fbpx

Εικονικές Εταιρίες στην ΕΕ: Καταπολέμηση Φοροδιαφυγής

Εικονικές Εταιρίες στην ΕΕ Καταπολέμηση Φοροδιαφυγής

Εικονικές Εταιρίες στην ΕΕ – Νέα Οδηγία Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Η νέα Οδηγία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στοχεύει στην καταπολέμηση της κατάχρησης των εικονικών εταιριών* (shell companies), η οποία θα οδηγήσει στον περιορισμό του αθέμιτου ανταγωνισμού και την διασφάλιση της δίκαιης φορολόγησης.

*εταιρίες χωρίς φυσική παρουσία και πραγματική οικονομική δραστηριότητα

Σύμφωνα με την εν λόγω πρωτοβουλία, εταιρίες οι οποίες εδρεύουν στην ΕΕ και παρουσιάζουν μηδενική ή ελάχιστη οικονομική δραστηριότητα δεν θα επωφελούνται από τα φορολογικά πλεονεκτήματα που προβλέπουν ορισμένα κράτη (όπως η Ιρλανδία, Βουλγαρία, Κύπρος, κλπ.) με ευνοϊκά φορολογικά καθεστώτα.

Τα κράτη-μέλη της ΕΕ οφείλουν να συμμορφωθούν με την Οδηγία έως τις 30 Μαρτίου 2023 ώστε να πραγματοποιηθεί η εφαρμογή της από την 1η Ιανουαρίου 2024.

Πώς Συμβάλλει στην Καταπολέμηση της Φοροδιαφυγής;

Με την εισαγωγή αντικειμενικών δεικτών (όπως το εισόδημα, το ανθρώπινο δυναμικό και τον χώρο εγκατάστασης των εταιριών) η Οδηγία προβλέπει την ενίσχυση της ταυτοποίησης των εικονικών εταιριών.

Χρησιμοποιώντας τους δείκτες αυτούς, αλλά και σε συνεργασία μεταξύ τους, οι φορολογικές αρχές των κρατών-μελών θα μπορούν με ακρίβεια να αναγνωρίζουν τις εικονικές εταιρίες και να τους επιβάλλουν τις αντίστοιχες κυρώσεις.

Αντικειμενικοί Δείκτες Προσδιορισμού Εικονικών Εταιριών

Οι οντότητες που πληρούν όλους τους παρακάτω δείκτες θα υπόκεινται σε νέες υποχρεώσεις υποβολής φορολογικών στοιχείων σε ετήσια βάση, με στόχο την εξακρίβωση της πραγματικής τους φύσης.

  • Εταιρίες των οποίων το 75% των εσόδων τους τα δύο (2) προηγούμενα έτη προέρχονται από τα λεγόμενα παθητικά εισοδήματα*
  • Εταιρίες που ασκούν κυρίως διασυνοριακές συναλλαγές
  • Εταιρίες των οποίων η διοίκηση πραγματοποιείται από τρίτους

*π.χ. δικαιώματα, τόκοι, μερίσματα, εισοδήματα από ακίνητα, χρηματοδοτικές μισθώσεις, υπηρεσίες που παρέχονται από συνδεδεμένες επιχειρήσεις.

Εικονικές Εταιρίες - Καταπολέμηση της φοροδιαφυγής - Αντικειμενικοί Δείκτες

Υποχρεώσεις Εταιριών που πληρούν τους Αντικειμενικούς Δείκτες

Οι οντότητες οι οποίες πληρούν τους ανωτέρω δείκτες οφείλουν να αναγράφουν στην ετήσια φορολογική τους δήλωση την πλήρωση δεικτών ελάχιστης υπόστασης. Οι δείκτες ελάχιστης υπόστασης αφορούν:

  • Την αποκλειστική ιδιοκτησία δικών τους εγκαταστάσεων
  • Την ύπαρξη δικού τους ενεργού τραπεζικού λογαριασμού εντός ΕΕ
  • Την απασχόληση τουλάχιστον ενός διευθυντή ο οποίος είναι φορολογικός κάτοικος στην ίδια χώρα που υφίσταται η εταιρία και επίσης, ασχολείται αποκλειστικά με τις δραστηριότητες της εταιρίας ή η πλειοψηφία των εργαζομένων της εταιρίας είναι φορολογικοί κάτοικοι της ίδιας χώρας

Η πλήρωση των ανωτέρω δεικτών ελάχιστης υπόστασης πρέπει να αποδεικνύεται επαρκώς από σχετικά έγγραφα, συνοδευτικά της φορολογικής δήλωσης.

Στην περίπτωση την οποία μια εταιρία δεν πληροί ακόμη και έναν από τους ανωτέρω αντικειμενικούς δείκτες και κριθεί πως δεν έχει υπόσταση, μπορεί ακόμη να εξαιρεθεί από την εφαρμογή της Οδηγίας. Για να εξαιρεθεί, οφείλει να αποδείξει στις εκάστοτε φορολογικές αρχές ότι η ίδρυσή της αφορά εμπορική δραστηριότητα και δεν αποσκοπεί στη φοροδιαφυγή.

Διαχείριση Εικονικών Εταιριών από Φορολογικές Αρχές

 Εφόσον, οι φορολογικές αρχές του εκάστοτε κράτους-μέλους έχουν όλα τα στοιχεία που απαιτούνται ώστε να χαρακτηρίσουν την εταιρία ως εικονική, τότε η εταιρία χάνει το δικαίωμα λήψης πιστοποιητικού φορολογικής κατοικίας. Αυτό σημαίνει, μεταξύ άλλων, πως πλέον η εταιρία:

  • Δεν φέρει το δικαίωμα της προστασίας διμερών συμβάσεων αποφυγής διπλής φορολογίας
  • Δεν δικαιούται την εφαρμογή της Οδηγίας μητρικών-θυγατρικών για την απαλλαγή από την παρακράτηση του φόρου στα μερίσματα
  • Δεν δικαιούται την εφαρμογή της Οδηγίας για τα δικαιώματα και τους τόκους

Για την αναγνώριση των εικονικών εταιριών, οι φορολογικές αρχές των κρατών-μελών θα ανταλλάσσουν σχετικές πληροφορίες με τα υπόλοιπα κράτη-μέλη.

Το εκάστοτε κράτος-μέλος θα καθορίσει τις κυρώσεις που θα επιβάλλει στις εικονικές εταιρίες που είναι εγκατεστημένες στο εσωτερικό του. Η Οδηγία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής συνιστά την επιβολή προστίμου κατ’ ελάχιστον ίσο με το 5% του τζίρου της εικονικής εταιρίας.

Οι εταιρίες έχουν το δικαίωμα να προβάλλουν επιχειρήματα και αποδείξεις φυσικά για το αντίθετο. Εάν η ένσταση δεν γίνει αποδεκτή από τις φορολογικές αρχές, το πρόστιμο ισχύει για την οικεία χρήση και για άλλα 5 έτη, εφόσον δεν μεταβληθούν οι πραγματικές συνθήκες.

Πώς μπορεί να σας βοηθήσει η QBC;

Παρακολουθώντας τις τελευταίες εξελίξεις της φορολογικής νομοθεσίας η QBC είναι δίπλα σας να σας βοηθήσει να επιτύχετε τη μέγιστη φορολογική συμμόρφωση και ωφέλεια για την επιχείρησή σας.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με φορολογικά θέματα επιχειρήσεων μπορείτε να επικοινωνήσετε τηλεφωνικώς στο 216 900 7576 ή να υποβάλλετε αίτημα επικοινωνίας.

Leave a comment

Κατεβάστε το E-book

Αποδέχομαι να λαμβάνω ενημερωτικό υλικό από το qbc.gr

Συμπληρώστε τα στοιχεία σας και κατεβάστε άμεσα το E-book

Ευχαριστούμε!Μπορείτε να κατεβάσετε το e-book κάνοντας κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο

Newletter

Αποδέχομαι να λαμβάνω ενημερωτικό υλικό από το qbc.gr

Συμπληρώστε τα στοιχεία σας για να  να λαμβάνετε πρώτοι τα νέα μας

Ευχαριστούμε για την εγγραφή!