογισμού

*το ποσοστό ενίσχυσης ορίζεται βάσει του μεγέθους της επιχείρησης, του είδους του επενδυτικού σχεδίου και την τοποθεσία υλοποίησής του στην Ελλάδα.

Ποσό ενίσχυσης: από 200.000€ έως 1.500.000€ ανά επενδυτικό σχέδιο

*οι μικρομεσαίες ελληνικές επιχειρήσεις μπορούν να αιτηθούν και για μικρότερα ποσά, από 50.000€ έως 200.000€ ανά επενδυτικό σχέδιο.

Ανάπτυξη Ψηφιακών Προϊόντων και Υπηρεσιών

Κατάσταση: Έληξε

Έναρξη: 22 Ιουνίου 2022 -31 Δεκεμβρίου 2022

Σκοπός του προγράμματος ΙΙ «Ανάπτυξη Ψηφιακών Προϊόντων και Υπηρεσιών» είναι η ενίσχυση της ψηφιακής παραγωγικής ικανότητας στη χώρα με νέα προϊόντα και υπηρεσίες, και η ενίσχυση της εξωστρέφειας των ελληνικών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή και διάθεση ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών.

Το πρόγραμμα ενισχύει επενδυτικά σχέδια για την ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών που εμπίπτουν στον κλάδο πληροφορικής και επικοινωνιών, με στόχο:

 1. την ενίσχυση της υγιούς επιχειρηματικότητας με την κατάλληλη αξιοποίηση των ΤΠΕ,
 2. την ενδυνάμωση του κλάδου πληροφορικής (σε όρους ανταγωνιστικότητας και εξωστρέφειας),
 3. τη δημιουργία νέων ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας με ισχυρή εμπορική προοπτική και βιωσιμότητα.

Υφιστάμενες μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Ανάπτυξη ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών.

Όλες οι περιφέρειες της ελληνικής επικράτειας.

Ποσοστά ενίσχυσης: Τα ποσοστά ενίσχυσης εξαρτώνται ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης και το είδος των δραστηριοτήτων και των επιλέξιμων δαπανών.

Ελάχιστος Προϋπολογισμός Έργου: 200.000€

Μέγιστος Προϋπολογισμός Έργου: 2.000.000€

Πράσινος Αγροτουρισμός

Κατάσταση: Έληξε

Έναρξη: 05 Ιουλίου 2022 – Λήξη: 30 Σεπτεμβρίου 2022

Η δράση «Πράσινος Αγροτουρισμός» αφορά σε επενδυτικά σχέδια στον τομέα του τουρισμού, τα οποία συνδέουν τον πρωτογενή και δευτερογενή τομέα, με τον τριτογενή, δημιουργώντας ένα νέο τουριστικό προϊόν.

Ο προϋπολογισμός της δράσης ανέρχεται σε 49.006.000,00€ και χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας για την περίοδο 2022-2025.

 1. Νομικά πρόσωπα, είτε ανήκουν στις μικρομεσαίες είτε στις μεγάλες επιχειρήσεις.
 2. Υπό σύσταση νομικά πρόσωπα.

Κωδ. 55: Καταλύματα
Κωδ. 56: Δραστηριότητες υπηρεσιών εστίασης (καφέ, εστιατόρια)
Κωδ. 79: Δραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορίων
Κωδ. 90: Δημιουργικές δραστηριότητες, τέχνες και διασκέδαση
Κωδ. 91: Δραστηριότητες βιβλιοθηκών, αρχειοφυλακείων μουσείων και λοιπές πολιτιστικές δραστηριότητες
Κωδ. 93: Αθλητικές δραστηριότητες και δραστηριότητες διασκέδασης και ψυχαγωγίας (γυμναστήρια, αθλητικές εγκαταστάσεις, μηχανοκίνητος αθλητισμός, λούνα παρκ)

Όλες οι περιφέρειες της ελληνικής επικράτειας.

Ποσοστό ενίσχυσης: έως 50% του επιλέξιμου προϋπολογισμού.

Ελάχιστος Επιλέξιμος Προϋπολογισμός

 1. Για τις πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις: 500.000€
 2. Για τις μεγάλες επιχειρήσεις: 500.000€

Μέγιστος Επιλέξιμος Προϋπολογισμός

 1. Για τις πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις: 7.500.000€
 2. Για τις μεγάλες επιχειρήσεις: 12.500.000€
Ψηφιακές Συναλλαγές

Κατάσταση: Έληξε

 Έναρξη: 22 Ιουνίου 2022 – 31 Οκτωβρίου 2022

Σκοπός του Προγράμματος ΙΙΙ: «Ψηφιακές Συναλλαγές» είναι η υιοθέτηση σύγχρονων ψηφιακών εργαλείων που υποστηρίζουν τις διαδικασίες τιμολόγησης, έκδοσης διακίνησης φορολογικών παραστατικών και διενέργειας ηλεκτρονικών πληρωμών. Το Πρόγραμμα III απευθύνεται σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην ελληνική επικράτεια και αναμένεται να συμβάλει στη βελτίωση της παραγωγικότητας των ΜΜΕ, την αύξηση της ασφάλειας των συναλλαγών, καθώς και στην ενίσχυση της φορολογικής τους συμμόρφωσης.

 1. Δραστηριοποιούνται στην Ελληνική Επικράτεια με ελληνικό ΑΦΜ.
 2. Είναι ενεργές κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης συμμετοχής στο Πρόγραμμα III.
 3. Έχουν ιδρυθεί/ συσταθεί πριν την 01.01.2022.
 4. Δραστηριοποιούνται σε επιλέξιμη δραστηριότητα.
 5. Κατά την περίοδο 01.01.2021-31.12.2021 παρείχαν απασχόληση με όρους εξαρτημένης εργασίας η οποία εκφραζόμενη σε όρους Ετήσιων Μονάδων Εργασίας (ΕΜΕ) αθροίζει από 0 έως 250,00 ΕΜΕ εξαρτημένης εργασίας.
 6. Συνιστούν νομική οντότητα (Ανώνυμη Εταιρία, Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμη Εταιρία ή Ετερόρρυθμη Εταιρία, Ι.Κ.Ε, Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση, Συνεταιρισμός) ή Ατομική Επιχείρηση και τηρούν απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία.
 7. Δεν βρίσκονται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση.
 8. Δεν εκκρεμεί εις βάρος της επιχείρησης διαδικασία ανάκτησης κρατικής ενίσχυσης.
 9. Πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις ανά Κατηγορία Ενεργειών (Άρθρο Γ.5, οι σχετικές προϋποθέσεις ισχύουν μόνο στην περίπτωση υποβολής αίτησης στη συγκεκριμένη κατηγορία)
  1. Για την Κατηγορία 2. Πολύ Μικρές ή Μικρές ή Μεσαίες Επιχειρήσεις που έχουν δηλωμένα επαγγελματικά οχήματα στο ΠΣ Οχημάτων της ΑΑΔΕ.
  2. Για την Κατηγορία 4. Πολύ Μικρές ή Μικρές ή Μεσαίες Επιχειρήσεις που έχουν δηλωμένους ενεργούς ΦΗΜ (του τύπου ΦΤΜ και ΑΔΗΜΕ) στο φορολογικό μητρώο.
  3. Για την Κατηγορία 5. Πολύ Μικρές ή Μικρές ή Μεσαίες Επιχειρήσεις που έχουν δηλωμένους ενεργούς ΕΑΦΔΣΣ στο φορολογικό μητρώο.
  4. Για την Κατηγορία 6. Πολύ Μικρές ή Μικρές ή Μεσαίες Επιχειρήσεις που είχαν δηλωμένο ΦΗΜ παλαιών προδιαγραφών στο φορολογικό μητρώο και διέκοψαν τη λειτουργία του με κωδικό “ΠΑΥΣΗ”.

Επιλέξιμες προς ενίσχυση από το Πρόγραμμα είναι οι ακόλουθες κατηγορίες ενεργειών και δαπανών:

Κατηγορία 1

 1. Ενέργεια: Αντικατάσταση EFT/POS
 2. Επιλέξιμες Δαπάνες: Αγορά ή χρονομίσθωση EFT/POS νέων προδιαγραφών μέχρι 3 έτη
 3. Ανώτατο Όριο: 2 ανά επιχείρηση

Κατηγορία 2

 1. Ενέργεια: Τιμολόγηση επί αυτοκινήτου και εν γένει υποστήριξη της έκδοσης και διακίνησης παραστατικών εν κινήσει.
 2. Επιλέξιμες Δαπάνες: Αγορά εξοπλισμού φορητής συσκευής (τάμπλετ), θερμικού εκτυπωτή. Αγορά ή συνδρομή για 2 έτη για σύστημα ERP συμβατό με myDATA ή παρόχου ηλεκτρονικής τιμολόγησης για έκδοση παραστατικών επί αυτοκινήτου (διαδικασία έκδοσης παραστατικών με φορητές συσκευές κατά την διανομή αγαθών x-van).
 3. Ανώτατο όριο: Έως τον αριθμό των καταχωρημένων επαγγελματικών οχημάτων της επιχείρησης.

Κατηγορία 3

 1. Ενέργεια: Πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης
 2. Επιλέξιμες Δαπάνες: Δαπάνη υπηρεσιών πιστοποιημένου παρόχου ηλεκτρονικής τιμολόγησης μέχρι 3 έτη. Ως πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης νοούνται μόνο επιχειρήσεις που έχουν αδειοδοτημένα λογισμικά από την ΑΑΔΕ (https://www.aade.gr/adeiodotimena-logismika-parohon-ilektronikis-timologisis)

Κατηγορία 4

 1. Ενέργεια: Αναβάθμιση ΦΤΜ, ΑΔΗΜΕ για διασύνδεση με POS
 2. Επιλέξιμες Δαπάνες: Δαπάνη τεχνικού με επιτόπια επίσκεψη για αναβάθμιση firmware των ταμειακών συστημάτων (πλην ΕΑΦΔΣΣ) των επιχειρήσεων ώστε να υιοθετήσει πρωτόκολλο επικοινωνίας με EFT/POS καθώς και άλλες λειτουργίες ασφάλειας και επικοινωνίας με κύρια την δυνατότητα επόμενων απομακρυσμένων αναβαθμίσεων. Στη δαπάνη περιλαμβάνεται και η ενσύρματη/ασύρματη διασύνδεση με το POS
 3. Ανώτατο Όριο: Έως τον αριθμό των ήδη δηλωμένων ΦΗΜ

Κατηγορία 5

 1. Ενέργεια: Αντικατάσταση ΕΑΦΔΣΣ
 2. Επιλέξιμες Δαπάνες: Δαπάνη αγοράς νέου ταμειακού συστήματος για αντικατάσταση των ΕΑΦΔΣΣ
 3. Ανώτατο Όριο: Έως τον αριθμό των ήδη δηλωμένων ΕΑΦΔΣΣ

Κατηγορία 6

 1. Ενέργεια: Αντικατάσταση ΦΗΜ παλαιών προδιαγραφών
 2. Επιλέξιμες Δαπάνες: Δαπάνη αγοράς ΦΗΜ (του τύπου ΦΤΜ και ΑΔΗΜΕ) λόγω κατοχής συσκευής παλαιών προδιαγραφών που δεν μπορεί να διασυνδεθεί με το ΠΣ ΦΗΜ
 3. Ανώτατο Όριο: Έως τον αριθμό των ήδη δηλωμένων ΦΗΜ

Κάθε δικαιούχος χρηματοδοτείται μέσω συστήματος επιταγών (vouchers) για την αγορών λύσεων μίας ή περισσοτέρων εκ των άνω κατηγοριών. Συγκεκριμένα, είναι δυνατός ο συνδυασμός ενισχύσεων στις κατηγορίες (1), διαζευκτικά (2) ή (3), (4), (5), (6).

Όλες οι περιφέρειες της ελληνικής επικράτειας.

Ποσοστό ενίσχυσης: έως 100% επί των επιλέξιμων δαπανών

Το μέγιστο ποσό ενίσχυσης εξαρτάται από την κατηγορία ενεργειών που θα επιλέξει η εκάστοτε επιχείρηση.

Εκσυγχρονισμός του Πρωτογενούς Τομέα - TAA

Κατάσταση: Έληξε (2ος Κύκλος)

Έναρξη: 14 Ιουνίου 2023 – Λήξη: 14 Αυγούστου 2023

Το υπο-πρόγραμμα του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Εκσυγχρονισμός του πρωτογενούς τομέα» θα είναι ανοιχτό για υποβολή αιτήσεων από τις 14 Ιουνίου μέχρι και τις 14 Αυγούστου 2023.

Η δημόσια ενίσχυση ανέρχεται σε 35.000.000 € για την περίοδο 2022-2025, χρηματοδοτούμενη από το Ταμείο, ενώ ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται σε 98,1 εκατ. €.

Για τα νομικά πρόσωπα υφιστάμενα ή υπό σύσταση θα διατεθεί το 85.384.622 ενώ για τα συλλογικά σχήματα υφιστάμενα και υπό αναγνώριση τα 88.034.476€.

Η υλοποίηση των επενδυτικών σχεδίων επρόκειτο να διαρκέσουν 18 μήνες με δυνατότητα παράτασης έξι μήνες. Η αξιολόγηση των αιτήσεων ξεκινά στις 16 Αυγούστου 2023 και ολοκληρώνεται την 29η Σεπτεμβρίου 2023.

Οι δικαιούχοι της επένδυσης καθορίζονται από τη νομική μορφή της εκάστοτε επιχείρησης και  τα νομικά πρόσωπα μπορούν να υποβάλλουν αίτηση, εάν βρίσκονται στην ολοκλήρωση των διαδικασιών σύστασης και η σύσταση εκδοθεί πριν την έκδοση της ατομικής εγκριτικής απόφασης ενίσχυσης. Αίτηση δηλαδή μπορούν να κάνουν Ομάδες Παραγωγών (Ομ.Π.), Οργανώσεις Παραγωγών (Ο.Π.), Ενώσεις Οργανώσεων Παραγωγών και Αγροτικοί Συνεταιρισμοί (ΑΣ), Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις (ΑΕΣ) και Ανώνυμες Εταιρείες των οποίων η πλειοψηφία των μετοχών ανήκει σε Αγροτικούς Συνεταιρισμούς. Επίσης, της επιδότησης δικαιούνται Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις και εταιρείες του εμπορικού δικαίου, με περιορισμό κάποιων  εταιρειών που εφαρμόζουν συμβολαιακή γεωργία.

Επίσης, μπορούν να προβούν σε αίτηση Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις και εταιρείες του εμπορικού δικαίου, εκτός αυτών οι οποίες εμφανίζουν κατ’ έτος βαθμό καθετοποίησης, αξιοποιώντας ιδιοπαραγόμενα αγροτικά προϊόντα, σε ποσοστό τουλάχιστον 40% της αξίας του γεωργικού προϊόντος που χρησιμοποιούν ως Α΄ ύλη. Βάσει της πρόσκλησης, δικαιούχοι της επένδυσης δύνανται να κριθούν νομικά πρόσωπα που είτε ανήκουν στις ΜΜΕ είτε σε μεγάλες επιχειρήσεις και κατά περίπτωση κατατάσσονται στους δύο κανονισμούς του προγράμματος, ο ΓΑΚ και ο Καν. 2472/2022.

Επισημαίνεται ρητά, πως δεν είναι επιλέξιμα φυσικά πρόσωπα, ατομικές επιχειρήσεις και νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, ενώ σαν δικαιούχοι στις αιτήσεις δεν δύνανται να κριθούν δικαιούχοι πρόσωπα που λειτουργούν ως εταιρείες αστικού δικαίου, με εξαίρεση τις Κοινωνικές Συνεταιριστικές επιχειρήσεις και τις κοινοπραξίες.  

Το έργο εφαρμόζεται στα πλαίσια της αγροτικής πολιτικής της ΕΕ και αποτελεί ένα μέσο για την ανάπτυξη παραγωγής προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας και στην τυποποίηση και εμπορία αυτών, ιδανικά σε συνθήκες που τονίζουν τα συγκριτικά πλεονεκτήματα του ελληνικού αγροδιατροφικού τομέα. Μέσα στους στόχους συγκαταλέγεται η αύξηση της συνεργασίας στον πρωτογενή τομέα με την ενθάρρυνση της συμβολαιακής γεωργίας και η βελτίωση της οικονομικής αποδοτικότητας των γεωργικών εκμεταλλεύσεων, δίνοντας έμφαση στην αναδιάρθρωση και εκσυγχρονισμός τους μέσω της εφαρμογής μεθόδων συμβατών με την ψηφιακή και πράσινη μετάβαση. Βάσει αυτού επιδιώκεται η βελτίωση της θέσης των αγροτών στην αλυσίδα αξίας και η καθετοποίηση της παραγωγικής διαδικασίας.

Αυτό σημαίνει πως μέσα από την υλοποίηση του έργου ενισχύεται ο πλήρης έλεγχος όλης της διαδικασίας της παραγωγής μέχρι την τελική διάθεση του παραγόμενου προϊόντος, για να  μπορεί ο παραγωγός να ελέγχει ο ίδιος τις εισροές και τις εκροές της εκμετάλλευσής του και να διαθέτει το προϊόν του στην καλύτερη δυνατή ποσότητα και ποιότητα.

Επιπλέον, ως απώτερος σκοπός του έργου είναι η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των προϊόντων στις αγορές μέσα από την αξιοποίηση της έρευνας, της σύγχρονης τεχνολογίας και των ψηφιακών εργαλείων, ενσωματώνοντας την καινοτομία, τις νέες τεχνολογίες και διαδικασίες φιλικές προς το περιβάλλον και επιτυγχάνοντας τη βιώσιμη ανάπτυξη μέσω της αποδοτικότερης διαχείρισης των φυσικών πόρων.  

Όλες οι περιφέρειες της ελληνικής επικράτειας.

Ποσοστό ενίσχυσης: Τα ποσοστά ενίσχυσης καθορίζονται βάσει του κανονισμού στον οποίο θα επιλέξουν να ενταχθούν οι δικαιούχοι, την περιφέρεια υλοποίησης, καθώς και το μέγεθος της επιχείρησης, με ελάχιστο ποσοστό ενίσχυσης το 15% των επιλέξιμων δαπανών και μέγιστο το 75%. 

Αιτούμενος επιλέξιμος προϋπολογισμός για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις: 

Κατώτατο όριο: 500.000,00 ευρώ

Ανώτατο όριο: 1.000.000,00 ευρώ

Αιτούμενος επιλέξιμος προϋπολογισμός για τις μεγάλες επιχειρήσεις: 

Κατώτατο όριο: 500.000,00 ευρώ

Ανώτατο όριο: 1.000.000,00 ευρώ

Καινοτομία Και Πράσινη Μετάβαση Στη Μεταποίηση Αγροτικών Προϊόντων

Κατάσταση: Έληξε

Έναρξη: 15 Ιουνίου 2022   –   Λήξη: 30 Σεπτεμβρίου 2022

Η πρόσκληση για το υποέργο «Καινοτομία και πράσινη μετάβαση στη μεταποίηση αγροτικών προϊόντων» της Δράσης «Οικονομικός μετασχηματισμός του αγροτικού τομέα» του Άξονα 1 «Οικονομικός μετασχηματισμός του αγροτικού τομέα» του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. δημοσιεύτηκε στην διαύγεια. Το υποέργο έχει προϋπολογισμό 181.521.000 ευρώ που χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας για την περίοδο 2022-2025.

Στόχος του υποέργου είναι η δημιουργία οικονομιών κλίμακας και βιώσιμων εκμεταλλεύσεων, ενώ δικαιούχοι της ενίσχυσης είναι Συλλογικά Σχήματα, Οργανώσεις Παραγωγών και σχήματα που εφαρμόζουν Συμβολαιακή Γεωργία. Ενδεικτικά οι επιλέξιμες δαπάνες που προβλέπονται αφορούν σε ενεργειακή αναβάθμιση κτιριακών εγκαταστάσεων και υποδομών, αγορά εξοπλισμού, διαχείριση αποβλήτων και προστασία περιβάλλοντος, καθώς και δαπάνες συμβουλευτικής.

Ομάδες Παραγωγών, Οργανώσεις Παραγωγών, Ενώσεις Οργανώσεων Παραγωγών, Αγροτικοί Συνεταιρισμοί, Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις, Ανώνυμες Εταιρείες των οποίων η πλειοψηφία των μετόχων ανήκει σε Αγροτικούς Συνεταιρισμούς, Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις

 1. Βιομηχανία τροφίμων
 2. Παραγωγή παρασκευασμένων ζωοτροφών
 3. Ποτοποιία
 4. Παραγωγή προϊόντων καπνού
 5. Παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών ινών
 6. Αποθήκευση και υποστηρικτικές προς τη μεταφορά δραστηριότητες

Όλες οι περιφέρειες της ελληνικής επικράτειας.

Ποσοστά ενίσχυσης: από 15% έως 55% επί του επιλέξιμου προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου.

Τα ποσοστά ενίσχυσης εξαρτώνται από την περιφέρεια υλοποίησης και το μέγεθος της επιχείρησης.

Ελάχιστος προϋπολογισμός:

 1. Για τις πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις = 500.000 ευρώ
 2. Για τις μεγάλες επιχειρήσεις = 2.000.000 ευρώ

Μέγιστος προϋπολογισμός:

 1. Για τις πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις = 7.500.000 ευρώ
 2. Για τις μεγάλες επιχειρήσεις = 12.500.000 ευρώ
Αναδιάρθρωση Καλλιεργειών

Κατάσταση: Έληξε

Έναρξη: 31 Οκτωβρίου 2022 – Λήξη: 30 Δεκεμβρίου 2022

Καθεστώς ενισχύσεων για την αναδιάρθρωση καλλιεργειών γεωργικών εκμεταλλεύσεων ΜμΕ σε καλλιέργειες που είναι ανθεκτικές στην κλιματική αλλαγή και παράγουν προϊόντα με έντονο εξαγωγικό χαρακτήρα.

Στόχος του Υποέργου, είναι:
α) Η βελτίωση της παραγωγικότητας των δενδρωδών καλλιεργειών στον πρωτογενή τομέα.
β) Η βελτίωση της θέσης των αγροτών στην αλυσίδα αξίας.
γ) Η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των γεωργικών προϊόντων στις αγορές με τη χρήση νέων ποικιλιών.
δ) Η αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής.
ε) Η βιώσιμη ανάπτυξη και η αποδοτικότερη διαχείριση των φυσικών πόρων.

Το κάθε επενδυτικό σχέδιο θα αποδεικνύει ότι εκπληρώνει τουλάχιστον έναν από τους στόχους αυτούς.

Υφιστάμενες μικρομεσαίες επιχειρήσεις που πληρούν μία από τις παρακάτω προϋποθέσεις:
α. Είναι Ομάδες Παραγωγών, Οργανώσεις Παραγωγών, Αγροτικοί Συνεταιρισμοί, Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις, Ανώνυμες Εταιρείες των οποίων η πλειοψηφία των μετοχών ανήκει σε Συνεταιρισμούς.

Υπό σύσταση μικρομεσαίες επιχειρήσεις που πληρούν μία από τις παρακάτω προϋποθέσεις:

β. Ολοκληρώνουν τις διαδικασίες σύστασης το αργότερο μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης και είναι Ομάδες Παραγωγών, Οργανώσεις Παραγωγών, Αγροτικοί Συνεταιρισμοί, Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις, Ανώνυμες Εταιρείες των οποίων η πλειοψηφία των μετοχών ανήκει σε Συνεταιρισμούς.

«Ενισχύσεις για επενδύσεις σε ενσώματα ή σε άυλα στοιχεία ενεργητικού σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις που συνδέονται με πρωτογενή γεωργική παραγωγή»

Επιδοτούνται δαπάνες που έχουν ως στόχο:

 1. Τη βελτίωση της γεωργικής εκμετάλλευσης μέσω της μείωσης του κόστους παραγωγής ή της βελτίωσης και αναδιάταξης της παραγωγής.
 2. Τη βελτίωση της παραγωγικότητας των δενδρωδών καλλιεργειών στον πρωτογενή τομέα.

Όλες οι περιφέρειες της ελληνικής επικράτειας.

Ποσοστό ενίσχυσης: έως 80% του επενδυτικού σχεδίου

Ελάχιστος επιλέξιμος προϋπολογισμός = 500.000€ 

Μέγιστος επιλέξιμος προϋπολογισμός = 1.000.000€

Ψηφιακά Εργαλεία ΜΜΕ

Κατάσταση: Έληξε

Έναρξη: 22 Ιουνίου 2022 – Λήξη: 31 Οκτωβρίου 2022

Σκοπός του Προγράμματος I: «Ψηφιακά Εργαλεία MME» είναι η ενίσχυση της ψηφιακής ωριμότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) της χώρας, που δραστηριοποιούνται σε ένα ευρύ φάσμα κλάδων της οικονομίας.

Μέσω του Προγράμματος I, οι συμμετέχουσες επιχειρήσεις μπορούν να ενισχυθούν προκειμένου να:

 1. εκσυγχρονίσουν την παραγωγική, εμπορική και διοικητική τους λειτουργία,
 2. αναβαθμίσουν τον τρόπο επικοινωνίας και συνεργασίας και να εισάγουν νέες μορφές υβριδικής εργασίας (hybrid workplace), x ψηφιοποιήσουν τις ηλεκτρονικές συναλλαγές με πελάτες και συνεργάτες, περιλαμβανομένου και του ηλεκτρονικού εμπορίου,
 3. αυξήσουν το επίπεδο ασφάλειας και εμπιστοσύνης στις ηλεκτρονικές συναλλαγές, μέσω της αξιοποίησης νέων ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών.

Για τον σκοπό αυτό, το Πρόγραμμα I: «Ψηφιακά Εργαλεία MME» θα παρέχει επιταγές (vouchers) που θα διατεθούν για την απόκτηση, μέσω αγοράς ή μίσθωσης, νέων ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών.

Οι επιχειρήσεις μπορούν να συμμετέχουν στην πρόσκληση υπό την προϋπόθεση ότι:

 1. Δραστηριοποιούνται στην Ελληνική Επικράτεια με ελληνικό ΑΦΜ.
 2. Είναι ενεργές κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης συμμετοχής στο Πρόγραμμα I.
 3. Έχουν ιδρυθεί/ συσταθεί πριν την 01.01.2022.
 4. Δραστηριοποιούνται σε επιλέξιμη δραστηριότητα (συγκεκριμένοι ΚΑΔ)
 5. Κατά την περίοδο 01.01.2021-31.12.2021 παρείχαν απασχόληση με όρους εξαρτημένης εργασίας η οποία εκφραζόμενη σε όρους Ετήσιων Μονάδων Εργασίας (ΕΜΕ) αθροίζει από 0,01 έως 250,00 ΕΜΕ
 6. Λειτουργούν νόμιμα και συμμορφώνονται με τη σχετική ενωσιακή και εθνική περιβαλλοντική νομοθεσία,
 7. Συνιστούν νομική οντότητα (Ανώνυμη Εταιρία, Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμη Εταιρία ή Ετερόρρυθμη Εταιρία, Ι.Κ.Ε, Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση, Συνεταιρισμός) ή Ατομική Επιχείρηση και τηρούν απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία.
 8. Δεν βρίσκονται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση.
 1. Επιλέξιμη προς ενίσχυση από το Πρόγραμμα I είναι η προμήθεια ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών, καθώς και συναφών με αυτές συμπληρωματικών υπηρεσιών, μέσω συστήματος επιταγών (vouchers). Κάθε δικαιούχος δύναται να χρηματοδοτηθεί για την αγορά μίας συγκεκριμένης λύσης (σύνθεσης προϊόντων/ υπηρεσιών και συναφών με αυτές συμπληρωματικών υπηρεσιών), η οποία τιμολογείται και εξοφλείται συνολικά, με μέρος της εξόφλησης να προέρχεται από την εξαργύρωση επιταγής του Προγράμματος (δημόσια χρηματοδότηση).
 2. Οι επιλέξιμες κατηγορίες ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών εξειδικεύονται από τον Φορέα Υλοποίησης, με γνώμονα την ανταπόκριση στις ακόλουθες προτεραιότητες ψηφιακού μετασχηματισμού:

Βελτίωση της λειτουργίας των επιχειρήσεων,

Συνεργασία, παραγωγικότητα και απομακρυσμένη εργασία,

Ενίσχυση του ηλεκτρονικού εμπορίου,

Ασφάλεια και Εμπιστοσύνη.

Όλες οι περιφέρειες της ελληνικής επικράτειας.

Ποσοστό ενίσχυσης: έως 90% επί των επιλέξιμων δαπανών.

Το μέγιστο ποσό ενίσχυσης (ονομαστική αξία voucher) που θα λάβει η εκάστοτε επιχείρηση εξαρτάται από το μέγεθος της επιχείρησης, σε όρους απασχόλησης ΕΜΕ.

SMART4ALL - HorizonEurope

Κατάσταση: Έληξε

Λήξη: 17 Ιανουαρίου 2023

Το Smart4All αποτελεί μέρος της Δράσης Καινοτομίας H2020. H δράση χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Έρευνας και Καινοτομίας Horizon 2020 της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο της συμφωνίας επιχορήγησης No872614 μέσω της ανάπτυξης αυτοσυντηρούμενων, διασυνοριακών πειραμάτων που μεταφέρουν γνώση και τεχνολογία μεταξύ ακαδημαϊκού και βιομηχανικού κόσμου. Το SMART4ALL θα είναι βραχυπρόθεσμης διάρκειας (9 μήνες) και θα αποτελείται από διασυνοριακά Πειράματα Εφαρμογής Pathfinder (PAE) μεταξύ 3 διαφορετικών οντοτήτων από τουλάχιστον δύο διαφορετικές επιλέξιμες χώρες.

Για αυτήν την πρόταση Πείραμα Μεταφοράς Τεχνολογίας μεταξύ Τομέων (CTTE), χρειάζεστε συνεργάτες. Ένας πάροχος ακαδημαϊκής/βιομηχανικής τεχνολογίας μεταφέρει μια νέα τεχνολογία σε έναν συνεργάτη Λήψης Βιομηχανικής Τεχνολογίας ως πρώιμο υιοθετητή και, στη συνέχεια, ένας συνεργάτης βιομηχανικής παραγωγής επεκτείνει την αλυσίδα αξίας. Οι εταίροι υποβάλλουν αίτηση μαζί ως κοινοπραξία μέσω απλής αίτησης. Ο εταίρος-ηγέτης πρέπει πάντα να έχει την ιδιότητα του βιομηχανικού εταίρου (ΜΜΕ ή ελαφρώς μεγαλύτερη εταιρεία).

Οι στοχευμένες περιοχές εφαρμογής είναι τομείς που δεν αντιπροσωπεύονται επαρκώς στα τρέχοντα έργα Smart Anything Everywhere (SAE) και περιλαμβάνουν:

 1. Digitized Environment
 2. Digitized Agriculture
 3. Digitized Anything
 4. Digitized Transport

Όλες οι περιφέρειες της ελληνικής επικράτειας.

Τα project που επιλέχθηκαν για χρηματοδότηση Smart4All πειραμάτων FTTE θα υποστηριχθούν με εφάπαξ ποσό έως 80.000 €.

Έξυπνη Μεταποίηση

Κατάσταση: Έληξε

Έναρξη: 23 Νοεμβρίου 2022 – 01 Μαρτίου 2023

Η δράση «Έξυπνη Μεταποίηση» προβλέπει τη χρηματοδότηση πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων του Μεταποιητικού και Βιομηχανικού κλάδου. Το πρόγραμμα «Έξυπνη Μεταποίηση» στοχεύει στον εκσυγχρονισμό των επιχειρήσεων  σύμφωνα με τις επιταγές της 4ης Βιομηχανικής Επανάστασης (Industry 4.0).

Επιλέξιμοι ΚΑΔ

10.1 Επεξεργασία και συντήρηση κρέατος και παραγωγή
προϊόντων κρέατος
10.3 Επεξεργασία και συντήρηση φρούτων και λαχανικών
10.4 Παραγωγή φυτικών και ζωικών ελαίων και λιπών
10.5 Παραγωγή γαλακτοκομικών προϊόντων
10.6 Παραγωγή προϊόντων αλευρόμυλων – παραγωγή αμύλων
και προϊόντων αμύλου
10.7 Παραγωγή ειδών αρτοποιίας και αλευρωδών προϊόντων
10.8 Παραγωγή άλλων ειδών διατροφής

10.9 Παραγωγή παρασκευασμένων ζωοτροφών
11 Ποτοποιία
13 Παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών υλών
14 Κατασκευή ειδών ένδυσης
15 Βιομηχανία δέρματος και δερμάτινων ειδών
16 Βιομηχανία ξύλου και κατασκευή προϊόντων από ξύλο και
φελλό, εκτός από έπιπλα – κατασκευή ειδών καλαθοποιίας
και σπαρτοπλεκτικής
17 Χαρτοποιία και κατασκευή χάρτινων προϊόντων

18 Εκτυπώσεις και αναπαραγωγή προεγγεγραμμένων μέσων
20 Παραγωγή χημικών ουσιών και προϊόντων
21 Παραγωγή βασικών φαρμακευτικών προϊόντων και
φαρμακευτικών σκευασμάτων
22 Κατασκευή προϊόντων από ελαστικό (καουτσούκ) και
πλαστικές ύλες
23 Παραγωγή άλλων μη μεταλλικών ορυκτών προϊόντων
24 Παραγωγή βασικών μετάλλων
25 Κατασκευή μεταλλικών προϊόντων, με εξαίρεση τα
μηχανήματα και τα είδη εξοπλισμού

26 Κατασκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών, ηλεκτρονικών και
οπτικών προϊόντων
27 Κατασκευή ηλεκτρολογικού εξοπλισμού
28 Κατασκευή μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού
29 Κατασκευή μηχανοκίνητων οχημάτων, ρυμουλκούμενων
και ημιρυμουλκούμενων οχημάτων
30 Κατασκευή λοιπού εξοπλισμού μεταφορών
31 Κατασκευή επίπλων
32 Άλλες μεταποιητικές δραστηριότητες

33 Επισκευή και εγκατάσταση μηχανημάτων και εξοπλισμού
35.30.2 Υπηρεσίες παροχής πάγου· υπηρεσίες παροχής ψυχρού
αέρα και νερού
38.11.1 Υπηρεσίες συλλογής μη επικίνδυνων ανακυκλώσιμων
απορριμμάτων
38.11.4 Υπηρεσίες συλλογής αχρηστευμένων ειδών, για
αποσυναρμολόγηση
38.11.5 Υπηρεσίες διάθεσης άλλων ανακυκλώσιμων μη
επικίνδυνων απορριμμάτων
38.11.6 Υπηρεσίες εγκαταστάσεων μεταφοράς για μη επικίνδυνα
απόβλητα
38.12 Συλλογή επικίνδυνων απορριμμάτων

38.3 Ανάκτηση υλικών
52.10.1 Υπηρεσίες αποθήκευσης
52.29.19.03 Υπηρεσίες μεταφοράς με διαχείριση της αλυσίδας
εφοδιασμού (logistics)
58.11.1 Έκδοση έντυπων βιβλίων
58.11.2 Έκδοση βιβλίων σε δίσκο, ταινία ή άλλα φυσικά μέσα
58.11.5 Εκδόσεις βιβλίων με αμοιβή ή βάσει σύμβασης
58.13.1 Έκδοση έντυπων εφημερίδων
58.14.1 Έκδοση έντυπων περιοδικών κάθε είδους
71.2 Τεχνικές δοκιμές και αναλύσεις
82.92 Δραστηριότητες συσκευασίας

Τα επενδυτικά σχέδια θα πρέπει να στοχεύουν:

 • Στη βελτίωση της ανθεκτικότητας της επιχείρησης μέσω της αναβάθμισης των συστημάτων ψηφιακής διαχείρισης και ελέγχου της παραγωγής
 • Στην προμήθεια προηγμένου και ψηφιακά ελεγχόμενου βιομηχανικού εξοπλισμού
 • Στην ψηφιοποίηση των συστημάτων διασύνδεσης σε όλη την αλυσίδα εφοδιασμού
 • Στην παραγωγή συστημάτων και τεχνολογίας που υποστηρίζουν τον ψηφιακό μετασχηματισμό

Όλες οι περιφέρειες της ελληνικής επικράτειας.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της δράσης είναι 73 εκατομμύρια ευρώ. Ο προϋπολογισμός της δράσης «Έξυπνη Μεταποίηση» κατανέμεται κατά 70% στις πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις και κατά 30% στις μεσαίες. Το ελάχιστο ποσό επένδυσης ορίζεται στις 250 χιλιάδες ευρώ. Ενώ το μέγιστο ποσό επένδυσης δεν μπορεί να ξεπερνά τα 6 εκατομμύρια ευρώ.

Elevate Greece

Κατάσταση: Έληξε (Β΄κύκλος)

Έναρξη: 22 Ιουνίου 2022 – Λήξη: 30 Νοεμβρίου 2022

Το «Elevate Greece» είναι μια πρωτοβουλία που ξεκίνησε από την Ελληνική Κυβέρνηση, με σκοπό τον εντοπισμό πολλά υποσχόμενων startups και την υποστήριξη της ανάπτυξής τους καλλιεργώντας ένα ισχυρό οικοσύστημα καινοτομίας στην πορεία.

Ο Β’ κύκλος του «Elevate Greece» έρχεται να υποστηρίξει τις νεοφυείς επιχειρήσεις με τη μορφή μη επιστρεπτέας επιχορήγησης (κεφαλαίου κίνησης), ώστε αυτές να παραμείνουν βιώσιμες και να μη χαθούν θέσεις εργασίας, λαμβάνοντας υπόψη τις αντίξοες συνθήκες της κρίσης του COVID-19 και την παρατεταμένη έξαρση της νόσου.

Νεοφυείς επιχειρήσεις οι οποίες είναι εγγεγραμμένες στο εθνικό μητρώο νεοφυών επιχειρήσεων «Elevate Greece».

Έχουν κάνει έναρξη δραστηριότητας πριν τις 31/12/2021.

Είναι πολύ μικρές ή μικρές ή μεσαίες επιχειρήσεις.

Στον Β’ κύκλο του «Elevate Greece» δικαιούχοι είναι και οι νεοφυείς επιχειρήσεις οι οποίες έλαβαν επιχορήγηση στον Α’ κύκλο υπό την προϋπόθεση πως και από τους δύο κύκλους θα λάβουν αθροιστικά εώς 100.000,00€.

Όλες οι περιφέρειες της ελληνικής επικράτειας.

Ποσοστό ενίσχυσης: έως 80% των εξόδων της νεοφυούς επιχείρησης

Ποσό ενίσχυσης: από 5.000€ μέχρι και 100.000€

Εκσυχρονισμός του Πρωτογενούς Τομέα

Κατάσταση: Έληξε (1ος Κύκλος)

Έναρξη: 18 Ιουλίου 2022 – 30 Σεπτεμβρίου 2022

Καθεστώς ενισχύσεων που συμβάλλουν στην ανταγωνιστικότητα των γεωργικών εκμεταλλεύσεων μέσω επενδύσεων στην αλυσίδα αγροδιατροφής.

Η δημόσια ενίσχυση ανέρχεται σε 100.000.000€, χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας για την περίοδο 2022-2025.

Στόχος του Υποέργου, είναι:
α) Η αύξηση του βαθμού συνεργασίας στον πρωτογενή τομέα οικονομικής αποδοτικότητας όλων των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και στη διευκόλυνση της αναδιάρθρωσης και του εκσυγχρονισμού των γεωργικών εκμεταλλεύσεων.
β) Η βελτίωση της θέσης του αγροτών στην αλυσίδα αξίας.
γ) Η καθετοποίηση της παραγωγικής διαδικασίας.
δ) Η εφαρμογή της συμβολαιακής γεωργίας.
ε) Η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των προϊόντων στις αγορές μέσα από την αξιοποίηση της έρευνας, της σύγχρονης τεχνολογίας και των ψηφιακών εργαλείων.

στ) Η ενσωμάτωση διαδικασιών καινοτομίας και χρήσης νέων τεχνολογιών αλλά και διαδικασιών φιλικών προς το περιβάλλον, που περιορίζουν το φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής.
ζ) Η βιώσιμη ανάπτυξη και η αποδοτικότερη διαχείριση των φυσικών πόρων.
η) Η δημιουργία του κατάλληλου υπόβαθρου για την προστιθέμενης αξίας και στην τυποποίηση και εμπορία αυτών, ιδανικά σε συνθήκες που τονίζουν τα συγκριτικά πλεονεκτήματα του ελληνικού αγροδιατροφικού τομέα.

Το κάθε επενδυτικό θα αποδεικνύει ότι εκπληρώνει τουλάχιστον έναν από τους στόχους αυτούς.

Μικρομεσαίες και Μεγάλες επιχειρήσεις που πληρούν μία από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α. Είναι Ομάδες Παραγωγών, Οργανώσεις Παραγωγών, Ενώσεις Οργανώσεων Παραγωγών, Αγροτικοί Συνεταιρισμοί, Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις, Ανώνυμες Εταιρείες των οποίων οι πλειοψηφία των μετόχων ανήκει σε Αγροτικούς Συνεταιρισμούς.

Όλες οι περιφέρειες της ελληνικής επικράτειας.

Ποσοστό ενίσχυσης: έως 50% του επενδυτικού σχεδίου.

Ελάχιστος επιλέξιμος προϋπολογισμός: από 500.000,00€ για πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις και από 1.000.000,00€ για μεγάλες επιχειρήσεις.

Ανώτατος επιλέξιμος προϋπολογισμός: έως 7.500.000,00€ για πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις και έως 12.500.000,00€ για μεγάλες επιχειρήσεις.

Innowwide

Κατάσταση: Έληξε

Έναρξη: 05 Σεπτεμβρίου 2022 – Λήξη: 15 Νοεμβρίου 2022

Το πρόγραμμα Innowwide δίνει τη δυνατότητα σε ΜΜΕ να λάβουν επιχορήγηση ύψους έως 60.000€ με αντικείμενο την ανάπτυξη μελετών σκοπιμότητας / ερευνών αγοράς για καινοτόμα προϊόντα ή λύσεις με στόχο τη συνεργασία με ειδικούς εμπειρογνώμονες από την επιλεχθείσα χώρα – στόχο.

Μικρο – Μεσαίες Επιχειρήσεις (MME).

Αντικείμενο του προγράμματος είναι η ανάπτυξη μελετών σκοπιμότητας / ερευνών αγοράς για καινοτόμα προϊόντα ή λύσεις με στόχο τη συνεργασία με ειδικούς εμπειρογνώμονες από την επιλεχθείσα χώρα – στόχο.

Επιλέξιμες χώρες είναι τα κράτη-μέλη της ΕΕ καθώς και άλλες συνδεδεμένες, τρίτες χώρες.

Μέγιστος επιλέξιμος προϋπολογισμός: 86.000€.

Μέγιστη χρηματοδότηση ανά project: 60.000€.

Μέγιστη ένταση χρηματοδότησης: 70% επί της χρηματοδότησης.

Χρηματοδότηση της Βασικής Έρευνας (Οριζόντια υποστήριξη όλων των Επιστημών)

Κατάσταση: Έληξε

Έναρξη: 01 Σεπτέμβρη 2022 – Λήξη: 12 Οκτώβρη 2022

Στόχος του Άξονα 4.5. «Προώθηση της Έρευνας και Καινοτομίας», στον οποίο περιλαμβάνεται και η παρούσα Δράση, είναι η αύξηση των δημόσιων και ιδιωτικών επενδύσεων για την έρευνα και την ανάπτυξη (Ε&Α), η ενίσχυση των δεσμών μεταξύ της επιστήμης και των επιχειρήσεων και η ανάπτυξη πρωτοποριακών υποδομών για Ε&Α.

Στόχος της παρούσας Δράσης είναι η χρηματοδότηση πρωτότυπων ερευνητικών έργων υψηλής επιστημονικής ποιότητας και αριστείας στο πλαίσιο των δύο παρακάτω διακριτών Υποδράσεων:

Υποδράση 1: Χρηματοδότηση Νέων Ερευνητών/τριών

Μέσω της Υποδράσης αυτής θα δοθεί η δυνατότητα στους δικαιούχους να χρηματοδοτήσουν και να υλοποιήσουν τις ερευνητικές τους ιδέες σε όλο το εύρος των επιστημών, χωρίς θεματικούς και γεωγραφικούς περιορισμούς, εντάσσοντας στην ομάδα τους, ενδεικτικά, υποψήφιους/ες διδάκτορες ή/και μεταδιδακτορικούς/ές ερευνητές/τριες.

Υποδράση 2: Χρηματοδότηση Έργων σε Τομείς Αιχμής

Στόχος της Υποδράσης 2 είναι η χρηματοδότηση έργων βασικής έρευνας, με έμφαση στη διεπιστημονικότητα, σε τομείς αιχμής που εμπίπτουν σε πέντε (5) Θεματικές Περιοχές.

Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.), τα Ερευνητικά Κέντρα–Ινστιτούτα (Ε.Κ.-Ι.), τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα (Ε.Π.Ι.), τα Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Σ.Ε.Ι.) της χώρας και το Ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτικής (ΕΛΙΑΜΕΠ)

Υπόδραση 1: Χρηματοδότηση Νέων Ερευνητών/τριών

Κάθε Πρόταση στο πλαίσιο της Υποδράσης 1 δύναται να υποβληθεί σε ένα (1) επιστημονικό πεδίο/υποπεδίο μίας (1) από τις ακόλουθες ευρείες Επιστημονικές Περιοχές (ΕΠ):

 1. Φυσικές Επιστήμες
 2. Επιστήμες Μηχανικού και Τεχνολογίας 
 3. Επιστήμες Ζωής
 4. Γεωπονικές Επιστήμες – Τρόφιμα
 5. Μαθηματικά και Επιστήμες της Πληροφορίας
 6. Κοινωνικές Επιστήμες 
 7. Ανθρωπιστικές Επιστήμες και Τέχνες
 8. Περιβάλον και Ενέργεια
 9. Διοίκηση και Οικονομία της Καινοτομίας

Υπόδραση 2: Χρηματοδότηση Έργων σε Τομείς Αιχμής

Κάθε Πρόταση στο πλαίσιο της Υποδράσης 2 δύναται να υποβληθεί σε μία (1) από τις ακόλουθες Θεματικές Περιοχές (ΘΠ):

 1. Φυσικές Επιστήμες, Επιστήμες Μηχανικού και Τεχνολογίας, Περιβάλλον και Ενέργεια
 2. Επιστήμες Ζωής
 3. Γεωπονικές Επιστήμες – Τρόφιμα
 4. Μαθηματικά και Επιστήμες της Πληροφορίας
 5. Κοινωνικές Επιστήμες, Ανθρωπιστικές Επιστήμες και Τέχνες, Διοίκηση και Οικονομία της Καινοτομία

Όλες οι περιφέρειες της ελληνικής επικράτειας.

Για κάθε επιστημονική και θεματική περιοχή ορίζεται διαφορετικό ανώτατο ποσό χρηματοδότησης, όπως αυτά παρουσιάζονται στις παρενθέσεις. 

Υπόδραση 1: Χρηματοδότηση Νέων Ερευνητών/τριών

 1. Φυσικές Επιστήμες (200.000,00€)
 2. Επιστήμες Μηχανικού και Τεχνολογίας (190.000,00€) 
 3. Επιστήμες Ζωής (207.000,00€)
 4. Γεωπονικές Επιστήμες – Τρόφιμα (170.000,00€)
 5. Μαθηματικά και Επιστήμες της Πληροφορίας (170.000,00€)
 6. Κοινωνικές Επιστήμες (140.000,00€)
 7. Ανθρωπιστικές Επιστήμες και Τέχνες (170.000,00€)
 8. Περιβάλον και Ενέργεια (165.000,00€)
 9. Διοίκηση και Οικονομία της Καινοτομίας (160.000,00€)

Υπόδραση 2: Χρηματοδότηση Έργων σε Τομείς Αιχμής

 1. Φυσικές Επιστήμες, Επιστήμες Μηχανικού και Τεχνολογίας, Περιβάλλον και Ενέργεια (400.000,00€)
 2. Επιστήμες Ζωής (400.000,00€)
 3. Γεωπονικές Επιστήμες – Τρόφιμα (170.000,00€)
 4. Μαθηματικά και Επιστήμες της Πληροφορίας (170.000,00€)
 5. Κοινωνικές Επιστήμες (140.000,00€), Ανθρωπιστικές Επιστήμες (140.000,00€) και Τέχνες (300.000,00€), Διοίκηση (160.000,00€) και Οικονομία της Καινοτομία (300.000,00€)
Νέος Αναπτυξιακός Νόμος - Ελλάδα Ισχυρή Ανάπτυξη - ν.48872022
Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας - Ελλάδα 2.0 - Ευνοϊκά Δάνεια και Επιχορηγήσεις
ΕΣΠΑ 2021-2027 Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα»
Η QBC διαθέτει Συμβούλους Επιχειρήσεων με πολυετή εμπειρία και τεχνογνωσία στην ένταξη επιχειρήσεων σε κρατικά και ευρωπαϊκά επιδοτούμενα προγράμματα.

Οι Σύμβουλοι Επιχειρήσεων της QBC από το 2021 έχουν εξασφαλίσει την επιτυχημένη ένταξη σε επιδοτούμενα προγράμματα για περισσότερες από 250 επιχειρήσεις.

επικοινωνία με συμβουλευτική εταιρία (2)
ενεργά επιδοτούμενα προγράμματα

Κατεβάστε το E-book

Αποδέχομαι να λαμβάνω ενημερωτικό υλικό από το qbc.gr

Συμπληρώστε τα στοιχεία σας και κατεβάστε άμεσα το E-book

Ευχαριστούμε!Μπορείτε να κατεβάσετε το e-book κάνοντας κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο

Newletter

Αποδέχομαι να λαμβάνω ενημερωτικό υλικό από το qbc.gr

Συμπληρώστε τα στοιχεία σας για να  να λαμβάνετε πρώτοι τα νέα μας

Ευχαριστούμε για την εγγραφή!