fbpx

Αναλυτική Πρόσκληση Δράσης “e-λιανικό”

1. ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ – ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Ωφελούμενοι της Δράσης, ήτοι επιχειρήσεις που δύνανται να τύχουν δημόσιας χρηματοδότησης στο πλαίσιο της παρούσας Δράσης, είναι οι μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές Επιχειρήσεις Λιανικού Εμπορίου που διατηρούν φυσικό κατάστημα (σε διακριτό της οικίας τους χώρο), ανεξάρτητα από τη νομική τους μορφή, που λειτουργούν νομίμως στη χώρα και έχουν κάνει έναρξη στην αρμόδια ΔΟΥ.

Οι επιχειρήσεις διακρίνονται σε:

 • Υφιστάμενες, εφόσον έχουν συσταθεί έως και την 30/09/2019
 • Νεοσύστατες, εφόσον έχουν συσταθεί από 1/10/2019 μέχρι την ημερομηνία προκήρυξης της Δράσης.

Οι βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής των επιχειρήσεων που υποβάλλουν πρόταση, είναι οι ακόλουθες:

 • να έχουν το ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟ (ΚΑΔ 47 και Αναλυτικοί αυτού, όπως αυτοί περιγράφονται στο Παράρτημα Χ) είτε ως ΚΥΡΙΑ Δραστηριότητα, στην έδρα ή στο υποκατάστημα, είτε ως δραστηριότητα με τα μεγαλύτερα έσοδα.
 • να διατηρούν Φυσικό Κατάστημα λιανικής πώλησης ειδών, σε διακριτό της οικίας τους χώρο, δηλαδή εμπορικό χώρο που υποδέχεται και εξυπηρετεί πελάτες,
 • να έχει ανασταλεί η λειτουργία της επιλέξιμης δραστηριότητας στην έδρα ή/και σε υποκαταστήματα της επιχείρησης για τουλάχιστον μία ημέρα στο διάστημα από την Τετάρτη 18 Μαρτίου 2020 και εφεξής,
 • οι υφιστάμενες επιχειρήσεις να έχουν μείωση τουλάχιστον 20% στον κύκλο εργασιών τους κατά το 4ο τρίμηνο του έτους 2020 σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του έτους 2019. Για τις νεοσύστατες η μείωση θα θεωρηθεί 100% στον κύκλο εργασιών τους.
 • να υποβάλουν μία επενδυτική πρόταση ανά Α.Φ.Μ.
 • συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που έχει λάβει στο παρελθόν η επιχείρηση, συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης από αυτή τη Δράση, να μην υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ μέσα σε μία τριετία (τρέχον οικονομικό έτος και τα δύο (2) προηγούμενα οικονομικά έτη) πριν από την ημερομηνία ένταξης της πρότασης.
 • να πληρούν τις προϋποθέσεις εφαρμογής του Καν. 1407/2013 (De Minimis) όπως αναφέρονται στο Παράρτημα VI της παρούσας.
 • να μην συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 40 του ν. 4488/2017 (Α΄137) (επιβολή προστίμων για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας
 • να μην εκκρεμεί σε βάρος τους εντολή ανάκτησης προηγούμενης παράνομης και ασύμβατης κρατικής ενίσχυσης βάση απόφασης ΕΕ ή ΔΕΕ.

Δεν έχουν δικαίωμα υποβολής πρότασης οι επιχειρήσεις που εντάσσονται σε ήδη οργανωμένο ομοιόμορφο δίκτυο διανομής προϊόντων ή παροχής υπηρεσιών και οι οποίες εκμεταλλεύονται κατόπιν σχετικών συμβάσεων άδειες εκμετάλλευσης δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, που αφορούν συνήθως εμπορικά σήματα ή διακριτικούς τίτλους και τεχνογνωσία για την χρήση και τη διανομή αγαθών ή υπηρεσιών (π.χ. franchising, Shop in shop, δίκτυο πρακτόρευσης κλπ),

2. ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ – ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΑΞΕΩΝ

Σε κάθε επιχείρηση (διακριτό ΑΦΜ) θα αποδίδεται συνολική επιχορήγηση έως του ποσού των 5.000,00€ για την απόκτηση εξοπλισμού πληροφορικής και την υλοποίηση άυλων ενεργειών (Λογισμικό/υπηρεσίες) με σκοπό την ανάπτυξη και διαχείριση ηλεκτρονικού καταστήματος.

Εφόσον η επιχείρηση (διακριτό ΑΦΜ) διέθετε ήδη ηλεκτρονικό κατάστημα πριν τις 18/3/2020, τότε αυτό δύναται να αναβαθμιστεί με δικαιούμενη επιχορήγηση έως του ποσού των 1.500,00 €.

Ως έναρξη επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η 18η Μαρτίου 2020. Συνεπώς, το σύνολο των επιλέξιμων δαπανών θα πρέπει να έχει εκκινήσει ως Φυσικό και Οικονομικό αντικείμενο από την ημέρα αυτή και μετά.

Οι επιλέξιμες δαπάνες της Δράσης εντάσσονται σε δύο (2) ευρύτερες κατηγορίες, ήτοι Εξοπλισμός Πληροφορικής και Λογισμικό, και έχουν ως ακολούθως:

Εξοπλισμός Πληροφορικής (μόνο για νέα ηλεκτρονικά καταστήματα)

 1. Εξυπηρετητές /διακομιστές (server) για τη φιλοξενία εφαρμογών – λογισμικού απαιτούμενου για την δημιουργία/αναβάθμιση και λειτουργία ηλεκτρονικού καταστήματος, με τα συνοδευτικά στοιχεία του (πληκτρολόγια, οθόνη, κλπ.) και το απαιτούμενο λειτουργικό σύστημα. Επιτρέπεται και η απόκτηση με τη μορφή του Infrastructure as a Service (IAAS). Στην περίπτωση απόκτησης με την μορφή Infrastructure as a Service (IAAS), επιλέξιμο είναι το κόστος για ένα έτος.
 2. Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές (Desktop/Laptop).
 3. Άλλος τεχνολογικός εξοπλισμός σχετικός με την δημιουργία/αναβάθμιση και την λειτουργία ηλεκτρονικού καταστήματος (π.χ. εξοπλισμός Δικτύου, Bar code readers, εκτυπωτές, κλπ.). Δεν είναι επιλέξιμη η δαπάνη προμήθειας tablets , συσκευών κινητής τηλεφωνίας και τηλεοράσεων.

Για τον εξοπλισμό πληροφορικής  το μέγιστο επιλέξιμο ποσοστό του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού του έργου είναι 30%.

Λογισμικό

 1. Υπηρεσίες σχεδιασμού, ανάπτυξης και διαχείρισης ηλεκτρονικού καταστήματος e-shop – θα λειτουργεί σε 2 γλώσσες, καθώς και σε περιβάλλον κινητών συσκευών – mobile responsive ή dedicated mobile version και θα ενσωματώνει λειτουργίες παραγγελειοληψίας (καλάθι), αποθήκης (ποσότητα ειδών) και ασφαλών ηλεκτρονικών πληρωμών (redirect σε τραπεζικό περιβάλλον).
  Επιλέξιμη δαπάνη είναι και η αγορά λογισμικού με την μορφή Software as a Service (SaaS) εφόσον είναι απαραίτητη για την λειτουργία του e-shop. Στην περίπτωση απόκτησης με την μορφή Software as a Service (SAAS), επιλέξιμο είναι το κόστος για ένα έτος.
 2. Ανάπτυξη ή/και πιστοποίηση ψηφιακής πολιτικής ασφάλειας.

Για το λογισμικό το μέγιστο επιλέξιμο ποσοστό του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού του έργου είναι 100%.

Στην περίπτωση αναβάθμισης υφιστάμενου ηλεκτρονικού καταστήματος δεν είναι επιλέξιμες οι δαπάνες προμήθειας εξοπλισμού και η επιχορήγηση στην επιχείρηση ανέρχεται σε 1.500 ευρώ.

3. ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ

Η ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής των προτάσεων στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (www.ependyseis.gr/mis) ορίζεται η Δευτέρα 22/02/2021 και ώρα 13:00 με καταληκτική ημερομηνία την Τετάρτη 24/03/2021 ώρα 15:00.

Η προθεσμία ολοκλήρωσης των χρηματοδοτούμενων επενδύσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης.

4. Α.ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Η διαδικασία αξιολόγησης θα είναι συγκριτική βάσει του αντικειμενικού κριτηρίου της μείωσης του κύκλου εργασιών του 4ου τριμήνου του έτους 2020 σε σχέση με το 4ο τρίμηνο του έτους 2019 και η έγκριση της επιχορήγησης των αιτήσεων χρηματοδότησης θα γίνει ανά Κατηγορία Περιφέρειας. Για τις νεοσύστατες επιχειρήσεις η μείωση θα θεωρηθεί 100% στον κύκλο εργασιών τους.

H έγκριση της επιχορήγησης των αιτήσεων χρηματοδότησης θα γίνει ανά Κατηγορία Περιφέρειας.

Η Επιτροπή Αξιολόγησης του ΕΦΕΠΑΕ με το πέρας της ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων χρηματοδότησης δημιουργεί Πίνακα Κατάταξης ανά κατηγορία Περιφέρειας με βάση τη μείωση του Κύκλου Εργασιών των Αιτήσεων Χρηματοδότησης για τις Επιχειρήσεις.

 • Ο ΕΦΕΠΑΕ προβαίνει σε έλεγχο πληρότητας των Τυπικών Δικαιολογητικών Συμμετοχής όπως αυτά περιγράφονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V και πλήρωσης των Τυπικών Προϋποθέσεων για τις Αιτήσεις Χρηματοδότησης με βάση το διαθέσιμο προϋπολογισμό ανά Κατηγορία Περιφέρειας αυξημένο κατά 40%. Σε περίπτωση ισοβαθμίας θα εντάσσονται όλα τα επενδυτικά σχέδια που ισοβαθμούν.
 • Διενεργείται έλεγχος σώρευσης ενισχύσεων de minimis μέσω της Υπεύθυνης Δήλωσης (σημείο 16) και του επισυναπτόμενου Πίνακα Επιχορηγήσεων De minimis (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV). Επικουρικά διενεργείται έλεγχος της σώρευσης ενισχύσεων μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Σώρευσης Ενισχύσεων Ήσσονος Σημασίας (ΠΣΣΕΗΣ) με τον οποίο επιβεβαιώνεται ότι οι ενισχύσεις που λαμβάνει ο δυνητικός ωφελούμενος της Δράσης, σε επίπεδο ενιαίας επιχείρησης (σύμφωνα με τον Καν. 1407/2013 De Minimis), δεν υπερβαίνουν τις 200.000 ευρώ για την κυλιόμενη τριετία.
 • Αν κατά τον έλεγχο πληρότητας των τυπικών δικαιολογητικών και πλήρωσης των τυπικών προϋποθέσεων μιας αίτησης χρηματοδότησης, διαπιστωθεί ότι δεν έχει προσκομιστεί το σύνολο των τυπικών δικαιολογητικών ή δεν πληρείται το σύνολο των τυπικών προϋποθέσεων, τότε διαβιβάζεται από τον ΕΦΕΠΑΕ με αρνητική εισήγηση προς την ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ.

Επισημαίνεται ότι κατά τον έλεγχο των τυπικών προϋποθέσεων και των δικαιολογητικών συμμετοχής, θα γίνουν αυστηρές διασταυρώσεις δεδομένων, ώστε να επαληθευτεί η ακρίβεια των προσκομισθέντων στοιχείων και να αποφευχθούν και αντιμετωπιστούν φαινόμενα απάτης σε βάρος του ενωσιακού προϋπολογισμού.

Μετά την ολοκλήρωση από τον ΕΦΕΠΑΕ της διαδικασίας ελέγχου των δικαιολογητικών, προκύπτει ο τελικός πίνακας κατάταξης των αιτήσεων χρηματοδότησης ανά Κατηγορία Περιφέρειας. Ο ΕΦΕΠΑΕ με εισήγησή του αποστέλλει τα τελικά αποτελέσματα στην αρμόδια Μονάδα της ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ (αρνητικές και θετικές εισηγήσεις).

4. Β.ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ

Ο πίνακας κατάταξης των αιτήσεων χρηματοδότησης που υποβάλλονται από τον ΕΦΕΠΑΕ, μετά από δειγματοληπτικό έλεγχο της ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ, διαβιβάζονται με εισήγηση της ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ στον Ειδικό Γραμματέα Διαχείρισης Τομεακών Ε.Π. του ΕΤΠΑ και ΤΣ, ο οποίος εκδίδει τη σχετική απόφαση.

Οι εντάξεις των αιτήσεων χρηματοδότησης των ωφελούμενων της Δράσης πραγματοποιούνται μέχρι εξαντλήσεως των διαθέσιμων πόρων (συμπεριλαμβανομένης της προσαύξησης κατά ποσοστό 20%), ανά Κατηγορία Περιφερειών.

Τα αποτελέσματα των εγκεκριμένων αιτήσεων χρηματοδότησης δημοσιεύονται στους Δικτυακούς τόπους της ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ (www.antagonistikotita.gr) και του ΕΦΕΠΑΕ (www.efepae.gr). Για τις αιτήσεις χρηματοδότησης που απορρίπτονται εκδίδεται Απόφαση Απόρριψης με σχετική τεκμηρίωση. Τα στοιχεία των απορριφθέντων έργων δημοσιεύονται στους Δικτυακούς τόπους της ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ (www.antagonistikotita.gr) και του ΕΦΕΠΑΕ (www.efepae.gr).

Οι δυνητικοί ωφελούμενοι της Δράσης, για τους οποίους η Αίτηση Χρηματοδότησης γίνεται αποδεκτή, ενημερώνονται για την κατ΄ αρχήν έγκριση της πρότασής τους από την ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων και τη λήψη σχετικού αυτοματοποιημένου ηλεκτρονικού μηνύματος από το Σύστημα, καθώς και για τον τρόπο καταβολής της δημόσιας επιχορήγησης.

Οι δυνητικοί ωφελούμενοι της Δράσης, των οποίων η Αίτηση Χρηματοδότησης έγινε αποδεκτή και ενημερώθηκαν, υποβάλλουν στον ανά περιφέρεια ευθύνης εταίρο του ΕΦΕΠΑΕ, Υπεύθυνη Δήλωση Αποδοχής Τεχνικού Παραρτήματος, με γνήσιο υπογραφής, σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος VIIΙ, με γνήσιο της υπογραφής ή μέσω www.gov.gr.

Οι δυνητικοί ωφελούμενοι της Δράσης, για τους οποίους η Αίτηση Χρηματοδότησης, απορρίπτεται, ενημερώνονται: α) για την απόρριψη της πρότασής τους από την ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων και τη λήψη σχετικού αυτοματοποιημένου ηλεκτρονικού μηνύματος από το Σύστημα και β) του δικαιώματος υποβολής τεκμηριωμένης ένστασης (αντιρρήσεων) μέσω του ΠΣΚΕ.

4. Γ.ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

Προκειμένου να καταβληθεί η δημόσια επιχορήγηση στους ωφελούμενους της Δράσης ορίζεται η ακόλουθη διαδικασία:

ΟΙ ωφελούμενοι της Δράσης μετά την ολοκλήρωση του ηλεκτρονικού καταστήματος και των απαιτήσεων δημοσιότητας, υποβάλλουν αίτημα επαλήθευσης – πιστοποίησης, μέσω του ΠΣΚΕ ( www.ependyseis.gr/ mis), με σαφή αναφορά στην ηλεκτρονική διεύθυνση που φιλοξενείται το ηλεκτρονικό κατάστημα, συνοδευόμενο από τα δικαιολογητικά του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ V [Β. Δικαιολογητικά που υποβάλλονται ηλεκτρονικά κατά την Υποβολή του Αιτήματος Ολοκλήρωσης (Ελέγχου Φυσικού & Οικονομικού Αντικειμένου)] (Το μέγεθος για κάθε ένα από τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά που θα συνοδεύουν την υποβολή δεν πρέπει να ξεπερνά τα δέκα (10) MB. Οι ανωτέρω περιορισμοί είναι υποχρεωτικοί.

Σημειώνεται ότι για τις σχεδιαζόμενες ηλεκτρονικές υπηρεσίες θα ήταν χρήσιμο να ληφθούν υπόψη, στο βαθμό του εφικτού, τα ενδεικτικά χαρακτηριστικά του Παραρτήματος ΧΙ, όπως προτείνονται από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Το αίτημα επαλήθευσης – πιστοποίησης θα πρέπει να έχει υποβληθεί το αργότερο εντός μηνός από την ημερομηνία λήξης της εξάμηνης διάρκειας του έργου.

Για την διευκόλυνση των ενδιαφερομένων προτείνεται, τα αρχεία να είναι αυτά ακριβώς που εξάγονται από τα πληροφοριακά συστήματα (Taxis, Πλατφόρμες e-banking, ERP λογισμικά κ.ο.κ.), χωρίς επεξεργασία. Επίσης, είναι δυνατή η επισύναψη συμπιεσμένων αρχείων τύπου *.pdf, *.jpeg, *.jpg και *.png.

Ο ΕΦΕΠΑΕ διενεργεί διοικητικό έλεγχο Φυσικού και Οικονομικού αντικειμένου, σύμφωνα με τα στοιχεία του αιτήματος επαλήθευσης – πιστοποίησης. Μετά την ολοκλήρωση της επαλήθευσης – πιστοποίησης και κατόπιν κάλυψης ή μη, από τον ωφελούμενο της Δράσης τυχόν εντοπισμένων εκκρεμοτήτων και ελλείψεων, ολοκληρώνεται σε εύλογο χρονικό διάστημα από την ειδοποίηση, η επαλήθευση – πιστοποίηση με τη σύνταξη της σχετικής έκθεσης.

Η συνταχθείσα από το όργανο διενέργεια της επαλήθευσης Έκθεση Επαλήθευσης, υποβάλλεται για έγκριση (αποδοχή των αποτελεσμάτων) από ιεραρχικά ανώτερο και διαφορετικό όργανο. Σε περίπτωση διαφωνίας ή λάθους σε πεδία της Έκθεσης Επαλήθευσης, παρέχεται η δυνατότητα να εκτελεστούν οι όποιες διορθώσεις σε αυτή, από το αρμόδιο όργανο με την αντίστοιχη τεκμηρίωση.

Με την οριστικοποίηση της έκθεσης πιστοποίησης:

 • ο ωφελούμενος της Δράσης ενημερώνεται γραπτώς για τα αποτελέσματα της πιστοποίησης με την αποστολή της σχετικής έκθεσης,
 • ο ωφελούμενος της Δράσης αποκτά δικαίωμα λήψης δημόσιας επιχορήγησης.
 • για τη λήψη της επιχορήγησης ο ωφελούμενος της Δράσης υποχρεούται να υποβάλλει τα δικαιολογητικά, τα οποία θα ζητηθούν, εγγράφως σύμφωνα με το Παράρτημα ΙX «Δικαιολογητικά Καταβολής Επιχορήγησης».
  Με την κοινοποίηση των αποτελεσμάτων επαλήθευσης/πιστοποίησης, παρέχεται το δικαίωμα στους ωφελούμενους της Δράσης να ασκήσουν αντιρρήσεις.

4. Δ.ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

Επισημαίνεται ότι:

 • Δεν θεωρούνται επιλέξιμες οι δαπάνες που πραγματοποιούνται πριν από τον χρόνο έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών.
 • Θα πρέπει να τηρούνται τα επιλέξιμα όρια που έχουν τεθεί (ποσοστό 30% για εξοπλισμό και 100% για λογισμικό στον επιλέξιμο προϋπολογισμό) για την δημιουργία νέου ηλεκτρονικού καταστήματος. Αν στην υλοποίηση προκύψουν αλλαγές επί των εγκεκριμένων δαπανών, δεν απαιτείται Αίτημα τροποποίησης αλλά ενσωματώνεται από τον ΕΦΕΠΑΕ στην επαλήθευση/πιστοποίηση.
 • Οι δαπάνες του επενδυτικού σχεδίου είναι επιλέξιμες εφόσον συμμορφώνονται προς τις απαιτήσεις της εφαρμοστέας φορολογικής και εργατικής νομοθεσίας.
 • Για να είναι επιλέξιμες οι δαπάνες της κατηγορίας εξοπλισμού θα πρέπει τα επιχορηγούμενα πάγια (υλικά και άυλα) να έχουν καταχωρηθεί στο μητρώο παγίων της επιχείρησης σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα.
 • Για την πιστοποίηση των δαπανών θα προσκομίζονται όλα τα συνοδευτικά έγγραφα και οι αντίστοιχες τραπεζικές συναλλαγές, ώστε να είναι δυνατή η ύπαρξη αξιόπιστης ελεγκτικής αλυσίδας για την προμήθεια, τη διακίνηση και την εξόφληση του προμηθευτή.
 • Για την περίπτωση τιμολογίων που είναι ξενόγλωσσα (εκτός αγγλικής) και δυσκολεύουν την απόφαση για την επιλεξιμότητά τους μπορεί να ζητηθεί η μετάφραση τους στην ελληνική γλώσσα, από επίσημο φορέα. Επίσης, για την πιστοποίηση των δαπανών θα προσκομίζονται όλα τα συνοδευτικά έγγραφα και οι αντίστοιχες τραπεζικές συναλλαγές, ώστε να είναι δυνατή η ύπαρξη αξιόπιστης ελεγκτικής αλυσίδας για την προμήθεια, τη διακίνηση και την εξόφληση του προμηθευτή.
 • Δεν γίνεται δεκτή εξόφληση δαπανών με τη χρήση επιταγών τρίτων.
 • Δεν είναι επιλέξιμοι οι χρεωστικοί τόκοι, οι προμήθειες χρηματοπιστωτικών συναλλαγών, τα έξοδα συναλλάγματος και οι χρεωστικές συναλλαγματικές διαφορές καθώς και τα λοιπά καθαρά χρηματοοικονομικά έξοδα του ωφελούμενου της Δράσης. Επίσης, οι δαπάνες για πρόστιμα, προσαυξήσεις, χρηματικές ποινές και έξοδα για την επίλυση διαφορών δεν είναι επιλέξιμες.
 • Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) δεν είναι επιλέξιμη δαπάνη

5. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ

Κατά το διάστημα υλοποίησης του έργου τους και για τρία (3) έτη μετά την τελική καταβολή της δημόσιας χρηματοδότησης, οι ωφελούμενοι της Δράσης είναι υποχρεωμένοι να παρέχουν οποιαδήποτε πληροφορία καταστεί αναγκαία σχετικά με την πράξη προς τον ΕΦΕΠΑΕ με τη μορφή αναφορών ή παροχής συγκεκριμένων στοιχείων.

Οι ωφελούμενοι της Δράσης λαμβάνουν όλα τα μέτρα πληροφόρησης που προβλέπονται στο Παράρτημα XII του Κανονισμού 1303/2013 και αποδέχονται τη συμπερίληψή τους στον κατάλογο των πράξεων του Ε.Π. που δημοσιοποιεί η οικεία Διαχειριστική Αρχή στη διαδικτυακή πύλη www.espa.gr, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 115 και στο Παράρτημα ΧΙΙ του Καν. 1303/2013, και στο οποίο αναφέρονται: η ονομασία του ωφελούμενου της Δράσης και της πράξης, σύνοψη της πράξης, ημερομηνία έναρξης της πράξης, καταληκτική ημερομηνία πράξης, συνολική επιλέξιμη δαπάνη, ποσοστό συγχρηματοδότησης, ταχυδρομικός κώδικας ή άλλη κατάλληλη ένδειξη της τοποθεσίας, χώρα, ονομασία της κατηγορίας παρέμβασης της πράξης.

Ειδικότερα, ο ωφελούμενος της Δράσης ενημερώνει το κοινό σχετικά με την στήριξη που έχει λάβει από συγχρηματοδοτουμένους πόρους Ελλάδας και Ευρωπαϊκής Ένωσης, τοποθετώντας, στο site και στο e- shop, banners, καθώς και μία αφίσα με πληροφόρηση σχετικά με το έργο (μέγεθος Α4), σε σημείο εύκολα ορατό από το κοινό, σύμφωνα υπόδειγμα που θα αναρτηθεί στα site των ανά Περιφέρεια αρμοδίων εταίρων του ΕΦΕΠΑΕ, του ΕΦΕΠΑΕ, κ.ο.κ..

Οι ωφελούμενοι της Δράσης ενδέχεται να συμπεριλαμβάνονται σε δείγμα διενέργειας έρευνας για την αξιολόγηση/αποτίμηση της δράσης στην οποία συμμετείχαν και στο πλαίσιο της οποίας χρηματοδοτήθηκαν παρέχοντας οποιαδήποτε πληροφορία καταστεί αναγκαία.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη νέα δράση του ΕΣΠΑ, τη διαδικασία υποβολής και έγκρισης της αίτησης χρηματοδότησης, καθώς και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας.

T: + 30 216 900 7576
E: info@qbc.gr

Leave a comment

Κατεβάστε το E-book

Αποδέχομαι να λαμβάνω ενημερωτικό υλικό από το qbc.gr

Συμπληρώστε τα στοιχεία σας και κατεβάστε άμεσα το E-book

Ευχαριστούμε!Μπορείτε να κατεβάσετε το e-book κάνοντας κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο

Newletter

Αποδέχομαι να λαμβάνω ενημερωτικό υλικό από το qbc.gr

Συμπληρώστε τα στοιχεία σας για να  να λαμβάνετε πρώτοι τα νέα μας

Ευχαριστούμε για την εγγραφή!