fbpx

Δράση 10.2.1 Γενετικοί Πόροι στην Κτηνοτροφία | Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 – 2020

Δράση 10.2.1 Γενετικοί Πόροι στην Κτηνοτροφία Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 - 2020

Πληροφορίες Δράσης

Η Δράση 10.2.1 «Γενετικοί Πόροι στην Κτηνοτροφία», του μέτρου «Ενισχύσεις για τη γεωργία, το περιβάλλον και το κλίμα» έχει ως στόχο τη διατήρηση και την ενίσχυση της βιοποικιλότητας, που επιτυγχάνεται με την αναβάθμιση της παρεχόμενης τεχνικής υποστήριξης των κτηνοτρόφων σε όλες τις αγροτικές περιοχές. Η διατήρηση και η ορθή αξιοποίηση των εγχώριων φυλών αγροτικών ζώων πραγματοποιείται μέσω της βιώσιμης διαχείρισης αυτών και της ενίσχυσης της βιωσιμότητας των κτηνοτροφικών μονάδων, εγκαθιστώντας ένα σύγχρονο αναπτυξιακό μοντέλο πράσινης ανάπτυξης.

Η Δράση συνεισφέρει, επίσης, στο στόχο «Αποκατάσταση, διατήρηση και ενίσχυση της βιοποικιλότητας, συμπεριλαμβανομένων των περιοχών Natura 2000, και εντός των περιοχών που αντιμετωπίζουν φυσικά ή άλλα ειδικά μειονεκτήματα, της γεωργίας υψηλής φυσικής αξίας και της κατάστασης των ευρωπαϊκών τοπίων».

Προϋπολογισμός Δράσης

Η δημόσια δαπάνη για την παρούσα Δράση ανέρχεται στα 9.000.000 €.

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων

Η υποβολή των αιτήσεων στήριξης πραγματοποιείται ηλεκτρονικά από 1 Νοεμβρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2023.

Περιοχή εφαρμογής

Η Δράση εφαρμόζεται σε όλη την Ελλάδα.

Διάρκεια

Η χρονική διάρκεια υλοποίησης των ενεργειών που αναλαμβάνουν οι δικαιούχοι δεν μπορεί να είναι μικρότερη των είκοσι (20) μηνών και έχουν ημερομηνία λήξης την 31/10/2025.

Δικαιούχοι

Οι αναγνωρισμένοι φορείς αναπαραγωγής καθαρών φυλών σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, καθώς και Ομάδες Παραγωγών, Συνεταιρισμοί και λοιπά συλλογικά νομικά πρόσωπα που διαθέτουν νομική υπόσταση και ασκούν κτηνοτροφικές δραστηριότητες οι ίδιοι ή/και τα μέλη τους.

Πεδίο εφαρμογής της δράσης αποτελούν οι τοπικές – εγχώριες και προσαρμοσμένες φυλές ζώων, όπως εμφανίζονται στον ακόλουθο πίνακα:

Γενετικοί Πόροι στην Κτηνοτροφία

Ύψος έντασης ενίσχυσης

Το ύψος των επιλέξιμων δαπανών εξαρτάται από το φυσικό αντικείμενο του έργου και συγκεκριμένα από:

  • τον αριθμό των ελεγχόμενων ζώων σε συνάρτηση με τον αριθμό των κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων,
  • τον αριθμό των μετρούμενων επιλεκτικών χαρακτηριστικών,
  • τη μεθοδολογία διεξαγωγής του ελέγχου γενεαλογίας και αποδόσεων και τις ιδιομορφίες της φυλής,
  • τα επίσημα στοιχεία της Χώρας στη βάση δεδομένων της ICAR.

Επιλέξιμες Δαπάνες

Α. Συλλογή – τήρηση στοιχείων γενεαλογίας των ζώων και καθιέρωση – διατήρηση γενεαλογικών βιβλίων και μητρώων, με ποσοστό στήριξης 100%.

Γενετικοί Πόροι στην Κτηνοτροφία
Γενετικοί Πόροι στην Κτηνοτροφία

Β. Ατομικό έλεγχο της ποιοτικής και ποσοτικής απόδοσης των ζώων, με ποσοστό στήριξης 70%, εξαιρουμένων των δαπανών που αφορούν ελέγχους που διενεργεί ο ιδιοκτήτης.

Γενετικοί Πόροι στην Κτηνοτροφία

Γ. Ενημέρωση των κτηνοτρόφων για τη διάδοση και χρήση του κατάλληλου για την κάθε περιοχή ζωικού γενετικού υλικού, με ποσοστό στήριξης 100%.

Τα σεμινάρια ή οι ημερίδες θα πραγματοποιούνται μέχρι τρεις φορές ανά έτος και ανά δικαιούχο και μπορούν να λάβουν χώρα και στα πλαίσια Ζωοτεχνικών εκθέσεων.

Γενετικοί Πόροι στην Κτηνοτροφία

 

Δ. Γονοτυπικός έλεγχος αιγοπροβάτων, με ποσοστό στήριξης 100%, για να εντοπισθούν τα γονίδια που θέτουν σε κίνδυνο τη διατήρηση και αξιοποίηση της φυλής.

Γενετικοί Πόροι στην Κτηνοτροφία

Πώς μπορεί να σας βοηθήσει η QBC;

Η QBC διαθέτει στο συμβουλευτικό της τμήμα Συμβούλους Επιχειρήσεων με την απαραίτητη τεχνογνωσία και εμπειρία για την επιτυχημένη ένταξή σας στη Δράση Γενετικοί Πόροι στην Κτηνοτροφία. 

 

Η υποστήριξή μας θα λάβει χώρα σε 4 διακριτές φάσεις.

Φάση 1 – Επισκόπηση/Ανάπτυξη και αξιολόγηση της πρότασης

Φάση 2 – Υποβολή αίτησης υπαγωγής στη Δράση Γενετικοί Πόροι στην Κτηνοτροφία

Φάση 3 – Υποστήριξη κατά τις επικοινωνίες με τους εμπλεκόμενους φορείς κατά την υποβολή και αξιολόγηση των αιτήσεων

Φάση 4 – Υποστήριξη κατά την υλοποίηση της πρότασης

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη Δράση Γενετικοί Πόροι στην Κτηνοτροφία, μπορείτε να επικοινωνήσετε τηλεφωνικώς στο 216 900 7576 ή να υποβάλετε αίτημα επικοινωνίας.

Leave a comment

Κατεβάστε το E-book

Αποδέχομαι να λαμβάνω ενημερωτικό υλικό από το qbc.gr

Συμπληρώστε τα στοιχεία σας και κατεβάστε άμεσα το E-book

Ευχαριστούμε!Μπορείτε να κατεβάσετε το e-book κάνοντας κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο

Newletter

Αποδέχομαι να λαμβάνω ενημερωτικό υλικό από το qbc.gr

Συμπληρώστε τα στοιχεία σας για να  να λαμβάνετε πρώτοι τα νέα μας

Ευχαριστούμε για την εγγραφή!