fbpx

Εκσυγχρονισμός του πρωτογενούς τομέα

Εκσυγχρονισμός του πρωτογενούς τομέαΕκσυγχρονισμός του πρωτογενούς τομέα 

Σκοπός της δράσης «Εκσυγχρονισμός του Πρωτογενούς Τομέα»

Ο εκσυγχρονισμός του πρωτογενούς τομέα αφορά ενισχύσεις που συμβάλλουν στην ανταγωνιστικότητα των γεωργικών εκμεταλλεύσεων μέσω επενδύσεων στην αλυσίδα αγροδιατροφής.

 

Η δημόσια ενίσχυση ανέρχεται σε 100.000.000€, χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας για την περίοδο 2022-2025.

Στόχος του Υποέργου, είναι:

α) Η αύξηση του βαθμού συνεργασίας στον πρωτογενή τομέα οικονομικής αποδοτικότητας όλων των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και στη διευκόλυνση της αναδιάρθρωσης και του εκσυγχρονισμού των γεωργικών εκμεταλλεύσεων.
β) Η βελτίωση της θέσης του αγροτών στην αλυσίδα αξίας.
γ) Η καθετοποίηση της παραγωγικής διαδικασίας.
δ) Η εφαρμογή της συμβολαιακής γεωργίας.
ε) Η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των προϊόντων στις αγορές μέσα από την αξιοποίηση της έρευνας, της σύγχρονης τεχνολογίας και των ψηφιακών εργαλείων.

στ) Η ενσωμάτωση διαδικασιών καινοτομίας και χρήσης νέων τεχνολογιών αλλά και διαδικασιών φιλικών προς το περιβάλλον, που περιορίζουν το φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής.
ζ) Η βιώσιμη ανάπτυξη και η αποδοτικότερη διαχείριση των φυσικών πόρων.
η) Η δημιουργία του κατάλληλου υπόβαθρου για την προστιθέμενης αξίας και στην τυποποίηση και εμπορία αυτών, ιδανικά σε συνθήκες που τονίζουν τα συγκριτικά πλεονεκτήματα του ελληνικού αγροδιατροφικού τομέα.

 

Το κάθε επενδυτικό θα αποδεικνύει ότι εκπληρώνει τουλάχιστον έναν από τους στόχους αυτούς.

Οδηγός

[Οδηγός] Εκσυγχρονισμός του Πρωτογενούς Τομέα ΤΑΑ

Δικαιούχοι

  • Μικρομεσαίες και Μεγάλες επιχειρήσεις που πληρούν μία από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
  • Είναι Ομάδες Παραγωγών,
  • Οργανώσεις Παραγωγών
  • Ενώσεις Οργανώσεων Παραγωγών
  • Αγροτικοί Συνεταιρισμοί,
  • Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις
  • Ανώνυμες Εταιρείες των οποίων οι πλειοψηφία των μετόχων ανήκει σε Αγροτικούς Συνεταιρισμούς.

 

Επιλέξιμες Δαπάνες

✔️ Κατασκευή, απόκτηση ή εκσυγχρονισμός ακινήτων (Δαπάνες που σχετίζονται με την αγορά γης δεν θα υπερβαίνουν το 10% των συνολικών επιλέξιμων δαπανών του έργου)

✔️ Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου προκειμένου να εξυπηρετούνται οι ανάγκες της μονάδας.

✔️ Οχήματα με τα οποία η επιχείρηση διενεργεί μεταφορές των Α’ υλών και προϊόντων ΕΝΤΟΣ της μονάδας.

✔️ Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση εξοπλισμού (συμπεριλαμβανομένων και των εργαστηρίων), με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος

✔️ Απόκτηση του συνόλου του ενεργητικού επιχείρησης που έχει κλείσει, εφόσον αποκτάται από επενδυτή που δεν σχετίζεται με τον πωλητή.

✔️ Δαπάνες εξοπλισμού μηχανοργάνωσης που συνδέονται με τα αντίστοιχα πιστοποιητικά προστασίας περιβάλλοντος.

✔️ Δαπάνες για κατασκευές που διασφαλίζουν την προσβασιμότητα σε άτομα με ειδικές ανάγκες.

✔️ Αναβάθμιση και εκσυγχρονισμός των δικτύων διανομής.

✔️ Άυλα στοιχεία ενεργητικού (λογισμικό, διπλώματα ευρεσιτεχνίας, εμπορικά σήματα, σχεδιασμός προωθητικών ενεργειών, πιστοποιητικά διασφάλισης ποιότητας).

✔️ Ενισχύσεις για: συμβουλευτικές υπηρεσίες, συμμετοχή σε εμπορικές εκθέσεις, καινοτομίας, για ΜΜΕ

✔️ Επενδυτικές ενισχύσεις για την προώθηση ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές (ΑΠΕ)

Ποσό και Ποσοστά ενίσχυσης

Εκσυγχρονισμός του πρωτογενούς τομέα

Τα ποσοστά της έντασης ενίσχυσης, για τις περιφερειακές ενισχύσεις διαμορφώνονται σύμφωνα με τον νέο χάρτη περιφερειακών ενισχύσεων και αποτυπώνονται συνολικά στον ακόλουθο πίνακα.

Η δράση ορίζει κατώτατο και ανώτατο επιλέξιμο προϋπολογισμό που θα πρέπει να πληρούν τα υποβαλλόμενα επιχειρηματικά σχέδια ώστε να ενταχθούν σε αυτή.

Ο κατώτατος και ο ανώτατος επιλέξιμος προϋπολογισμός καθορίζεται βάσει του μεγέθους της επιχείρησης.

Εκσυγχρονισμός του Πρωτογενούς Τομέα ΤΑΑ

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα, μπορείτε να επικοινωνήσετε τηλεφωνικώς στο 216 900 7576 ή να υποβάλλετε αίτημα επικοινωνίας και ένας Σύμβουλός μας θα σας εξυπηρετήσει άμεσα.

Leave a comment

Κατεβάστε το E-book

Αποδέχομαι να λαμβάνω ενημερωτικό υλικό από το qbc.gr

Συμπληρώστε τα στοιχεία σας και κατεβάστε άμεσα το E-book

Ευχαριστούμε!Μπορείτε να κατεβάσετε το e-book κάνοντας κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο

Newletter

Αποδέχομαι να λαμβάνω ενημερωτικό υλικό από το qbc.gr

Συμπληρώστε τα στοιχεία σας για να  να λαμβάνετε πρώτοι τα νέα μας

Ευχαριστούμε για την εγγραφή!